Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do publicznych szkół podstawowych w Gminie Konstancin-Jeziorna w latach 2020-2021

Ogłoszenie dodano: 20.11.2019

Zamawiający: Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, Piaseczyńska, 05-520 Konstancin-Jeziorna (Mazowieckie)

Miejsce: Konstancin-Jeziorna

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 29.11.2019, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 02.12.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do publicznych szkół podstawowych w Gminie Konstancin-Jeziorna w latach 2020-2021
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, krajowy numer identyfikacyjny 13271045000000, ul. Piaseczyńska  77 , 05-520  Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48 22 484 23 00 , , e-mail zamowienia@konstancinjeziorna.pl, , faks +48 22 484 23 09.
Adres strony internetowej (URL): http://konstancinjeziorna.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.konstancinjeziorna.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.konstancinjeziorna.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pocztą, kurierem lub osobiście
Adres:
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, Biuro Obsługi Klienta, parter

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do publicznych szkół podstawowych w Gminie Konstancin-Jeziorna w latach 2020-2021
Numer referencyjny: ZP.271.35.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do publicznych szkół podstawowych w latach 2020-2021 LINIA 1 Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wojewódzkiej 1 ze wsi Czarnów i okolic (ul. Graniczna, ul. Wierzbnowska, ul. Wiśniowa, ) Rozpoczęcie zajęć lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 o godz. 8:00 Trasa: ul. Chylicką do Czarnowa, powrót w lewo ul. Akacjową (przy cmentarzu) do ul. Wierzbnowskiej, z powrotem ul. Cedrową i ul. Chylicką do Szkoły Podstawowej Nr 1 Odjazd z Czarnowa do szkoły o godz. 7:30 Powrót ze szkoły o godz. 16:15 do Czarnowa tą samą trasą. Liczba uczniów dowożonych : 50 LINIA 2 Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Żeromskiego 15 ze wsi Obory, Parcela, Słomczyn, Kawęczyn, Kawęczynek, Borowina Rozpoczęcie zajęć lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 2 o godzinie 8:00 Odjazd do szkoły z Obór o godz. 7:00 Odjazd do szkoły z Borowiny o godz.7:35 Powrót ze szkoły tą samą trasą o godz. 15:00 i o godz.16:40 Liczba uczniów dowożonych: 30 LINIA 3 Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Bielawskiej 57 ze wsi Obórki, Kępa Okrzewska (pętla autobusowa ZTM 725 Kępa Okrzewska-cmentarz), Okrzeszyn, Bielawa Rozpoczęcie zajęć lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 3 o godzinie 8:00 Odjazd ze wsi Obórki (miejsce przystankowe obok placu zabaw) godz.7:30, następne miejsce przystankowe przy rozwidleniu dróg (ul. Okrzewska w kierunku wsi Bielawa). Powrót ze szkoły tą samą trasą godz. 15:00 Liczba uczniów dowożonych: 19 LINIA 4 Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 4 w Słomczynie przy ul. Wilanowskiej 218 ze wsi Słomczyn, Obory, Parcela, Gassy, Piaski i Cieciszew. Rozpoczęcie zajęć lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 4 o godzinie 8:00 Odjazd z Obór do szkoły 7:00 Odjazd ze wsi Gassy 7:15 Odjazd ze wsi Piaski do szkoły godz. 7:30 Powrót ze szkoły tą sama trasą godz. 13:30 i o godz.15:00 Liczba uczniów dowożonych: 42 LINIA 5 Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 4 w Słomczynie przy ul. Wilanowskiej 218 z Dębówki Trasa Dębówka-Turowice-Kawęczyn (przysiółek Wierzbówka ) Rozpoczęcie zajęć lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 4 o godzinie 8:00 Odjazd ze wsi Dębówka do szkoły godz. 7:30 Powrót ze szkoły godz.13:30 i o godz. 15:00 Liczba uczniów dowożonych: 24 LINIA 6 Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 6 w Opaczy ze wsi Habdzin, Gassy, Czernidła, Łęg, Ciszyca, Obórki, Kępa Oborska, Kępa Okrzewska, miasto Konstancin-Jeziorna Rozpoczęcie zajęć lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 6 o godzinie 8:00 trasa: droga DW 721 Konstancin-Jeziorna, Habdzin, Łęg, Czernidła, Gassy następnie drogą gminną do Łęgu, Habdzina, Ciszycy, Obórek do Szkoły Podstawowej Nr 6 w Opaczy. Liczba dowożonych uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 6 z niżej wymienionych wsi: Gassy 17 dzieci Czernidła 10 dzieci Łęg 17 dzieci Ciszyca 10 dzieci Habdzin 24 dzieci Obórki 11 dzieci Konstancin-Jeziorna ( przystanki: ul. Bielawska, ul. Anny Walentynowicz) 18 dzieci Razem uczniów: 107 Powrót ze Szkoły Podstawowej Nr 6 po zajęciach szkolnych do ww. wsi : Pierwszy kurs o godz. 12:55 Drugi kurs o godz. 14:40 Trzeci kurs o godz. 15:35 Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: Gmina Konstancin-Jeziorna 2. Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa następujące wymagania: 1) Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia osoby, wykonujące bezpośrednio czynności przy realizacji przedmiotu zamówienia, były zatrudnione przez Wykonawcę lub odpowiednio przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonywane przez nie czynności polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 poz. 1040 ze zm.). Ustalenie warunków zatrudnienia Zamawiający zostawia w gestii Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający wymaga, aby każda osoba zatrudniona na powyższych warunkach brała czynny udział przy realizacji przedmiotu zamówienia. 2) Każdorazowo, na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu: a) aktualne oświadczenie, że osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 1 są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy lub osobę przez Wykonawcę umocowaną. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń; na zasadach określonych w niniejszym punkcie Wykonawca przedstawia Zamawiającemu oświadczenia dotyczące podwykonawców; oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za okres rozliczeniowy. 3) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia lub zaświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a i b w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie uprawniało Zamawiającego do naliczenia kary umownej określonej we wzorze umowy (załącznik nr 9 do SIWZ). 4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.5) Główny kod CPV: 60100000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wymagane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.);
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej doświadczenia Wykonawcy: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej dwie usługi, które odpowiadają swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (tj. usługa dowozu uczniów do szkół podstawowych), o wartości minimum 200.000 zł brutto każda; b) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej potencjału osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia, w tym: minimum czterech kierowców, którzy spełniają wymagania określone w art. 39a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm) oraz posiadają uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii D, o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.); d) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej potencjału technicznego Wykonawcy: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum czterema autobusami posiadającymi aktualne badania techniczne, o których mowa w art. 81 - 83 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz oznakowanie zgodne z art. 57 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.), przystosowanymi do transportu uczniów, z których 2 autobusy pomieszczą minimum 30 osób a 2 autobusy pomieszczą minimum 40 osób, wyprodukowanymi nie wcześniej niż w 2006 r.;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp; UWAGA: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp Wykonawca, zgodnie z przepisem art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca powinien przestawić, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - załącznik nr 7 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: Wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wymagane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.); b) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej doświadczenia Wykonawcy: Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej dwie usługi, które odpowiadają swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (tj. usługa dowozu uczniów do szkół podstawowych), o wartości minimum 200.000 zł brutto każda; c) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej potencjału osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia, w tym: minimum czterech kierowców, którzy spełniają wymagania określone w art. 39a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm) oraz posiadają uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii D, o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.); d) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej potencjału technicznego Wykonawcy: Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum czterema autobusami posiadającymi aktualne badania techniczne, o których mowa w art. 81 - 83 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz oznakowanie zgodne z art. 57 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.), przystosowanymi do transportu uczniów, z których 2 autobusy pomieszczą minimum 30 osób a 2 autobusy pomieszczą minimum 40 osób, wyprodukowanymi nie wcześniej niż w 2006 r.; e) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100.000,00 zł.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w rozdz. X ust. 3 pkt 2 lit a SIWZ – Wykonawca złoży zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wymagane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.); 2) W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w rozdz. X ust. 3 pkt 2 lit. b SIWZ – Wykonawca złoży wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (załącznik nr 4 do SIWZ); 3) W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w rozdz. X ust. 3 pkt 2 lit. d – Wykonawca złoży wykaz narzędzi/urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 5 do SIWZ); 4) W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w rozdz. X ust. 3 pkt 2 lit. c - Wykonawca złoży wykaz osób kierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 6 do SIWZ); 5) W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w rozdz. X ust. 3 pkt 2 lit. e SIWZ – Wykonawca złoży opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem opłacenia składki na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego;
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Przystępując do przetargu, Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 7.000,00 zł. 1. Wadium może być wnoszone w: 1) pieniądzu, 2) poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form wymienionych w rozdziale XIV ust. 1 pkt 2-5 SIWZ może zostać wystawiony na jednego z Wykonawców. 4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 15 8002 0004 0200 1111 2002 0067 (liczy się data wpływu na podany rachunek). 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, na poleceniu (w tytule) przelewu należy wpisać Wadium – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.35.2019. Zamawiający wymaga załączenia do oferty potwierdzenia dokonania wpłaty wadium. 7. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądze oryginał należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, Biuro Obsługi Mieszkańca – parter budynku- przed upływem terminu składania ofert, natomiast kopię należy zamieścić w ofercie. 8. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, o której mowa w ust. 1 pkt 3 – 4 powyżej, zaleca się aby dokument gwarancji zawierał między innymi następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego) gwaranta (banku lub instytucji, ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib i adresu, 2) przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, znak postępowania nadanego przez Zamawiającego, 3) kwotę gwarancji, 4) okres na jaki gwarancja została wystawiona (odpowiadający co najmniej terminowi związania ofertą), 5) zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 9. Dokumenty muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. Zwrot wadium 1. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 7. 2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 3. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zawrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 6. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku gdy: 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. Na mocy art. 46 ust. 4a ustawy Pzp zostanie zatrzymane wadium Wykonawcy, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. W ofercie należy podać numer rachunku bankowego (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu) lub adres (w pozostałych przypadkach), na jakie Zamawiający dokona zwrotu wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Parametry techniczne40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej tj. aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwości dokonania zmiany niniejszej umowy w zakresie: 1) wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku: a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania Umowy przez Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT powodować będzie zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia umownego o wysokość różnicy między obowiązującą stawką podatku VAT w chwili zawarcia Umowy a stawką podatku VAT wprowadzoną znowelizowaną ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.), b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r., poz. 847 ze zm.), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania Umowy przez Wykonawcę, c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania Umowy przez Wykonawcę, 2. 3.. Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1) zmiany podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 2) zaistnienia zdarzenia o charakterze siły wyższej tj. zdarzenia zewnętrznego o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie można uniknąć, ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej Stronie, w wyniku której umowa nie mogła być realizowana i uzasadnionej tym zmiany terminu realizacji umowy. Za siłę wyższą, warunkującą zmianę umowy, uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, 3) wszelkich zmian, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; 4) wprowadzenia wszelkich zmian do umowy wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, pod warunkiem, iż zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego; 5) zmiany terminów realizacji. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: a) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak ciągłe opady atmosferyczne utrzymujące się nieprzerwanie przez min. 4 godziny w ciągu dnia, oblodzenie, b) wystąpienia anomalii pogodowych publikowanych w oficjalnych komunikatach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, c) wystąpienia okoliczności uzasadnionej potrzebami Zamawiającego, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 6) zmniejszenia zakresu realizacji usług w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu usług nie jest możliwe lub konieczne, z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy, 7) zmiany trasy, godzin przyjazdów lub odjazdów, miejsc przystankowych, uzasadnionych potrzebami Zamawiającego. 4. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w ust. 2. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu, o którym mowa w ust. 1.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 8 związku z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnianiei jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
1. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien wskazać w sposób niebudzący wątpliwości, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz powinien zastrzec, że nie mogą być udostępniane. Wykonawca powinien również wykazać, nie później niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419 z późn. zm.). Wykonawca powinien więc wykazać, iż zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do dnia składania ofert, mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub posiadają wartość gospodarczą oraz Wykonawca podjął w stosunku do nich czynności zmierzające do zachowania ich w poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 2. Powyższe informacje muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419 z późn. zm.)” - zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. 3. Powyższe zasady mają zastosowanie do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zawartych w szczególności w oświadczeniach, wyjaśnieniach i dokumentach składanych przez Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przy czym wskazanie tych informacji oraz wykazanie, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa powinno nastąpić przed upływem terminu do złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień lub uzupełnień.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-29, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, w odniesieniu do danych osobowych: 1) osób fizycznych reprezentujących Wykonawcę, 2) osób fizycznych wskazanych jako osoby do kontaktu, 3) innych osób fizycznych odpowiedzialnych za wykonanie umowy, jeżeli takie dane zostają Zamawiającemu udostępnione,  administratorem danych osobowych jest Gmina Konstancin-Jeziorna; dane kontaktowe: ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, tel.: (22) 484 23 00, e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl;  inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Konstancin-Jeziorna jest Pan Mateusz Siek; kontakt: e-mail: iod@konstancinjeziorna.pl, tel.: 605 976 900;  dane osobowe osób, o których mowa w pkt 1 -3 powyżej, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu uczniów do publicznych szkół podstawowych w Gminie Konstancin-Jeziorna w latach 2020-2021”, nr postępowania: ZP.271.35.2018, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;  odbiorcami danych osobowych, o których mowa w pkt 1 -3 powyżej, będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;  dane osobowe osób, o których mowa w pkt 1 -3 powyżej, będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez danych osobowych osób, o których mowa w pkt 1 - 3 powyżej, bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do danych osobowych osób, o których mowa w pkt 1 -3 powyżej, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;  osoby, o których mowa w pkt 1 – 3 powyżej, posiadają: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje osobom, o których mowa w pkt 1 – 3 powyżej: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły