Odbioru osadów z zagospodarowaniem ustabilizowanych osadów komunalnych pochodzących z Oczyszczalni Ścieków „MEWA” w Pomiechówku przy ul. Koralowej 13

Ogłoszenie dodano: 13.01.2020

Zamawiający: Komunalny Zakład Budżetowy, ul. Kupiecka, 05-180 Pomiechówek (Mazowieckie)

Miejsce: Pomiechówek

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 31.03.2021

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 27.01.2020, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 28.01.2020


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Komunalny Zakład Budżetowy: Odbioru osadów z zagospodarowaniem ustabilizowanych osadów komunalnych pochodzących z Oczyszczalni Ścieków „MEWA” w Pomiechówku przy ul. Koralowej 13
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Komunalny Zakład Budżetowy, krajowy numer identyfikacyjny 15631016000000, ul. ul. Kupiecka  10 , 05-180  Pomiechówek, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 652 151, e-mail kzb@pomiechowek.pl, faks 227 652 151.
Adres strony internetowej (URL): www.kzb.pomiechowek.pl, www.bip.ppwwkra.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Komunalny Zakład Budżetowy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.bip.ppwwkra.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.ppwwkra.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej
Adres:
Pomiechowskie Przedsiębiorstwo Wodociagowo-Kanalizacyjne „WKRA” Sp. z o.o., ul. Kupiecka 10, 05-180 Pomiechówek – pok. Nr 13

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbioru osadów z zagospodarowaniem ustabilizowanych osadów komunalnych pochodzących z Oczyszczalni Ścieków „MEWA” w Pomiechówku przy ul. Koralowej 13
Numer referencyjny: ZP.271.1.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wprowadzenie Oczyszczalnia ścieków „MEWA” zlokalizowana jest we wsi Pomiechówek na terenie województwa mazowieckiego, w powiecie nowodworskim. Wieś usytuowana jest 40 km od Warszawy. Sąsiaduje ono z gminami: Zakroczym, Nowy Dwór Mazowiecki i Nasielsk (powiat nowodworski) oraz Wieliszew i Serock (powiat legionowski). Oczyszczalnia ścieków „MEWA” graniczy z terenami od strony wschodniej, południowej i zachodniej- łąki i nieużytki, a od strony północnej zabudowa mieszkaniowa Sołectwa Brody. W odległości 1100 m w kierunku południowo-wschodnim przepływa rzeka Narew, która jest odbiornikiem ścieków oczyszczonych. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z oczyszczalni ścieków „MEWA” w Pomiechówku, który polegać ma na: podstawianiu środków transportu, załadunku, transporcie komunalnych osadów ściekowych z terenu oczyszczalni ścieków w Pomiechówku do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania wraz z przeprowadzeniem zadeklarowanej operacji zagospodarowania osadu. 2. Odbiór osadów ściekowych będzie się odbywał w następujący sposób: a) Po telefonicznym zgłoszeniu bądź przesłaniu zamówienia na adres e-mail: ………………………… w ciągu 3 dni od otrzymania zamówienia. Odbiór odpadów odbywać się będzie w ciągu tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach między 7:00-15:00 (1 kontener) b) Pojemność kontenera około 21 m3 max ładowność 15 ton c) Nie ma możliwości składowania osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków d) Używany sprzęt musi być szczelny 3. Orientacyjna ilość wytworzona w ciągu 12 miesięcy to około 600 Mg. Sucha masa bez higienizacji 12%-20%, po higienizacji – wedle potrzeb . Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości wywożonych osadów, Wykonawca z tego tytułu nie będzie wnosił jakichkolwiek roszczeń finansowych wobec Zamawiającego. 4. Osad na oczyszczalni jest sukcesywnie odwadniany, dlatego też wymagane jest wcześniejsze każdorazowe podstawienie kontenerów celem załadunku osadu ściekowego. 5. Zagospodarowanie osadów ściekowych winno się odbywać na terenie woj. mazowieckiego (art. 20 ust. 3 ustawy o odpadach). 6. Wybrany w drodze przetargu Wykonawca, posiadający wymagane przepisami prawa zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z art. 27 ust.3 Ustawy o odpadach staje się legalnym posiadaczem odpadów z wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z zapisów Ustawy o odpadach w tym zakresie, a w szczególności przejmuje odpowiedzialność za postępowanie z odpadami. 7. Za transport i zagospodarowanie odebranych z oczyszczalni osadów odpowiada Wykonawca. Osady ściekowe mają być transportowane i zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska. Z chwilą wywiezienia osadu poza bramę oczyszczalni wszelką odpowiedzialność za osad przejmuje Wykonawca. 8. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za skutki ewentualnych wypadków podczas wywozu oraz naruszeń ustawy o odpadach i ustawy Prawo ochrony środowiska. 9. Jakość osadu podlegającego odbiorowi określony został w Sprawozdaniu z badań wykonanych przez Laboratorium Akredytowane, stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. 10. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zorganizowania niezbędnego nadzoru w trakcie transportu i nad zagospodarowaniem osadów. 11. Zamawiający ustala dla Wykonawcy podstawowe wytyczne przy realizacji zadania: a) przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami, b) przestrzeganie przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. Nr 137, poz.924) c) przestrzeganie przepisów Ustawy Prawo ochrony środowiska z 27.04.2001 r. Dz. U. Nr 62,poz. 627 z późniejszymi zmianami) 12. Rozliczenie za odbiór osadu odbywać się będzie na podstawie karty przekazania odpadów, za miesiąc w którym usługa została wykonana. 13. W przypadku wykorzystania osadu na zasadach określonych w art.96 ust. 1 ustawy o odpadach, maksymalna dawka osadu, którą będzie można wykorzystać rolniczo na wskazanym gruncie, zostanie obliczona przez Zleceniodawcę na podstawie wykonanych badań osadów natomiast Wykonawca dostarczy wymagane badania gruntów (min 1 analiza z 5 ha). 14. Przed zastosowaniem określonej dawki osadu ściekowego należy uwzględnić sposób użytkowania danego gruntu, zapotrzebowanie roślin na fosfor i azot oraz stosowane na danym gruncie nawozy i środki ochrony roślin lub dodatki do wzbogacania gleby. Należy kierować się zasadami dobrej praktyki rolniczej. 15. W przypadku składowania, unieszkodliwiania lub odzysku osadów ściekowych: Ustabilizowane komunalne osady ściekowe ( kod: 19 08 05 ) będą stosowane w miejscu i na zasadach określonych w posiadanej decyzji na unieszkodliwianie lub odzysk. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za stosowanie w/w osadów w sposób i miejscu innym niż określona w przedstawionej decyzji. 16. W przypadku stosowania osadów ściekowych w celach określonych w art.96 ust. 1ustawy o odpadach (wykorzystanie „rolnicze”): Ustabilizowane komunalne osady ściekowe (kod: 19 08 05) będą zastosowane zgodnie z wyliczoną przez Zamawiającego dawką, na gruntach będących we władaniu Wykonawcy. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wykonanie badań gruntów oraz, że rozwiezie osad po dowiezieniu i niezwłocznie zmiesza go z gruntem. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za stosowanie w/w osadów w sposób inny i na gruntach innych niż określił w dokumentach dołączonych do oferty. 17. W przypadku kontroli Inspekcji Państwowych i ewentualnych kar finansowych nałożonych na Zamawiającego (jako na wytwórcę) wynikających z zagospodarowania osadu ściekowego niezgodnie z warunkami zawartymi w umowie, Zamawiający obciąży finansowo Wykonawcę. 18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość występowania przerw w wytwarzaniu osadu ze względu na prace remontowo-konserwacyjne. O każdej przerwie Wykonawca biedzie informowany przez Zamawiającego. Zobowiązania dot. dostarczenia dokumentów dla Wykonawcy po wygranym przetargu: 1. W przypadku stosowania osadów ściekowych na zasadach określonych w art.96 ust.1 ustawy o odpadach Wykonawca zobowiązany jest do: a) dostarczania Zamawiającemu map ewidencji gruntów, na których będą rolniczo stosowane osady ściekowe z zaznaczeniem innym kolorem numerów działek i ich powierzchni na których osady te mają być stosowane. b) dostarczenia wykonanych w imieniu Zamawiającego badań gruntów, na których będą rolniczo stosowane osady ściekowe oraz przekazania badań gruntów Zamawiającemu ( 1 próbka / 5 ha). Badania gruntów na których mają być stosowane komunalne osady ściekowe winny być wykonane każdorazowo przed ich zastosowaniem. Badania gruntów winny być wykonane metodykami referencyjnymi wskazanymi w zał. 5 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. Nr 137, poz.924). Zakres badań gruntów powinien być zgodny z § 6 w/w rozporządzenia. 2. W przypadku unieszkodliwiania (w tym składowania), lub odzysku ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod: 19 08 05) na innych zasadach niż określone w art.96 ust.1 ustawy o odpadach Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia zezwolenia na prowadzenie działalności o tym charakterze.

II.5) Główny kod CPV: 90513600-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90513700-3
90513800-4
90513900-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-04-01   lub zakończenia: 2021-03-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 2.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego. 1) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów o kodach, których dotyczy przedmiot zamówienia lub posiadać wpis do rejestru o którym mowa w punkcie 2). Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie zagospodarowania odpadów lub przetwarzania odpadów o kodach, których dotyczy przedmiot zamówienia lub posiadać wpis do rejestru, o którym mowa w punkcie 2). Zezwolenie ma obowiązywać przez cały okres świadczenia usługi. 2) Zgodnie z art. 233 ustawy o odpadach, zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność na czas na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów gospodarujących odpadami, który jest prowadzony przez marszałka województwa , lub z dniem uzyskania wpisu do tego rejestru, w przypadku gdy wpis nastąpił w terminie wcześniejszym. Rejestr został utworzony łącznie z BDO ( Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) w dniu 24 stycznia 2018 r. na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach ( Komunikat Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. - Dz.U. RP z 2018 r. , poz. 118) Adres strony internetowej BDO: www.bdo.mos.gov.pl
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca okaże Zamawiającemu dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 200 000,00 zł. Zmawiający wymaga dołączenia do składanego dokumentu dowodu jego opłacenia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wskazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi polegające na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów o kodach, których dotyczy przedmiot zamówienia o wartości minimum 150 000, 00 zł netto każde. W celu spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w rozdziale V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.2. i 2.3. niniejszej SIWZ, Wykonawcy wykazują łącznie, natomiast warunki, o których mowa w rozdziale V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.1. niniejszej SIWZ musi być spełniony w całości przez co najmniej jeden podmiot. 3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Do oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 1) nie podlega wykluczeniu oraz 2) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VII ust 1 niniejszej SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z Ofertą, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Rozdziale 3 Tomu I niniejszej SIWZ (Formularz 3.1. oraz Formularz 3.2.). 3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie / nie wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2) wykaz wykonanych usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegających na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów o wartości minimum 150 000,00 zł netto każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 6 do SWIZ. Dowodami, o których mowa wyżej są: - Referencje, - Protokoły odbioru. 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie zaświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę. 4) aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub, wstrzymanie w całości wykonania decyzji wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie zaświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę, 5) Uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów o kodach 19 08 05, których dotyczy przedmiot zamówienia, 6) Uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie zagospodarowania odpadów lub przetwarzania odpadów o kodach 19 08 05, których dotyczy przedmiot zamówienia, UWAGA: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokumenty, o których mowa w pkt. 3 ppkt 5, 3 ppkt 6 Wykonawcy mogą złożyć wspólnie, przy czym co najmniej jeden z Wykonawców musi posiadać ważną decyzję właściwego organu zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami wraz z uprawnieniami posiadacza odpadów. 7) polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, obejmującej odpowiedzialność za szkody, które mogą powstać w związku z wykonaniem umowy z sumą ubezpieczenia nie niższą niż 100 000, 00 złotych. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców występujących wspólnie w/w dokument może być złożony wspólnie. 8) Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Załącznik nr 7 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór treści oświadczenia został zamieszczony w Rozdziale 3 Tomu I niniejszej SIWZ (Formularz 3.4.). 5. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 7. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 8. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 9. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 10. Wykonawcom przysługuje prawo oznaczenia klauzulą „POUFNE” elementów oferty, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które nie mogą być ujawnione innym Wykonawcom w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r. nr 47 poz. 211 z późn. zm.).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów o kodach 19 08 05, których dotyczy przedmiot zamówienia, Uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie zagospodarowania odpadów lub przetwarzania odpadów o kodach 19 08 05, których dotyczy przedmiot zamówienia,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena75,00
termin płatności25,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (§ 6 Wzoru Umowy stanowiącego TOM II SIWZ).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-27, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły