Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2019/2020 na terenie Gminy Toszek

Ogłoszenie dodano: 22.11.2019

Zamawiający: Gmina Toszek, ul. Bolesława Chrobrego, 44-180 Toszek (Śląskie)

Miejsce: Toszek

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 15.04.2020

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 29.11.2019, godzina: 09:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 21.01.2020


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Toszek: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2019/2020 na terenie Gminy Toszek
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Toszek, krajowy numer identyfikacyjny 27625777100000, ul. ul. Bolesława Chrobrego  2 , 44-180  Toszek, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 378 020, e-mail zrp@toszek.pl, faks 322 334 141.
Adres strony internetowej (URL): www.toszek.pl; www.bip.toszek.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.toszek.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. Ofertę wraz ze wszystkmi załącznikami należy złożyć w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu.
Adres:
Urząd Miejski w Toszku, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek; Biuro Obsługi Interesanta - pokój nr 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2019/2020 na terenie Gminy Toszek
Numer referencyjny: ZRP.271.13.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego jest zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2019/2020 na terenie Gminy Toszek. Postępowanie prowadzone jest z podziałem na 6 (sześć) zadań: - zadanie I – Miasto Toszek; - zadanie II – Sołectwa: Kotulin i Proboszczowice; - zadanie III – Sołectwa: Ligota Toszecka, Pawłowice, Boguszyce, Płużniczka, Sarnów; - zadanie IV – Sołectwa: Ciochowice, Pisarzowice, Wilkowiczki, Kotliszowice; - zadanie V – Sołectwa: Pniów, Paczyna, Paczynka; - zadanie VI – Miasto Toszek – Chodniki.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90630000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) polegających na powtórzeniu podobnych usług polegających na zimowym utrzymaniu dróg gminnych.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-04-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełniony w/w warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje (będzie dysponował na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów) sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia, tj.: a) w zakresie zadania I: - minimum 1 ciągnikiem kołowym lub innym sprzętem o mocy min. 60 KM, wyposażonym w pług do odśnieżania, - minimum 1 rozrzutnikiem do rozsypywania materiału uszorstniającego, - minimum 1 samochodem ciężarowym samowyładowczym o ładowności do 10 t lub ciągnikiem z przyczepą samowyładowczą o ładowności do 10 t do wywozu śniegu, - minimum 1 koparko-ładowarką lub ładowarką o masie do 8 t. b) dla zadań od II do V: - minimum 1 ciągnikiem kołowym lub innym sprzętem o mocy min. 60 KM, wyposażonym w pług do odśnieżania – dla każdego z zadań, - minimum 1 rozrzutnikiem do rozsypywania materiału uszorstniającego – dla każdego z zadań, w zakresie sprzętu ciężkiego: 1 ładowarką o pojemności min. 1,5 m3 i mocy co najmniej 100 KM z napędem na 4 koła, 1 pługiem wirnikowym ciężkim. UWAGA: Wymieniony sprzęt ciężki w ilości po 1 szt. przewidziany jest maksymalnie na dwa zadania, a zatem: - przy składaniu oferty na jedno bądź dwa zadania - Wykonawca musi wykazać, że dysponuje (będzie dysponował) po 1 szt. ładowarki i 1 szt. pługa, - składając ofertę na trzy lub cztery części – Wykonawca musi wykazać, że dysponuje (będzie dysponował) ładowarką i pługiem w ilości po 2 szt.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Czas reakcji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-29, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Zadanie I - Miasto Toszek
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz parkingów i placów na terenie Miasta Toszek, wymienionych w załączniku nr 7 do SIWZ, według standardów utrzymania określonych w załączniku nr 9 do SIWZ, o łącznej długości 11,052 km dróg do dnia 31.12.2019 r. i 12,132 km dróg od dnia 01.01.2020 r., oraz parkingów i placów o łącznej powierzchni 4 400 m2, w następującym zakresie: - prowadzenie akcji biernej, - odśnieżanie dróg, - odśnieżanie oraz likwidację śliskości pośniegowej i lodowej poprzez posypywanie jezdni materiałem uszorstniającym, - odśnieżanie parkingów i placów, - wywożenie śniegu z ulic wskazanych przez Zamawiającego. Przewidywana przez Zamawiającego liczba dni akcji zimowej i ilość km dróg (m2 parkingów i placów) do zimowego utrzymania oraz ilość śniegu do wywiezienia będzie uzależniona od bieżących potrzeb. Maksymalny (zakładany) zakres rzeczowy zamówienia wynosi: - w zakresie odśnieżania do dnia 31.12.2019 r. : 10 dni x 1,5 wyjazdu x 9,916 km = 148,74 km oraz od 01.01.2020 r. : 30 dni x 1,5 wyjazdu x 10,596 km = 476,82 km – łącznie 625,56 km; - w zakresie odśnieżania oraz likwidacji śliskości pośniegowej i lodowej przez posypywanie do dnia 31.12.2019 r. : 10 dni x 1,136 km = 11,36 km oraz od 01.01.2020 r. : 30 dni x 1,536 km = 46,08 km - łącznie 57,44 km; - w zakresie odśnieżania parkingów i placów: 40 dni x 1400m2 + 16 dni x 3000 m2 = 104 000 m2; - w zakresie wywozu śniegu: 500 m3; - w zakresie prowadzenia akcji biernej: 104 dni.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Czas reakcji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Zadanie II – Sołectwa: Kotulin i Proboszczowice
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw: Kotulin i Proboszczowice, wymienionych w załączniku nr 7 do SIWZ, według standardów utrzymania określonych w załączniku nr 9 do SIWZ, o łącznej długości 20,142 km, w następującym zakresie: - prowadzenie akcji biernej, - odśnieżanie dróg (także przy użyciu sprzętu ciężkiego), - odśnieżanie oraz likwidacja śliskości pośniegowej i lodowej poprzez posypywanie jezdni materiałem uszorstniającym. Przewidywana przez Zamawiającego liczba dni akcji zimowej i ilość km dróg do zimowego utrzymania oraz użycia sprzętu ciężkiego będzie uzależniona od bieżących potrzeb. Maksymalny (zakładany) zakres rzeczowy zamówienia wynosi: - w zakresie odśnieżania: 40 dni x 1 wyjazd x 19,792 km = 791,68 km; - w zakresie odśnieżania oraz likwidacji śliskości pośniegowej i lodowej przez posypywanie: 40 dni x 0,350 km = 14,000 km; - w zakresie użycia sprzętu ciężkiego: 20 h ładowarka ciężka, 12h pług wirnikowy; - w zakresie prowadzenia akcji biernej: 104 dni.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90620000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Czas reakcji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Zadanie III – Sołectwa: Ligota Toszecka, Pawłowice, Boguszyce, Płużniczka, Sarnów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw: Ligota Toszecka, Pawłowice, Boguszyce, Płużniczka, Sarnów, wymienionych w załączniku nr 7 do SIWZ, według standardów utrzymania określonych w załączniku nr 9 do SIWZ, o łącznej długości 18,381 km, w następującym zakresie: - prowadzenie akcji biernej, - odśnieżanie dróg (także przy użyciu sprzętu ciężkiego), - odśnieżanie oraz likwidacja śliskości pośniegowej i lodowej poprzez posypywanie jezdni materiałem uszorstniającym. Przewidywana przez Zamawiającego liczba dni akcji zimowej i ilość km dróg do zimowego utrzymania oraz użycia sprzętu ciężkiego będzie uzależniona od bieżących potrzeb. Maksymalny (zakładany) zakres rzeczowy zamówienia wynosi: - w zakresie odśnieżania: 40 dni x 1 wyjazd x 17,911 km = 716,440 km; - w zakresie odśnieżania oraz likwidacji śliskości pośniegowej i lodowej przez posypywanie: 40 dni x 0,470 km = 18,800 km; - w zakresie użycia sprzętu ciężkiego: 16 h ładowarka ciężka, 8 h pług wirnikowy; - w zakresie prowadzenia akcji biernej: 104 dni.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Czas reakcji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Zadanie IV – Sołectwa: Ciochowice, Pisarzowice, Wilkowiczki, Kotliszowice
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw: Ciochowice, Pisarzowice, Wilkowiczki, Kotliszowice, wymienionych w załączniku nr 7 do SIWZ, według standardów utrzymania określonych w załączniku nr 9 do SIWZ, o łącznej długości 16,667 km, w następującym zakresie: - prowadzenie akcji biernej, - odśnieżanie dróg (także przy użyciu sprzętu ciężkiego), - odśnieżanie oraz likwidacja śliskości pośniegowej i lodowej poprzez posypywanie jezdni materiałem uszorstniającym. Przewidywana przez Zamawiającego liczba dni akcji zimowej i ilość km dróg do zimowego utrzymania oraz użycia sprzętu ciężkiego będzie uzależniona od bieżących potrzeb. Maksymalny (zakładany) zakres rzeczowy zamówienia wynosi: - w zakresie odśnieżania: 40 dni x 1 wyjazd x 14,927 km = 597,08 km; - w zakresie odśnieżania oraz likwidacji śliskości pośniegowej i lodowej przez posypywanie: 40 dni x 1,740 km = 69,600 km; - w zakresie użycia sprzętu ciężkiego: 16 h ładowarka ciężka, 12 h pług wirnikowy; - w zakresie prowadzenia akcji biernej: 104 dni.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Czas reakcji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Zadanie V – Sołectwa: Pniów, Paczyna, Paczynka
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw: Pniów, Paczyna, Paczynka, wymienionych w załączniku nr 7 do SIWZ, według standardów utrzymania określonych w załączniku nr 9 do SIWZ, o łącznej długości 16,128 km, w następującym zakresie: - prowadzenie akcji biernej, - odśnieżanie dróg (także przy użyciu sprzętu ciężkiego), - odśnieżanie oraz likwidacja śliskości pośniegowej i lodowej poprzez posypywanie jezdni materiałem uszorstniającym. Przewidywana przez Zamawiającego liczba dni akcji zimowej i ilość km dróg do zimowego utrzymania oraz użycia sprzętu ciężkiego będzie uzależniona od bieżących potrzeb. Maksymalny (zakładany) zakres rzeczowy zamówienia wynosi: - w zakresie odśnieżania: 40 dni x 1 wyjazd x 15,778 km = 631,120 km; - w zakresie odśnieżania oraz likwidacji śliskości pośniegowej i lodowej przez posypywanie: 40 dni x 0,350 km = 14,000 km; - w zakresie użycia sprzętu ciężkiego: 16 h ładowarka ciężka, 12 h pług wirnikowy; - w zakresie prowadzenia akcji biernej: 104 dni.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Czas reakcji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: Zadanie VI – Miasto Toszek – Chodniki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zimowe utrzymanie chodników na terenie Miasta Toszek, podlegających utrzymaniu przez Gminę, wymienionych w załączniku nr 8 do SIWZ, o łącznej powierzchni 6 077,05 m2, w następującym zakresie: - odśnieżanie oraz likwidację śliskości pośniegowej i lodowej poprzez posypywanie materiałem uszorstniającym, Przewidywana przez Zamawiającego liczba dni akcji zimowej i m2 chodników do zimowego utrzymania będzie uzależniona od bieżących potrzeb. Maksymalny (zakładany) zakres rzeczowy zamówienia wynosi: - w zakresie odśnieżania oraz likwidacji śliskości pośniegowej i lodowej przez posypywanie : 40 dni x 6077,05 m2 = 243 082,00 m2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Czas reakcji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły