Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Zofiówce, Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej oraz placówek oświatowych spoza Gminy Łęczna

Ogłoszenie dodano: 02.12.2019

Zamawiający: Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łęcznej, Al. Jana Pawła II, 21-010 Łęczna (Lubelskie)

Miejsce: Łęczna

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 31.12.2020

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 10.12.2019, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 31.12.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łęcznej: Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Zofiówce, Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej oraz placówek oświatowych spoza Gminy Łęczna
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łęcznej, krajowy numer identyfikacyjny 43050116600000, ul. Al. Jana Pawła II  24 , 21-010  Łęczna, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 817 524 242, e-mail zoszip.leczna@wp.pl, faks 817 523 642.
Adres strony internetowej (URL): www.zosip.leczna.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zosip.leczna.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma papierowa
Adres:
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 24, 21-010 Łęczna

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Zofiówce, Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej oraz placówek oświatowych spoza Gminy Łęczna
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
cztery części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Zofiówce, dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej oraz placówek oświatowych spoza Gminy Łęczna . Przewóz dzieci niepełnosprawnych będzie odbywał się środkami transportu przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych. Pojazdy do przewozu uczniów winny być oznaczone z przodu i z tyłu zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym. Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia oraz opiekę nad przewożonymi dziećmi podczas realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga aby opieka nad dziećmi była sprawowana przez osobę inną niż kierowca. Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia, w wyniku których nastąpi szkoda materialna, uszkodzenie ciała lub śmierć spowodowana działalnością Wykonawcy. Pojazdy, które będą przewozić osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich winny być do tego przystosowane tj. posiadać na wyposażeniu windę dla niepełnosprawnych lub szyny umożliwiające wjazd wózkiem do pojazdu. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt utrzymywać w należytym stanie technicznym oraz porządku i czystości pojazdy do przewozu uczniów, przestrzegać przepisy bhp i p. poż., być ubezpieczonym w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem zamówienia. W razie potrzeby stosować do przewozu dzieci foteliki ochronne, dostosowane do rodzaju niepełnosprawności dzieci wraz z odpowiednio dopasowanymi pasami bezpieczeństwa według obowiązujących przepisów. Przedmiot zamówienia stanowi usługa obejmująca dowóz dzieci z miejsca ich zamieszkania (z ustalonych przez Zamawiającego w każdej miejscowości przystanków) do, Szkoły Podstawowej w Zofiówce, Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Łęcznej oraz do placówek oświatowych spoza Gminy Łęczna oraz z w/w placówek do miejsca zamieszkania dzieci i młodzieży (do ustalonych przez Zamawiającego w każdej miejscowości przystanków). Dowóz odbywał się będzie w roku 2020 w okresie od 2 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. do szkoły, ośrodka i placówek oświatowych nie później niż 10 minut przed ustaloną godziną rozpoczęcia zajęć szkolnych i opuszczenie szkoły i ośrodka o ustalonej przez Zamawiającego godzinie. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi w oparciu o minutowy rozkład jazdy, dla określonej trasy, sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego. W dzienny przebieg kilometrów nie są wliczane dojazdy z siedziby Wykonawcy do miejsca rozpoczęcia kursu. Usługa obejmuje dowóz dzieci i młodzieży pojazdami przystosowanymi do przewozu w/w dzieci wraz z zapewnieniem opieki nad dziećmi w czasie przewozu. W każdym pojeździe musi sprawować opiekę nad nimi przynajmniej jedna pełnoletnia osoba, posiadająca wykształcenie pedagogiczne lub odpowiednie przygotowanie do wykonania podstawowych czynności pielęgnacyjno-opiekuńczych wobec dzieci niepełnosprawnych podczas transportu oraz przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej lub posiadającymi co najmniej 6-cio miesięczne doświadczenie w opiece nad osobami niepełnosprawnymi. Na każdy samochód przypada przynajmniej jeden kierowca i jeden opiekun. Przewidywalna ilość dni kursów na każdej trasie w okresie realizacji zamówienia – 189 dni z wyjątkiem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kozicach Dolnych gdzie przewidywana ilość kursów na trasie w okresie 02.01.2020 r. 31.12.2020 r. wynosi ok. 90 dni

II.5) Główny kod CPV: 60130000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-01-02   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający wymaga od wykonawcy posiadania zezwolenia na wykonanie krajowego przewozu osób (licencji).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wymaga potwierdzenia sytuacji finansowej lub ekonomicznej wykonawcy.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby wykonawcy spełnili następujące warunki: a) wykonali co najmniej jedną usługę w zakresie przewozu osób w ciągu ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z dowodami określającymi czy te usługi zostały należycie wykonane lub są wykonywane należycie. b) posiadają lub mają zapewniony dostęp (poprzez dzierżawę, wynajem, itp.) do w pełni sprawnych jednostek sprzętu i wyposażenia technicznego koniecznych do prawidłowego wykonania zamówienia umożliwiających przewóz dzieci i młodzieży w jednym czasie, w ilości dostosowanej do liczby dzieci przewożonych na trasie, dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z wózkami inwalidzkimi - w przypadku złożenia oferty na wszystkie części przedmiotu zamówienia wykonawca zapewnia minimum 5 środków transportu (jeden środek przypada na realizację części II, III i IV przedmiotu zamówienia w przypadku części I niezbędne jest zapewnienie minimum dwóch środków transportu).umożliwiających przewóz dzieci i młodzieży w jednym czasie, w ilości dostosowanej do liczby dzieci przewożonych na każdej z tras, w tym jeden dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z wózkami inwalidzkimi.c)zapewnienie co najmniej 5 kierowców posiadających kwalifikacje i uprawnienia do przewozu wskazanymi środkami transportu dzieci i młodzieży i co najmniej 5 pełnoletnich opiekunów spełniających warunki do bycia opiekunem i zapewniających opiekę nad dziećmi i młodzieżą podczas wsiadania, przejazdu i wysiadania dzieci i młodzieży (opiekunem nie może być kierowca) – w przypadku składania oferty na wszystkie części zamówienia (jeden kierowca i jeden opiekun niezbędni do realizacji zamówienia w części II, III, IV – dwóch kierowców i dwóch opiekunów niezbędnych do realizacji zamówienia w części I). c) zapewnienie co najmniej jednego kierowcę posiadającego kwalifikacje i uprawnienia do przewozu wskazanymi środkami transportu dzieci i młodzieży i co najmniej jednego pełnoletniego opiekuna spełniającego warunki do bycia opiekunem i zapewniającego opiekę nad dziećmi i młodzieżą podczas wsiadania, przejazdu i wysiadania młodzieży (opiekunem nie może być kierowca)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczenia okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) Wykaz pojazdów dostępnych wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi pojazdami. c) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczenia okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiajacy nie wymaga złożenia oświadczeń lub dokumentów w w/w zakresie.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Brak innych dokumentów.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
termin płatności za usługę20,00
doświadczenie w wykonywaniu przewozu osób20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający może dokonać zmian postanowień umowy w zakresie zmiany organizacji i tras dowozu w sytuacjach zmian organizacji pracy szkoły oraz zmian organizacyjnych dotyczących uczniów. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do zmiany organizacji i tras dowozu. W przypadku zawieszenia zajęć lekcyjnych i odpracowywania ich w innym terminie Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zaplanowane, nie zrealizowane kursy w terminach ustalonych przez zamawiającego, jednak nie później niż do dnia 31.12.2020 r.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-10, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Zofiówce
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I – Trasa I: Zofiówka - Trębaczów –Zofiówka- Kolonia Łuszczów - Trębaczów - Zofiówka (długość trasy ok. 56,0 km – dowóz i odwóz); ok. 78 uczniów; od 1 września 2020 r. przewidywana liczba uczniów do dowozu – ok. 90 osób
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-02
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin płatności za usługę20,00
doświadczenie w wykonywaniu przewozu osób20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Dowóz dzieci do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bystrzycy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II – Trasa II: Łęczna: ul.- Legionistów 2 – ul. Orląt Lwowskich 7- ul. Wiklinowa 12 - ul. Górnicza 4 – ul. Rynek III 33 i 35 –- ul. Litewska16 –Bystrzyca (długość trasy ok. 70 km dowóz i odwóz); ok. 7 osób ( 4 osoby niepełnosprawne na wózku inwalidzkim)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-02
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin płatności za usługę20,00
doświadczenie w wykonywaniu przewozu osób20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Dowóz dzieci do placówek oświatowych w Lublinie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część III – Trasa III: Witaniów 71B, Stara Wieś –Stasin 65, Łęczna: ul. Armii Krajowej 13, ul. Wiklinowa12 – Zofiówka 214- Lublin,- ul. Spółdzielczości Pracy 65 – Hirszfelda 6 - Kurantowa 5, (długość trasy ok. 98 km – dowóz i odwóz); ok. 5 uczniów; od 1 września 2020 r. przewidywana liczba uczniów do dowozu – ok. 5 osób
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-02
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin płatności za usługę20,00
doświadczenie w wykonywaniu przewozu osób20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Dowóz dzieci do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kozicach Dolnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część IV – Trasa IV: Łęczna ul. Bogdanowicza 1 – Kozice Dolne 33, (długość trasy ok. 64 km dowóz i odwóz): 1 uczeń: od 1 września 2020 r. przewidywana liczba uczniów uprawnionych do dowozu – 1 osoba
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-01-02
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
doswiadczenie w wykonywaniu przewozu osób20,00
termin płatności za usługę20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły