Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz

Ogłoszenie dodano: 19.12.2019

Zamawiający: Gmina Ujazd, ul. Sławięcicka, 47-143 Ujazd (Opolskie)

Miejsce: Ujazd

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 31.07.2020

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 08.01.2020, godzina: 08:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 10.02.2020


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Ujazd: Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWO na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ujazd, krajowy numer identyfikacyjny 53141329000000, ul. ul. Sławięcicka  19 , 47-143  Ujazd, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 0-77 4048750,4048757,4048757, e-mail umig@ujazd.pl, faks 0-77 4637081.
Adres strony internetowej (URL): www.ujazd.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.ujazd.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.ujazd.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zg. z wymaganiami SIWZ
Adres:
Urząd Miejski w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz
Numer referencyjny: GT.271.7.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie obejmuje wykonanie kompletnych robót budowlanych dla II etapu zadania inwestycyjnego pn.: „Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz” tj.: robót związanych z budową skrzyżowania drogi krajowej nr 88 z drogą gminną nr 105776 O ul. Europejską typu rondo w km 5+682 – 5+903 w m. Sieroniowice oraz robót związanych z budową drogi gminnej nr 105776 O – ul. Europejskiej w km 0+406,25 – 0+669,40 wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWO na lata 2014-2020. Szczegółowe warunki realizacji Umowy i jej zakres przedmiotowy określa niniejsza SIWZ oraz dokumentacja projektowa opracowana przez firmę Pracownia Projektowa PROKOM, ul. Ozimska 8, 45-057 Opole. 1. Zakres zamówienia obejmuje: 1.1. Budowę skrzyżowania drogi krajowej nr 88 z drogą gminną nr 105776 O ul. Europejską typu rondo w km 5+682 – 5+903 w m. Sieroniowice (decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 10 października 2019 r. zn.spr. IN.I.7820.3.2019.AM). Przewidziano do wykonania: - rozbiórkę konstrukcji nawierzchni jezdni i zjazdów - zdjęcie humusu - budowę konstrukcji nawierzchni jezdni, - remont istniejącej nawierzchni jezdni drogi krajowej nr 88, - budowę ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej i gminnej, - budowę ścieżki pieszo-rowerowej dwukierunkowej szer.3,50 m, - budowę zjazdu publicznego, - wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu, - budowę kanału technologicznego, - przebudowę istniejącego systemu odwodnienia drogi, - budowę oświetlenia ulicznego, - wycinkę kolidujących drzew. Parametry techniczne drogi DK 88: - klasa drogi „GP” główna ruchu przyspieszonego - prędkość projektowa Vp=80 km/h - obciążenie 115kN/oś - długość odcinka – 221,00m - kategoria ruchu – KR 5 - szerokość jezdni 2x3,50m - obustronne opaski bitumiczne szerokości 0,50m - szerokość pobocza gruntowego 2,50m (w celu lokalizacji oświetlenia ulicznego) Parametry techniczne drogi gminnej nr 105776 O – ul. Europejskiej - klasa drogi „Z” zbiorcza - prędkość projektowa Vp=40 km/h - obciążenie 115kN/oś - kategoria ruchu – KR 5 - szerokość jezdni 2x3,50m - szerokość ścieżki pieszo-rowerowej, dwukierunkowej 3,50m (chodnik 1,50m, ścieżka rowerowa 2,00m) - szerokość pobocza gruntowego 2,50m (w celu lokalizacji oświetlenia ulicznego). Parametry techniczne ronda na skrzyżowaniu DK 88 z ul. Europejską: - rondo „średnie” – jednopasowe - ilość wlotów 4 - średnica zewnętrzna – 47,00m, - średnica wyspy – 33,00m, - szerokość jezdni na rondzie – 6,00m, - szerokość wlotów – 4,50m, - szerokość wylotów – 5,00m, - szerokość pierścienia – 1,00m, - szerokość opaski zewnętrznej – 0,70m - promienie wyokrąglające na wlotach 14,00m, - promienie wyokrąglające na wylotach 16,00m. Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi krajowej nr 88 4,00cm – warstwa ścieralna z SMA 11S PMB 45/80-55 8,00cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 PMB 25/55-60 12,00cm – górna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P D35/50 20,00cm – dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 C 90/3 15,00cm – warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem o klasie wytrzymałości C 3/4 20,00cm – warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR≥35% 25,00cm – warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o klasie wytrzymałości C 1,5/2,0 Σ 104,00cm Konstrukcja remontu nawierzchni jezdni drogi krajowej nr 88 – warstwa ścieralna z SMA 11S PMB 45/80-55 gr. 4,00cm – frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni grubości 4,00cm Konstrukcja nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej 3,00cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S 5,00cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 20,00cm – podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 C 90/3 15,00cm – warstwa ulepszonego podłoża: grunt niewysadzinowy o CBR≥20% Σ 43,00cm Konstrukcja pierścienia ronda i części przejezdnej wyspy środkowej 18,00cm – kostka granitowa 18x18cm spoinowana, wzmocniona zaprawą cem.- piaskową 1:4 5,00cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4 27,00cm – podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C 30/37 – warstwa poślizgowa z geowłókniny wg. KTKNSZ tab. 11.2 15,00cm – warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem o klasie wytrzymałości C3/4 20,00cm – warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR≥35% 25,00cm – warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o klasie wytrzymałości C 1,5/2,0 Σ 110,00cm Konstrukcja nawierzchni zjazdu publicznego 18,00cm – kostka granitowa 18x18cm spoinowana zaprawą cementową- piaskową 1:4 5,00cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4 25,00cm – podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 C 90/3 20,00cm – warstwa ulepszonego podłoża: grunt niewysadzinowy o CBR≥20% Σ 68,00cm Konstrukcja nawierzchni wyspy dzielącej i zewnętrznej opaski ronda 10,00cm – kostka granitowa 10x10cm spoinowana zaprawą cementową- piaskową 1:4 3,00cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4 25,00cm – podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 C 90/3 15,00cm – warstwa ulepszonego podłoża: grunt niewysadzinowy o CBR≥20% Σ 53,00cm Zaprojektowano krawężniki granitowe i betonowe 20x30x100cm oraz 20x22x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C16/20. Obrzeża zaprojektowano jako betonowe o wymiarach 8x30x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C16/20. Na odcinkach bez krawężników odwodnienie jezdni zaprojektowano powierzchniowo do istniejących i projektowanych rowów drogowych, natomiast na odcinkach z krawężnikami zaprojektowano wpusty uliczne, które przykanalikami włączono do projektowanego kanału deszczowego. Wpusty zaprojektowano jako uliczne usytuowane w niszach poza pasem ruchu. Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę odcinka drogi krajowej nr 88 o ogólnej powierzchni 5184m2, w tym: - jezdnia 3395m2 - ścieżka pieszo-rowerowa 558m2 - opaska zewnętrzna ronda 325m2 - zjazdy 398m2 - wyspy 508m2 1.2. Budową drogi gminnej nr 105776 O – ul. Europejskiej w km 0+406,25 – 0+669,40 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Sieroniowice (decyzja pozwolenie na budowę nr 153/19 z dnia 04.04.2019 zn.spr. UA.6740.1.55.2019.IS). Przewidziano do wykonania: - zdjęcie humusu - budowę konstrukcji nawierzchni jezdni, - budowę ścieżki pieszo-rowerowej, - budowę zjazdów indywidualnych na pola, - wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu, - budowę rowów drogowych chłonnych, - budowę oświetlenia ulicznego. Parametry techniczne drogi gminnej nr 105776 O – ul. Europejskiej - klasa drogi „Z” zbiorcza - prędkość projektowa Vp=40 km/h - obciążenie 115kN/oś - kategoria ruchu – KR 5 - szerokość jezdni 2x3,50m - szerokość ścieżki pieszo-rowerowej, dwukierunkowej 3,50m - szerokość pobocza gruntowego do 2,50m (w celu lokalizacji oświetlenia ulicznego). Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 105776 O – ul. Europejskiej 4,00cm – warstwa ścieralna z SMA 11S PMB 45/80-55 8,00cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 PMB 25/55-60 12,00cm – górna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P D35/50 20,00cm – dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 C 90/3 15,00cm – warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem o klasie wytrzymałości C 3/4 20,00cm – warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR≥35% 25,00cm – warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o klasie wytrzymałości C 1,5/2,0 Σ 104,00cm Konstrukcja nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej 3,00cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S 5,00cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 20,00cm – podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 C 90/3 15,00cm – warstwa ulepszonego podłoża: grunt niewysadzinowy o CBR≥20% Σ 43,00cm Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego na pola 10,00cm – nawierzchnia z destruktu asfaltowego 30,00cm – podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 C 90/3 20,00cm – warstwa ulepszonego podłoża: grunt niewysadzinowy o CBR≥20% Σ 60,00cm Zaprojektowano krawężniki betonowe 20x30x100cm oraz 20x22x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C16/20. Obrzeża zaprojektowano jako betonowe o wymiarach 8x30x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C16/20. Odwodnienie jezdni zaprojektowano powierzchniowo do projektowanych rowów drogowych chłonnych poprzez projektowane wpusty uliczne które połączono przykanalikami PE/PP Ø200. Zakres rzeczowy obejmuje budowę odcinka drogi gminnej nr 105776 O o ogólnej powierzchni 4064m2, w tym: - jezdnia 2843m2 - ścieżka pieszo-rowerowa 920m2 - zjazdy 301m2. 1.3 Ponad to Wykonawca przygotuje dwa oddzielne opracowania dokumentacji powykonawczej i przekaże Zamawiającemu co najmniej na 14 dni przed zgłoszeniem do odbioru przedmiotowej inwestycji: 1.3.1. dokumentację powykonawczą dla prac związanych z budową drogi gminnej, dla której uzyskano decyzję pozwolenie na budowę nr 153/19 z dnia 04.04.2019 zn.spr. UA.6740.1.55.2019.IS; tj.: oświadczenia, atesty, deklaracje zgodności, pomiar geodezyjny powykonawczy- mapa z potwierdzeniem przyjęcia do zasobów geodezyjnych i kartograficznych lub pomiar geodezyjny powykonawczy wraz z protokołem z pozytywnej weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, itp.- w il.3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w pliku .pdf. na nośniku elektronicznym 1.3.2. dokumentację powykonawczą dla części inwestycji związanej z pracami na DK 88 prowadzonymi w oparciu o projekt budowlany, dla którego uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 10 października 2019 r. zn.spr. IN.I.7820.3.2019.AM; tj.: oświadczenia, atesty, deklaracje zgodności, itp., pomiar geodezyjny powykonawczy- mapa z potwierdzeniem przyjęcia do zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do wykonania stabilizacji granic pasa drogowego na odcinku objętym budową skrzyżowania z zastrzeżeniem: - punkty graniczne należy utrwalić kamieniami granicznymi wraz z podcentrem, - czynności związane ze stabilizacją granic pasa drogowego winny zostać odpowiednio udokumentowane w formie operatu geodezyjnego przyjętego przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do zasobu - dokumentację należy przygotować w il.3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w pliku .pdf. na nośniku elektronicznym 1.4. Uwagi i wymagania dodatkowe: a) Pożądane jest aby rozwiązania techniczne, zastosowane urządzenia, materiały i wyposażenie były wysokiej jakości zapewniającej długą i pewną eksploatację, a wszystkie urządzenia, prace i instalacje nie wymienione szczegółowo w normach lub przepisach były wykonane zgodnie z najlepszą praktyką i doświadczeniem Wykonawcy, w tym: - wszystkie zaproponowane materiały i urządzenia winny pochodzić od renomowanych i sprawdzonych na rynku producentów, którzy zapewniają sprawne przeprowadzenia napraw pogwarancyjnych, dostarczenie części zamiennych itp.; nie dopuszcza się stosowania materiałów i urządzeń prototypowych, nie sprawdzonych w poprawnej eksploatacji, - przy doborze materiałów i urządzeń należy dążyć do ujednolicenia producentów i typów b) Wykonawca zobowiązany będzie do odkupienia pozyskanego drewna z wycinki. Wyceny drewna dokona Wykonawca na podstawie operatu szacunkowego przygotowanego przez wykwalifikowanego rzeczoznawcę. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwotę jaką Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu za drewno pozyskane z wycinki drzew na podstawie faktury VAT. c) Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji prac objętych przedmiotem zamówienia zostanie opracowany na podstawie załączonego wzoru – załącznik nr 10 i przedstawiony przez wybranego Wykonawcę najpóźniej w dniu podpisania umowy celem akceptacji przez Zamawiającego i stanowił będzie załącznik do zawartej umowy. Rozwinięcie szczegółowe dla uwag i wymagań dodatkowych zawarte zostało w Istotnych postanowieniach umowy, będących załącznikiem do SIWZ Podane w dokumentacji nazwy (znaki towarowe), mają charakter przykładowy, a ich wskazanie, ze względu na charakter inwestycji ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie „ofert równoważnych”. Przez „ofertę równoważną” należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym lub pochodzeniem. Zamawiający nie dopuści do stosowania materiałów i innych elementów o parametrach gorszych niż te, które zakłada dokumentacja techniczna, co Wykonawca powinien założyć w wycenie oferty. Każdy oferent jest zobowiązany do zapoznania się z planowaną inwestycją w terenie oraz sprawdzi warunki w jakich prowadzone będą roboty. Pomocniczo zostały dołączone przedmiary robót. „Oferta równoważna” spełni wymagania Zamawiającego jeżeli nie spowoduje zmiany rozwiązań technicznych, podane ilości materiałów nie mogą być mniejsze ani gorszej jakości od tych opisanych i podanych w dokumentacji. Podane parametry techniczne materiałów muszą być w standardzie opisanym w dokumentacji technicznej lub lepszym. Niedopuszczalne jest rozpatrywanie równoważności rozwiązań jedynie w aspekcie skutków technologicznych zastosowanych rozwiązań. Zastosowanie w miejsce opisanych, wskazanych lub nazwanych w dokumentacji maszyn, urządzeń, elementów, materiałów itp. będzie miało charakter RÓWNOWAŻNY jeżeli w miejsce elementu X - wskazanego w dokumentacji zostanie zastosowany taki sam element X innej firmy o cechach i parametrach nie gorszych jak zapisane, co Wykonawca udowodni poprzez zestawienie tych cech i parametrów w celu udowodnienia równoważności. W dokumentacji technicznej zapisano istotne parametry dla poszczególnych materiałów, co do których Wykonawca powinien się odnieść proponując materiały równoważne. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp udowodnienie „równoważności” spoczywa na wykonawcy. W razie wątpliwości co do ceny oferty, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy na każdym etapie sprawdzania ofert zestawienia materiałów, maszyn i urządzeń w celu sprawdzenia czy ich parametry są zgodne lub lepsze od tych opisanych w dokumentacji technicznej.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-07-31

II.9) Informacje dodatkowe: 1. termin realizacji przedmiotu zamówienia - do dnia 31.07.2020; 2. czynności i roboty wymienione w § 1 umowy będącej zał.do SIWZ– należy wykonać w czasie: od rozpoczęcia do zakończenia przedmiotu umowy tj. do dnia 31.07.2020; 3. czas wykonania robót związanych z budową skrzyżowania na DK 88, dla których uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 10 października 2019 r. zn.spr. IN.I.7820.3.2019.AM; nie może trwać dłużej niż 2 m-ce licząc od daty protokolarnego przekazania pasa drogowego.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: a) Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 2,00 mln PLN b) Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 4,00 mln PLN
Informacje dodatkowe Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć: - dla posiadanych „środków finansowych/zdolności kredytowej” wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu, - dla ubezpieczenia wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Każdy z warunków określonych powyżej musi być spełniony w całości co najmniej przez jednego z Wykonawców.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: min. 1 zadanie, które swoim zakresem obejmowało co najmniej budowę lub przebudowę skrzyżowania typu rondo o klasie drogi min. GP o wartości robót co najmniej 4,0 mln PLN brutto wraz z budową oświetlenia ulicznego i ścieżki pieszo-rowerowej. Do przeliczenia wszystkich wartości finansowych, a występujących w innych walutach niż PLN Wykonawca zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod następującym adresem: http://www.nbp.pl/ b) Wykonawca wskaże osobę do wykonania niniejszego zamówienia wraz z informacjami na temat jej wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności, która spełnia następujące warunki: - jedna osoba, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy, posiadająca uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj.: do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń oraz posiadająca doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy na co najmniej jednym zadaniu, którego zakres obejmował co najmniej budowę lub przebudowę skrzyżowania typu rondo o klasie drogi min. GP o wartości robót co najmniej 4,0 mln PLN brutto wraz z budową oświetlenia ulicznego i ścieżki pieszo-rowerowej. - jedna osoba, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót w zakresie robót elektrycznych posiadająca uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj.: do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej, - jedna osoba, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót w zakresie sieci wodociągowych, gazowych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika budowy i kierownika robót.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Wskazane wyżej uprawnienia budowlane powinny być wydane na podstawie: - Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831), lub odpowiadające im ważne uprawnienia w zakresie odpowiadającym powyższym wymaganiom, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Ilekroć powyżej mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskich oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności: z ustawą o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2272 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1117 ze zm.). Zamawiający zastrzega, iż na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Każdy z warunków określonych powyżej musi być spełniony w całości co najmniej przez jednego z Wykonawców.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert 2) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego 3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami– zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu (wzór stanowi załącznik nr 8 do IDW) 4) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu (wzór stanowi załącznik nr 9 do IDW).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
- formularz oferty - zobowiązanie innych podmiotów (w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów). - pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub inne pełnomocnictwa jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego). - dowód wpłaty wadium - w przypadku wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna dowód wniesienia wadium tj. gwarancję/poręczenie –należy dołączyć do oferty w oryginale, dowód wniesienia wadium w formie pieniężnej tj. dowód wpłaty – należy dołączyć do oferty - wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór stanowi załącznik nr 5 do IDW).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 120.000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy i 0/100 zł) zgodnie z punktem 10 SIWZ. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu na rachunek bankowy, kwota wadium musi zostać zaksięgowana przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie aniżeli pieniężna, do oferty należy dołączyć oryginalny dokument gwarancji/poręczenia, oraz kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być umieszczony w ofercie w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z zapisami ustawy Pzp. Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona. Rachunek bankowy Zamawiającego, na który należy przelać wadium: Bank Spółdzielczy w Leśnicy Nr konta 24 8907 1021 2003 0006 3470 0004. „W tytule przelewu należy podać: „Wadium w postępowaniu nr GT.271.7.2019”

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Podstawa zakres, charakter i warunki wprowadzania zmian zostały wskazane w istotnych postanowieniach umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-08, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły