Wykonanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie wszystkich wymaganych prawem zgód na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Jedliczu".

Ogłoszenie dodano: 14.01.2020

Zamawiający: Gmina Jedlicze, Rynek, 38-460 Jedlicze (Podkarpackie)

Miejsce: Jedlicze

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 14.12.2020

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 23.01.2020, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 04.05.2020


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Jedlicze: Wykonanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie wszystkich wymaganych prawem zgód na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Jedliczu".
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
Wykonanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie wszystkich wymaganych prawem zgód na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Jedliczu".
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jedlicze, krajowy numer identyfikacyjny 37044055400000, ul. Rynek  6 , 38-460  Jedlicze, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 352 207, e-mail majerska@jedlicze.pl, faks 134 352 025.
Adres strony internetowej (URL): www.jedlicze.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://jedlicze.bip.gov.pl/search/publiccontracts/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://jedlicze.bip.gov.pl/search/publiccontracts/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie zamawiającego
Adres:
Urząd Gminy Jedlicze, ul. Rynek 6, 38-460 Jedlicze, pokój nr 26 (sekretariat).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie wszystkich wymaganych prawem zgód na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Jedliczu".
Numer referencyjny: RP.271.4.1.2020.MŻM
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3. 1 Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie wszystkich wymaganych prawem zgód na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Jedliczu". 3. 2 Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Jedliczu". Zamówienie obejmującej sporządzenie wszystkich niezbędnych projektów, w szczególności dla części budowlanej, technologicznej, elektrycznej, automatyki, kosztorysów i przedmiarów robót dla w/w zadania oraz uzyskanie wszystkich wymaganych prawem zgód na realizację przedmiotowego zadania. 3. 3 Dokumentację należy przygotować na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego stanowiącego załącznik do niniejszego SIWZ . Przyjęte założenia projektowe mają umożliwić przyjęcie ścieków z obszaru całej gminy – łącznie z miejscowościami do tej pory nieskanalizowanymi, leżącymi poza obszarem wyznaczonym przez agolomerację Jedlicze. Przyjęte rozwiązania muszą gwarantować oczyszczenie ścieków surowych na poziomie określonym w pozwoleniu wodnoprawnym znak SR.6341.41.2016.SL lub lepszym. Dokumentacja powinna zostać opracowana w sposób umożliwiający realizację zadania jednorazowo oraz z podziałem na etapy. 3. 4 Ze względu na obecną specyfikę oczyszczalni – brak dodatkowej linii oczyszczania ścieków na wypadek awarii/konserwacji/prac modernizacyjnych, projekt należy przygotować z przyjęciem rozwiązań, które pozwolą zachować ciągłość pracy oczyszczalni podczas realizacji projektu. W skład dokumentacji wchodzić ma harmonogram z dokładną specyfikacją kolejności w jakiej należy realizować poszczególne etapy aby zapewnić ciągłość pracy oczyszczalni. Jeżeli wymagane będą rozwiązania tymczasowe na okres realizacji projektu, opracowanie ma je również uwzględnić. 3. 5 Jednym z istotnych wymagań co do projektu jest dostosowanie oczyszczalni do przyjętych obecnie standardów tj. dwóch linii technologicznych, pozwalających na zachowanie ciągłości pracy na wypadek wystąpienia awarii jednego z ciągów technologicznych. Projekt zaopatrzyć należy w instrukcje postępowania w przypadku wystąpienia typowych awarii, określającą precyzyjnie kroki jakie należy podjąć aby oczyszczalnia pracowała w sposób ciągły i przez jaki okres czasu dopuszczalna jest praca przy zastosowaniu takiego rozwiązania. 3. 6 Wymagane jest przyjęcie rozwiązań zapewnianiających bezpieczeństwo i ciągłość pracy oczyszczalni również w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych (np. gwałtowny napływ wód infiltracyjnych w sytuacji wystąpienia opadów ponadnormatywnych, lub przedostanie się do kanalizacji substancji toksycznych dla złoża biologicznego) oraz opracowanie instrukcji działania na wypadek wystąpienia takich sytuacji. 3. 7 Przeprowadzić należy ekspertyzę urządzeń i instalacji obecnie eksploatowanych (w szczególności zbiorników reaktora, rozdzielni elektrycznej, urządzeń automatyki itp.), wykorzystać należy instalacje obecnie pracujące jeśli ich stan pozwala na to i jest to uzasadnione ekonomicznie i ekologicznie. Jeśli wymagany będzie remont instalacji, urządzeń w celu dalszej ich eksploatacji należy przygotować harmonogram remontów (lub wymiany jeśli remont jest nieuzasadniony ze względów ekonomicznych) w aspekcie zaplanowanych w projekcie prac. 3. 8 Zaproponować należy zastosowanie rozwiązań najlepszych pod względem ekonomicznym i technologicznym w szczególności pozyskanie energii niezbędnej do pracy oczyszczalni ze źródeł odnawialnych. 3. 9 Wszelkie zaproponowane rozwiązania muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego. Wymagane jest przedstawienie uzasadnienia zastosowania danego rozwiązania, wykazania jego mocnych stron w stosunku do rozwiązań alternatywnych. 3. 10 Zamawiający nie określa, zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a Pzp, wymogu zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia z uwagi, iż charakter czynności, realizowanych w ramach niniejszego zamówienia nie polega, co do zasady, na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm). 3. 11 Wykonawca przy opracowywaniu dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które następnie służyć będą jako opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest do stosowania się do zapisów art. 29 i 30 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.). Zamawiający nie dopuszcza opisywania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką robót budowlanych i nie można opisać ich za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W tym przypadku, Wykonawca jest zobowiązany do określenia minimalnych parametrów albo oczekiwań technologicznych czy funkcjonalnych, które maja być zapewnione przez te materiały i urządzenia. 3. 12 Dokumentacje należy opracować w ilości wymaganej przez organy dokonujące uzgodnień oraz dodatkowo przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej wraz z uzyskanymi stosownymi pozwoleniami na budowę oraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorysami inwestorskimi wykonanymi metodą szczegółową i przedmiarem robót (5 egz. wraz z podpisami i pieczątkami na stronie tytułowej, rysunku itp.) wraz z wersją na nośniku elektronicznym (płyta DVD, Pendrive itp.), tożsamą z wersją papierową . W wersji elektronicznej dokumentacji projektowej części opisowe należy wykonać w formie plików edytowalnych kompatybilnych z Microsoft Office oraz w formacie PDF (skan opieczętowanej dokumentacji); części graficzne w formie plików edytowalnych DWG (np. Autocad) oraz w formacie PDF. Każdy egzemplarz dokumentacji papierowej powinien być trwale oprawiony. 3. 13 Ponad to wykonawca będzie zobowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego bez odrębnego wynagrodzenia dla tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe. 3. 14 W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem należy: 1) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań stwierdzania w toku wykonywania Robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 2) pełniący nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlano montażowych jest zobowiązany do pobytów na terenie budowy w miarę potrzeb na wezwanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru. 3) dokonywanie korekt dokumentacji projektowej. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy powstaną trudności w realizowaniu budowy to Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania takich korekt w dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej, aby wyeliminować lub zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia z tym związane. 3. 15 Załącznikami do programu – funkcjonalno użytkowego są: Zał. 1 Kopia mapy zasadniczej Zał. 2 Wypisy z rejestru gruntów Zał. 3 Zaświadczenie o braku planu zagospodarowania Zał. 4 Pozwolenie wodnoprawne aktualne Zał. 5 PZT Jedlicze_PFU Zał. 6 Schemat technologiczny – PFU Zał. 7 Zestawienie ilościowo-jakościowe ścieków surowych i oczyszczonych Zał. 8 Decyzja zezwalająca na stosowanie nawozu Zał. 9 Mapa zagrożenia powodziowego - woda 10 letnia Zał. 10 Mapa zagrożenia powodziowego - woda 100 letnia Zał. 11 Projekt przebudowy linii zasilającej w rejonie oczyszczalni Zał. 12 Budynek technologiczny_rzut i przekrój Zał. 13 Schemat konstrukcyjny dachu Zał. 14 Konstrukcja OWT i zagęszczacza osadu Zał. 15 Schemat konstrukcyjny parteru Zał. 16 Schemat przejść technologicznych Zał. 17 Rzut elewacj S+E OŚ Jedlicze Zał. 18 Rzut elewacji E+W OŚ Jedlicze Zał. 19 Rozmieszczenie AKPiA - stan istniejący Zał. 20 Schemat AKPiA - Rozdzielnia główna - stan istniejący Zał. 21 Lista kablowa - stan istniejący Zał. 22 Dokumentacja badań podłoża gruntowego Zał. 23 Opinia geotechniczna

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71248000-8
71242000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-14

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 500 000,00zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że: a) wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym czasie, co najmniej 2 zrealizowane lub będące w realizacji projekty budowlano wykonawcze obejmujące budowę, rozbudowę, przebudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum 2000m3/d każda. b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: - Projektantem branży sanitarnej posiadającym: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w branży sanitarnej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; oraz min. 5 lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu w branży sanitarnej (nabyte po uzyskaniu uprawnień budowlanych do projektowania w branży sanitarnej); posiadający dodatkowo doświadczenie zawodowe w opracowaniu co najmniej jednego projektu budowlano wykonawczego obejmującego budowę, rozbudowę, przebudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum 1000m3/d . - Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej – posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; – posiadający min. 3 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu w branży konstrukcyjno-budowlanej (nabyte po uzyskaniu uprawnień budowlanych do projektowania w branży konstrukcyjno - budowlanej); - Projektant branży elektrycznej – posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; – posiadający min. 3 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu w branży elektrycznej (nabyte po uzyskaniu uprawnień budowlanych do projektowania w branży elektrycznej); Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1332), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016, poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w lit. a) b) c) SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, Dokumenty, o których mowa w lit a) , powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w lit. b) SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem tego terminu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis dotyczący terminu obowiązywania stosuje się odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt 5.2.2 SIWZ. b) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w zakresie opisanym w pkt 5.2.3 lit a) SIWZ; c) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za projektowanie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- w zakresie opisanym w pkt 5.2.3 b) SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
13. 7 Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: a) Formularz ofertowy ( załącznik nr 1) b) Oświadczenie o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczeniu ( załącznik nr 2) c) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Musi być załączone w oryginale albo załączone jako kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie (jeżeli dotyczy). d) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, podpisane przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy). e) Pisemne zobowiązania innych podmiotów od oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeśli dotyczy). f) Dowód wpłaty wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 tys. złotych ( słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach : a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenia kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju przedsiębiorczości (Dz. U z 2007r Nr 42, poz. 275); 4 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, prowadzony w Banku Spółdzielczym O/Jedlicze Nr konta bankowego: 48 8636 1028 2002 1400 0101 0010; 5 Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium - Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Jedliczu". 6 Wadium wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7 Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału razem z ofertą lecz w osobnej zewnętrznej kopercie podpisanej „Wadium - Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Jedliczu". 8 W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: 1) w art. 46 ust. 4a tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) w art. 46 ust 5 ustawy prawo zamówień publicznych , tj. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie . Wadium takie powinno obejmować cały okres zawiązania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 9 W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 10 Okoliczności i zasady zatrzymania oraz zwrotu wadium, określa art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady20,00
Doświadczenie personelu kluczowego20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie: 1. Termin realizacji może ulec zmianie w szczególności: a) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy na jego pisemny uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, b) w przypadku nieprzekazania Wykonawcy z winy Zamawiającego dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, o ile Zamawiający zobowiązany był do przekazania takich dokumentów Wykonawcy, c) wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, d) przekroczenia przez organ administracji terminu 14 dni w wydawaniu decyzji, zezwoleń itp. od chwili złożenia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów do tego organu. e) zmiany kolejności i terminów wykonywania usług lub ich części, f) w przypadku wystąpienia „siły wyższej” lub innego zdarzenia losowego; „Siła wyższa” oznacza wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, którego skutkom nie można zapobiec, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu; g) w przypadku zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek elementu usług; h) w przypadku gdy z przyczyn technicznych, społecznych, sytuacji pogodowej, nie jest możliwe wykonanie poszczególnych czynności celem prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, lub gdy od wyniku działania innych podmiotów, nie związanych z realizacją niniejszego przedmiotu umowy oraz Zamawiającego uzależnione jest wykonanie należycie przedmiotu niniejszej umowy; i) w przypadku gdy wymagana jest zmiana związana z koniecznością dostosowania terminu i sposobu wykonania umowy w związku z okresem w jakim wymagane jest podjęcie poszczególnych działań, a przy niezmienionych zapisach umowy wykonanie tych działań byłoby niemożliwe lub wykonane czynności byłyby nieprawidłowo wykonane (w szczególności poprzez brak reprezentatywnej grupy, wystąpienie okresu wakacyjnego – świątecznego itp.); j) w przypadku przedłużającej się procedury przetargowej związanej np. z postępowaniem odwoławczym. 2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach: a) zmiana stawki urzędowej podatku VAT o kwotę wynikającą z tej zmiany. b) zmiany sposobu lub zakresu wykonywania umowy, w tym także rezygnacja z części zamówienia, 3. inne zmiany: a) w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze, pod warunkiem ze osoba ta posiadać będzie uprawnienia i doświadczenie nie mniejsze niż osoby wskazane w wykazie osób oraz formularzu ofertowym. b) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego: - powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie Wykonawcy, - zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ, c) zastąpienie zakresu planowanych do wykonania usług innym zakresem usług przy zachowaniu wymogów jakościowych oraz wymogu zgodności z celem i zasadami realizacji umowy, d) zmiany w dokumentacji projektowej wynikające z działania organów administracji lub innych podmiotów, e) zmiany zasad finansowania zadania, w szczególności odnośnie terminów i wysokości wystawiania faktur, a także zmiany warunków płatności, f) gdy zmiana postanowień umownych jest korzystna dla Zamawiającego, a konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i okoliczności te są niezależne od stron umowy; g) w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na współfinansowanie zamówienia na usługę lub zmian i wytycznych instytucji przyznających środki na dofinansowanie na nowe projekty; 4. Warunki zmian: a) inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, b) uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót, c) forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-23, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły