Usługa świadczenia stałej pomocy technicznej obsługi parkingów wielopoziomowych: Obiekt Tychy Lodowisko zlokalizowany przy ulicy Wyszyńskiego/Dąbrowskiego i Tychy Główne zlokalizowany przy ulicy Andersa w mieście Tychy

Ogłoszenie dodano: 21.11.2019

Zamawiający: Miejski Zarząd Ulic i Mostów, ul. Budowlanych, 43-100 Tychy (Śląskie)

Miejsce: Tychy

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 31.12.2020

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 29.11.2019, godzina: 12:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 05.12.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Miejski Zarząd Ulic i Mostów: Usługa świadczenia stałej pomocy technicznej obsługi parkingów wielopoziomowych: Obiekt Tychy Lodowisko zlokalizowany przy ulicy Wyszyńskiego/Dąbrowskiego i Tychy Główne zlokalizowany przy ulicy Andersa w mieście Tychy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Ulic i Mostów, krajowy numer identyfikacyjny 16634400000000, ul. ul. Budowlanych  59 , 43-100  Tychy, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 227-70-06, 3271491, e-mail mzuim@umtychy.pl, faks 322 277 008.
Adres strony internetowej (URL): www.mzuim.tychy.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.mzuim.tychy.pl/przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego.
Adres:
43-100 Tychy, ul. Budowlanych 59, pokój nr 201

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa świadczenia stałej pomocy technicznej obsługi parkingów wielopoziomowych: Obiekt Tychy Lodowisko zlokalizowany przy ulicy Wyszyńskiego/Dąbrowskiego i Tychy Główne zlokalizowany przy ulicy Andersa w mieście Tychy
Numer referencyjny: 1/DDA/33/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa świadczenia stałej pomocy technicznej obsługi parkingów wielopoziomowych: Obiekt Tychy Lodowisko zlokalizowany przy ulicy Wyszyńskiego/Dąbrowskiego i Tychy Główne zlokalizowany przy ulicy Andersa w mieście Tychy. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje: W zakresie parkingu Tychy Lodowisko: 1. Kontrola wzrokowa pomieszczeń z urządzeniami instalacji wentylacji, oddymiania klimatyzacji, hydrantów, tryskaczy, sanitarnej, pod kątem sprawdzenia czy nie wystąpiła awaria, uszkodzenie, jeden raz w tygodniu, w czasie dostępności wykonawcy tj. przez 5 godzin dziennie każdego dnia roboczego w tygodniu na terenie Parkingów Tychy Główne / Tychy Lodowisko w zależności od potrzeby lub w siedzibie MZUIM, w godzinach 8:00 – 16:00. 2. Kontrola prawidłowego działania pętli grzewczych na rampach wjazdowych i wyjazdowych na polecenie Zamawiającego, w tym na polecenie Zamawiającego wprowadzenie korekty ustawień na sterowniku w zakresie prac: ciągłą / automatyczną z uwzględnieniem czynników: temperatury czasu oraz zawilgocenia ramp. Dodatkowo Zamawiający może wydać polecenie wprowadzenia korekty nastawów sterownika wyzwalania manualnego ogrzewania ramp. 3. Co najmniej raz w tygodniu odczyt komunikatów z sterownika zestawu hydroforowego i przesłanie przetworzonych informacji do Zamawiającego o stanach alarmowych. 4. Przesyłanie informacji związanych z pracą przepompowni wewnętrznej i zewnętrznej na których mogą wystąpić stany alarmowe związane z zatrzymaniem pracy jednej z pomp. 5. Centrala SAP Polon 6000 – co najmniej raz w tygodniu raportowanie o stanie pracy centrali przeciwpożarowej Polon 6000 Zamawiającemu z uwzględnieniem 243 klap P. Poż. 6. System Oświetlenia Podstawowego - co najmniej raz w tygodniu raportowanie o stanie oświetlenia obiektu Zamawiającemu. 7. System Oświetlenia Awaryjnego - co najmniej raz w tygodniu raportowanie o stanie oświetlenia obiektu Zamawiającemu. 8. Zgłaszanie drogą elektroniczną wszelkich awarii Zamawiającemu, nadzorowanie wizyt serwisów gwarancyjnych oraz aktywny udział w rozmowach z gwarantami i wykonawcą na życzenie Zamawiającego po potwierdzeniu e-mailowym z minimum 24 godzinnym wyprzedzeniem czasowym, w zakresie systemów objętych umową. 9. Raportowanie drogą elektroniczną Zamawiającemu o przebiegu usuwanych usterek, jak i powierzonych zadań z ramienia kierownictwa MZUIM. 10. Przeprowadzanie szkoleń indywidualnych i grupowych z obsługi systemów: monitoringu, biletowego, nawigacji parkingowej, nagłośnienia, kontroli dostępu, obsługi poczty elektronicznej oraz raportowania drogą elektroniczną. 11. Koordynacja i nadzór na firmą realizującą umowę w zakresie ochrony i obsługi systemów parkingowych oraz obsługi klienta na obiekcie: a) współpraca z inspektorem firmy ochroniarskiej; b) raportowanie do MZUIM oraz firmy ochraniającej o wszelkich nieprawidłowościach w zakresie wykonywanych obowiązków przez pracowników ochrony; c) przeprowadzanie szkoleń z obsługi systemów parkingowych, oraz usuwania prostych usterek jak np.: zacięcie się karty parkingowej, usuwanie włożonych paragonów zamiast kart parkingowych oraz resetowanie terminali: wjazdowych i wyjazdowych, zmiana taryf biletowych dla podróżnych itp. Wszelkie inne szkolenie zostaną przeprowadzone w ramach umowy na życzenie Zamawiającego. 12. System biletowy KINGPARKING – wsparcie techniczne w obsłudze systemu biletowego TAGPARK: a) wsparcie w zakresie rozpoznawania rodzaju awarii, szybkie tj. maksymalnie do 24 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego, usuwanie usterek w zakresie nie wymagającym zaangażowania wsparcia producenta, wykonywanie testów poprawności działania systemu jak poszczególnych składowych systemu. b) konsultacje z gwarantem w sprawach zgłoszonych przez obsługę parkingu, jak i administrację z ramienia MZUIM. Nadzorowania z ramienia Zamawiającego przeprowadzanych napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych systemów objętych umową. Opiniowanie sposobu oraz charakteru wykonywanych napraw urządzeń. 13. System nawigacji parkingowej NAVIS i System wizyjnego wyświetlania treści wielkoformatowych: a) wsparcie techniczne w obsłudze systemu nawigacji parkingowej; b) wsparcie w zakresie rozpoznawania rodzaju awarii, natychmiastowe usuwanie usterek w zakresie nie wymagającym zaangażowania wsparcia producenta, wykonywanie testów poprawności działania systemu jak poszczególnych składowych systemu; c) konsultacje z gwarantem w sprawach zgłoszonych przez obsługę parkingu, jak i administrację z ramienia MZUIM. Nadzorowania z ramienia Zamawiającego przeprowadzanych napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych systemu. Opiniowanie sposobu oraz charakteru wykonywanych napraw urządzeń systemu. 14. System Monitoringu wizyjnego 95 kamer – wsparcie techniczne w obsłudze systemu monitoringu: a) zabezpieczanie materiału dowodowego z systemu wizyjnego obiektu, na wezwanie zamawiającego oraz służb mundurowych do 12 godzin od momentu zgłoszenia. Każdorazowo materiał ma być przekazany Zamawiającemu, który następnie udostępnia go na wniosek strony; b) co najmniej raz w tygodniu sprawdzanie i raportowanie o ewentualnych usterkach systemu monitoringu wizyjnego np. brak przekazu obrazu z kamery; c) prowadzenie pomocy w zakresie obsługi systemu monitoringu; d) rozpoznawanie charakteru zaistniałych usterek i problemów oraz nadawanie im dalszego toku (zgłoszenie do gwaranta, konsultacja z administracją MZUIM, przeszkolenie pracownika). Nadzorowania z ramienia Zamawiającego przeprowadzanych napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych systemu. Opiniowanie sposobu oraz charakteru wykonywanych napraw urządzeń systemu. 15. System Kontroli Dostępu - Kontrola dostępu do obiektu wraz z wsparciem technicznym w obsłudze - konsultacje z administracją MZUIM w sprawie nadawania praw dostępu do obiektu (pracownikom obsługi parkingu). Programowanie kart dostępowych. Przeglądy użytkowników zgromadzonych w systemie. Blokowanie dostępu użytkownikom nieaktywnym (na życzenie administracji i kierownictwa blokowanie tych użytkowników którzy np.: zmienili obiekt, lub zostali przeniesieni). 16. Bateria Oświetlenia awaryjnego – kontrola co najmniej raz w tygodniu, informowanie Zamawiającego o błędach oraz stanach alarmowych samej baterii oraz menadżerów obwodów. Przeprowadzenie co najmniej raz w miesiącu odczytu stanów menadżerów obwodów i wpisanie do raportu zbiorczego dla wykonawcy. Na podstawie zebranych informacji analizowanie stanu obwodów i w razie zmian natychmiastowe raportowanie Zamawiającemu. 17. UPS Centralny- kontrola co najmniej raz w tygodniu, odczyt komunikatów o błędach z panelu głównego oraz sprawdzenie panelu zdalnego. Raportowanie Zamawiającego o występujących nieprawidłowościach. 18. System nagłośnienia: a) okresowe przeprowadzanie testów poprawnego działania systemu nagłośnieniowego (na życzenie administracji MZUIM, lub po stwierdzeniu jakichś nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu), wsparcie w zakresie rozpoznawania rodzaju awarii, natychmiastowe usuwanie usterek w zakresie nie wymagającym zaangażowania wsparcia producenta, wykonywanie testów poprawności działania systemu jak poszczególnych składowych systemu; b) konsultacje z gwarantem w sprawach zgłoszonych przez obsługę parkingu, jak i administrację z ramienia MZUIM. Nadzorowania z ramienia Zamawiającego przeprowadzanych napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych systemu. Opiniowanie sposobu oraz charakteru wykonywanych napraw urządzeń systemu. 19. Wsparcie do programu fakturującego. Sprawowanie kontroli nad poprawną pracą oprogramowania do wystawiania faktur. Wykonywanie kopi zapasowych danych systemu fakturowania (na życzenie Księgowości MZUIM). Wsparcie w zakresie obsługi programu oraz aktualizacji. 20. Konsultacje techniczne, doradztwo techniczne. W zakresie parkingu Tychy Główne: 1. Kontrola wzrokowa pomieszczeń z urządzeniami instalacji wentylacji, oddymiania klimatyzacji, hydrantów, sanitarnej, pod kontem sprawdzenia czy nie wystąpiła awaria, uszkodzenie ,co najmniej jeden raz w tygodniu, w czasie dostępności wykonawcy tj. przez 5 godzin dziennie każdego dnia roboczego w tygodniu na terenie Parkingów Tychy Główne / Tychy Lodowisko w zależności od potrzeby lub w siedzibie MZUIM, w godzinach 8:00 – 16:00. 2. Kontrola prawidłowego działania pętli grzewczych na rampach wjazdowych i wyjazdowych na polecenie Zamawiającego, w tym na polecenie Zamawiającego wprowadzi korektę ustawień na sterowniku w zakresie prac: ciągłą / automatyczną z uwzględnieniem czynników: temperatury czasu oraz zawilgocenia ramp. Dodatkowo Zamawiający może wydać polecenie wprowadzenia korekty nastawów sterownika wyzwalania manualnego ogrzewania ramp. 3. Co najmniej raz w tygodniu odczyt komunikatów z sterownika zestawu hydroforowego i przesłanie przetworzonych informacji do Zamawiającego o stanach alarmowych. 4. Centrala obsługi nasad Hydrantowych - co najmniej raz w tygodniu raportowanie o stanie pracy centrali Zamawiającemu. 5. System Oświetlenia Podstawowego - co najmniej raz w tygodniu raportowanie o stanie oświetlenia obiektu Zamawiającemu. 6. System Oświetlenia Awaryjnego - co najmniej raz w tygodniu raportowanie o stanie oświetlenia obiektu Zamawiającemu. 7. Zgłaszanie drogą elektroniczną wszelkich awarii Zamawiającemu, nadzorowanie wizyt serwisów pogwarancyjnych oraz aktywny udział w rozmowach z firmami wykonującymi usługi na obiekcie i wykonawcą na życzenie Zamawiającego po potwierdzeniu e-mailowym z minimum 24 godzinnym wyprzedzeniem czasowym, w zakresie systemów objętych umową. 8. Raportowanie drogą elektroniczną Zamawiającemu o przebiegu usuwanych usterek, jak i powierzonych zadań z ramienia kierownictwa MZUIM. 9. Przeprowadzanie szkoleń indywidualnych i grupowych z obsługi systemów: monitoringu, biletowego, nawigacji parkingowej, nagłośnienia, kontroli dostępu, obsługi poczty elektronicznej oraz raportowania drogą elektroniczną. 10. Koordynacja i nadzór na firmą realizującą umowę w zakresie ochrony i obsługi systemów parkingowych, oraz obsługi klienta na obiekcie: a) współpraca z inspektorem firmy ochroniarskiej; b) raportowanie do MZUIM oraz firmy ochraniającej o wszelkich nieprawidłowościach w zakresie wykonywanych obowiązków przez pracowników ochrony; c) przeprowadzanie szkoleń z obsługi systemów parkingowych oraz usuwania prostych usterek jak np.: zacięcie się karty parkingowej, usuwanie włożonych paragonów zamiast kart parkingowych oraz resetowanie terminali: wjazdowych i wyjazdowych, zmiana taryf biletowych dla podróżnych itp. Wszelkie inne szkolenie zostaną przeprowadzone w ramach umowy na prośbę Zamawiającego. 11. System biletowy KINGPARKING – wsparcie techniczne w obsłudze systemu biletowego TAGPARK: a) wsparcie w zakresie rozpoznawania rodzaju awarii, natychmiastowe tj. maksymalnie do 24 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego, usuwanie usterek w zakresie nie wymagającym zaangażowania wsparcia producenta, wykonywanie testów poprawności działania systemu jak poszczególnych składowych systemu; b) konsultacje z gwarantem w sprawach zgłoszonych przez obsługę parkingu, jak i administrację z ramienia MZUIM. Nadzorowania z ramienia Zamawiającego przeprowadzanych napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych systemów objętych umową. Opiniowanie sposobu oraz charakteru wykonywanych napraw urządzeń. 12. System nawigacji parkingowej NAVIS i System wizyjnego wyświetlania treści wielkoformatowych: a) wsparcie techniczne w obsłudze systemu nawigacji parkingowej; b) wsparcie w zakresie rozpoznawania rodzaju awarii, szybkie usuwanie usterek w zakresie nie wymagającym zaangażowania wsparcia producenta, wykonywanie testów poprawności działania systemu jak poszczególnych składowych systemu; c) konsultacje z gwarantem w sprawach zgłoszonych przez obsługę parkingu, jak i administrację z ramienia MZUIM. Nadzorowania z ramienia Zamawiającego przeprowadzanych napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych systemu. Opiniowanie sposobu oraz charakteru wykonywanych napraw urządzeń systemu. 13. System Monitoringu wizyjnego 96 kamer – wsparcie techniczne w obsłudze systemu monitoringu: a) zabezpieczanie materiału dowodowego z systemu wizyjnego obiektu, na wezwanie zamawiającego oraz służb mundurowych do 12 godzin od momentu zgłoszenia. Każdorazowo materiał ma być przekazany Zamawiającemu, który następnie udostępnia go na wniosek strony; b) co najmniej raz w tygodniu sprawdzanie i raportowanie o ewentualnych usterkach systemu monitoringu wizyjnego np. brak przekazu obrazu z kamery; c) prowadzenie pomocy w zakresie obsługi systemu monitoringu; d) rozpoznawanie charakteru zaistniałych usterek i problemów oraz nadawanie im dalszego toku (zgłoszenie do gwaranta, konsultacja z administracją MZUIM, przeszkolenie pracownika). Nadzorowania z ramienia Zamawiającego przeprowadzanych napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych systemu. Opiniowanie sposobu oraz charakteru wykonywanych napraw urządzeń systemu. 14. System Kontroli Dostępu -Kontrola dostępu do obiektu wraz z wsparciem technicznym w obsłudze - konsultacje z administracją MZUIM w sprawie nadawania praw dostępu do obiektu (pracownikom obsługi parkingu). Programowanie kart dostępowych. Przeglądy użytkowników zgromadzonych w systemie. Blokowanie dostępu użytkownikom nieaktywnym (na życzenie administracji i kierownictwa blokowanie tych użytkowników którzy np.: zmienili obiekt, lub zostali przeniesieni). 15. Bateria Oświetlenia awaryjnego – kontrola co najmniej raz w tygodniu, informowanie Zamawiającego o błędach oraz stanach alarmowych samej baterii oraz menadżerów obwodów. Przeprowadzenie co najmniej raz w miesiącu odczytu stanów menadżerów obwodów i wpisanie do raportu zbiorczego dla wykonawcy. Na podstawie zebranych informacji analizowanie stanu obwodów i w razie zmian natychmiastowe raportowanie Zamawiającemu. 16. UPS Centralny - kontrola co najmniej raz w tygodniu, odczyt komunikatów o błędach z panelu głównego oraz sprawdzenie panelu zdalnego. Raportowanie Zamawiającego o występujących nieprawidłowościach. 17. System nagłośnienia: a) okresowe przeprowadzanie testów poprawnego działania systemu nagłośnieniowego (na życzenie administracji MZUIM, lub po stwierdzeniu jakichś nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu), wsparcie w zakresie rozpoznawania rodzaju awarii, natychmiastowe usuwanie usterek w zakresie nie wymagającym zaangażowania wsparcia producenta, wykonywanie testów poprawności działania systemu jak poszczególnych składowych systemu. b) Konsultacje w sprawach zgłoszonych przez obsługę parkingu, jak i administrację z ramienia MZUIM. Nadzorowania z ramienia Zamawiającego przeprowadzanych napraw i pogwarancyjnych systemu. Opiniowanie sposobu oraz charakteru wykonywanych napraw urządzeń systemu. 18. Wsparcie do programu fakturującego. Sprawowanie kontroli nad poprawną pracą oprogramowania do wystawiania faktur. Wykonywanie kopi zapasowych danych systemu fakturowania (na życzenie Księgowości MZUIM). Wsparcie w zakresie obsługi programu oraz aktualizacji. 19. Konsultacje techniczne, doradztwo techniczne.

II.5) Główny kod CPV: 71356300-1
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 150000,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający wymaga: a) wykazania wykonania lub wykonywania nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi świadczenia stałej pomocy technicznej obsługi parkingu wielopoziomowego składającego się z co najmniej trzech kondygnacji podziemnych o łącznej pojemności co najmniej 200 miejsc postojowych w trybie całodobowym, świadczonej przez okres co najmniej 1 roku. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden podmiot.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie dokument musi być złożony przez każdy podmiot. UWAGA: w sytuacji gdy wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów zamawiający zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 22 ustawy Pzp. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, na wezwanie zamawiającego złoży dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy w a). Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w a) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp – dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt a), składa dokument, o którym mowa powyżej, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykazu usług wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; UWAGA: Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, na wezwanie zamawiającego złoży dokumenty, które określają w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Wykaz innych dokumentów składanych wraz z ofertą: a) Oferta wykonawcy b) Zobowiązanie podmiotu/ów trzeciego/ch do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (w przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów) c) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dołączonych dokumentów d) W przypadku, wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, pełnomocnictwo dla jednego z wykonawców lub pełnomocnictwo dla osoby trzeciej – podpisane przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
posiadanie autoryzacji producenta w zakresie wsparcia technicznego, serwisu, obsługi technicznej systemu biletowego KINGPARKING-TAGPARK oraz systemu naprowadzania parkingowego KINGPARKING-NAVIS30,00
czas przystąpienia do pomocy technicznej10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących okolicznościach: (a) zmiany przepisów prawa obowiązujących po dacie zawarcia umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian – w takim przypadku zmianie mogą ulec wyłącznie zapisy umowy, do których odnoszą się zmiany przepisów prawa. 2. Zmiany umowy będą dokonywane poprzez kolejno numerowane aneksy sporządzone przez strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-29, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły