Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50-52 w Toruniu na cele kulturalne oraz społecznie użyteczne.

Ogłoszenie dodano: 13.01.2020

Zamawiający: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego, 87-100 Toruń (Kujawsko-pomorskie)

Miejsce: Toruń

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 30.01.2020, godzina: 12:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia: Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50-52 w Toruniu na cele kulturalne oraz społecznie użyteczne.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Podmiot
Gmina Miasta Toruń, 87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, osoba do kontaktów: Marcin Kłysik fax. (56) 6118842, mail: wiir@um.torun.pl, m.klysik@um.torun.pl
Toruńska Agenda Kulturalna, 87-100 Toruń, ul. Pod Krzywą Wieżą 1, osoba do kontaktów: Krystian Kubjaczyk, tel. 662 072 661, mail: k.kubjaczyk@tak.torun.pl , krajowy numer identyfikacyjny 34048888600000

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia, krajowy numer identyfikacyjny 59690300000000, ul. ul. Wały gen. Sikorskiego  8 , 87-100  Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 118 713, e-mail bzp@um.torun.pl, faks 566 118 622.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy: www.bip.torun.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Zamówienie jest prowadzone wspólnie przez dwóch Zamawiających na podstawie zawartego porozumienia o wspólnym prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 9.12.2019 r. w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, pomiędzy Toruńską Agendą Kulturalną z siedzibą w Toruniu, ul. Pod Krzywą Wieżą 1, 87-100 Toruń (Lider) oraz Gminą Miasta Toruń z siedzibą w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń (Partner), przy czym GMT odpowiada za zapłatę wynagrodzenia za zadanie nr II, a TAK za zadanie nr I. Z uwagi na konieczność wykonania prac w obu funkcjonalnie powiązanych obiektach przez jednego Wykonawcę niniejsze postępowanie ma na celu wyłonienie Wykonawcy dla obu tych zadań. W związku z powyższym Zamawiający informują, że w przypadku przekroczenia środków jakie jeden z Zamawiających zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia dla danego zadania postępowanie może zostać unieważnione w całości na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP pomimo, że łączna kwota przewidziana na realizację całego zamówienia jest niższa od oferty najkorzystniejszej. Środki jakie każdy z Zamawiających zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (z podziałem na oba zadania) zostaną odczytane podczas procedury publicznego otwarcia ofert. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania pn. „Kulturalna szkieletówka – adaptacja zabytkowej kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne”, realizowanego zgodnie z umową partnerstwa PR.1162-3/10/2018 z dnia 26.07.2018 r. oraz zadania pn. „GPR - REAnimacja Bydgoskiej 52 – adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne”, z uwagi na konieczność wykonania prac w obu funkcjonalnie powiązanych obiektach przez jednego wykonawcę, w całości przeprowadzi Partner. Strony wyznaczają Partnera jako Zamawiającego upoważnionego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w ich imieniu i na ich rzecz. Partner odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności za: a) pełną obsługę administracyjno-biurową i wyposażenie techniczne, b) wykonywanie obowiązków kierownika Zamawiającego, c) powołanie członków komisji przetargowej (w skład komisji będzie wchodziły dwie osoby wskazane przez Lidera i osoby wskazane przez Partnera), d) ewentualne powołanie biegłych, e) zapewnienie odpowiednich warunków pracy członkom komisji przetargowej oraz biegłym, f) zamieszczanie ogłoszeń we właściwych publikatorach, g) inne czynności wynikające z przepisów prawa związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem zamówienia, z zastrzeżeniem § 1 ust. 5 i 6 zawartego porozumienia, takie jak np. wybór najkorzystniejszej oferty, unieważnienie postępowanie, itp., w tym czynności podejmowane w postępowaniu odwoławczym w wypadku wniesienia przez wykonawców środków ochrony prawa (wybór pełnomocnika do reprezentowania Stron przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz przed właściwym sądem okręgowym), h) przechowanie i zabezpieczenie dokumentacji przetargowej. Przez każdego z Zamawiających zostaną zawarte odrębne umowy na roboty budowlane z wykonawcą wybranym w postępowaniu przeprowadzonym przez Partnera. Lider upoważnia Partnera do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia w imieniu i na rzecz Lidera, na zasadach określonych w niniejszym Porozumieniu, z zastrzeżeniem, że każda ze Stron Porozumienia zawrze umowę w swoim imieniu i na swoją rzecz.
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.torun.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.torun.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miasta Torunia, Wydział Inwestycji Remontów, ul. Wały gen. Sikorskiego 10, sekretariat, 87-100 Toruń

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50-52 w Toruniu na cele kulturalne oraz społecznie użyteczne.
Numer referencyjny: 153/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 - 52 w Toruniu na cele kulturalne oraz społecznie użyteczne”. 1.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania: Zadanie I: Kulturalna szkieletówka - adaptacja zabytkowej kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne”. 1.2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) prace ogólnobudowlane z zakresu remontu i przebudowy budynku, 2) prace konserwatorskie w budynku, 3) renowacja i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 4) roboty w zakresie instalacji wod-kan, 5) roboty w zakresie instalacji c.o., 6) roboty w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej, 7) roboty w zakresie instalacji odgromowej i elektrycznej, 8) roboty w zakresie instalacji niskoprądowych. Uwaga: Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy i montażu wyposażenia. 1.2.2. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, z podziałem na Zadanie I i Zadanie II (opracowania wykonane przez Pawła Glińskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: „BUDEN Biuro Inżynierskie Paweł Gliński”, w tym aneks do projektu budowlanego - opracowanie własne WIiR UMT; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do wzoru umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną, na podstawie oględzin terenu budowy oraz zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego decyzjami administracyjnymi. Zadanie II: „GPR - REAnimacja Bydgoskiej 52 – adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne”. 1.2.3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) prace ogólnobudowlane z zakresu remontu i przebudowy budynku, 2) prace konserwatorskie w budynku, 3) wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych, 4) renowacja i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 5) roboty w zakresie instalacji wod-kan, 6) roboty w zakresie instalacji c.o., 7) roboty w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej, 8) roboty w zakresie instalacji odgromowej i elektrycznej, 9) roboty w zakresie instalacji niskoprądowych, 10) wykonanie elementów zagospodarowania terenu. Uwaga: Przedmiot umowy nie obejmuje dostawy i montażu wyposażenia. 1.2.4. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, z podziałem na Zadanie I i Zadanie II (opracowania wykonane przez Pawła Glińskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: „BUDEN Biuro Inżynierskie Paweł Gliński”, w tym aneks do projektu budowlanego - opracowanie własne Zamawiającego oraz projekt wykonawczy zabezpieczenia ściany zewnętrznej – opracowanie wykonane przez Piotra Bieleckiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: „X-BUD Piotr Bielecki”; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do wzoru umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną, na podstawie oględzin terenu budowy oraz zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego decyzjami administracyjnymi. 1.3. Zamówienie jest prowadzone wspólnie przez dwóch Zamawiających na podstawie zawartego porozumienia o wspólnym prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 9.12.2019 r. w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, pomiędzy Toruńską Agendą Kulturalną z siedzibą w Toruniu, ul. Pod Krzywą Wieżą 1, 87-100 Toruń (Lider) oraz Gminą Miasta Toruń z siedzibą w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń (Partner), przy czym GMT odpowiada za zapłatę wynagrodzenia za zadanie nr II, a TAK za zadanie nr I. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania pn. „Kulturalna szkieletówka – adaptacja zabytkowej kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne”, realizowanego zgodnie z umową partnerstwa PR.1162-3/10/2018 z dnia 26.07.2018 r. oraz zadania pn. „GPR - REAnimacja Bydgoskiej 52 – adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne”, z uwagi na konieczność wykonania prac w obu funkcjonalnie powiązanych obiektach przez jednego wykonawcę, w całości przeprowadzi Partner. Strony wyznaczają Partnera jako Zamawiającego upoważnionego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w ich imieniu i na ich rzecz. Partner odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności za: a) pełną obsługę administracyjno-biurową i wyposażenie techniczne, b) wykonywanie obowiązków kierownika Zamawiającego, c) powołanie członków komisji przetargowej (w skład komisji będzie wchodziły dwie osoby wskazane przez Lidera i osoby wskazane przez Partnera), d) ewentualne powołanie biegłych, e) zapewnienie odpowiednich warunków pracy członkom komisji przetargowej oraz biegłym, f) zamieszczanie ogłoszeń we właściwych publikatorach, g) inne czynności wynikające z przepisów prawa związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem zamówienia, z zastrzeżeniem § 1 ust. 5 i 6 zawartego porozumienia, takie jak np. wybór najkorzystniejszej oferty, unieważnienie postępowanie, itp., w tym czynności podejmowane w postępowaniu odwoławczym w wypadku wniesienia przez wykonawców środków ochrony prawa (wybór pełnomocnika do reprezentowania Stron przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz przed właściwym sądem okręgowym), h) przechowanie i zabezpieczenie dokumentacji przetargowej. Przez każdego z Zamawiających zostaną zawarte odrębne umowy na roboty budowlane z wykonawcą wybranym w postępowaniu przeprowadzonym przez Partnera. Lider upoważnia Partnera do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia w imieniu i na rzecz Lidera, na zasadach określonych w niniejszym Porozumieniu, z zastrzeżeniem, że każda ze Stron Porozumienia zawrze umowę w swoim imieniu i na swoją rzecz. Z uwagi na konieczność wykonania prac w obu funkcjonalnie powiązanych obiektach przez jednego Wykonawcę niniejsze postępowanie ma na celu wyłonienie Wykonawcy dla obu tych zadań. W związku z powyższym Zamawiający informują, że w przypadku przekroczenia środków jakie jeden z Zamawiających zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia dla danego zadania postępowanie może zostać unieważnione w całości na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP pomimo, że łączna kwota przewidziana na realizację całego zamówienia jest niższa od oferty najkorzystniejszej. Środki jakie każdy z Zamawiających zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (z podziałem na oba zadania) zostaną odczytane podczas procedury publicznego otwarcia ofert. 1.4. Wykonawca przed złożeniem oferty zapozna się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględni je w wynagrodzeniu ryczałtowym. 1.5. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, osób wykonujących wskazane poniżej czynności związane robotami budowlanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia: - czynności fizyczne i obsługa maszyn przy robotach ogólnobudowlanych, związanych z remontem i przebudową budynku, robotach sanitarnych oraz robotach elektrycznych. Szczegóły dotyczące wymagań zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawarte zostały we wzorach umów, stanowiących załącznik do SIWZ 1.5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. 1.6. Zamawiający będzie stosował procedurę odwróconą, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp. 1.7. Informacje i wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo oraz wypłacie wynagrodzenia w częściach i procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia zawarta są we wzorach umów stanowiących załącznik do siwz. 1.8. Zapisy dotyczące rozwiązań równoważnych uregulowane są w pkt 1.12. SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45330000-9
45310000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający mogą w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego udzielić zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp tj.: prac ogólnobudowlanych z zakresu remontu i przebudowy budynku, prac konserwatorskich w budynku, renowacji i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, robót w zakresie instalacji wod – kan, c.o., wentylacji mechanicznej, odgromowej i elektrycznej, niskoprądowych, wykonania windy dla osób niepełnosprawnych, wykonania elementów zagospodarowania terenu w lokalizacjach, o których mowa w pkt 1.1. SIWZ. Możliwe jednokrotne udzielenia zamówienia podobnego. Termin wykonania zamówienia i cena zostaną ustalone w drodze negocjacji, z tym że termin wykonania nie może być dłuższy niż 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy na wykonanie zadania powtórzonego, a cena nie może przekroczyć 2 439 024,39 zł netto. Uzgodnienie ceny odbywać się będzie na zasadach określonych w § 8 ust. 18 wzorów umów stanowiących załączniki do SIWZ. Udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jest jednostronną, uznaniową decyzją obu Zamawiających i jest zależne od ograniczeń budżetowych oraz zadowolenia z jakości robót budowlanych wykonanych w ramach zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  14   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Wykonawcy muszą wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali roboty w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj.: co najmniej 2 roboty budowlane dotyczące budowy, rozbudowy lub remontów obiektów kubaturowych ( obiekt kubaturowy: budynek, któremu można przypisać parametr objętości wyrażony w metrach sześciennych ) o wartości min. 4 000 000,00 zł brutto każda. 2) wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i posiadają następujące kwalifikacje tj.: a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie w specjalności: - konstrukcyjno – budowlanej – kierownik budowy - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – kierownik robót (min. 1 osoba), - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – kierownik robót (min. 1 osoba), wydane na podstawie ustawy Prawo Budowlane, rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2018 r. , poz. 2272 ze zm.). b) co najmniej jedną osobą, która spełnia warunki do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. jedn. Dz. U z 2018 r. poz. 2067 ze zm.). c) co najmniej jedną osoba, która posiada kwalifikacje o których mowa w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. jedn. Dz. U z 2018 r. poz. 2067 ze zm.). Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez jedną osobę kilku wymienionych specjalności.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7. 2. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.– wypełniony załącznik nr 8.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 2. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmioty, na zdolnościach, których wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3. Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 3 4. Tabela wynagrodzenia ryczałtowego z rozbiciem na poszczególne elementy dla dwóch zadań 5. Dowód wniesienia wadium (oryginał). 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy ( zestawienie złożonych ofert ), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 7. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych (jeśli dotyczy) 8. Oświadczenia: - oświadczenie Wykonawcy, które z informacji zawartych w ofercie na stronach od .... do .... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W przypadku zastrzeżenia informacji przez wykonawcę zobowiązany jest on wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak powyższego oświadczenia oznaczał będzie, że dokumenty składające się na ofertę nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa (Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy ). - Wykonawca na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy składa oświadczenie jaką część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców. Oświadczenie składane w przypadku zamiaru korzystania z podwykonawców.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wadium w wysokości: 200 000,00 zł ( słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100 ), powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu - na konto UMT nr 62 1160 2202 0000 0003 3943 1400 z adnotacją: wadium: 153/2019: „Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50-52 w Toruniu na cele kulturalne oraz społecznie użyteczne” Za datę wniesienia wadium przyjmuję się datę jego wpływu na konto Zamawiającego. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 310).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
okres rękojmi w miesiącach – nie krócej niż 60 miesięcy, nie dlużej niż 72 miesiące 40,00
cena oferty łączna (dla zadania I i Zadania II) 60,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy: 1) jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego i dotyczyć będzie: a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji projektowej; b) zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej; c) możliwości powierzenia wykonania części robót podwykonawcy robót, których zakres nie został wskazany w ofercie przez Wykonawcę jako przeznaczony do wykonania przez podwykonawców; 2) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie materiałów, urządzeń, rozwiązań lub technologii wskazanych w opisie przedmiotu umowy, w tym w dokumentacji projektowej i polegać będzie na zastąpieniu ich materiałami, urządzeniami, rozwiązaniami lub technologiami równoważnymi w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających, znacznie utrudniających lub oczywiście świadczących o niecelowości nieracjonalności pozyskania materiałów, urządzeń, rozwiązań lub technologii wskazanych w opisie przedmiotu umowy w tym w dokumentacji projektowej, w szczególności takich jak zaprzestanie produkcji, zaprzestanie importu, wykrycie wad istotnych; 3) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia, która spowodowana będzie : a) wystąpieniem warunków atmosferycznych, geologicznych, archeologicznych, terenowych, w szczególności: - klęsk żywiołowych; - warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0,0 C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (w tym oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi; - warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń zgodnie z technologią przewidzianą przez producentów; - niewypałów i niewybuchów; - wykopalisk archeologicznych; - odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, warunki gruntowe itp.); - odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty itp.); b) wystąpieniem następstw działania organów administracji, które w szczególności dotyczyć będą: - przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; - odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej; c) zaistnieniem uwarunkowań organizacyjno-technicznych, w szczególności mających miejsce w modernizowanych i remontowanych obiektach, gdzie realizacja robót uwarunkowana jest przekazaniem frontu prac przez użytkownika, bądź realizacji prac przez więcej niż jednego wykonawcę na wspólnym placu budowy, a także w przypadkach przerwania robót objętych przedmiotem umowy na czas realizacji robót dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym prac niemożliwych do przewidzenia albo prac polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, usług lub dostaw; d) zaistnieniem uwarunkowań formalno-prawnych, w szczególności dotyczących wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron; e) wystąpieniem innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz od Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności: brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych, protesty mieszkańców, przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu, przerwy lub opóźnienia w dostawie materiałów lub urządzeń dedykowanych do wykonania przedmiotu umowy; f) wystąpieniem innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, które w szczególności dotyczyć będą: - nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego; - wstrzymania robót przez Zamawiającego; - konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; - przedłużającej się procedury wyboru oferty- powyżej 30 dni; g) w przypadkach przewidzianych w § 15 ust. 3 pkt 3 lit g) wzoru umowy; z zastrzeżeniem, że w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty; 4) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany wysokości wynagrodzenia dla Wykonawcy, a spowodowana będzie : - zmianą terminu wykonania prac przez Wykonawcę, jeżeli zmiana terminu wykonania prac spowoduje bezpośrednio wzrost lub obniżenie kosztów wykonania zamówienia po stronie Wykonawcy, - zmianą stawki podatku VAT ( wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie ); 5) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany składu osobowego zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego (zmiana ta wymaga jedynie dokonania powiadomienia pisemnego Wykonawcy przez Zamawiającego); 6) jeżeli zmiana umowy spowodowana będzie siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 7) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu, 8) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany (wydłużenia) terminu określonego w § 10 ust. 8 i § 11 ust. 3 wzoru umowy, z przyczyn niezależnych od obu stron (zmiana ta wymaga jedynie dokonania powiadomienia pisemnego Wykonawcy przez Zamawiającego zawierającego nowy termin). Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawi: - projekt zamienny zawierający opis proponowanej zmiany wraz z informacją o konieczności zmiany pozwolenia na budowę, - przedmiar i niezbędne rysunki. Do każdej propozycji zmiany, inicjujący zmianę przedstawi: - opis propozycji zmiany, w tym wpływ na terminy wykonania, - uzasadnienie zmiany, - obliczenia uzasadniające ewentualną zmianę wynagrodzenia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-30, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły