Utrzymanie czystości w obiektach kubaturowych w Jednostce Wojskowej nr 2286

Ogłoszenie dodano: 26.11.2019

Zamawiający: Jednostka Wojskowa 2286, skr. poczt. 307, 45-076 Opole (Opolskie)

Miejsce: Opole

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 05.12.2019, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 05.12.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Jednostka Wojskowa 2286: Utrzymanie czystości w obiektach kubaturowych w Jednostce Wojskowej nr 2286
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa 2286, krajowy numer identyfikacyjny 53096904400000, ul. skr. poczt. 307  307 , 45-076  Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 077 4523701 w. 050, e-mail jw2286@opole.home.pl, faks 077 4523701 w. 800.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka Wojskowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.ozgst.wp.mil.pl (w zakładce: bip/ogłoszenia/zamówienia publiczne JW2286)

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.ozgst.wp.mil.pl (w zakładce: bip/ogłoszenia/zamówienia publiczne JW2286)

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście w Jednostce Wojskowej Nr 2286 w m. Szumirad, Gmina Lasowice Wielkie lub pocztą na
Adres:
Jednostce Wojskowej Nr 2286, skr. poczt. 307, 45-076 Opole, tel. 261696155

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie czystości w obiektach kubaturowych w Jednostce Wojskowej nr 2286
Numer referencyjny: 08/ZP/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje: Utrzymanie czystości w obiektach kubaturowych w Jednostce Wojskowej Nr 2286. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest podczas realizacji tego zamówienia zatrudniać minimum trzy osoby na umowę o pracę. Aby przez cały okres obowiązywania umowy minimum 3 pracowników wykonujących to zamówienie zatrudnionych było na podstawie umowy o pracę Wykonawca zobowiązany będzie składać pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie o spełnianiu tego wymogu – pierwsze w dniu podpisania umowy kolejne jako załącznik do faktur miesięcznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów źródłowych potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Wykonywanie zamówienia, realizowane w ramach przedmiotowego zamówienia w obiektach strefy ochronnej związane jest z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,ZASTRZEŻONE” lub „POUFNE”. W związku z powyższym co najmniej dwie osoby biorące udział w realizacji zamówienia muszą posiadać: 1) poświadczenie bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 742 t.j.) o klauzuli: „POUFNE” lub wyższej, 2) aktualne zaświadczenie o odbytym szkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 742 t.j.). Pozostali pracownicy wykonujący zadanie powinni posiadać ważne poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej (przedsiębiorcy) uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ,,ZASTRZEŻONE” oraz zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. Realizacja zamówienia wymaga posiadania przez przedsiębiorcę Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego co najmniej trzeciego stopnia, potwierdzającego zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „poufne”, zgodnie z art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. , poz. 742); Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 90910000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90911200-8
90911300-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 125 000,00 zł Warunek ten musi być spełniony na dzień składania ofert.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W zakresie warunku wskazanego w art. 22 ust. 1b pkt. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową: - jeżeli przedstawi wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu zamówienia, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane (załącznik nr 7), wraz z poświadczeniami że usługi zostały wykonane należycie. Wykaz musi zawierać co najmniej: jedna usługa o wartości minimum 80 000 zł brutto. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponować zespołem osób, które Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego, tj.: -Co najmniej trzema (3) pracownikami, którzy będą wykonywać usługę sprzątania, -Co najmniej dwie (2) oddelegowane do realizacji przedmiotu umowy osoby muszą posiadać: 1) poświadczenie bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. , poz. 742 t.j.) o klauzuli: „poufne” lub wyższej, 2) aktualne zaświadczenie o odbytym szkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z Dz. U. z 2019 r. , poz. 742 t.j.). -Pozostali pracownicy wykonujący zadanie powinni posiadać ważne poświadczenie bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienie wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej (przedsiębiorcy) uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ,,ZASTRZEŻONE” oraz zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie 25a ust. 1 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
-Podpisany opis przedmiotu zamówienia sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ; -Wypełniony i podpisany Formularz oferty sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ; -Wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ; -Wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ; -Podpisany załącznik nr 9 do SIWZ - Klauzula RODO (W związku z obowiązywaniem z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, dalej RODO, niniejszym Załącznik Nr 12 informuje o przetwarzaniu danych przez JW 2286 i stanowi integralną część SIWZ)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
ZAMAWIAJĄCY żąda od WYKONAWCÓW wniesienia wadium w kwocie 5000,00 zł. 1. WYKONAWCA wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert. 2. WYKONAWCA, który nie wniesie wadium jego oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu – wówczas wpłata następuje przelewem na rachunek bankowy ZAMAWIAJĄCEGO nr – 31 1010 1401 0011 3713 9120 0000 z dopiskiem: „UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W OBIEKTACH KUBATUROWYCH W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ NR 2286” - 08/ZP/2019 WADIUM; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5 ustawy; WYKONAWCA zobowiązany jest wraz z ofertą przedłożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium - oryginał. 4. ZAMAWIAJĄCY zwróci wadium w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 1 i ust. 2 ustawy – w związku z tym należy do oferty dołączyć informacje na jaki numer rachunku bankowego ma być dokonany zwrot. 5. WYKONAWCA dokonujący wpłaty wadium w formie przelewu dołącza do oferty dowód potwierdzenia wykonania operacji przelewu. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą. 6. Dokumenty, o których mowa w pkt 3 ppkt 2 - 5 muszą zachować ważność przez cały okres, w którym wykonawca jest związany ofertą. 7. Poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium powinno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego – wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami SIWZ – następuje jego bezwarunkowa wypłata, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. 8. WYKONAWCA, który wniesie wadium w jednej lub kilku z podanych wyżej form o wartości mniejszej niż określona przez ZAMAWIAJĄCEGO, zostanie wykluczony z postępowania. 9. ZAMAWIAJĄCY zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem WYKONAWCY, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 13. 10. ZAMAWIAJĄCY zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. ZAMAWIAJĄCY żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 9, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. WYKONAWCA wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, ZAMAWIAJĄCY zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez WYKONAWCĘ. 13. ZAMAWIAJĄCY zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli WYKONAWCA, którego oferta została wybrana nie spełnia wymagań zawartych w ustawie zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5. 14. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza złożenie wadium tylko przez lidera Konsorcjum w imieniu wszystkich uczestników konsorcjum.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
polimeryzacja podłóg40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-05, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły