Budowa budynku kancelarii Leśnictwa Piekło wraz z infrastrukturą techniczną

Ogłoszenie dodano: 22.11.2019

Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Miłomłyn, ul. Nadleśna, 14-140 Miłomłyn (Warmińsko-mazurskie)

Miejsce: Miłomłyn

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 09.12.2019, godzina: 10:30 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Miłomłyn: Budowa budynku kancelarii Leśnictwa Piekło wraz z infrastrukturą techniczną
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Miłomłyn, krajowy numer identyfikacyjny 51054965900000, ul. ul. Nadleśna  9 , 14-140  Miłomłyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. +48 89 647 30 56, e-mail milomlyn@olsztyn.lasy.gov.pl, faks +48 89 647 32 21.
Adres strony internetowej (URL): www.milomlyn.olsztyn.lasy.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/nadl_milomlyn/zamowienia_publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej
Adres:
Nadleśnictwo Miłomłyn, ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, sekretariat Nadleśnictwa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku kancelarii Leśnictwa Piekło wraz z infrastrukturą techniczną
Numer referencyjny: SA.270.12.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące budowy budynku kancelarii leśnictwa Piekło wraz z pełną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. W obiekcie będą znajdować się pomieszczenia: biurowe, techniczne i magazynowe, natomiast przy budynku znajdować się będą miejsca postojowe. Podstawowe parametry techniczne budynku kancelarii: - powierzchnia zabudowy: 56,44 m2 - powierzchnia użytkowa: 42,74 m2 - kubatura: 338,00 m3 - ilość kondygnacji nadziemnych: 1,0 - szerokość budynku: 8,04 m - długość budynku: 7,02 m - wysokość budynku: 7,30 m 2. Lokalizacja inwestycji: w miejscowości Boreczno, na działce o nr geodezyjnym 3223/4 położonej w obrębie Boreczno, gm. Zalewo, powiat iławski, woj. warmińsko-mazurskie. 3. Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem zamówienia określony został w dokumentacji projektowej – Załącznik nr 8 do SIWZ tj.: a) projekt budowlany – „Budowa budynku kancelarii leśnictwa Piekło wraz z infrastrukturą techniczną”; b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; c) przedmiary robót. 4. Opracowania uzupełniające i inne dokumenty: a) decyzja dotycząca pozwolenia na budowę – Decyzja nr 32/2017 z dnia 30.01.2017 r. – wydana przez Starostę Powiatu Iławskiego, b) decyzja o warunkach zabudowy - Decyzja nr 84/16 z dnia 25.10.2016 r. – wydana przez Burmistrza Zalewa c) decyzja dotycząca lokalizacji zjazdu z drogi gminnej na działkę nr 3223/4 obręb Boreczno, gmina Zalewo – Decyzja z dnia 26.01.2017 r. – wydana przez Burmistrza Zalewo. 5. Wykonawca działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, zobowiązany jest do uzyskania, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. 6. Wykonawca zapewnia doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, w tym do kierowania i wykonywania robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z postanowieniami stosownych decyzji podejmowanych przez inwestora oraz podmioty/ instytucje zewnętrzne. 7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji. 8. W zakresie realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego, kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót oraz do uporządkowania i zagospodarowania terenu po zakończeniu robót budowlanych. 9. Realizacja przedmiotowego zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.). 10. Wymagane jest aby Wykonawca ustanowił kierownika budowy. Koszty wynagrodzenia dla kierownika budowy leżą po stronie Wykonawcy. 11. Wymagane jest aby Wykonawca zapewnił obsługę geodezyjną. Wymagane jest geodezyjne wyznaczenie obiektu w terenie przed wybudowaniem oraz sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej położenia obiektu na gruncie po wybudowaniu. Koszty wykonania dokumentacji należy wkalkulować w cenę oferty. 12. Wymagane jest umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Koszty tablic leżą po stronie Wykonawcy. 13. Załatwienie wszystkich formalności i kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy robót. 14. Wymagany okres gwarancji: min. 5 lat na całość robót liczony od dnia następnego po odbiorze końcowym. Zamawiający informuje, iż okres gwarancji i rękojmi będą takie same. 15. W przypadku dostarczenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji lub poręczenia Zamawiający wymaga, aby posiadało ono termin obowiązywania o jeden miesiąc dłuższy niż umowny termin wykonania zamówienia i zawierało zapisy o bezwarunkowej, nieodwołalnej zapłacie na każde żądanie i zabezpieczało wszelkie roszczenia Zamawiającego wynikające z umowy. 16. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia (załącznikach do SIWZ) Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i urządzeń. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SIWZ. W przypadku, gdyby Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP, należy rozumieć je jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy PZP dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że do niej użyto sformułowania „ lub równoważna” Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 ustawy PZP musi wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. Stosowne dokumenty potwierdzające równoważność należy dołączyć do oferty. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. 17. Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania umożliwia zainteresowanym Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej na terenie objętym niniejszą inwestycją. W związku z powyższym Zamawiający informuje, że udostępni Wykonawcom teren przyszłej budowy celem przeprowadzenia wizji lokalnej, w czasie dogodnym dla Wykonawców tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14:00. Wykonawca winien każdorazowo poinformować Zamawiającego o zamiarze dokonania wizji lokalnej z zachowaniem formy pisemnej. Zgłoszenie należy przekazać na e-mail: milomlyn@olsztyn.lasy.gov.pl 18. Podwykonawstwo: Stosownie do postanowień art. 36a ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, tj.: wymienionych w przedmiarze robót konstrukcyjno-budowlanych, z wyłączeniem prac dotyczących stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej. W pozostałym zakresie Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotowego zamówienia przy współudziale podwykonawców. W takim przypadku, Wykonawca podczas realizacji niniejszego zamówienia zobowiązany jest do respektowania wszystkich wymagań Zamawiającego, szczegółowo przedstawionych i opisanych w projekcie umowy załącznik nr 5 do SIWZ. Na podstawie art. 36b ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców – stosowne informacje w tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Formularzu Ofertowym wg. wzoru przedstawionego w załączniku nr 1 do SIWZ. Na podstawie art. 36b ust 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na okoliczność, iż realizowane dostawy i roboty budowlane będą wykonywane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotowym zamówieniem. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa powyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 19. Zamawiający stosowanie do postanowień art. 29 ust. 3a ustawy PZP wprowadza w przedmiotowym postępowaniu wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę oraz podwykonawców, na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), osób wykonujących następujące czynności: prace w zakresie robót ziemnych wznoszenia fundamentów, izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i cieplnych; prace w zakresie robót ciesielskich, betoniarskich i żelbetowych; prace w zakresie konstrukcji dachu wraz z pokryciem; prace w zakresie robót elewacyjnych i okładzinowych. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji w której Wykonawca lub podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności (np. jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnik spółki cywilnej). Szczegółowe obowiązki Wykonawcy dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zostały szczegółowo opisane we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45112210-0
45112000-5
45111291-4
45262300-4
45262522-6
45422000-1
45260000-7
45262350-9
45430000-0
45421131-1
45421132-8
45310000-3
45332000-3
45450000-6
45422232-8
45310000-3
45332000-3
45450000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-10-31
2020-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w niniejszym warunku nie stawia szczególnych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 150.000,00 zł w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie), Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował w sposób należyty co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie budowy lub remontu budynku o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto każda. Ocena spełniania przez Wykonawcę niniejszego warunku nastąpi na podstawie dokumentów wskazanych w Rozdziale 7 pkt 7.4. SIWZ. 2. W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej (potencjał kadrowy), Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje następującymi specjalistami, tj.:  kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub równoważne. Zamawiający dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1186 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 ze zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Ocena spełniania przez Wykonawcę niniejszego warunku nastąpi na podstawie dokumentów wskazanych w Rozdziale 7 pkt 7.5. SIWZ. Zamawiający w ramach opisanego powyżej warunku nie dopuszcza łączenia funkcji.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP. W przypadku wskazania w Formularzu Ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ, przez Wykonawcę dostępności odpisu w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazany przez Wykonawcę odpis. 2. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 7.6.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:  pkt 7.6. ppkt 7.6.2. SIWZ składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;  pkt 7.6. ppkt. 7.6.1., 7.6.3., 7.6.4. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.6. ppkt. 7.6.1, 7.6.2. SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 7.6. ppkt. 7.6.3, 7.6.4. SIWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.6. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 7.6. ppkt. 7.6.2 składa dokument, o którym mowa w 7.6.5. tiret pierwsze SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert . 2. W celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie) przedstawi wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu zrealizowanych robót budowlanych Zamawiający przedstawił w załączniku nr 6 do SIWZ. 3. w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (potencjał kadrowy) przedstawi wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego Zamawiający przedstawił w załączniku nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Sporządzony przez Wykonawcę, wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz Oferty. 2. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu rejestrowego – w oryginale lub poświadczone notarialnie. 3. Dowód wpłaty wadium, jeżeli jest ono wnoszone w formie pieniądza.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). 3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BGŻ BNP PARIBAS S.A. Ostróda nr rachunku: 70 2030 0045 1110 0000 0045 4260 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Budowa budynku kancelarii Leśnictwa Piekło wraz z infrastrukturą techniczną”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. 5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w kasie. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona. 5.6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo kwoty gwarancji/poręczenia, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania z ofertą zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena ofertowa brutto (ryczałtowa), waga kryterium 60,00
oferowany okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane i zamontowane urządzenia, waga kryterium 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia, tj.: 1) Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian w zawartej umowie co do terminu wykonania przedmiotu umowy, wskazanego w zapisie § 2 ust. 1 umowy, w następujących przypadkach: a) opisanym w zapisie § 15 ust. 4 umowy i na warunkach tamże wskazanych, b) opisanym w zapisie § 15 ust. 5 umowy i na warunkach tamże wskazanych, c) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, bez których to zmian niemożliwe byłoby niewadliwe lub prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy i których to konieczność wprowadzenia powstała dopiero po zawarciu niniejszej umowy, w szczególności na skutek zawiadomienia o wadach dokumentacji projektowej przez Wykonawcę, o czym mowa w zapisie § 3 ust. 3 umowy – wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o okres niezbędny na wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, zatwierdzenie ich i wdrożenie, d) opisanym w zapisie § 6 ust. 3 umowy, jeżeli czynności tam wskazane będą wymagały wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy – wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o okres niezbędny na wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, zatwierdzenie ich i wdrożenie, e) opisanym w zapisie § 6 ust. 4 umowy, jeżeli czynności tam wskazane będą wymagały wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy – wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o okres niezbędny na wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, zatwierdzenie ich i wdrożenie, f) opisanym w zapisie § 6 ust. 5 umowy, jeżeli czynności tam wskazane będą wymagały wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy – wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o okres niezbędny na wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, zatwierdzenie ich i wdrożenie, g) potrzeby wykonania robót dodatkowych na podstawie protokołu konieczności podpisanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonego przez Zamawiającego, o czym mowa w zapisie § 1 ust. 7 umowy – wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o okres, w którym wykonywane będą roboty dodatkowe, bez których niemożliwe jest niewadliwe lub prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, h) opisanym w zapisie § 10 ust. 3 umowy i na warunkach tamże wskazanych. 2) Strony przewidują możliwość zmiany zapisu § 7 ust. 3 umowy po przedstawieniu uprawnień budowlanych kandydata na nowego kierownika budowy oraz oświadczenia o podjęciu obowiązków. 3) Strony przewidują możliwość wykonania robót dodatkowych, o których mowa w zapisie § 1 ust. 7 umowy, i po spełnieniu warunków tamże określonych, także w sytuacji, w której nie będzie się to wiązało ze zmianą terminu wykonania przedmiotu umowy. 4) Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian w zawartej umowie na podstawie przepisu art. 144 ust. 1 pkt 4) prawa zamówień publicznych. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności oraz musi być zgodna z przepisami prawa zamówień publicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-09, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1.1. Stosownie do postanowień art. 22a ust. 1 i 2 ustawy PZP, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zgodnie ze wzorem załącznika nr 4 do SIWZ. Zamawiający ocenia, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 4, 5, 6, 8 ustawy PZP. W związku z powyższym Wykonawca będzie posiadał obowiązek przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów, na wezwanie Zamawiającego wystosowane w trybie art. 26 ust. 2 ustawy PZP dokumenty, o których mowa w Rozdziale 7 pkt 7.6. ppkt. 7.6.1.-7.6.5. SIWZ. 1.2. Zamawiający na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy PZP w przedmiotowym postępowaniu przewiduje możliwość przeprowadzenia tzw. „procedury odwróconej”, tj., po upływie terminu składania ofert, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających, iż Wykonawca ten nie podlega wykluczeniu z przedmiotowego postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 1.3. Stosownie do postanowień art. 22d ust. 2 ustawy PZP Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 1.4. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wg. średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 2.1. Dokumenty wymienione w Rozdziale 7, pkt 7.1., 7.2., 7.4. (wykaz), 7.5. (wykaz) SIWZ oraz w Rozdziale 8 pkt 8.1., 8.2., 8.3. SIWZ dotyczące Wykonawcy składane są w oryginale w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Pozostałe dokumenty wymienione w Rozdziale 7 pkt 7.3., 7.6. ppkt. 7.6.1-7.6.5 SIWZ składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca; podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca; Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 2.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeśli Zamawiający wyraził zgodę, w szczególnie uzasadnionych przypadkach na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczeń, ofert oraz innych dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane. 2.3. Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, a także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. Uwaga: Stosownie do postanowień art. 25a ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o treści przedstawionej w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 3.1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: - w sprawach postępowania przetargowego - Agnieszka Marchlewska tel.: +48 89 647 30 56; e- mail: milomlyn@olsztyn.lasy.gov.pl od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy. 3.2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca. Ponadto Zamawiający informuje, iż zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z Wykonawcą przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.). Dotyczy to także zawiadomienie o wyborze oferty. 3.3. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 3.4. Jeżeli Zamawiający przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniach usług drogą elektroniczną, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3.5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający będzie uważał, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią. 3.6. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej o zmianie adresu poczty elektronicznej podanej w ofercie. 3.7. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Miłomłyn ul. Nadleśna 9 14 - 140 Miłomłyn 3.8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień, niezwłocznie, jednak, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza złożenie wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123) na adres e-mail Zamawiającego milomlyn@olsztyn.lasy.gov.pl. Zamawiający informuje, iż pojemność skrzynki e-mailowej wynosi 20 MB (treść wniosku + załączniki łącznie) - w przypadku większej pojemności należy je podzielić. Zleca się przesyłanie plików w formacie: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt. 3.9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 10.8. SIWZ lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 3.10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 10.9 SIWZ. 4.1. Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Zgodnie z art. 85 PZP bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 4.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 5.1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta musi być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie za pomocą maszyny do pisania, komputera lub ręcznie, w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów, oraz podpisana przez osobę upoważnioną. 5.2. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 5.3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 5.4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 5.5. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w SIWZ. 5.6. Oferta musi zawierać: a) dokumenty wymienione w Rozdziale 7 pkt 7.1., 7.2. SIWZ; b) dokumenty wymienione w Rozdziale 8 pkt 8.1., 8.2., 8.3. SIWZ. 5.7. Ofertę można złożyć w kopercie lub innym nieprzeźroczystym opakowaniu. Koperta (opakowanie) ma być opisana: Nadleśnictwo Miłomłyn ul. Nadleśna 9 14 - 140 Miłomłyn Oferta – przetarg nieograniczony na: „Budowa budynku kancelarii Leśnictwa Piekło wraz z infrastrukturą techniczną” nie otwierać przed 09.12.2019 r. godz. 11:00 Adres Wykonawcy 5.8. Koperta (opakowanie) zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem, bez uszkodzeń, co gwarantuje zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższego sposobu opakowania i opisu kopert tj. np.: rozerwanie koperty w czasie drogi do Zamawiającego, nieskuteczne doręczenie z powodu złego opisu. 5.9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 5.10. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wskaże w tym zakresie stosowne uzasadnienie. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust 4 ustawy PZP. Strony oferty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, należy złożyć jako odrębną część oferty lub włożyć do oddzielnej koperty, odpowiednio ją oznaczając: „Nie udostępniać, informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa” w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 ze zm.), 5.11. Wskazanym jest, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane i parafowane. 5.12. Zaleca się, aby oferta była zszyta/spięta w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty. 5.13. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty w formie pisemnej przed terminem składania ofert. 5.14. Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg takich samych zasad jak złożona oferta tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem „ZMIANA”. 5.15. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte na sesji publicznego otwarcia ofert przy otwieraniu koperty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 5.16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. 5.17. Koperty oznakowane „WYCOFANIE” będą otwierane jako pierwsze. Oferty wycofane nie będą otwierane na sesji publicznego otwarcia ofert i zostaną zwrócone Wykonawcy. 5.18. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu. 6.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 09.12.2019 r. do godz. 10:30, w Nadleśnictwie Miłomłyn pokój nr 1 (sekretariat). 6.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.12.2019 r. o godz. 11:00 w Nadleśnictwie Miłomłyn pokój nr 10 (sala narad). 6.3. Otwarcie ofert jest jawne. 6.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 6.5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści te informacje na stronie internetowej. 6.6. Ofertę wniesioną po terminie zwraca się po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie. 6.7. Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert. 6.8. UWAGA: Wykonawcy, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy PZP, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji o której mowa w pkt. 14.5., albo zamieszczenia jej na stronie internetowej Zamawiającego, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej w postaci oryginału – według wzoru załącznika nr 9 do SIWZ. 7.1. W formularzu ofertowym (załącznik nr 1) należy podać całkowitą cenę brutto (rozumianą jako wynagrodzenie ryczałtowe) za wykonanie zadania (w zł oraz słownie), wartość netto (w zł), wartość podatku VAT (w zł). 7.2. Cena oferty zostanie wyliczona w oparciu o przedmiary poszczególnych rodzajów robót, stanowiące element dokumentacji projektowej (załącznik nr 8 do SIWZ). 7.3. Niedoszacowanie, pominięcie czy brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 7.4. Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 178 ze zm.), musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT oraz słownie. 7.5. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia - nie dopuszcza się wariantowości cen. 7.6. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia opisany dokumentacją projektową i STWiORB, oraz pozostałymi zapisami w SIWZ mającymi wpływ na dokonanie całościowej wyceny robót, ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia. Cena musi uwzględniać wszystkie opłaty i podatki (w tym podatek od towarów i usług VAT w wysokości obowiązującej na dzień złożenia oferty) oraz ewentualne upusty i rabaty. 7.7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy rozbieżności dotyczących dokumentacji projektowej, należy wystąpić z zapytaniem do Zamawiającego. 7.8. W celu rozliczenia wykonanych robót zastosowane zostanie wynagrodzenie ryczałtowe. 7.9. Wykonawca, składając ofertę, obowiązany jest poinformować Zamawiającego (w formularzu oferty – załącznik nr 1 do SIWZ), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Brak wskazania w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), informacji czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług będzie uznawane jako informacja, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 8.1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: 1) kryterium: cena ofertowa brutto (ryczałtowa), waga kryterium - 60 %, 2) kryterium: oferowany okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane i zamontowane urządzenia, waga kryterium - 40 %. 8.2. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów: 1) W ramach kryterium „Cena ofertowa brutto” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: Ilość punktów = (Cmin/Co) x 100 pkt x waga kryterium gdzie: Cmin – cena minimalna (najniższa) spośród ocenianych ofert Co - cena ocenianej oferty Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). Z uwagi na postanowienia art. 91 ust. 3a PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 2) W ramach kryterium „Oferowany okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane i zamontowane urządzenia” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: ilość punktów = (Go/Gmax) x 100 pkt x waga kryterium gdzie: Go – okres gwarancji i rękojmi ocenianej oferty Gmax – maksymalny okres gwarancji i rękojmi – 10 lat, przewidziany przez Zamawiającego a) kryterium będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego w Formularzu Ofertowym okresu gwarancji i rękojmi; b) w przypadku wpisania w Formularzu Ofertowym 5 lat, Zamawiający w ramach niniejszego kryterium przyzna „0” (zero) punktów; c) w przypadku wpisania w Formularzu Ofertowym okresu gwarancji i rękojmi poniżej 5 lat – skutkować będzie odrzuceniem oferty; d) w przypadku wpisania w Formularzu Ofertowym okresu gwarancji i rękojmi powyżej 10 lat, przyjmowany będzie dla oceny ofert okres gwarancji i rękojmi równy 10 lat; e) w przypadku nie wypełnienia w Formularzu Ofertowym stosownego miejsca, Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje najkrótszy okres gwarancji i rękojmi – czyli 5 lat i przyzna „0” (zero) punktów. 8.3. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą sumę punktów. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. 8.4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 9.1. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności: 1) wnieść wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 2) dostarczyć Zamawiającemu: - do wglądu umowę konsorcjum, jeżeli zamówienie będzie realizowane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; - kopię dokumentów potwierdzających uprawnienia dla kierownika budowy; - kopię polisy lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej określoną we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 5 do SIWZ) na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 150 000,00 zł, - kosztorys ofertowy, sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej. Kosztorys powinien być sporządzony w oparciu o przedmiary robót będące załącznikiem do SIWZ. Kosztorys będzie materiałem pomocniczym do rozliczenia inwestycji. Cena brutto wskazana w ofercie musi wynikać z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10.1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, przelewem na konto wskazane przez Zamawiającego, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310 ze zm.). 10.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formach wskazanych w przepisie art. 148 ust. 1 pkt od 2) do 5) prawa zamówień publicznych, powinno być bezwarunkowe, płatne na pierwsze pisemne żądanie, zgłoszone przez Zamawiającego w terminie jego obowiązywania, powinno zawierać zobowiązanie do wypłaty Zamawiającemu należnej kwoty w terminie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od otrzymania wezwania, powinno obowiązywać przez czas trwania umowy i jeszcze co najmniej przez 30 dni po zakończeniu jej obowiązywania, a w przypadku roszczeń z tytułu rękojmi za wady – jeszcze co najmniej przez 15 dni po upływie okresu rękojmi. Ponadto zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno swoim zakresem odpowiadać zakresowi wskazanemu w zapisie ust. 18.4. SIWZ oraz uwzględniać zapis ust. 18.3. zd. 2 i 3 SIWZ. 10.3. W przypadku, gdy okres obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy miałby zakończyć się przed dokonaniem odbioru końcowego, potwierdzonego protokołem, o którym mowa w zapisie § 11 ust. 10, Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub przedłużenia okresu obowiązywania dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia, wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa w poprzednim zdaniu, powinna nastąpić nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 10.4. Zabezpieczenie służy pokryciu wszelkich roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym kar umownych, roszczeń w związku z zapłatą przez Zamawiającego wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady, przy czym udzielenie zabezpieczenia nie niweczy uprawnień Zamawiającego do dochodzenia tychże roszczeń bezpośrednio od Wykonawcy. Zabezpieczenie w formie niepieniężnej służy także uprawnieniu Zamawiającego, o którym mowa w zapisie ust. 18.3. zd. 2 i 3 SIWZ. 10.5. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób: a) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy w całości i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, b) 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady – kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 10.6. Strony dopuszczają możliwość zmiany zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisie art. 148 ust. 1 prawa zamówień publicznych. 10.7. W sytuacji, w której Zamawiający nie będzie mógł skutecznie skorzystać z uprawnienia, przewidzianego w zapisie ust. 18.3. zd. 2 i 3, oraz w przypadku wygaśnięcia lub cofnięcia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony zatrzymać całą kwotę zabezpieczenia, o której mowa w zapisie ust. 18.1.SIWZ, z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 11.1. Środki ochrony prawnej przysługuje Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy. 11.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; b) określenia warunków udziału w postępowaniu; c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; d) odrzucenia oferty odwołującego; e) opisu przedmiotu zamówienia; f) wyboru najkorzystniejszej oferty. 11.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienia odwołania. 11.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. 11.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 11.6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjęte przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. 11.7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynności albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 11.8. Na czynności, o których mowa w pkt 19.7., nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy. 11.9. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 11.10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 11.11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.9 i 19.10 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 11.12. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę -ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający: a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki; 3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający: a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę. 11.13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków. 11.14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 12.1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – dalej „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Miłomłyn. 12.2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 93 ust. 1 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji. 12.3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 8 oraz 96 ust. 3 PZP. 12.4. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 12.5. Niezależnie od postanowień pkt 20.4. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. 12.6. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe, 12.7. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 12.8. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo: 1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, 2) do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, 3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO. 12.9. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP. 12.10. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje: 1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 12.11. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych. 12.12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 12.13. W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 13.1.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły