Przebudowa, rozbudowa z częściową rozbiórką budynku Domu Matki i Dziecka, przebudowa budynku gospodarczego z garażem oraz budowa budynku magazynowego przy ul. Masłowskiego 1 w Opolu

Ogłoszenie dodano: 13.12.2019

Zamawiający: Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia, Książąt Opolskich, 45-005 Opole (Opolskie)

Miejsce: Opole

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 30.12.2019, godzina: 09:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia: Przebudowa, rozbudowa z częściową rozbiórką budynku Domu Matki i Dziecka, przebudowa budynku gospodarczego z garażem oraz budowa budynku magazynowego przy ul. Masłowskiego 1 w Opolu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia, krajowy numer identyfikacyjny 53091174800000, ul. Książąt Opolskich  19 , 45-005  Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 44-10-260, e-mail biuro@dfoz.pl, faks 77 44-10-260.
Adres strony internetowej (URL): www.dfoz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Fundacja
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.dfoz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia pl. Katedralny 4, 45-005 Opole

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa, rozbudowa z częściową rozbiórką budynku Domu Matki i Dziecka, przebudowa budynku gospodarczego z garażem oraz budowa budynku magazynowego przy ul. Masłowskiego 1 w Opolu
Numer referencyjny: Post. nr 1/2019/DMID
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa, rozbudowa z częściową rozbiórką budynku Domu Matki i Dziecka, przebudowa budynku gospodarczego z garażem oraz budowa budynku magazynowego przy ul. Masłowskiego 1 w Opolu. Przedmiot zamówienia został opisany w: - projekcie budowlanym wraz z jego aktualizacją, - specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, - przedmiarach robót, - istotnych postanowieniach umowy, - specyfikacji Systemu Sterowania, Pomiaru, Monitoringu, Zarządzania Lokalnymi Źródłami i Odbiorami Energii. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: - częściową rozbiórkę Domu Matki i Dziecka - rozbudowę Domu Matki i Dziecka - wykonanie nowych elementów konstrukcyjnych - przebudowę budynku gospodarczego z garażem - budowę budynku magazynowego przy - wykonanie systemu zarządzanie energią (SZE) - zarządzanie systemem zarządzania energią w okresie udzielonej gwarancji,

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45200000-9
45400000-1
45220000-5
45332000-3
45331000-6
45110000-1
45320000-6
45410000-4
45420000-7
45430000-0
45440000-3
45450000-6
71314200-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  18   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku udziału w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca udowodni Zamawiającemu że: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na co najmniej 2 000 000,00 zł (dwa miliony).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca udowodni Zamawiającemu że: • wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej: 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie obiektu użyteczności publicznej lub budynku wielorodzinnego o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto (dwa miliony) każda. Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy PZP, Zamawiający zastrzega, że w/w warunek nie podlega sumowaniu. Oznacza to, że wykonawca składający ofertę musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem lub jeden z uczestników konsorcjum wykaże się całym wymaganym doświadczeniem (warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem). • wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej: 2 roboty polegające na montażu i uruchomieniu systemu zarządzania energią z uwzględnieniem odnawialnymi źródłami energii o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto (pięćdziesiąt tysięcy) każda. Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy PZP, Zamawiający zastrzega, że w/w warunek nie podlega sumowaniu. Oznacza to, że wykonawca składający ofertę musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem lub jeden z uczestników konsorcjum wykaże się całym wymaganym doświadczeniem (warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem). • na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności:  Kierownikiem budowy - Zamawiający wymaga, aby osoba wskazana na to stanowisko posiadała min. 5 letnie doświadczenie, licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. - Kierownikiem robót sanitarnych – Zamawiający wymaga, aby osoba wskazana na to stanowisko posiadała min. 5 letnie doświadczenie licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych, uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi, - Kierownikiem robót elektrycznych – Zamawiający wymaga, aby osoba wskazana na to stanowisko, posiadała min. 5 letnie doświadczenie licząc od daty uzyskania uprawnień budowlanych, uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych do kierowania robotami budowlanymi. - Specjalisty ds. urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - Zamawiający wymaga, aby osoba wskazana na to stanowisko, posiadała min. 2 letnie doświadczenie licząc od daty uzyskania uprawnień OZE, Ocena zostanie dokonana na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia). Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie wykazu osób – załącznik nr 6 do siwz. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika robót w poszczególnych branżach/specjalnościach pod warunkiem łącznego spełniania przez taką osobę wyżej wskazanych wymogów. Ww. osoby zgodnie z przepisami ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa muszą być wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, wówczas wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia tłumacz ten winien być biegłym w tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
5) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp z zastrz. ust. 7.5.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykazu robót budowlanych (załącznik nr 5 do siwz) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 2) wykazu wykonanych systemów zarządzania energią z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii (załącznik nr 5 do siwz) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 3) wykazu osób, (załącznik nr 6 do siwz) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 4) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na co najmniej 2 000 000,00 zł (dwa miliony).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca wraz złożeniem oświadczenia, może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia, załącznik nr 4 do siwz. UWAGA: w przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o których mowa w niniejszym ustępie zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
11.1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). 11.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu przewidzianego na złożenie ofert, określonego w rozdziale XIV ust. 14.2. SIWZ. 11.3. Forma wniesienia wadium (art. 45 ust 6 Pzp): Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w następujących formach: 1.) pieniądzu (tj. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego); 2.) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3.) gwarancjach bankowych; 4.) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5.) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 i z 2015r. poz.978 i 1240). 11.4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu (przelewem) zaleca się, aby Wykonawca dołączył do oferty dowód wpłaty wadium - potwierdzający dokonanie przelewu. Na poleceniu przelewu zaleca się wpisać” „Przebudowa budynku Domu Matki i Dziecka”. Wadium w pieniądzu należy wnosić na konto: Santander Bank Polska, numer konta 67 1090 2138 0000 0005 5600 0551. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany powyżej. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, w ofercie (formularz ofertowy– załącznik nr 1 do SIWZ) należy podać numer konta, na jakie Zamawiający dokona jego zwrotu. 11.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń / gwarancji: 1.) z treści gwarancji / poręczenia winno wynikać: - nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium, - odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp, - udzielenie poręczenia/gwarancji do końca terminu związania z ofertą. 11.6. Oryginał dokumentów, o których mowa w ust. 11.5. zaleca się złożyć w odrębnej kopercie i umieścić w ofercie lub złożyć w siedzibie Zamawiającego - sekretariat – z dopiskiem: „wadium” i nazwą postępowania. 11.7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania, ponownego wniesienia określa art. 46 Pzp. 11.8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca: a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; b) którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Rozdział XII. Termin związania ofertą. 12.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp). 12.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Żądanie jaki i odpowiedź Wykonawców winny być przekazane w sposób i formie określonej w rozdziale X ust. 10.1. siwz. 12.3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa powyżej, nie powoduje utraty wadium - jeżeli było wymagane. 12.4. Jeżeli Zamawiający wymagał wadium, to przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Doświadczenie zawodowe kierownika budowy20,00
Okres udzielonej gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia10,00
Termin wykonania zamówienia 10,00
Cena brutto 60,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje poza okolicznościami wymienionymi w SIWZ oraz w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Dopuszcza się zamianę umownego terminu, w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących okoliczności: 1) wystąpienie wydarzenia nieprzewidywalnego, losowego, pozostającego poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu; 2) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót, 3) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 4) działania organów administracji w szczególności przekroczenia określonych przepisami terminów dla uzyskania wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania koniecznych pozwoleń, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności; 5) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na zmianę obowiązujących przepisów, warunków uniemożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych nieprzewidywalnych istotnych okoliczności, których wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego; 6) wstrzymania przez zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez Inspektorów nadzoru Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę); 7) okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunków atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych, hydrogeologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy oraz musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiającego. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wynikającego z okoliczności wymienionych powyżej, termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 8) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót o czas niezbędny do ich usunięcia. 9) przestojów i opóźnień powstałych (zaistniałych) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 10) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 3. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy zostanie wydłużony jedynie o czas spowodowany opóźnieniem; 4. Dopuszcza się zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy – zmiany technologiczne, w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności: 1) Niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, SIWZ, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacji projektowej lub technicznej, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, 2) Pojawienie się na rynku materiałów, części lub urządzeń nowszej generacji niż wskazanych w ofercie, SIWZ, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 3) Konieczność zrealizowania roboty przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych niż wskazane w ofercie, SIWZ, STWiORB w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 4) Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane w zakresie zmian rozwiązań projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 5) Zmiany, które zostały dokonane podczas wykonywania robót i nie powodują odstąpienia w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapis art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. 5. Dopuszcza się zamianę osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia, z zastrzeżeniem, że wprowadzona zmiana nie może skutkować zmianą wykonawcy zamówienia: 1) zmiana osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami o których mowa w SIWZ, ustawie Prawo budowlane lub innych przepisach powszechnie obowiązujących, 2) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo-personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska. Zmiana kluczowego personelu Wykonawcy może nastąpić wyłącznie pod warunkiem okazania uprawnień co najmniej równoważnych, 3) wprowadzenie dodatkowego personelu Wykonawcy lub podwykonawcy z przyczyn o obiektywnym charakterze, zaakceptowanych przez Zamawiającego pod warunkiem spełnienia warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ, 4) zmiana koordynatora lub osób odpowiedzialnych za nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zamówienia po stronie Zamawiającego. 6. Dopuszcza się zamianę pozostałych zapisów umowy, w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 1) Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż nowy podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, te same na które wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 2) Rozszerzenie zakresu przedmiotu umowy o roboty dodatkowe; 3) zmian istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność dostosowania przedmiotu zamówienia do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia; 4) ograniczenia przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających lub znacznie utrudniających prowadzenie robót; 5) wprowadzenie przez Wykonawcę podwykonawcy pomimo deklaracji w ofercie wykonania zamówienia siłami własnymi, 6) ustawowa zmiana stawki podatku VAT, 7) ograniczenia przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku kiedy Zamawiający nie mógł takiej sytuacji przewidzieć, 8) poprawa jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu prac lub zmiana technologii, w szczególności na skutek wystąpienia warunków geologicznych odmiennych od warunków opisanych w załącznikach do opisu przedmiotu zamówienia. 9) realizacja części przedmiotu zamówienia z przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest możliwa do wykonania 10) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; 11) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, 12) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego, umowy, zmiana adresu, itp.) 13) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres. 14) zmiana treści umowy jest korzystna dla Zamawiającego, 6. Zmiany o których mowa powyżej nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia. 7. Przewiduje się możliwość rezygnacji z części umownych prac w sytuacji gdy zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. 8. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający dopuszcza zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego. 9. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany, 10. Wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany umowy musi być uzasadniony a okoliczności, na które powołuje się Wykonawca muszą być udokumentowane. 11. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy Wykonawca sporządzi protokół, który zostanie podpisany przez strony umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-30, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega, że warunkiem udzielenia niniejszego zamówienia jest otrzymanie dotacji z NFOS oraz bankowej pożyczki zabezpieczającej wydatkowanie środków w ramach udzielonego zamówienia. Zamawiający zastrzega, że unieważnienie postępowania może nastąpić na podstawie zapisów ustawy Pzp oraz bez podania przyczyny.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły