robota budowlana - wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku delegatury w Rybniku (pakiet I) oraz wykonanie systemu alarmowego przeciwpożarowego SAP w budynku delegatury w Rybniku (pakiet II)

Ogłoszenie dodano: 22.11.2019

Zamawiający: Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki, ul. Kossutha, 40-844 Katowice (Śląskie)

Miejsce: Katowice

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 20.01.2020

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 09.12.2019, godzina: 13:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki: robota budowlana - wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku delegatury w Rybniku (pakiet I) oraz wykonanie systemu alarmowego przeciwpożarowego SAP w budynku delegatury w Rybniku (pakiet II)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki, krajowy numer identyfikacyjny 15447382000300, ul. ul. Kossutha  13 , 40-844  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. (032) 7351547, 7351637, e-mail inwestycje@nfz-katowice.pl, faks 327 351 636.
Adres strony internetowej (URL): www.nfz.katowice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.nfz-katowice.pl/news/group/16/o-nas/zamowienia/przetargi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.nfz-katowice.pl/news/group/16/o-nas/zamowienia/przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Śląski OW NFZ, ul. Kossutha 13, 40-844 katowice, pokój nr 208A (II piętro)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: robota budowlana - wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku delegatury w Rybniku (pakiet I) oraz wykonanie systemu alarmowego przeciwpożarowego SAP w budynku delegatury w Rybniku (pakiet II)
Numer referencyjny: 16/pn/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana - wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku delegatury w Rybniku (pakiet I) oraz wykonanie systemu alarmowego przeciwpożarowego SAP w budynku delegatury w Rybniku (pakiet II) z podziałem na dwie części (pakiety) z dopuszczeniem składania ofert częściowych, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ, w tym w formularzu opis przedmiotu zamówienia na dany pakiet oraz we wzorze umowy na dany pakiet. 2. Rozwiązania równoważne - art.30 ust.4 i ust. 5 pzp - patrz pkt III SIWZ. 3. W formularzu opis przedmiotu zamówienia (pakiet I, pakiet II) Wykonawca winien oświadczyć, iż najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca lub podwykonawca (w zależności od tego, czy dana osoba zatrudniona jest przez Wykonawcę, czy podwykonawcę) przedłoży Zamawiającemu (jednej z osób wskazanych w umowie) oświadczenie,iż osoby wykonujące w ramach niniejszego zamówienia (umowy) na pakiet I czynności, co do których przedmiotowa SIWZ (umowa) wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy w całym okresie realizacji umowy. Kompletne oświadczenie winno zawierać również wykaz osób (imię i nazwisko) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem wykonywanych przez te osoby czynności (zakres obowiązków pracownika) oraz wraz ze wskazaniem daty zawarcia umowy o pracę i rodzaju umowy o pracę, dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. ---SIWZ wskazuje, jakie czynności na gruncie niniejszego zamówienia należy rozumieć jako czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksu pracy. 4.Robota budowlana będąca przedmiotem niniejszego postępowania stanowi część zamówienia na wszystkie roboty budowlane Śląskiego OW NFZ w roku 2019 (zamówienie udzielane w częściach).

II.5) Główny kod CPV: 45310000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45311100-1
45317300-5
45315300-1
45312100-8
45311200-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-01-20

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia (pakiet I i pakiet II): w terminie do dnia 20.01.2020 r., z zastrzeżeniem postanowień wzoru umowy na dany pakiet. Zamawiający przekaże Wykonawcy front robót w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy. W terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy Strony uzgodnią harmonogram realizacji robót budowlanych. W terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy na dany pakiet Wykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia na zasadach określonych we wzorze umowy na dany pakiet. Kwestię terminów i zasad wykonania zamówienia szczegółowo opisuje wzór umowy na dany pakiet. ---Uwaga: Zamawiający zastrzega, iż zawarcie umowy w każdym z pakietów winno nastąpić do dnia 31.12.2019 r. Zawarcie umowy po tym terminie co do zasady nie jest możliwe z uwagi na finansowanie zadań objętych zamówieniem z rzeczowego planu inwestycyjnego NFZ na rok 2019. Zgodnie z regulacjami obowiązującymi w NFZ warunkiem finansowania zadań z planu roku 2019 jest zawarcie umowy (udzielenie zamówienia) do dnia 31.12.2019 r. Wobec powyższego Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy na dany pakiet.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego (www.nfz-katowice.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 pzp, Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Por. art. 24 ust.11 pzp oraz §5 pkt 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów (…). Wzór oświadczenia - grupa kapitałowa stanowi załącznik do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Na podstawie art. 45 ust.2 i ust.5 pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: pakiet I: 900,00 złotych (słownie: dziewięćset 00/100 złotych); pakiet II: 2.000,00 złotych (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej: BGK o/Katowice Nr 97 11301091 0003 9003 7420 0002. Na potrzeby przelewów międzynarodowych podaje się: SWIFT, tj.: „GOSKPLPW” oraz adres banku: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Katowicach, ul. Podchorążych 1, 40-043 Katowice. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Wykonawca obowiązany jest złożyć dokument – wadium w kasie Śląskiego OW NFZ w Katowicach, ul. Kossutha 13, IV piętro, pokój nr 410. Treść takiego dokumentu nie może warunkować wypłacenia kwoty wadium Zamawiającemu od badania zasadności żądania wypłaty przez wystawcę dokumentu. Dokument w swej treści winien uwzględniać postanowienia art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pzp. Dokument swoją ważnością musi obejmować okres odpowiadający terminowi związania ofertą (30 dni). Bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 pzp). Pierwszym dniem związania ofertą będzie zatem dzień, w którym upływa termin składania ofert. Wadium winno mieć charakter bezwarunkowy i nieodwołalny. 5. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert (art. 45 ust. 3 pzp). Przez wniesienie wadium rozumie się złożenie dokumentu w kasie Śląskiego OW NFZ, bądź wpływ środków pieniężnych na podany wyżej rachunek bankowy, przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt XI ppkt 1 SIWZ. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 46 pzp. 6. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy (art. 89 ust. 1 pkt 7b pzp).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dotyczy pakietu I oraz pakietu II---I.1.Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia (np. z terenu budowy) podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy, z zastrzeżeniem §2 ust. 10 umowy. 2.Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy. 3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować z podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie nieprzewidzianym w ofercie Wykonawcy złożonej w zamówieniu nr 16/pn/2019 pakiet I/pakiet II.4.Zmiana podwykonawcy, rezygnacja z podwykonawcy, odsunięcie podwykonawcy bądź wprowadzenie podwykonawstwa w zakresie nieprzewidzianym w ofercie Wykonawcy złożonej w zamówieniu nr 16/pn/2019 pakiet I/pakiet II, winno nastąpić w drodze pisemnego aneksu do umowy. 5.W związku z tym, iż robota budowlana objęta przedmiotem umowy będzie wykonywana w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie roboty budowlanej. Wykonawca zobowiązuje się zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a także przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację roboty budowlanej (jeżeli dotyczy). ---II. W terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy Strony uzgodnią harmonogram realizacji robót budowlanych. Harmonogram robót będzie miał charakter ruchomy, co oznacza możliwość zmiany kolejności robót przyjętej w harmonogramie na uzasadniony wniosek każdej ze Stron. Zmiana taka będzie dokonywana w trybie roboczych uzgodnień przez osoby wskazane w §5 ust.2 i ust.3 umowy z uwzględnieniem kierownika budowy o którym mowa w §5 ust.5 umowy. ---III.1.Umowa niniejsza będzie mogła ulec zmianie w zakresie terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia następujących przeszkód w jej realizacji: a)w przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej w rozumieniu przyjętym w doktrynie i orzecznictwie (zdarzenie zewnętrzne, niemożność jego przewidzenia, niemożność zapobieżenia jego skutkom), takich jak w szczególności wojna, katastrofalne działania przyrody, zamieszki uliczne, jeżeli uniemożliwia to wykonywanie robót budowlanych. W takim przypadku, o okolicznościach, o których mowa powyżej oraz ich wpływie na wykonanie umowy Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie oraz uzyskać pisemne stanowisko Zamawiającego co do kwalifikacji zdarzenia, na jakie powołuje się Wykonawca, jako siły wyższej oraz jej wpływu na możliwość prowadzenia robót. b)w przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego spowodowanych warunkami organizacyjnymi, finansowymi bądź innymi okolicznościami, przez które należy rozumieć sytuacje związane z koniecznością uzyskania dodatkowych decyzji, pozwoleń, uzgodnień etc., jeżeli uniemożliwia to wykonywanie robót budowlanych, z zastrzeżeniem postanowień §4 ust.7 i ust.8 umowy . 2.W sytuacji zaistnienia którejkolwiek z wyżej wskazanych okoliczności (§4 ust. 1 lit. a lub lit. b umowy), termin wykonania robót budowlanych zostanie zawieszony na okres niezbędny do usunięcia lub ustąpienia przeszkody w wykonywaniu robót. Od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu usunięcia lub ustąpienia przeszkody bieg terminu realizacji robót budowlanych będzie kontynuowany. 3. Zawieszenie terminu realizacji robót budowlanych będzie wymagało pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego na protokole zawieszenia określającym w szczególności datę rozpoczęcia okresu zawieszenia, podpisanym przez Zamawiającego oraz Wykonawcę. 4. Każdorazowe zawieszenie robót trwa aż do usunięcia lub ustąpienia przeszkody. 5. Po usunięciu lub ustąpieniu przeszkody, Strony niniejszej umowy sporządzą pisemny aneks do umowy wskazujący okres trwania zawieszenia realizacji robót budowlanych oraz określający termin pozostały do zakończenia realizacji umowy. 6.Wystąpienie przesłanek wskazanych w ust. 1 nie musi oznaczać zawieszenia terminu realizacji robót budowlanych jako całości; przeszkoda może zatem dotyczyć części realizowanych robót, co nie wyklucza prowadzenia robót budowlanych w pozostałym zakresie. Niezależnie od zakresu zawieszenia, zapisy ust. 1-5 znajdą odpowiednie zastosowanie. 7. Z uwagi na finansowanie niniejszej umowy ze środków inwestycyjnych, Zamawiający zastrzega, iż: a) w sytuacji niezakończenia realizacji umowy do dnia 20.01.2020 r. z powodu niedotrzymania terminu realizacji umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może skorzystać z prawa do rozwiązania umowy z zachowaniem zasad określonych w §12 ust.8 umowy oraz do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 5% wynagrodzenia całkowitego umowy określonego w §7 ust.1 umowy. b) w sytuacji niezakończenia realizacji umowy do dnia 20.01.2020 r. z powodu innego niż wskazany pod lit. a, a także, jeżeli w przypadku, o którym mowa pod lit. a, Zamawiający nie skorzysta z prawa do rozwiązania umowy, Zamawiający dokona inwentaryzacji robót oraz oceny ich zaawansowania według stanu na dzień 20.01.2020 r. w oparciu o załącznik nr 2 do umowy. Stosownie do powyższego Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie wykonany zakres umowy, nie więcej jednak niż 80% kwoty wynagrodzenia całkowitego umowy, nawet w przypadku, gdyby wartość wykonanych na dzień 20.01.2020 r. prac przekroczyła poziom procentowy wskazany w zdaniu poprzednim. Podstawą zapłaty - obok faktury VAT wystawionej i dostarczonej przez Wykonawcę Zamawiającemu nie później niż w dniu 24.01.2020 r., z zastrzeżeniem konsekwencji niedotrzymania ww. terminu wskazanych w §8 ust. 9 umowy, będzie kosztorys powykonawczy wedle stanu na dzień 20.01.2020 r., a także protokół zawieszenia robót. Do zawieszenia terminu wykonania umowy w omawianym przypadku znajdą odpowiednie zastosowanie zasady opisane w ust.2-4 niniejszego paragrafu. Bieg terminu realizacji robót budowlanych będzie kontynuowany od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu usunięcia lub ustąpienia przeszkody, a więc po uzyskaniu przez Zamawiającego środków finansowych na rok 2020 na realizację umowy. Do odbioru robót, zasad wystawiania faktur oraz zapłaty wynagrodzenia stosuje się odpowiednio postanowienia §7-8 umowy. 8.W przypadku nieuzyskania środków finansowych przez Zamawiającego do dnia 31.03.2020 r., Zamawiający rozwiąże niniejszą umowę w zakresie niezrealizowanej części przedmiotu umowy z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia złożenia wypowiedzenia na piśmie. Po dokonaniu wypowiedzenia, a przed upływem terminu wypowiedzenia, Wykonawca dopełni wszystkich wymaganych umową formalności. ---IV. Jeżeli w okresie realizacji umowy nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT przyjmuje się następujące zasady. Jeżeli zmiana stawki podatku VAT będzie oznaczała zwiększenie wynagrodzenia brutto umowy albo - w sytuacji, gdy podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązany będzie odprowadzać Zamawiający - zwiększenie wydatku brutto po stronie Zamawiającego, wynagrodzenie netto umowy, w tym także wartości, ceny netto, zostanie obniżone w taki sposób, aby po doliczeniu aktualnie obowiązującej stawki podatku VAT, wydatek brutto po stronie Zamawiającego nie przekroczył ceny oferty netto Wykonawcy powiększonej o podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu złożenia oferty w zamówieniu nr 16/pn/2019 pakiet I/pakiet II. W przypadku ustawowego zmniejszenia stawki podatku VAT w okresie realizacji umowy, do wynagrodzenia netto umowy, w tym także do wartości, cen netto, zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej na skutek zmniejszenia stawki. Zmiana stawki podatku VAT wraz z jej konsekwencjami zostanie wprowadzona do umowy w formie pisemnej, w drodze aneksu do umowy, ze wskazaniem dnia wejścia w życie zmiany stawki podatku VAT.---V. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi zostać dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. O zamiarze dokonania zmiany formy zabezpieczenia Wykonawca obowiązany jest poinformować Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana formy zabezpieczenia zostanie wprowadzona i potwierdzona stosownym aneksem do umowy.---Każdorazowa zmiana postanowień umowy wymagać będzie formy pisemnej pod rygorem nieważności , z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w umowie.---Wzór umowy określa również okoliczności Zamawiającego do rozwiązania umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-09, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: robota budowlana - wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku delegatury w Rybniku (pakiet I)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia w pakiecie I jest robota budowlana - wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku delegatury w Rybniku zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ, w tym w formularzu opis przedmiotu zamówienia - pakiet I oraz we wzorze umowy - pakiet I. -----Na opis przedmiotu zamówienia w pakiecie I składa się: 1) formularz opis przedmiotu zamówienia – pakiet I; 2) dokumentacja projektowa, na którą składają się: a) projekt budowlany i wykonawczy autorstwa Archicon s.c. Jerzak, Szaraniec; b) przedmiar robót; 3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych (w skrócie: STWiOR); 4) pozwolenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach Nr K/979/2019 z dnia 31.07.2019 r.; 5) decyzja Prezydenta Miasta Rybnik Nr 999/6740/2019 z dnia 23.09.2019 r. – zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę. ----- W formularzu opis przedmiotu zamówienia pakiet I Wykonawca jako treść oferty winien podać nazwę producenta systemu oraz model centrali oferowanego awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. ------ Realizacja zamówienia w pakiecie I będzie przebiegała na warunkach określonych we wzorze umowy - pakiet I stanowiącym załącznik do SIWZ. Wzór umowy - pakiet I przewiduje i określa warunki ewentualnej zmiany treści umowy. -------Wykonawca winien udzielić gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia, tj. na wykonane roboty budowlane, w tym na wykonane instalacje oraz zastosowane materiały i urządzenia, a także na pozostałe elementy zamówienia, które można objąć gwarancją lub rękojmią za wady, na warunkach określonych we wzorze umowy – pakiet I. Wykonawca winien udzielić na przedmiot zamówienia 60-miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady, za wyjątkiem zainstalowanych urządzeń awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, na które Wykonawca winien udzielić 36-miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady. Bieg okresu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru robót budowlanych, kończy zaś wraz z upływem odpowiednio 36 albo 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu końcowego. »W ramach udzielonej 36-miesięcznej gwarancji na urządzenia, w całym okresie jej trwania, Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnego serwisowania zainstalowanego systemu, na warunkach określonych we wzorze umowy – pakiet I.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45310000-3, 45311100-1, 45317300-5, 45315300-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-01-20
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Odnośnie terminu wykonania zamówienia w przedmiotowym pakiecie patrz również pkt II.9 niniejszego ogłoszenia.


Część nr: 2Nazwa: robota budowlana - wykonanie systemu alarmowego przeciwpożarowego SAP w budynku delegatury w Rybniku (pakiet II)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Przedmiotem zamówienia w pakiecie II jest robota budowlana - wykonanie systemu alarmowego przeciwpożarowego SAP w budynku delegatury w Rybniku zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ, w tym w formularzu opis przedmiotu zamówienia - pakiet II na oraz we wzorze umowy - pakiet II. --------Na opis przedmiotu zamówienia w pakiecie II składa się: 1) formularz opis przedmiotu zamówienia – pakiet II; 2) dokumentacja projektowa, na którą składają się: a) projekt budowlany i wykonawczy autorstwa Archicon s.c. Jerzak, Szaraniec; b) przedmiary robót; 3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (w skrócie: STWiOR); 4) pozwolenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach Nr K/989/2019 z dnia 31.07.2019 r.; 5) decyzja Prezydenta Miasta Rybnik Nr 998/6740/2019 z dnia 23.09.2019 r. – zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę. ----- W formularzu opis przedmiotu zamówienia pakiet II Wykonawca jako treść oferty winien podać nazwę producent systemu oraz model centrali systemu alarmowego przeciwpożarowego SAP. ------ Realizacja zamówienia w pakiecie II będzie przebiegała na warunkach określonych we wzorze umowy - pakiet II stanowiącym załącznik do SIWZ. Wzór umowy - pakiet II przewiduje i określa warunki ewentualnej zmiany treści umowy. ------ Wykonawca winien udzielić gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia, tj. na wykonane roboty budowlane, w tym na wykonane instalacje oraz zastosowane materiały i urządzenia, a także na pozostałe elementy zamówienia, które można objąć gwarancją lub rękojmią za wady, na warunkach określonych we wzorze umowy – pakiet II. Wykonawca winien udzielić na przedmiot zamówienia 60-miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady. Bieg okresu gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru robót budowlanych, kończy zaś wraz z upływem 60 - miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi za wady licząc od dnia podpisania protokołu końcowego. »W ramach udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia, w całym okresie jej trwania, Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnego serwisowania zainstalowanego systemu, na warunkach określonych we wzorze umowy – pakiet II.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45310000-3, 45312100-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-01-20
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Odnośnie terminu wykonania zamówienia w przedmiotowym pakiecie patrz również pkt II.9 niniejszego ogłoszenia.
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły