Wymiana stolarki okiennej na okna z PCV w lokalach i budynkach znajdujących się w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy na terenie: DOM „Służewiec”, „Wierzbno”, „Wiśniowa”, „Madalińskiego”, „Konduktorska” i „Polkowska”.

Ogłoszenie dodano: 15.01.2020

Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. Irysowa, 02-660 Warszawa (Mazowieckie)

Miejsce: Warszawa

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 18.12.2020

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 31.01.2020, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy: Wymiana stolarki okiennej na okna z PCV w lokalach i budynkach znajdujących się w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy na terenie: DOM „Służewiec”, „Wierzbno”, „Wiśniowa”, „Madalińskiego”, „Konduktorska” i „Polkowska”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zawarcia umowy ramowej
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, krajowy numer identyfikacyjny 10858407000000, ul. ul. Irysowa  19 , 02-660  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 5493727, 5493737, e-mail zamowienia@zgnmokotow.waw.pl, faks 225 493 737.
Adres strony internetowej (URL): www.zgnmokotow.waw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy , ul. Irysowa 19, 02-660 Warszawa, pok. 21

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana stolarki okiennej na okna z PCV w lokalach i budynkach znajdujących się w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy na terenie: DOM „Służewiec”, „Wierzbno”, „Wiśniowa”, „Madalińskiego”, „Konduktorska” i „Polkowska”.
Numer referencyjny: TZ-PNK.260.2.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Celem niniejszego postępowania jest podpisanie umowy ramowej ustalającej warunki dotyczące zamówień publicznych jakie mają zostać udzielone w okresie trwania w/w umowy ramowej na wykonanie robót polegających na sukcesywnej wymianie stolarki okiennej na nową stolarkę okienną PCV o współczynniku przenikania ciepła dla okna zainstalowanego – rozumianego jako okno i drzwi balkonowe- Uw max 0,9W/m²K oraz o współczynniku przenikania ciepła dla pakietu szybowego Ug max 0,7W/m2K w lokalach i w budynkach znajdujących się w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy na terenie: DOM „Służewiec”, „Wierzbno”, „Wiśniowa”, „Madalińskiego”, „Konduktorska” i „Polkowska”, gdzie istnieje konieczność wykonania wymiany stolarki. Zaoferowanie stolarki PCV o współczynnikach przenikania ciepła Uw i Ug o wartości wyższej niż wymagane maksimum tj. Uw max 0,9W/m²K oraz Ug max 0,7W/m2K , spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. Zmniejszenie współczynnika przenikania ciepła Ug dla pakietu szybowego zainstalowanego w stolarce PCV stanowi jedno z kryterium oceny oferty i będzie punktowane w sposób opisany w pkt. 19 SIWZ. 1.1. Zasady udzielania zamówień, których przedmiot jest objęty umową ramową: 1.1.1. Zamawiający będzie dokonywał sukcesywnie wymiany stolarki okiennej w ramach umów wykonawczych w ilościach wynikających z rzeczywistych potrzeb w tym zakresie, przy czym łączna wartość udzielonych w ramach umowy ramowej zamówień publicznych nie przekroczy kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie umowy ramowej. 1.1.2. Zamawiający zawrze umowę ramową z maksymalnie trzema Wykonawcami, którzy złożą najkorzystniejsze oferty, ocenione w sposób opisany w pkt. 19 specyfikacji tj. uzyskają w kryteriach oceny ofert pozycje od 1 do 3, chyba że oferty niepodlegające odrzuceniu złoży mniej Wykonawców. 1.1.3. Zamawiający będzie udzielał zamówień publicznych wysyłając do Wykonawców, z którymi zawrze umowę ramową zaproszenia do złożenia oferty, w których określi ilość stolarki do wymiany, wymiary okien i innych elementów podlegających wymianie i przekaże również szkice okien zakwalifikowanych do wymiany. Postanowienia zawarte w umowie ramowej będą wiążące dla Stron. 1.1.4. Ceny jednostkowe netto w PLN za wymianę poszczególnych elementów stolarki okiennej PCV zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie złożonej w wyniku przekazanego przez Zamawiającego zaproszenia, o którym mowa w pkt. 3.1.1.3. SIWZ nie może być mniej korzystna od w/w cen wskazanych w ofercie złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej. W przypadku złożenia oferty, w której ceny netto w PLN za wymianę poszczególnych elementów stolarki okiennej PCV będą wyższe, od wskazanych w ofercie złożonej w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej, Zamawiający odrzuci taką ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy. 1.1.5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który w odpowiedzi na przekazane zaproszenie, złoży ofertę najkorzystniejszą, tj. taką, która uzyska najwyższą wartość punktową wyliczoną zgodnie z zapisem 19.7. SIWZ. Z Wykonawcą tym zostanie zawarta umowa wykonawcza, która stanowić będzie podstawę realizacji zamówienia. 1.1.6. Zamawiający zawrze odrębne umowy ramowe z nie więcej niż 3 (trzema)Wykonawcami. 2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót zlecanych przez Zamawiającego wyszczególnionych w istotnych postanowieniach umowy oraz wg wymogów postawionych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącej Rozdział IV SIWZ oraz wg następujących warunków: 2.1. Wymiana stolarki okiennej (okien) odbywać się będzie w oparciu o pisemne zlecenia z DOM określające w szczególności: datę wystawienia, termin rozpoczęcia i zakończenia robót, ilość wymienianej stolarki, szkice stolarki z podziałem szyb, adresy budynków i lokali, ewentualnie wskazanie wymiarów okien zakwalifikowanych do wymiany przy czym termin realizacji poszczególnych zleceń, o których mowa wyżej nie przekroczy 30 dni kalendarzowych licząc od daty wystawienia pisemnego zlecenia przez DOM. Wykonawca nie może dokonywać przedmiarów stolarki bez wcześniejszego pisemnego zlecenia z DOM. UWAGA: Zamawiający zobowiązuje się do wystawiania zleceń, o których mowa w zdaniu pierwszym, w dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia udzielonego na podstawie umowy ramowej. Termin wykonania zlecenia liczony będzie od daty jego wystawienia. 2.2. W poszczególnych zleceniach z DOM będą podawane wymiary okien i forma okien zakwalifikowanych do wymiany, Wykonawca zobowiązany jest do ich sprawdzenia z natury. Wykonawca nie może zmienić formy okna podanego w zleceniu – stolarka podlega odtworzeniu. 2.3. Zamawiający może udzielić zamówienie podobne, o którym mowa pkt. 6 SIWZ. 2.4. Wykonawca musi sporządzić ofertę zgodnie z opisem pkt. 14 SIWZ. 2.5. Montowana stolarka okienna oraz wszystkie jej elementy tj. okucia okienne, pakiety szybowe, nawiewniki higrosterowane i ciśnieniowe muszą być dopuszczone do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej i muszą być oznakowane znakiem budowlanym CE lub B, zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.).oraz muszą posiadać jeden z następujących dokumentów: - krajową deklarację zgodności ww. wyrobów z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów oznakowanych znakiem budowlanym B) lub, - deklarację zgodności ww. wyrobów z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną (dla wyrobów oznakowanych znakiem CE), lub - deklarację właściwości użytkowych dla wyrobów oznakowanych znakiem CE, - inny równorzędny dokument zgodny z obowiązującymi przepisami potwierdzający zgodność oferowanego wyrobu z normą zharmonizowaną lub Polską Normą lub aprobatą techniczną, 2.6. Ponadto Wykonawca musi posiadać następujące aktualne dokumenty dotyczące stolarki z PCV i pakietów szybowych: 2.6.1 dla okna referencyjnego o wymiarach 1230 x 1480 mm , świadectwo badań (np. ITB) lub deklarację właściwości użytkowych lub certyfikat wydany przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oferowanej stolarki PCV, sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone –przez tłumacza przysięgłego- na język polski, potwierdzające współczynnik przenikania ciepła dla okna referencyjnego Uw max 0,9W/m²K, 2.6.2. świadectwo badań (np. ITB) lub deklarację właściwości użytkowych lub certyfikat wydany przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oferowanej stolarki PCV, sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone –przez tłumacza przysięgłego- na język polski, potwierdzające dla oferowanego zainstalowanego w stolarce PCV pakietu szybowego współczynnik przenikania ciepła Ug max 0,7W/m2K, 2.6.3. W celu potwierdzenia współczynnika przenikania ciepła Uw max 0,9W/m²K dla zamontowanej stolarki okiennej PCV – w rozumieniu okno i drzwi balkonowe – Wykonawca na żądanie Zamawiającego załączy do protokółu odbioru robót dokument potwierdzający współczynnik przenikania ciepła Uw wyliczony wg wzoru jak niżej: Gdzie: Uw - Współczynnikkania ciepła okna, W/(m2 * K) Ug- Współczynnik przenikania ciepła w środkowej części szyby zespolonej W/(m2 * K) Ag - Pole powierzchni szyby w m2 a) Uf - Współczynnik przenikania ciepła ramy W/(m2 * K) b) Af - Pole powierzchni ramy w m2 c) Ψ - Liniowy współczynnik przenikania ciepła mostka cieplnego na styku szyby z ramą W/(m2 * K) d) L - Długość liniowego mostka cieplnego na styku szyby z ramą, w mb A - Całkowite pole powierzchni okna w m2 2.7. Wykonane roboty oraz użyte materiały do wykonania przedmiotu zamówienia jak i zamontowane zestawy okienne z nawiewnikiem muszą spełniać wymogi art. 10 w nawiązaniu z art. 5 ust. 1 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. 226) oraz zrealizowane zgodnie z instrukcją montażu producenta oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącą Rozdział IV SIWZ. 2.8. Wynagrodzenie ostateczne za wykonanie poszczególnych zleceń, o których mowa w pkt. 3.2.1. SIWZ, zostanie ustalone po wykonaniu robót i bezusterkowym odbiorze przez Zamawiającego i rozliczone formularzem rozliczenia wykonanych robót zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. 2.9. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia lokatora w zakresie użytkowania stolarki , nawiewnika higrosterowanego i nawiewnika ciśnieniowego Każdy użytkownik okien winien potwierdzić swoim podpisem na protokole odbioru okien i nawiewnika, że otrzymał instrukcję obsługi i został przeszkolony przez pracownika firmy montującej okna. Wykonawca przekaże do DOM ww. protokół z podpisem lokatora. Ponadto Wykonawca przekaże do DOM dokumenty wyszczególnione w pkt 3.2.17. SIWZ. 2.10. Wykonawca po zamontowaniu nowej stolarki zobowiązany jest do oczyszczenia stolarki z taśm i innych zabezpieczeń, wywiezienia starej zdemontowanej stolarki na wysypisko, posprzątania po wykonywanych robotach pomieszczeń przed przekazaniem Zamawiającemu i lokatorowi. 2.11. Dostarczana stolarka na budowę musi być fabrycznie nowa, fabrycznie pakowana oraz powinna posiadać następujące oznakowania: nazwę i adres producenta identyfikację wyrobu zawierającą nazwę systemu dane identyfikujące oszklenie oraz określające współczynnik przenikania ciepła znak budowlany wyrobu zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. 2016r. poz. 1966 ze zm.). 2.12. Z uwagi na to, że roboty prowadzone będą w obiektach czynnych, wykonywanie robót musi odbywać się w sposób jak najmniej uciążliwy dla jego mieszkańców, prowadzone roboty nie mogą powodować przeszkód komunikacyjnych. 2.13. Wykonawca nie może prowadzić robót w dni świąteczne. Roboty należy prowadzić w dni powszednie w godzinach od 800 do 1900. 2.14. Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie, bez doliczania dodatkowych kosztów, miejsca robót, wejścia do budynków i chodniki przy budynkach, nad którymi będą trwały roboty (wymiana stolarki). 2.15. Wykonawca w czasie realizacji przedmiotu umowy będzie utrzymywał ład i porządek na terenie, na którym wykonuje roboty oraz uporządkuje teren po zakończeniu robót, a także zapewni warunki bezpieczeństwa i ppoż. określone w przepisach szczególnych. 2.16. Wykonawca zobowiązany jest do zaopatrzenia pracowników wykonujących przedmiot zamówienia w identyfikatory z widocznym zdjęciem pracownika, imieniem, nazwiskiem oraz nazwą firmy. 2.17. Przy odbiorze robót wymagana będzie od Wykonawcy dokumentacja, w oparciu, o którą wykonano roboty, w tym: - szkice okien, zaakceptowane przez Zamawiającego, - dokumenty określone w pkt 3.2.5. SIWZ dla zastosowanych materiałów i wyrobów, oraz na żądanie Zamawiającego dokument potwierdzający współczynnik Uw zgodnie z pkt 2.6.3. SIWZ - zlecenie na wykonanie robót, - formularz rozliczenia wykonanych robót Odbiór dokonany będzie w oparciu o aktualne normy, warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, która stanowi Rozdział IV SIWZ. 2.18. Wykonawca montując nawiewniki w stolarce musi stosować się do wymogów Technicznych dotyczących sposobu montażu nawiewników w stolarce. 2.19. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami ogólnobudowlanymi oraz posiadającą aktualne zaświadczenie o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego. 2.20. Wykonawca może dokonywać pomiarów robót tylko po wcześniejszym wystawieniu pisemnego zlecenia przez DOM, w którym zostanie określona: data wystawienia, termin rozpoczęcia i zakończenia robót, ilość wymienianej stolarki, szkice stolarki z podziałem szyb, adresy itp. 2.21. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie wystawić deklarację zgodności przed wbudowaniem wyrobu. 3. Wymagania dotyczące gwarancji: Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem zamówienia, o których mowa w pkt. 3.1. SIWZ oraz w § 1 Istotnych postanowień umowy (Rozdział III SIWZ) oraz na zamontowaną stolarkę okienną , nawiewniki higrosterowane i ciśnieniowe w tym na niezmienność barwy stolarki okiennej (okien) i nawiewników na czas minimum 7 lat od daty bezusterkowego odbioru końcowego tych robót z tym, że dla materiałów wbudowanych okres ten nie może być krótszy niż gwarancja udzielona przez producenta, nie mniej jednak niż 7 lat, chyba że producent zaoferuje dłuższy okres gwarancji niż 7 lat, wówczas Zamawiający uzna gwarancję udzieloną przez producenta materiałów. Wydłużenie okresu gwarancji stanowi jedno z kryterium oceny oferty i będzie punktowane w sposób opisany w pkt. 19 SIWZ. 4. Czynności, o których mowa w pkt. 3.1. – 3.2. SIWZ, mają być wykonane zgodnie z: 4.1. zgodnie z przedmiarami robót, które będą każdorazowo sporządzane przez Zamawiającego do każdego zlecenia jak również w sposób opisany w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, która stanowi Rozdział IV specyfikacji. 4.2.warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i czynnościami wymienionymi w art. 22 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) i jego pochodnych, 4.3. wymaganiami zapisanymi w pkt 3.2.5. i 3.2.6. SIWZ, 4.4. zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną. 5. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.). 6. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy zawarty jest w § 1 istotnych postanowień umowy, które stanowią Rozdział III do SIWZ oraz w Rozdziale IV SIWZ: Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 7. Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040), wszystkich osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie wykonania robót budowlanych objętych zamówieniem tj. podczas wymiany stolarki PCV. Obowiązek zatrudnienia na podstawie w/w umowy o pracę nie dotyczy osób, które będą pełniły samodzielną funkcję kierownika robót objętych zamówieniem, która może być zatrudniona przez Wykonawcę w ramach stosunków prawnych dopuszczonych przez prawo. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu pierwszym dotyczy również podwykonawców realizujących zamówienie, na zasoby których Wykonawca się powołuje oraz innych podmiotów uczestniczących w wykonaniu zamówienia, na zasoby których Wykonawca się powołuje. 7.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie załączyć do umowy kserokopie potwierdzone przez siebie za zgodność z oryginałem uprawnień budowlanych w zakresie potrzebnym do wykonania zamówienia oraz kserokopię aktualnego zaświadczenia o wpisie na listę, właściwej izby samorządu zawodowego osoby, która będzie kierownikiem prac, o której mowa w specyfikacji. 8. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) Zamawiający informuje, iż: 1) administratorem danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę będzie Miasto Stołeczne Warszawa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, ul. Irysowa 19, 02-660 Warszawa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@zgnmokotow.waw.pl, 3) udostępnione przez Wykonawcę dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru Wykonawcy w niniejszym postępowaniu i realizacji umowy zawartej w niniejszym postępowaniu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., jednakże dane mogą być udostępniane przez Zamawiającego podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej, a także w celu wypełnienia ciążących na Zamawiającym obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, 4) odbiorcami danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy będą podmioty uczestniczące w postępowaniu zmierzającym do wyboru Wykonawcy i zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie jej realizacji, a także podmioty upoważnione zgodnie z powołanymi w pkt 3 aktami prawnymi oraz podmioty przeprowadzające kontrolę wykonania umowy i wypełniania przez Zamawiającego jego obowiązków statutowych; 5) dane osobowe udostępnione przez Wykonawcę na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wyboru Wykonawcy oraz do celów archiwalnych w interesie publicznym, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. - dotyczy Wykonawcy, którego oferta nie zostanie wybrana. 6) dane osobowe udostępnione przez Wykonawcę na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu i podpisanej umowy w niniejszym postępowaniu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wyboru Wykonawcy, realizacji umowy oraz do celów archiwalnych w interesie publicznym, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. - dotyczy Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana i zostanie podpisana umowa. 7) każda osoba, której dane osobowe zostaną przez Wykonawcę udostępnione na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu i umowy zawartej w niniejszym postępowaniu ma prawo do żądania od administratora dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawie do przenoszenia danych, 8) każda osoba, której dane osobowe zostaną przez Wykonawcę udostępnione na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu i umowy zawartej w niniejszym postępowaniu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 9) podanie danych osobowych wynika z przepisów ustawy PZP i jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy. 8.1. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania wszystkich osób, których dane osobowe zostaną przez niego udostępnione na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu i umowy zawartej w niniejszym postępowaniu, o celu przetwarzania tych danych oraz zobowiązany jest do uzyskania zgody tych osób na przetwarzanie ich danych osobowych oraz powierzenie ich przetwarzania na potrzeby złożenia oferty w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy w niniejszym postępowaniu oraz jej realizacji Zamawiającemu. 8.2. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania w swojej działalności RODO.

II.5) Główny kod CPV: 45421132-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45421120-1
45110000-1
45261310-3
45410000-4
45442100-8
45450000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 907000,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy w przypadku powtórzenia podobnych robót polegających na wymianie stolarki okiennej w lokalach i w budynkach znajdujących się w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy na terenie: DOM „Służewiec”, „Wierzbno”, „Wiśniowa”, „Madalińskiego”, „Konduktorska” i „Polkowska”, gdzie istnieje konieczność wykonania wymiany stolarki w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Wartość w/w powtórzonych podobnych zamówień nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego, tj. kwoty 907.000,00 zł netto i 979.560,00 zł brutto, co daje kwotę netto 453.500,00 zł i brutto 489.780,00 zł.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-18

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W celu wykazania spełnienia warunku posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca winien wykazać się posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokość sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 100.000,00 zł.
Informacje dodatkowe W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. 8.1.2. SIWZ, zostaną spełnione wyłącznie wtedy gdy jeden z Wykonawców będzie posiadał polisę w pełnej wysokości sumy gwarancyjnej wymaganej przez Zamawiającego w pkt. 8.1.2. SIWZ.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia wykonawca winien wykazać, że: 1. wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - 3 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. wykonał co najmniej 3 roboty budowlane polegające na wstawieniu okien PCV lub wymianie stolarki okiennej na okna z PCV w lokalach mieszkalnych lub użytkowych o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto. 2. dysponuje osobami do wykonania zamówienia tj. co najmniej 3 osobami do wykonania zamówienia z doświadczeniem i kwalifikacjami w wykonywaniu robót będących przedmiotem zamówienia (określonych przedmiarami) zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040). 3. dysponuje osobą, która zgodnie z wymogami art. 12 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) może pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie obejmującą kierowanie robotami budowlanymi w branży budowlanej, w zakresie przedmiotu zamówienia, tj. posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży budowlanej bez ograniczeń lub odpowiedni dokument stwierdzający przygotowanie zawodowe do kierowania budową i robotami w w/w zakresie budowlanym oraz wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. 8.1.3.1. SIWZ, zostaną spełnione wyłącznie wtedy gdy jeden z Wykonawców wykaże się wykonaniem robót wymaganych zgodnie z postanowieniem pkt. 8.1.3.1. SIWZ samodzielnie. Za spełnienie warunku nie będzie uznane wykazanie, że np. „Wykonawca A” wykonał 2 roboty a „Wykonawca B” wykonał 1 robotę.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy. Dokument ten ma być złożony dla Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podwykonawców i innych podmiotów na zdolnościach których lub ich sytuacji polega Wykonawca. 2. tłumaczenia na język polski dokumentów znajdujących się w zagranicznych bezpłatnych bazach danych wskazanych przez Wykonawcę.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę (lub wykonawców), którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1. wykazu robót, o których mowa w pkt. 8.1.3.1. SIWZ (wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –inne dokumenty; Do wykazu usług Wykonawca powinien dołączyć informację, czy roboty wymienione w wykazie robót wykonał sam czy potwierdzają wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, którego zobowiązanie do udostępnienia wiedzy i doświadczenia winien załączyć wraz ze zobowiązaniem do jego udziału w wykonaniu części zamówienia. 2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w pkt. 8.1.3.2 SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych). W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru łączących go z nimi stosunków, do wykazu załącza pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, 3. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w pkt. 8.1.3.3. SIWZ (wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych) odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 4. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt. 8.1.2. SIWZ. 5. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy. Dokument ten ma być złożony dla Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podwykonawców i innych podmiotów na zdolnościach których lub ich sytuacji polega Wykonawca. UWAGA: W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 9.3.5. i pkt. 9.7.1.1. SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych; 7. oświadczenia Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716.) - wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych ; 8. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 9. tłumaczeń na język polski dokumentów znajdujących się w zagranicznych bezpłatnych bazach danych wskazanych przez Wykonawcę, 10. informacji o części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, w przypadku gdy wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy realizacji części zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych 11. inne oświadczenia lub dokumenty lub zobowiązania niezbędne dla prawidłowej oceny złożonej oferty wynikające z jej treści i z treści SIWZ; sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, 12.3. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 12. dokumentu gwarancyjnego zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym załącznik do materiałów przetargowych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę (lub wykonawców), którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1. dla oferowanej stolarki z PCV i pakietów szybowych jeden z niżej wymienionych aktualnych dokumentów: - krajową deklarację zgodności ww. wyrobów z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów oznakowanych znakiem budowlanym B) lub - deklarację zgodności ww. wyrobów z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną (dla wyrobów oznakowanych znakiem CE) lub - deklarację właściwości użytkowych dla wyrobów oznakowanych znakiem CE, - inny równorzędny dokument zgodny z obowiązującymi przepisami potwierdzający zgodność oferowanego wyrobu z normą zharmonizowaną lub Polską Normą lub aprobatą techniczną, 2. dla okna referencyjnego o wymiarach 1230 x 1480 mm , świadectwo badań (np. ITB) lub deklarację właściwości użytkowych lub certyfikat wydany przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oferowanej stolarki PCV, sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone –przez tłumacza przysięgłego- na język polski, potwierdzające współczynnik przenikania ciepła dla okna referencyjnego Uw max 0,9W/m²K. 3 świadectwo badań (np. ITB) lub deklarację właściwości użytkowych lub certyfikat wydany przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oferowanej stolarki PCV, sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone –przez tłumacza przysięgłego- na język polski, potwierdzające dla oferowanego zainstalowanego w stolarce PCV pakietu szybowego współczynnik przenikania ciepła Ug max 0,7W/m2K. 4. dla ofertowanych okuć okiennych jeden z niżej wymienionych aktualnych dokumentów dotyczących w/w okuć okiennych: - krajową deklarację zgodności ww. wyrobów z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów oznakowanych znakiem budowlanym B) lub, - deklarację zgodności ww. wyrobów z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną (dla wyrobów oznakowanych znakiem CE) lub - deklarację właściwości użytkowych dla wyrobów oznakowanych znakiem CE, - inny równorzędny dokument zgodny z obowiązującymi przepisami potwierdzający zgodność oferowanego wyrobu z normą zharmonizowaną lub Polską Normą lub aprobatą techniczną, 5. dla oferowanych nawiewników higrosterowanych jednego z niżej wymienionych aktualnych dokumentów dotyczących w/w nawiewników higrosterowanych: - krajową deklarację zgodności ww. wyrobów z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów oznakowanych znakiem budowlanym B) lub, - deklarację zgodności ww. wyrobów z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną (dla wyrobów oznakowanych znakiem CE) lub, - deklarację właściwości użytkowych dla wyrobów oznakowanych znakiem CE, - inny równorzędny dokument zgodny z obowiązującymi przepisami potwierdzający zgodność oferowanego wyrobu z normą zharmonizowaną lub Polską Normą lub aprobatą techniczną, 6. dla oferowanych nawiewników ciśnieniowych jeden z niżej wymienionych aktualnych dokumentów dotyczących nawiewników ciśnieniowych: - krajową deklarację zgodności ww. wyrobów z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów oznakowanych znakiem budowlanym B) lub - deklarację zgodności ww. wyrobów z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną (dla wyrobów oznakowanych znakiem CE) lub, - deklarację właściwości użytkowych dla wyrobów oznakowanych znakiem CE, - inny równorzędny dokument zgodny z obowiązującymi przepisami potwierdzający zgodność oferowanego wyrobu z normą zharmonizowaną lub Polską Normą lub aprobatą techniczną.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Oferta powinna się składać z: 1. wypełnionego i podpisanego formularza oferty zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Rozdział II specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 2. aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 i 2 do wzoru Formularza oferty - Rozdział II SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3. dokumentu zawierającego dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej) 4. pełnomocnictwa – jeżeli oferta jest złożona przez Wykonawców występujących wspólnie, o których mowa w pkt. 8.2. SIWZ. 5. informacji określonej w pkt. 16.3. SIWZ w przypadku zastosowania przez wykonawcę innej niż 8% stawki podatku od towarów i usług, 6. dowodów, o których mowa w pkt. 14.9. SIWZ, w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, 7. oświadczenia Wykonawcy zawierającego informację, czy złożona oferta będzie powodowała powstanie obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, a jeżeli tak, to udzielenie informacji w zakresie określonym w art. 91 ust. 3a ustawy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do oferty). W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania)oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy - wg wzoru określonego w załączniku do materiałów przetargowych. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego . 8. w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów dokument - oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów - potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności: 8.1. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 8.2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, 8.3. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
z kilkoma wykonawcami
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Tak
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
3
Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający będzie dokonywał sukcesywnie wymiany stolarki okiennej w ramach umów wykonawczych w ilościach wynikających z rzeczywistych potrzeb w tym zakresie, przy czym łączna wartość udzielonych w ramach umowy ramowej zamówień publicznych nie przekroczy kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie umowy ramowej. 2. Zamawiający zawrze umowę ramową z maksymalnie trzema Wykonawcami, którzy złożą najkorzystniejsze oferty, ocenione w sposób opisany w pkt. 19 specyfikacji tj. uzyskają w kryteriach oceny ofert pozycje od 1 do 3, chyba że oferty niepodlegające odrzuceniu złoży mniej Wykonawców. 3. Zamawiający będzie udzielał zamówień publicznych wysyłając do Wykonawców, z którymi zawrze umowę ramową zaproszenia do złożenia oferty, w których określi ilość stolarki do wymiany, wymiary okien i innych elementów podlegających wymianie i przekaże również szkice okien zakwalifikowanych do wymiany. Postanowienia zawarte w umowie ramowej będą wiążące dla Stron. 4. Ceny jednostkowe netto w PLN za wymianę poszczególnych elementów stolarki okiennej PCV zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie złożonej w wyniku przekazanego przez Zamawiającego zaproszenia, o którym mowa w pkt. 3.1.1.3. SIWZ nie może być mniej korzystna od w/w cen wskazanych w ofercie złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej. W przypadku złożenia oferty, w której ceny netto w PLN za wymianę poszczególnych elementów stolarki okiennej PCV będą wyższe, od wskazanych w ofercie złożonej w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej, Zamawiający odrzuci taką ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy. 5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który w odpowiedzi na przekazane zaproszenie, złoży ofertę najkorzystniejszą, tj. taką, która uzyska najwyższą wartość punktową wyliczoną zgodnie z zapisem 19.7. SIWZ. Z Wykonawcą tym zostanie zawarta umowa wykonawcza, która stanowić będzie podstawę realizacji zamówienia.
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
skorelowana cena z VAT60,00
wydłużenie okresu gwarancji20,00
zmniejszenie wskaźnika przenikania ciepła dla pakietu szybowego20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w razie w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy i charakter oraz warunki ich wprowadzenia w szczególności: a. dokonywania zmian przewidzianych w SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych, określających zakres zmian, w szczególności możliwość zmiany terminu wykonania, wynagrodzenia Wykonawcy i charakteru oraz warunków ich wprowadzenia i tak w przypadku: aa) zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy i mających wpływ na treść umowy wraz ze skutkami takiej zmiany regulacji prawnych oraz zmiany osób uczestniczących w realizacji zamówienia, bb) powierzenia podwykonawcy wykonania całości bądź części Przedmiotu zamówienia w zakresie i na warunkach wynikających z umowy między Wykonawcą a Podwykonawcą zaakceptowanej przez Zamawiającego lub zmiany Podwykonawcy w sytuacji ,gdy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia z nim umowy dotyczącej wykonywania Przedmiotu zamówienia, koniecznym będzie dla prawidłowego jego wykonania posłużenie się przez Wykonawcę nowym Podwykonawcą, który będzie realizował część lub cały zakres prac powierzony uprzednio innemu Podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy przedmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 a ust. 4 ustawy, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia i nie podlega wykluczeniu z postępowania. cc) zmiany zakresu części Przedmiotu zamówienia powierzonego Podwykonawcom wynikającej z aneksów do umów zawartych przez Wykonawcę z Podwykonawcami i zaakceptowanych przez Zamawiającego w przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem Podwykonawców. dd) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w następstwie wydłużających/ wykraczających poza ustawowe terminy procedur administracyjnych oraz innych terminów spraw urzędowych, mających wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia. ee) W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z technologią ich wykonania termin realizacji robót, o którym mowa w § 1ust. 6 może ulec zmianie. Zostanie on wydłużony maksymalnie o okres, na który zostaną wstrzymane roboty. Fakt ten musi być potwierdzony wpisem Zamawiającego do dziennika prac ff) zmiany osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym warunkiem dokonania takiej zmiany jest posiadanie przez nowo wskazane osoby wymaganych uprawnień, kwalifikacji i doświadczenia zgodnego z warunkami określonymi w tym zakresie SIWZ; b. zaistnienia konieczności wykonania przez Wykonawcę robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym( przedmiotem zamówienia), o ile stały się niezbędne, a ponadto spełnione są łącznie następujące warunki: aa) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zmienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego( przedmiotu zamówienia); bb) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niezgodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego; cc) wartość każdej kolejnej zmiany umowy nie przekroczy 50% wartości umowy, c. gdy zmiana umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć i jednocześnie ich wartość nie przekracza 50% wartości przedmiotu zamówienia d. gdy Wykonawcę ma zastąpić inny podmiot: aa) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w lit. a); bb) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy podmiot spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; cc) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, o ile Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, e. zmian- niezależnie od ich wartości - jeżeli nie są one istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1 e ustawy; f. łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy i jest mniejsza niż 15% wartości przedmiotu zamówienia. 1.2 Dokonanie zmiany wskazanej w pkt. 1 . lit. a ppkt dd) i ee) wymaga złożenia przez Wykonawcę na piśmie wniosku wskazującego, z jakich powodów nastąpić ma wydłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia i o jaki czas. Wykonawca złoży wniosek najpóźniej w ciągu 3 dni od zaistnienia okoliczności, o których mowa w zd. 1 3.7. lit. a ppkt. dd) i ee). Wniosek złożony po terminie wskazanym w zdaniu poprzednim Zamawiający pozostawi bez rozpoznania. 1.3. W przypadkach, o których mowa w pkt. 1. lit. b) i c) oraz lit. d) ppkt. bb Zamawiający nie wprowadzi kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. 1.4. W przypadkach o których mowa w pkt. 1 lit .a), c) i f) zmiany postanowień umowy nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 1.5. Wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie usług mieszczących się w zakresie, o którym mowa w pkt. 1 lit. b), c) i f) obliczone będzie obliczone będzie wg zasad przyjętych w kosztorysach ofertowych i według podanych tam stawek i cen. W stosunku do cen materiałów, których nie ma w wydawnictwach informacyjnych o cenach oraz w zestawieniu cen, strony ustalają, iż zastosowane zostaną ceny zaakceptowane przez inspektora nadzoru Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonywania zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót, jak wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia. 2. Każda umowa zawarta na podstawie umowy ramowej zawierać będzie możliwości wprowadzenia zmian jak niżej: 2.1. powierzenia Podwykonawcy wykonania całości bądź części Przedmiotu zamówienia w zakresie wynikającym z umowy między Wykonawcą a Podwykonawcą zaakceptowanej przez Zamawiającego lub zmiany Podwykonawcy w sytuacji, gdy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia z nim umowy dotyczącej wykonywania Przedmiotu zamówienia, koniecznym będzie dla prawidłowego jego wykonania posłużenie się przez Wykonawcę nowym Podwykonawcą, który będzie realizował część lub cały zakres prac powierzony uprzednio innemu Podwykonawcy. 2.2. zmiany zakresu części Przedmiotu umowy powierzonego Podwykonawcom wynikającej z aneksów do umów zawartych przez Wykonawcę z Podwykonawcami i zaakceptowanych przez Zamawiającego w przypadku wykonywania Przedmiotu zamówienia z udziałem Podwykonawców. 2.3. zaistnienia konieczności wykonania przez Wykonawcę robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym (przedmiotem zamówienia), o ile stały się niezbędne, a ponadto spełnione są łącznie następujące warunki: 2.3.1. zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego (przedmiotu zamówienia), 2.3.2. zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, 2.3.3. wartość każdej kolejnej zmiany umowy nie przekroczy 50% wartości niniejszej umowy, 2.4. gdy zmiana umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć i jednocześnie ich wartość nie przekracza 50% wartości przedmiotu zamówienia. 2.5. gdy Wykonawcę ma zastąpić inny podmiot: 2.5.1. na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt. 3.8.1.; 2.5.2. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy podmiot spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; 2.5.3. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, o ile Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców; 2.6. zmian – niezależnie od ich wartości, jeżeli nie są one istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy; 2.7. łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy i jest mniejsza niż 15 % wartości przedmiotu umowy. 2.8. wykonania przez Wykonawcę robót koniecznych do ukończenia prac objętych daną umową, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. W takim przypadku Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie dodatkowe za roboty nie ujęte w kosztorysie ofertowym, stanowiącym każdorazowo załącznik do zaproszenia do negocjacji. Wynagrodzenie dodatkowe za wykonanie robót, o których mowa w zd. 1 będzie obliczane na podstawie cen jednostkowych zbudowanych w oparciu o czynniki cenotwórcze przyjęte wg zasad ustalonych w § 9 istotnych postanowień umowy. Wszelkie roboty konieczne nie objęte umową zawartą na podstawie umowy ramowej będą mogły być wykonane tylko na podstawie wcześniej podpisanego przez obie strony protokołu konieczności potwierdzonego przez inspektora nadzoru budowlanego (inwestorskiego) i po zawarciu odrębnej umowy. 2.9. zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w następstwie wydłużających/wykraczających poza ustawowe terminy procedur administracyjnych oraz innych terminów spraw urzędowych, mających wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia. Dokonanie zmiany wskazanej w zd.1 wymaga złożenia przez Wykonawcę na piśmie wniosku wskazującego, z jakich powodów nastąpić ma wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy i o jaki czas. Wykonawca złoży wniosek najpóźniej w ciągu 3 dni od zaistnienia okoliczności, o których mowa w zd. 1. Wniosek złożony po terminie wskazanym w zdaniu poprzednim Zamawiający pozostawi bez rozpoznania. 2.10. Zmiany osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-31, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły