„Przewozy zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe”

Ogłoszenie dodano: 28.11.2019

Zamawiający: Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o., Kopalniana, 59-100 Polkowice (Dolnośląskie)

Miejsce: Polkowice

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 31.12.2020

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 06.12.2019, godzina: 12:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 30.12.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o.: „Przewozy zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 21391487000000, ul. Kopalniana  4 , 59-100  Polkowice, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 76 845 15 78, , e-mail klub@kspolkowice.pl, , faks 76 845 15 78.
Adres strony internetowej (URL): http://ksgornik.eu/przetargi/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Gminna osoba prawna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://ksgornik.eu/przetargi/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Klub Sportowy „Górnik” Polkowice Sp. z o.o., ul. Kopalniana 4, 59-100 Polkowice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przewozy zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe”
Numer referencyjny: L. Dz. 1330/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
5


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi przewozów zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe. 2. Przedmiot zamówienia jak w pkt. IV.1. składa się z pięciu części: 2.1. Część 1: „Przewóz zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe busem minimum 9 miejsc”. 2.2. Część 2: „Przewóz zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe autobusem lub busem minimum 17 miejsc”. 2.3. Część 3: „Przewóz zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe autobusem lub busem minimum 23 miejsc”. 2.4. Część 4: „Przewóz zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe autobusem minimum 49 miejsc”. 2.5. Część 5: „Przewóz zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe autobusem lub busem minimum 17 miejsc” – ryczałt - przejazdy do 30 km w jedną stronę.

II.5) Główny kod CPV: 60171000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, polegających na powtórzeniu podobnych usług, których zakres stanowić będzie nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Powyższe zamówienie udzielane będzie mogło być w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta na okres: 1. Na część 1: od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2020 r. 2. Na część 2: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r. 3. Na część 3: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r. 4. Na część 4: od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2020 r. 5. Na część 5: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli wykaże, że posiada: - Licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2140 ze zmianami). Warunek posiadania uprawnień musi spełniać co najmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowo tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1/ w zakresie doświadczenia (warunek dotyczy części od 1 do 5): Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia, jeżeli wykaże: - wykonane a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywane, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dla każdej części odrębnie co najmniej 2 usługi przewozu osób, tzn. odpowiadającym swoim rodzajem usług stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzone na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 6 do SIWZ oraz złoży oświadczenie sporządzone na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3 do SIWZ. Warunek będzie oceniany w oparciu o wykaz i oświadczenie, złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu. 2/ w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia (warunek dotyczy części od 1 do 5): Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami z kwalifikacjami kierowcy, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotowego zamówienia: 2.1. dla części 1: posiadanie co najmniej jednego pracownika na jeden pojazd (Zamawiający wymaga na część 1 dysponowanie co najmniej dwoma busami) z kwalifikacjami do przewozu osób busem minimum dziewięcio - osobowym; 2.2. dla części 2: posiadanie co najmniej jednego pracownika na jeden pojazd (Zamawiający wymaga na część 2 dysponowanie co najmniej trzema autobusami lub busami) z kwalifikacjami do przewozu osób autobusem lub busem minimum siedemnasto – osobowym; 2.3. dla części 3: posiadanie co najmniej jednego pracownika na jeden pojazd (Zamawiający wymaga na część 3 dysponowanie co najmniej dwoma autobusami lub busami) z kwalifikacjami do przewozu osób autobusem lub busem minimum dwudziesto trzy osobowym; 2.4. dla części 4: posiadanie co najmniej jednego pracownika na jeden pojazd (Zamawiający wymaga na część 4 dysponowanie co najmniej dwoma autobusami) z kwalifikacjami do przewozu osób autobusem minimum czterdziesto dziewięcio osobowym; 2.5. dla części 5: posiadanie co najmniej jednego pracownika na jeden pojazd (Zamawiający wymaga na część dysponowanie co najmniej trzema autobusami lub busami) z kwalifikacjami do przewozu osób autobusem lub busem minimum siedemnasto osobowym. 3/ potencjału technicznego wykonawcy: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału technicznego wykonawcy, jeżeli wykaże, że dysponuje: 3.1. dla części 1: co najmniej dwoma busami posiadającymi minimum 9 miejsc siedzących, z klimatyzacją, wyposażonymi w system VIA TOLL. Rok produkcji pojazdów: nie starsze niż 2005 r. 3.2. dla części 2: co najmniej trzema autobusami lub busami posiadającymi minimum 17 miejsc siedzących, z klimatyzacją, wyposażonymi w system VIA TOLL. Rok produkcji pojazdów: nie starsze niż 2005 r. 3.3. dla części 3: co najmniej dwoma autobusami lub busami posiadającymi minimum 23 miejsc siedzących, z klimatyzacją, wyposażonymi w system VIA TOLL. Rok produkcji pojazdów: nie starsze niż 2005 r. 3.4. dla części 4: co najmniej dwoma autobusami posiadającymi minimum 49 miejsc siedzących, wyposażonymi w klimatyzację, barek kawowy, WC, DVD, pilota, a także w system VIA TOLL. Rok produkcji pojazdów: nie starsze niż 2005 r. 3.5. dla części 5: co najmniej trzema autobusami lub busami posiadającymi minimum 17 miejsc siedzących, z klimatyzacją, wyposażonymi w system VIA TOLL. Rok produkcji pojazdów: nie starsze niż 2005 r. Warunek będzie oceniany w oparciu o wykaz i oświadczenie, złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) koncesję, zezwolenia, licencję lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania: - Licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2140 ze zmianami). 2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: wykaz wykonanych usług – na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 6 SIWZ. 3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami: wykaz osób – na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 7 SIWZ. 4) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami: wykaz środków transportu – na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 8 SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (pkt XIX ust. 2 ppkt 2.4 siwz), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ; 2. Inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do przeprowadzenia postępowania: 1) pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy), 2) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (jeśli uprawnienie tych osób nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy wtedy, gdy: 1) Termin realizacji ulegnie zmianie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 2) Jakieś zdarzenie bądź ciąg zdarzeń obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy (których zamawiający i wykonawca nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działania z należytą starannością) zasadniczo utrudni wykonanie części zobowiązań umowy, bądź wpłynie na brzmienie zapisów w umowie; 3) nastąpi zmiana środków transportu, których Wykonawca zobowiązuje się używać przy realizacji zamówienia; 4) wystąpią zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, polegające na powtórzeniu podobnych usług, których zakres stanowić będzie nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. 2. Na okoliczność o których mowa w pkt 1 ppkt 1 - 4 zostanie sporządzony aneks do umowy z Wykonawcą.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-06, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: „Przewóz zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe busem minimum 9 miejsc”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1: „Przewóz zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe busem minimum 9 miejsc”: 1) Zamówieniem objęte są usługi przewozu zawodników i trenerów klubu na treningi i zawody sportowe od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2020 r. 2) Przewóz zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe busem minimum 9 miejsc. 3) Wykonawca powinien dysponować co najmniej dwoma busami posiadającymi minimum 9 miejsc siedzących, z klimatyzacją, wyposażonymi w system VIA TOLL. Rok produkcji pojazdów: nie starsze niż 2005 r. 4) Informacje szczegółowe: a) Zamawiający nie pokrywa żadnych kosztów związanych z noclegami i wyżywieniem kierowcy oferenta podczas zleconych wyjazdów. b) Zamawiający nie ponosi także opłat za tzw. „postojowe”. c) Wykonawca zobowiązuje się podstawić pojazdy na terenie Polkowic w miejscu i czasie wyznaczonym w zapotrzebowaniu. d) Przed jak i po wyjeździe kierowca Wykonawcy zobowiązany jest spisać stan licznika pojazdu co zostanie potwierdzone podpisem przedstawiciela Zamawiającego. 5) Zamawiający podaje przybliżone dane, przydatne do skalkulowania przedmiotu zamówienia: a) największa ilość kursów będzie miała miejsce na terenie województwa dolnośląskiego, b) wymagany będzie transport autokarów na oraz w trakcie kilkudniowych turniejów sportowych, także ogólnopolskich, c) wymagany będzie transport na oraz w trakcie pobytu na meczach kontrolnych na terenie kraju i za granicą (Niemcy, Czechy), możliwe dwudniowe, d) transport na zimowe i letnie obozy sportowe na terenie kraju. 6) Szacowana wielkość zamówienia w czasie trwania umowy ok. 9 000 kilometrów. 7) W przypadku składania oferty wymagane jest posiadanie jednego pracownika na jeden pojazd.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60171000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty90,00
Czas reakcji podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii dla przewozu do 200 km 5,00
Czas reakcji podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii dla przewozu powyżej 200 km 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: „Przewóz zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe autobusem lub busem minimum 17 miejsc”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2: „Przewóz zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe autobusem lub busem minimum 17 miejsc”: 1) Zamówieniem objęte są usługi przewozu zawodników i trenerów klubu na treningi i zawody sportowe od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r. 2) Przewóz zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe autobusem lub busem minimum 17 miejsc. 3) Wykonawca powinien dysponować co najmniej trzema autobusami lub busami posiadającymi minimum 17 miejsc siedzących, z klimatyzacją, wyposażonymi w system VIA TOLL. Rok produkcji pojazdów: nie starsze niż 2005 r. 4) Informacje szczegółowe: a) Zamawiający nie pokrywa żadnych kosztów związanych z noclegami i wyżywieniem kierowcy oferenta podczas zleconych wyjazdów. b) Zamawiający nie ponosi także opłat za tzw. „postojowe”. c) Wykonawca zobowiązuje się podstawić pojazdy na terenie Polkowic w miejscu i czasie wyznaczonym w zapotrzebowaniu. d) Przed jak i po wyjeździe kierowca Wykonawcy zobowiązany jest spisać stan licznika pojazdu co zostanie potwierdzone podpisem przedstawiciela Zamawiającego. 5) Zamawiający podaje przybliżone dane, przydatne do skalkulowania przedmiotu zamówienia: a) największa ilość kursów będzie miała miejsce na terenie województwa dolnośląskiego, b) wymagany będzie transport autokarów na oraz w trakcie kilkudniowych turniejów sportowych, także ogólnopolskich, c) wymagany będzie transport na oraz w trakcie pobytu na meczach kontrolnych na terenie kraju i za granicą (Niemcy, Czechy), możliwe dwudniowe, d) transport na zimowe i letnie obozy sportowe na terenie kraju. 6) Szacowana wielkość zamówienia w czasie trwania umowy ok. 8 000 kilometrów. 7) W przypadku składania oferty wymagane jest posiadanie jednego pracownika na jeden pojazd.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60171000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty90,00
Czas reakcji podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii dla przewozu do 200 km 5,00
Czas reakcji podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii dla przewozu powyżej 200 km5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: „Przewóz zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe autobusem lub busem minimum 23 miejsc”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 3: „Przewóz zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe autobusem lub busem minimum 23 miejsc”: 1) Zamówieniem objęte są usługi przewozu zawodników i trenerów klubu na treningi i zawody sportowe od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r. 2) Przewóz zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe autobusem lub busem do 23 miejsc. 3) Wykonawca powinien dysponować co najmniej dwoma autobusami lub busami posiadającymi minimum 23 miejsc siedzących, z klimatyzacją, wyposażonymi w system VIA TOLL. Rok produkcji pojazdów: nie starsze niż 2005 r. 4) Informacje szczegółowe: a) Zamawiający nie pokrywa żadnych kosztów związanych z noclegami i wyżywieniem kierowcy oferenta podczas zleconych wyjazdów. b) Zamawiający nie ponosi także opłat za tzw. „postojowe”. c) Wykonawca zobowiązuje się podstawić pojazdy na terenie Polkowic w miejscu i czasie wyznaczonym w zapotrzebowaniu. d) Przed jak i po wyjeździe kierowca Wykonawcy zobowiązany jest spisać stan licznika pojazdu co zostanie potwierdzone podpisem przedstawiciela Zamawiającego. 5) Zamawiający podaje przybliżone dane, przydatne do skalkulowania przedmiotu zamówienia: a) największa ilość kursów będzie miała miejsce na terenie województwa dolnośląskiego b) wymagany będzie transport autokarów na oraz w trakcie kilkudniowych turniejów sportowych, także ogólnopolskich, c) wymagany będzie transport na oraz w trakcie pobytu na meczach kontrolnych na terenie kraju i za granicą (Niemcy, Czechy), możliwe dwudniowe, d) transport na zimowe i letnie obozy sportowe na terenie kraju. 6) Szacowana wielkość zamówienia w czasie trwania umowy ok. 8 000 kilometrów. 7) W przypadku składania oferty wymagane jest posiadanie jednego pracownika na jeden pojazd.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60171000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty90,00
Czas reakcji podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii dla przewozu do 200 km 5,00
Czas reakcji podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii dla przewozu powyżej 200 km 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: „Przewóz zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe autobusem minimum 49 miejsc”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 4: „Przewóz zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe autobusem minimum 49 miejsc”: 1) Zamówieniem objęte są usługi przewozu zawodników i trenerów klubu na treningi i zawody sportowe od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2020 r. 2) Przewóz zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe autobusem minimum 49 miejsc. 3) Wykonawca powinien dysponować co najmniej dwoma autobusami posiadającymi minimum 49 miejsc siedzących, wyposażonymi w klimatyzację, barek kawowy, WC, DVD, pilota, a także w system VIA TOLL. Rok produkcji pojazdów: nie starsze niż 2005 r. 4) Informacje szczegółowe: a) Zamawiający nie pokrywa żadnych kosztów związanych z noclegami i wyżywieniem kierowcy oferenta podczas zleconych wyjazdów. b) Zamawiający nie ponosi także opłat za tzw. „postojowe”. c) Wykonawca zobowiązuje się podstawić pojazdy na terenie Polkowic w miejscu i czasie wyznaczonym w zapotrzebowaniu. d) Przed jak i po wyjeździe kierowca Wykonawcy zobowiązany jest spisać stan licznika pojazdu co zostanie potwierdzone podpisem przedstawiciela Zamawiającego. 5) Zamawiający podaje przybliżone dane, przydatne do skalkulowania przedmiotu zamówienia: a) największa ilość kursów będzie miała miejsce na terenie całego kraju, b) wymagany będzie transport autokarów na oraz w trakcie kilkudniowych turniejów sportowych, także ogólnopolskich, c) wymagany będzie transport na oraz w trakcie pobytu na meczach kontrolnych na terenie kraju i za granicą(Niemcy, Czechy), możliwe dwudniowe, d) transport na zimowe i letnie obozy sportowe na terenie kraju. 6) Szacowana wielkość zamówienia w czasie trwania umowy ok. 4 500 kilometrów. 7) W przypadku składania oferty wymagane jest posiadanie jednego pracownika na jeden pojazd.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60171000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty90,00
Czas reakcji podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii dla przewozu do 200 km5,00
Czas reakcji podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii dla przewozu powyżej 200 km5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: „Przewóz zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe autobusem lub busem minimum 17 miejsc” – ryczałt - przejazdy do 30 km w jedną stronę
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 5: „Przewóz zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe autobusem lub busem minimum 17 miejsc” – ryczałt - przejazdy do 30 km w jedną stronę: 1) Przewóz zawodników i trenerów na zawody i zgrupowania sportowe autobusem lub busem minimum 17 miejsc. 2) Wykonawca powinien dysponować co najmniej trzema autobusami lub busami posiadającymi minimum 17 miejsc siedzących, z klimatyzacją, wyposażonymi w system VIA TOLL. Rok produkcji pojazdów: nie starsze niż 2005 r. 3) Informacje szczegółowe: a) Zamawiający nie pokrywa żadnych kosztów związanych z noclegami i wyżywieniem kierowcy oferenta podczas zleconych wyjazdów. b) Zamawiający nie ponosi także opłat za tzw. „postojowe”. c) Wykonawca zobowiązuje się podstawić pojazdy na terenie Polkowic w miejscu i czasie wyznaczonym w zapotrzebowaniu. d) Przed jak i po wyjeździe kierowca Wykonawcy zobowiązany jest spisać stan licznika pojazdu co zostanie potwierdzone podpisem przedstawiciela Zamawiającego. 4) Szacowana ilość wyjazdów to około 100 wyjazdów w ciągu roku.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60171000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty 95,00
Czas reakcji podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii dla przewozu do 30 km 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły