Świadczenie usług transportu sanitarnego z podziałem na 2 zadania na rzecz Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie przez okres 12 miesięcy

Ogłoszenie dodano: 26.11.2019

Zamawiający: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie, ul. Gen. Wł. Andersa, 14-200 Iława (Warmińsko-mazurskie)

Miejsce: Iława

Rodzaj przetargu: dostawy

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 05.12.2019, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 06.12.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie: Świadczenie usług transportu sanitarnego z podziałem na 2 zadania na rzecz Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie przez okres 12 miesięcy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie, krajowy numer identyfikacyjny 51087919600000, ul. ul. Gen. Wł. Andersa  3 , 14-200  Iława, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 896 449 601, e-mail dzp@szpital.ilawa.pl, faks 896 492 425.
Adres strony internetowej (URL): www.szpital.ilawa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.szpital.ilawa.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.szpital.ilawa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie na adres
Adres:
Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie ul. Gen. Władysława Andersa 3 14-200 Iława Kancelaria

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług transportu sanitarnego z podziałem na 2 zadania na rzecz Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie przez okres 12 miesięcy
Numer referencyjny: 29/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego z podziałem na 2 zadania na rzecz Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie przez okres 12 miesięcy (nr sprawy 29/2019) 1) Zadanie nr 1 – Transport sanitarny zespołem Specjalistycznym zwany dalej „Zespołem S”, 2) Zadanie nr 2 – Transport sanitarny zespołem Transportowym zwany dalej „Zespołem T”, realizowany w następujących składach: a) Kierowca + ratownik, b) Kierowca + sanitariusz, c) Kierowca. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. ZADANIE NR 1 - Transport sanitarny zespołem Specjalistycznym zwany dalej „Zespołem S” – 1.1.Transport obejmuje: a)przewóz pacjenta ze szpitala do innego zakładu leczniczego na konsultacje medyczne wraz z oczekiwaniem na niego w miejscu wykonywania konsultacji oraz powrót b)przewóz pacjenta wraz z przekazaniem go do innych podmiotów medycznych; 1.2.Skład zespołu zapewniony przez Wykonawcę: co najmniej 3 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny i kierowca – ratownik medyczny 1.3.Zadaniem zespołu jest: • transport pacjentów ze szpitala do samochodu oraz z samochodu do miejsca wyznaczonego w zleceniu przewozu, • pomoc pacjentom przy wsiadaniu, wysiadaniu do i z samochodu oraz doprowadzenie do miejsca docelowego, • zapewnienie transportowanym niezbędnej pomocy medycznej w trakcie transportu. 2. ZADANIE NR 2 - Transport sanitarny zespołem transportowym zwany dalej „Zespołem T” – Usługi realizowane na wezwanie przez 24 h/dobę przez 7 dni w tygodniu. 2.1.przewóz pacjenta ze szpitala do innego zakładu leczniczego na konsultacje medyczne wraz z oczekiwaniem na niego w miejscu wykonywania konsultacji oraz powrót; przewóz pacjenta wraz z przekazaniem go do innych podmiotów medycznych; przekazanie dokumentacji medycznej; 2.1.1.Skład zespołu zapewniony przez Wykonawcę: 2 osoby w tym, kierowca oraz osoba uprawniona do medycznych czynności ratunkowych, 2.1.2.Zadaniem zespołu jest: • transport pacjentów ze szpitala do samochodu oraz z samochodu do miejsca wyznaczonego w zleceniu przewozu, • pomoc pacjentom przy wsiadaniu, wysiadaniu do i z samochodu oraz doprowadzenie do miejsca docelowego, • zapewnienie transportowanym niezbędnej pomocy medycznej w trakcie transportu, • przekazanie dokumentacji medycznej pacjenta. 2.2. przewóz pacjenta niezdolnego do korzystania z publicznych środków transportu ze szpitala do miejsca zamieszkania, oraz transport do i z miejsca wskazanego na zleceniu; przewóz pacjenta ze szpitala do innego zakładu leczniczego na konsultacje medyczne wraz z oczekiwaniem na niego w miejscu wykonywania konsultacji oraz powrót; przewóz pacjenta wraz z przekazaniem go do innych podmiotów medycznych; przekazanie dokumentacji medycznej; 2.2.1.Skład zespołu zapewniony przez Wykonawcę: 2 osoby w tym, kierowca oraz sanitariusz (lub osoba posiadająca przeszkolenie w pierwszej pomocy), 2.2.2.Zadaniem zespołu jest: • transport pacjentów ze szpitala do samochodu oraz z samochodu do miejsca wyznaczonego w zleceniu przewozu, • pomoc pacjentom przy wsiadaniu, wysiadaniu do i z samochodu oraz doprowadzenie do miejsca docelowego, • zapewnienie transportowanym niezbędnej pomocy w trakcie transportu. 2.3. transport personelu medycznego Zamawiającego: lekarza lub pielęgniarki wraz z niezbędnym sprzętem medycznym Zamawiającego w ramach Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz Hospicjum Domowego; transport materiałów biologicznych, krwi i preparatów krwiopochodnych, oraz odbieranie wyników badań laboratoryjnych, histopatologicznych i innych zgodnie ze zleceniem Zamawiającego; 2.3.1. Skład zespołu zapewniony przez Wykonawcę: 1 osoba - kierowca, 2.3.2. Transport sanitarny w ramach Nocnej i Świątecznej opieki ambulatoryjnej będzie realizowany w dni powszednie w godz. 18 -8 oraz w soboty, niedzielę i wszystkie święta przez całą dobę, transport sanitarny w ramach Hospicjum Domowego będzie realizowany 1x w tygodniu, 2.3.3. Transport materiałów biologicznych( w tym krwi, preparatów krwiopochodnych itp.) oraz dokumentacji będzie realizowany na podstawie indywidualnych zleceń. 2. Usługi będące przedmiotem zamówienia świadczone będą środkami transportu – Zadanie nr 1 (pojazd sanitarny typu C), Zadanie nr 2 (pojazd musi spełniać cechy techniczne i jakościowe określone w Polskiej Normie przenoszącej europejskie normy zharmonizowane: Polska Norma PN-EN 1789+A2:2015-01 „Pojazdy mechaniczne i ich wyposażenie - Ambulanse drogowe”). 3. Kierowcy Wykonawcy muszą posiadać stosowne kwalifikacje do obsługi pojazdów określonych w pkt.1 Oprócz świadczenia usług transportu sanitarnego są zobowiązani do wykonywania czynności sanitariusza. 4. Ponadto podczas realizacji umowy kierowcy Wykonawcy zobowiązani są do wykonywania poleceń pracowników Zamawiającego, w szczególności lekarzy, ratowników medycznych oraz dyspozytora. 5. Przystąpienie do wykonania zleconych usług powinno nastąpić dla zadania nr 1 - nie później niż w ciągu 80 minut od otrzymania zlecenia (telefonicznie lub faxem), dla zadania nr 2 – nie później niż w ciągu 20 minut od otrzymania zlecenia (telefonicznie) na pierwsze wezwanie i uruchomienie wyjazdów następnych zespołów w ciągu 60 minut od kolejnych wezwań. Czas przystąpienia do realizacji zleconej usługi obejmuje czas jaki upłynie od momentu zgłoszenia zapotrzebowania na usługę przez Zamawiającego do momentu podstawienia we wskazanym miejscu środka transportowego do jego dyspozycji. 6. Świadczone usługi muszą być na wysokim poziomie jakościowym, zgodne z obowiązującymi normami technicznymi i przepisami prawa oraz postanowieniami umowy, przy zachowaniu należytej staranności oraz całodobowej gotowości do świadczenia usług na rzecz Zamawiającego. 7. Pojazdy używane do realizacji zamówienia muszą być sprawne technicznie, posiadać aktualne badania techniczne i ubezpieczenie OC, NNW oraz spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 (30 stycznia 2015 r.) w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015 roku, poz. 305). 8. Usługa powinna być świadczona zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 65). 9. Wykonawca spełnia wymogi art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) a mianowicie posiada politykę bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych i instrukcję zarządzania systemem informatycznym. 10. Zasady odpłatności za usługę wynikają z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 Nr 210 Poz. 2135 ze. zm.) stosownie do art. 5 pkt. 34 i 38 w/w ustawy transport sanitarny jest świadczeniem opieki zdrowotnej o charakterze towarzyszącym świadczeniu zdrowotnemu. Zatem zasady odpłatności wynikające z art. 41 ust. 3 w/w ustawy, regulują poszczególne rozporządzenia Ministra Zdrowia wydane na podstawie art. 31d u.ś.o.z. 11. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa podlega obowiązkowi poddania się kontroli Narodowemu Funduszowi Zdrowia. 12. Wykonawca zobowiązany jest zarejestrować fakt zawarcia niniejszej umowy w systemie zarządzania obiegiem informacji „SZOI” prowadzonym przez NFZ nie później niż w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi, wprowadzając personel oraz zasoby wykorzystywane do realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku dokonania zmiany zasobów technicznych bądź personelu wykorzystywanego do realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do aktualizacji danych wprowadzonych w systemie zarządzania obiegiem informacji „SZOI” prowadzonym przez NFZ najpóźniej w dniu wprowadzenia zmiany. 13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, aby w uzasadnionych przypadkach transportowanemu pacjentowi towarzyszył pracownik Zamawiającego (bez dodatkowych opłat). 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości przedmiotu umowy w zakresie ilości i wartości do 80 % całkowitej wartości brutto umowy. 15. W zakresie Zadania nr 2 wykonawca musi posiadać dyspozycyjność całodobową. 16. Realizacja usług winna odbywać się najkrótszą drogą, a w przypadku jej wydłużenia Wykonawca zobowiązany będzie do wyjaśnienia przyczyn wydłużenia drogi przejazdu na „Zleceniu Wyjazdu”. 17. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na każde z zadań- oferta musi obejmować jedno pełne zadanie. 18. Wykonawca zobowiązany jest do 10 każdego miesiąca dostarczyć Zamawiającemu Kopię Zlecenia na wykonanie transportu za miesiąc poprzedni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ formularz cenowy

II.5) Główny kod CPV: 60100000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunkiem udziału w postępowaniu jest: Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną przynajmniej 250 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie przez Wykonawcę: - dla Zadania nr 1 Transport specjalistyczny min. 1 pojazd przystosowany do transportu specjalistycznego - wyposażenie pojazdu zgodne z Polską Normą przenoszącą europejskie normy zharmonizowane: Polska Norma PN-EN 1789+A2:2015-01 „Pojazdy mechaniczne i ich wyposażenie - Ambulanse drogowe” określającą wymagania dla typu ambulansu C – ruchoma jednostka intensywnej opieki - dla Zadania nr 2 Transport sanitarny min. 2 pojazdy przystosowane do transportu sanitarnego- wyposażenie pojazdów zgodne z Polską Normą przenoszącą europejskie normy zharmonizowane: Polska Norma PN-EN 1789+A2:2015-01 „Pojazdy mechaniczne i ich wyposażenie - Ambulanse drogowe” określającą wymagania dla typu ambulansu A2 – ambulans do transportu pacjentów
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
2.1. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, Wykaz środków transportu wraz z podstawą dysponowania 2.2. Dokumenty potwierdzające, że pojazd jest zarejestrowany na terenie Polski, jako samochód specjalny sanitarny spełniający normę PN EN 1789 (dla każdego z wykazywanych pojazdów w wymaganym zakresie tj. dla Zadania nr 1 C, dla Zadania nr 2 A2): a) kserokopia dowodu rejestracyjnego; b) świadectwo homologacji typu pojazdu dotyczące rozszerzenia homologacji typu pojazdu skompletowanego – wydane przez upoważniony do tego organ (Ministerstwo Infrastruktury; Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju), lub wyciąg ze świadectwa homologacji dla skompletowanych pojazdów, wydany przez producenta pojazdu lub producenta ostatniego etapu budowy pojazdu; c) deklaracja zgodności wydana przez producenta ostatniego etapu budowy pojazdu 3. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 250.000 PLN
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
B. Na etapie składania ofert , oferta powinna zawierać: 1. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz ofertowy, 2. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, Formularz cenowy, 3. Oświadczenie o którym mowa w rozdziale VII A pkt. 1.1. SIWZ. , które stanowi załącznik nr 4 do SIWZ 4. Dokument KRS lub CEiDG w celu weryfikacji osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy tym samym składania oświadczenia woli. (z zastrzeżeniem art. 26 ust 6.) 5. Dowód wniesienia wadium - w przypadku innych form wniesienia wadium niż przelew oryginał dokumentu należy złożyć w kancelarii Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie, ul. Gen. Wł. Andersa 3, 14-200 Iława, zaś do oferty dołączyć kopię dokumentu. Jeśli Wykonawca prześle ofertę pocztą winien kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty, natomiast oryginał umieścić w oznaczonej kopercie „oryginał dowodu wniesienia wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga złożenia wadium na przedmiotowe zadanie w wysokości : Zadanie nr 1 – 2.000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych 00/100) Zadanie nr 2 – 2.000,00 zł ( słownie dwa tysiące złotych 00/100) Wadium musi być wniesione przed upływem ostatecznego terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: a) w pieniądzu: b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 oraz 2015r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłacać należy na rachunek bankowy Powiatowego Szpitala w Iławie: BGŻ BNP Paribas SA O/Iława 25 2030 0045 1110 0000 0178 3970. Tytułem: wadium sprawa nr 29/2019 4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniądza Zamawiający uznaje dzień i godzinę zaksięgowania kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
czas reakcji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej oferty i na niżej wymienionych warunkach: a) zmiana dotyczy nieistotnych postanowień zawartej umowy, b) gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenia lub okoliczności, jak w szczególności klęski żywiołowe, strajki, zamieszki, konflikty zbrojne, które uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i w terminie przewidzianym w ofercie. c) istotnej zmiany stosunków spełnianie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami lub groziłoby, co najmniej jednej ze stron znaczną stratą, a czego strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy – w przypadku istotnej zmiany stosunków takiej jak znaczny wzrost cen surowców, nośników energii itp. d) obniżenia cen jednostkowych poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia - w przypadku promocji, ogólnej obniżki cen na dany asortyment itp. e) odchylenia od kursu walut wzrost/spadek o więcej niż 10% w stosunku do kursu z dnia podpisania umowy (wg tabeli NBP), f) zmian koniecznych ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności stawek podatku VAT, stawek celnych - w przypadku zaistnienia takich zmian g) jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 3. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa w ust. 2. 4. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 2 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 6. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 2 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 7. Za wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 2 lit. a), wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust 2 litera b) i c). 8. Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 9. W wypadku kiedy doszło do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie § 7 ust. 2 lit b oraz c niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do powiadomienia Zamawiającego o każdym rozwiązaniu umowy o pracę z osobą wykonującą usługę objętą przedmiotem niniejszego zamówienia, a także do przekazywania Zamawiającemu wszelkich innych informacji mających wpływ na ustalenie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie wskazanym w par 7 ust. 2 niniejszej umowy. Dotyczy to w szczególności zmian okoliczności stanowiących podstawę ustalenia podwyższonego wynagrodzenia. 10. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają zgody Zamawiającego oraz pod rygorem
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-05, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH-KONTRAHENCI Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej ,,Rozporządzeniem’’, informujemy, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie ul. Gen. Wł. Andersa 3. 2. W Powiatowym Szpitalu im. Władysława Biegańskiego w Iławie, powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, adres e-mail: abi@szpital.ilawa.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom świadczącym na rzecz Powiatowego Szpitala w Iławie usługi serwisowe: oprogramowania, sprzętu informatycznego, na podstawie zawartych z tymi podmiotami rzeczowych umów powierzenia danych osobowych. 5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez: • umowy - 10 lat • dokumentacja postępowania przetargowego – 5 lat • faktury VAT – 5 lat • dokumentacja postępowania przetargowego finansowanego ze środków Unii Europejskiej, przechowywana jest zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z UE. 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji umowy. 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Transport sanitarny zespołem Specjalistycznym zwany dalej „Zespołem S”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.1.Transport obejmuje: a)przewóz pacjenta ze szpitala do innego zakładu leczniczego na konsultacje medyczne wraz z oczekiwaniem na niego w miejscu wykonywania konsultacji oraz powrót b)przewóz pacjenta wraz z przekazaniem go do innych podmiotów medycznych; 1.2.Skład zespołu zapewniony przez Wykonawcę: co najmniej 3 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny i kierowca – ratownik medyczny 1.3.Zadaniem zespołu jest: • transport pacjentów ze szpitala do samochodu oraz z samochodu do miejsca wyznaczonego w zleceniu przewozu, • pomoc pacjentom przy wsiadaniu, wysiadaniu do i z samochodu oraz doprowadzenie do miejsca docelowego, • zapewnienie transportowanym niezbędnej pomocy medycznej w trakcie transportu. 1 Przewóz pacjenta – transport specjalistyczny z zespołem „S” Km 12000 2 Przewóz pacjenta - transport specjalistyczny z zespołem „S” godz 200
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas reakcji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Transport sanitarny zespołem transportowym zwany dalej „Zespołem T”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługi realizowane na wezwanie przez 24 h/dobę przez 7 dni w tygodniu. 2.1.przewóz pacjenta ze szpitala do innego zakładu leczniczego na konsultacje medyczne wraz z oczekiwaniem na niego w miejscu wykonywania konsultacji oraz powrót; przewóz pacjenta wraz z przekazaniem go do innych podmiotów medycznych; przekazanie dokumentacji medycznej; 2.1.1.Skład zespołu zapewniony przez Wykonawcę: 2 osoby w tym, kierowca oraz osoba uprawniona do medycznych czynności ratunkowych, 2.1.2.Zadaniem zespołu jest: • transport pacjentów ze szpitala do samochodu oraz z samochodu do miejsca wyznaczonego w zleceniu przewozu, • pomoc pacjentom przy wsiadaniu, wysiadaniu do i z samochodu oraz doprowadzenie do miejsca docelowego, • zapewnienie transportowanym niezbędnej pomocy medycznej w trakcie transportu, • przekazanie dokumentacji medycznej pacjenta. 2.2. przewóz pacjenta niezdolnego do korzystania z publicznych środków transportu ze szpitala do miejsca zamieszkania, oraz transport do i z miejsca wskazanego na zleceniu; przewóz pacjenta ze szpitala do innego zakładu leczniczego na konsultacje medyczne wraz z oczekiwaniem na niego w miejscu wykonywania konsultacji oraz powrót; przewóz pacjenta wraz z przekazaniem go do innych podmiotów medycznych; przekazanie dokumentacji medycznej; 2.2.1.Skład zespołu zapewniony przez Wykonawcę: 2 osoby w tym, kierowca oraz sanitariusz (lub osoba posiadająca przeszkolenie w pierwszej pomocy), 2.2.2.Zadaniem zespołu jest: • transport pacjentów ze szpitala do samochodu oraz z samochodu do miejsca wyznaczonego w zleceniu przewozu, • pomoc pacjentom przy wsiadaniu, wysiadaniu do i z samochodu oraz doprowadzenie do miejsca docelowego, • zapewnienie transportowanym niezbędnej pomocy w trakcie transportu. 2.3. transport personelu medycznego Zamawiającego: lekarza lub pielęgniarki wraz z niezbędnym sprzętem medycznym Zamawiającego w ramach Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz Hospicjum Domowego; transport materiałów biologicznych, krwi i preparatów krwiopochodnych, oraz odbieranie wyników badań laboratoryjnych, histopatologicznych i innych zgodnie ze zleceniem Zamawiającego; 2.3.1. Skład zespołu zapewniony przez Wykonawcę: 1 osoba - kierowca, 2.3.2. Transport sanitarny w ramach Nocnej i Świątecznej opieki ambulatoryjnej będzie realizowany w dni powszednie w godz. 18 -8 oraz w soboty, niedzielę i wszystkie święta przez całą dobę, transport sanitarny w ramach Hospicjum Domowego będzie realizowany 1x w tygodniu, 2.3.3. Transport materiałów biologicznych( w tym krwi, preparatów krwiopochodnych itp.) oraz dokumentacji będzie realizowany na podstawie indywidualnych zleceń. 1 Przewóz pacjenta – transport zespołem T kierowca+ratownik Km 72000 2 Przewóz pacjenta - transport zespołem T kierowca+ratownik godz 2000 3 Przewóz pacjenta – transport zespołem T kierowca+sanitariusz Km 57700 4 Przewóz pacjenta - transport zespołem T kierowca+sanitariusz godz 1940 5 Przewóz pacjenta – transport zespołem T kierowca Km 62300 6 Przewóz pacjenta - transport zespołem T kierowca godz 1800
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 60130000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas reakcji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły