Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku O-2 Polskiego Radia S.A. przy ul. Modzelewskiego 59 w Warszawie, polegającej na dostosowaniu obiektu do obowiązujących przepisów ppoż. zgodnie z ekspertyzą techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku O-2

Ogłoszenie dodano: 16.01.2020

Zamawiający: Polskie Radio S.A. Biuro Zamówień Publicznych, Al. Niepodległości, 00-977 Warszawa (Mazowieckie)

Miejsce: Warszawa

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 07.02.2020, godzina: 12:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 16.01.2020


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Polskie Radio S.A. Biuro Zamówień Publicznych: Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku O-2 Polskiego Radia S.A. przy ul. Modzelewskiego 59 w Warszawie, polegającej na dostosowaniu obiektu do obowiązujących przepisów ppoż. zgodnie z ekspertyzą techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku O-2
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Polskie Radio S.A. Biuro Zamówień Publicznych, krajowy numer identyfikacyjny 10420591000000, ul. Al. Niepodległości  77/85 , 00-977  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48 22 645 36 90, , e-mail zamowienia.publiczne@polskieradio.pl, , faks +48 22 645 39 57.
Adres strony internetowej (URL): www.prsa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.prsa.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.prsa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wymagane jest złożenie oferty w formie pisemnej zgodnie z pkt 18.5 SIWZ. Ofertę opisaną zgodnie z pkt. 18.14 SIWZ należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do skrzynki wystawionej w holu budynku O-1 (stary budynek) oznaczonej zgodnie z pkt. 19.1 SIWZ
Adres:
al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku O-2 Polskiego Radia S.A. przy ul. Modzelewskiego 59 w Warszawie, polegającej na dostosowaniu obiektu do obowiązujących przepisów ppoż. zgodnie z ekspertyzą techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku O-2
Numer referencyjny: BZP.B5.47.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Tak

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie technicznej, pełno-branżowej dokumentacji projektowej pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku O-2 Polskiego Radia S.A. przy ul. Modzelewskiego 59 w Warszawie, polegającej na dostosowaniu obiektu do obowiązujących przepisów ppoż. zgodnie z ekspertyzą techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku O-2” Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje zaprojektowanie elementów systemu ochrony przeciwpożarowej - eliminujących przesłanki mogące być podstawą do uznania obiektu za zagrażający życiu ludzi, w tym zaproponowanie rozwiązań technicznych, odbiegających od wymagań przepisów techniczno – budowlanych, w związku z brakiem możliwości ich realizacji w sposób określony w tych przepisach. Prace projektowe dotyczą całego budynku, wraz z łącznikami komunikacyjnymi.

II.5) Główny kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71221000-3
71242000-6
71320000-7
71248000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  41   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w następujących terminach: 1) 5 miesięcy od daty podpisania umowy – termin na wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku O-2 Polskiego Radia S.A. przy ul. Modzelewskiego 59 w Warszawie, 2) 41 miesięcy od daty podpisania umowy – realizacja nadzoru autorskiego w czasie robót budowlanych prowadzonych na podstawie przygotowanej dokumentacji projektowej wykonawczej. Do terminu, o którym mowa w pkt 1) nie wlicza się terminów na dokonanie odbioru Dokumentacji o których mowa w § 8 wzoru umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ). Dodatkowo Zamawiający zaznacza, iż nadzór będzie prowadzony od rozpoczęcia robót budowlanych do faktycznego zakończenia zadania inwestycyjnego, tj. wydania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, jednak nie dłużej niż w ciągu 41 miesięcy od dnia podpisania umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 9.1.2. spełniają warunki udziału dotyczące zdolności technicznych lub zawodowych przy czym za spełniających ten warunek Zamawiający uzna wykonawców, którzy: 9.1.2.1. dysponują osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, która wykonała co najmniej dwa projekty budowlane w swojej specjalności, 9.1.2.2. dysponują osobami, posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania, w następujących specjalnościach:  konstrukcyjno-budowlanej,  inżynieryjnej drogowej,  instalacyjnej telekomunikacyjnej,  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, przy czym każda z ww. osób wykonała co najmniej dwa projekty wykonawcze w swojej specjalności. Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2272). Zamawiający informuje, iż dopuszcza posiadanie uprawnień, o których mowa powyżej przez jedną osobę, jak też indywidualnie przez każdą z osób. Warunek dotyczący wykonania co najmniej trzech projektów budowlanych (w przypadku uprawnień do projektowania w specjalności architektonicznej) oraz co najmniej trzech projektów wykonawczych (w pozostałych specjalnościach) ma być spełniony niezależnie od ilości uprawnień posiadanych przez jedna osobę.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 9.1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia warunki udziału określone w pkt. 9.1.2 SIWZ mogą zostać spełnione przez jednego wykonawcę lub łącznie – wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 9.2. Spełnienie warunków udziału określonych w pkt. 9.1.2. SIWZ, poprzez poleganie na potencjale innych podmiotów. 9.2.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału określonych w pkt. 9.1.2 SIWZ w odniesieniu do zamówienia lub jego części mogą polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących ich z nimi stosunków prawnych pod warunkiem, że podmioty te będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wykonując tę część zamówienia, której należyte wykonanie zależy od dysponowania udostępnionymi zasobami. 9.2.2 Wykonawcy, którzy w celu wykazania spełniania warunków udziału określonych w pkt. 9.1.2 SIWZ polegają na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów muszą udowodnić, że realizując zamówienie będą dysponować niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym realizację zamówienia oraz że będą mieli do tych zasobów faktyczny i rzeczywisty dostęp, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a) ustawy. 9.2.3 Zamawiający oceni czy, udostępniane zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału określonych w pkt. 9.1.2 SIWZ oraz zbada, czy wobec tych innych podmiotów nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13) - 22) ustawy. 9.2.4 Jeżeli zasoby podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału określonych w pkt. 9.1.2 SIWZ lub jeżeli w wyniku badania okaże się że wobec tego podmiotu zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13) - 22) ustawy, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe określone w pkt 9.1.2 SIWZ. 9.3 Zamawiający na każdym etapie postępowania może uznać, że wykonawca nie posiada zdolności wymaganych w pkt. 9.1.2 SIWZ, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację niniejszego zamówienia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
10.5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta w postępowaniu została najwyżej oceniona do złożenia w terminie 5 dni aktualnego na dzień złożenia, wypełnionego wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ. UWAGA 1: Zamawiający informuje, że wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona nie będzie obowiązany do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada już te dokumenty lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz danych. UWAGA 2: Zamawiający informuje, że jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiednego przebiegu niniejszego postępowania, wezwie wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia do złożenia wszystkich lub niektórych z dokumentów i oświadczeń, wymienionych w pkt. 10.5. SIWZ, na każdym etapie prowadzonego postępowania. Zamawiający będzie również uprawniony do wezwania do złożenia aktualnych dokumentów i oświadczeń, wymienionych w pkt. 10.5. SIWZ, jeżeli zajdą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty i oświadczenia nie są już aktualne. 10.6. W przypadku, gdy wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału określonych w pkt. 9.1.2 SIWZ, polegać będą na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów zobowiązani są przedłożyć - w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie niniejszego zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów – dokumentów, określających co najmniej: 10.6.1 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia, 10.6.2 sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów innego podmiotu oraz zakres i okres udziału tego pomiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego, 10.6.3 czy podmiot zrealizuje usługi, których wykazane zdolności dotyczą.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
10.3. Poza oświadczeniem własnym, o których mowa w pkt. 10.1 SIWZ, wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są w terminie składania ofert przedłożyć: 10.3.1 wypełniony formularz oferty – wg wzoru na Załączniku nr 4 do SIWZ, 10.3.2 dowód wniesienia wadium, 10.3.3 pełnomocnictwo – w przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy składa pełnomocnik oraz w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo powinno określać zakres umocowania i być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. 10.4. W celu wykazania braku podstawy do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy, wykonawcy zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, po otwarciu ofert, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej podanej w pkt 1 SIWZ, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawcy wraz ze złożeniem przedmiotowego oświadczenia, mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłóceń konkurencyjności w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
16.1 Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 9 800,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset złotych ). 16.2 Wadium wpłaca/wnosi się przed upływem terminu składania ofert w następujących formach (w zależności od wyboru wykonawcy): 1) pieniądzu, wpłaconym na konto: Polskie Radio S.A. ( PKO BP S.A.) nr: 95 1020 1026 0000 1002 0298 1389; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. 2019, poz. 310 ze zm.) 16.3 W przypadku wnoszenia wadium w formie wskazanej w pkt. 16.2.1) SIWZ (w pieniądzu) terminem wniesienia wadium jest data i godzina uznania rachunku bankowego Zamawiającego (zaksięgowania wymaganej kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego). 16.4 W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej, koniecznym jest, aby gwarancja obejmowała odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Koniecznym jest również, aby gwarancja obejmowała cały okres związania ofertą określony w SIWZ. W przypadku, gdy gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie spełni któregokolwiek ze wskazanych powyżej wymogów, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy. 16.5 W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pkt. 16.2.1) SIWZ konieczne jest dołączenie oryginału dowodu wniesienia wadium (np. gwarancji bankowej) do oferty. W takim przypadku nie ma zastosowania zalecenie z pkt. 18.10 SIWZ, a oryginał dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty w sposób, który nie będzie powodował dekompletacji oferty, w sytuacji zwrotu wadium wniesionego w innej formie, niż w pkt. 16.2.1) SIWZ.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena dokumentacji projektowej80,00
cena za nadzór autorski20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie terminów realizacji zamówienia określonych w § 6, wywołanej: 1) przekroczeniem przez organy administracji zakreślonych prawem terminów wydawania niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy decyzji, opinii, zezwoleń itp., poprzez wydłużenie terminu o okres przekroczenia terminów zakreślonych dla organów administracji, 2) koniecznością dostosowania terminu realizacji zamówienia objętego niniejszą Umową, do terminu realizacji umowy o wykonanie robót budowlanych, 3) koniecznością wprowadzenia zmian w Dokumentacji, z wyłączeniem sytuacji przewidzianych w § 8 ust. 3 i § 18 ust. 7. 4) wstrzymaniem realizacji robót budowlanych przez Nadzór Budowlany, poprzez wydłużenie terminu o czas, a który Nadzór Budowlany wstrzymał roboty. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie wynagrodzenia, w przypadku: 1) konieczności dokonywania zmian projektowych w Dokumentacji na żądanie Zamawiającego, 2) konieczności zlecenia nadzoru autorskiego w ilości większej niż 25 jednorazowych pobytów na budowie. 4. Wynagrodzenie należne z tytułu realizacji zobowiązań, o których mowa w ust. 3 zostanie określone na podstawie kalkulacji skutków finansowych wprowadzanych zmian, zaakceptowanej przez Zamawiającego, o której mowa w § 4 ust. 4 Umowy. Wynagrodzenie określone zgodnie z tą kalkulacją powinno uwzględniać również wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych do przygotowanego opracowania określonych w § 14 Umowy. 5. Poza sytuacjami opisanymi w ust. 2 i 3, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy również w następujących przypadkach i zakresie: 1) w zakresie podwykonawców – w przypadku, gdy składając ofertę Wykonawca zobowiązał się do samodzielnego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, a w okresie jego realizacji zaistnieje konieczność wykonania przedmiotu umowy z udziałem podwykonawcy – w tym przypadku Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem świadczenia usług z udziałem podwykonawcy zobowiązany jest do: a) wykazania powodów, dla których realizacji przedmiotu umowy wymaga udziału podwykonawcy, b) wskazania części przedmiotu umowy, która zostanie przekazana podwykonawcy do wykonania, c) podania nazwy (firmy), adresu podwykonawcy. 2) Zmiany podwykonawców, wymienionych w § 9 ust. 3, pod warunkiem wskazania nie później jednak niż na 7 dni roboczych przed dokonaniem zmiany powodów, dla których istnieje konieczność dokonania przedmiotowej zmiany i podania nazwy (firmy) podwykonawcy, 3) klauzul dotyczących ochrony danych osobowych wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” i innych przepisów, 6. W przypadku, gdy zaistnieją okoliczności działania siły wyższej, Zamawiający dostosuje odpowiednio zapisy umowne, w szczególności zapisy dotyczące przedmiotu zamówienia, terminów i wynagrodzenia. 7. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-07, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
18.3 Każdy z Wykonawców ma możliwość dokonania wizji lokalnej w celu zapoznania się z obiektem, którego będą dotyczyć prace projektowe będące przedmiotem zamówienia. Termin wizji ustala się na dzień 24 stycznia 2020 r. godz. 12:00 Zbiórka zainteresowanych Wykonawców – ul. Modzelewskiego 59 w Warszawie, w holu budynku O-2. Zainteresowany Wykonawca zobowiązany jest do 23 stycznia 2020 r. godz. 16:00 przesłać drogą elektroniczną, zgodnie ze sposobem porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami określonym w pkt. 14, wykaz osób (imię i nazwisko), które mają wziąć udział w wizji. 22.4 Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia najpóźniej w dniu zawarcia Umowy o zamówienie publiczne i do utrzymania w mocy przez okres jej obowiązywania, przy zachowaniu ciągłości ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej (OCZ) – z sumą gwarancyjną w wysokości 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Ubezpieczenie OCZ obejmie ochroną odpowiedzialność Wykonawcy oraz osób, którymi posługuje się on w związku z realizacją Umowy, w tym także podwykonawców, z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) oraz niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), w związku z nieprawidłowymi działaniami lub zaniechaniami mającymi miejsce w okresie ubezpieczenia (act committed). Zakres ochrony ubezpieczenia OCZ powinien obejmować szkody osobowe, szkody rzeczowe oraz czyste straty finansowe, zarówno w postaci poniesionych strat (damnum emergens), jak i utraconych korzyści (lucrum cessans), wynikające z czynności zawodowych, których realizacji podjął się Wykonawca na mocy Umowy. Rodzaj ubezpieczonej działalności ma być zgodny z zakresem prac i usług wynikających z Umowy. Ochrona ubezpieczeniowa zostanie dodatkowo rozszerzona na: 22.4.1 szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem; 22.4.2 wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego, w zakresie obejmującym realizowane przez nich prace; 22.4.3 koszty przebudowy przedmiotu prac projektowych w związku z wadliwością projektu; 22.4.4 polegające na konieczności poniesienia przez osoby trzecie (w tym Zamawiającego) kosztów w związku z nałożonymi karami, grzywnami, sankcjami, odszkodowaniami, należnościami, o ile wynikają z uchybień ubezpieczonego; 22.4.5 szkody spowodowane niedotrzymaniem planowanych terminów lub kosztów, o ile stanowi ono następstwo uchybienia ubezpieczonego; Franszyza lub udział własny mogą być ustalone w wysokości nieprzekraczającej 10 000,00 zł dla szkód rzeczowych, 10% odszkodowania, nie mniej niż 10 000,00 zł dla czystych strat finansowych, z zastrzeżeniem braku franszyzy i udziałów własnych w odniesieniu do szkód osobowych. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Zamawiającemu, nie później niż w terminie podpisania Umowy, dokumentów ubezpieczenia (lub kopii polis ubezpieczeniowych, certyfikatów) wraz z mającymi do nich zastosowanie warunkami, potwierdzających, że wymagane ubezpieczenia zostały zawarte i są obowiązujące, wraz z dowodami, że zostały prawidłowo opłacane. Wykonawca może przedłożyć polisę, o której mowa powyżej z krótszym okresem ubezpieczenia względem całego wymaganego okresu ubezpieczenia. Zamawiający zastrzega, że w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do odnowienia ubezpieczeń albo zawarcia innej/innych umów ubezpieczenia spełniających wymagane parametry zakresowe, przy utrzymaniu ciągłości ochrony ubezpieczeniowej realizowanej Umowy. Kopie dokumentów potwierdzających odnowienie lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu nie później niż na 7 dni przed końcem okresu ubezpieczenia polis zaakceptowanych przez Zamawiającego. Dowód ubezpieczenia stanowi Załącznik do Umowy. W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum, obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia dotyczy łącznie Konsorcjum, a ochrona ubezpieczeniowa uwzględniać powinna odpowiedzialność każdego członka Konsorcjum (współubezpieczeni). 23.1 Wykonawca przed podpisaniem Umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na sumę stanowiącą 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, w jednej lub kilku następujących formach (w zależności od wyboru wykonawcy): 23.1.1 pieniądzu, wpłaconym na konto: Polskie Radio S.A. ( PKO BP S.A.) nr: 95 1020 1026 0000 1002 0298 1389, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 23.1.2 gwarancjach bankowych, 23.1.3 gwarancjach ubezpieczeniowych, 23.1.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. 2019, poz. 410 ze zm.). 23.2 W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie określonej w pkt. 23.1.1 SIWZ, Zamawiający przechowywać będzie je na rachunku bankowym. Zabezpieczenie to zostanie zwrócone wykonawcy wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, po pomniejszeniu o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy, po upływie okresu wskazanego we wzorze umowy. 23.3 W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta powinna być nieodwołalna, bezwarunkowa, nie podlegająca przenoszeniu i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zobowiązanie wynikające dla banku/ubezpieczyciela udzielającego takiej gwarancji pozostaje dla niego wiążące przez okres wykonywania Umowy, przedłużony o okres 30 dni. 23.4 W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo w formie poręczenia bankowego, warunki gwarancji lub poręczenia muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły