Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu

Ogłoszenie dodano: 20.11.2019

Zamawiający: Centrum Usług Wspólnych, Bohaterów Powstań Śląskich, 49-100 Niemodlin (Opolskie)

Miejsce: Niemodlin

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 22.12.2020

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 29.11.2019, godzina: 08:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 02.12.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Centrum Usług Wspólnych: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Centrum Usług Wspólnych w Niemodlinie ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 49 – 100 Niemodlin
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Usług Wspólnych, krajowy numer identyfikacyjny 36593262000000, ul. Bohaterów Powstań Śląskich  37 , 49-100  Niemodlin, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774606332, e-mail zefo@poczta.onet.pl, faks 774023365.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.cuwniemodlin.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
wersja papierowa
Adres:
sekretariat Centrum Usług Wspólnych w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin, pok. 58

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu
Numer referencyjny: CUW.261.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania zadania pn. „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu” i obejmuje swoim zakresem dowóz uczniów w okresie od dnia 07 stycznia 2020 r. do dnia 22 grudnia 2020 r. w obrębie następujących pięciu tras, stanowiących przedmiot zamówienia: TRASA 1 Dowóz uczniów z miejscowości obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Niemodlinie, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Niemodlinie oraz obwodu Szkoły Podstawowej w Rogach (wraz z uczniami realizującymi roczne przygotowanie przedszkolne) na trasie opisanej zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ Szacunkowa liczba uczniów na trasie: uprawnionych do bezpłatnego przejazdu oraz nieuprawnionych została określona w załączniku nr 9 do SIWZ. Dzienna liczba kilometrów: 54 + 37 (realizowane dwa razy w tygodniu, zgodnie z opisem w załączniku). TRASA 2 Dowóz uczniów z miejscowości obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Niemodlinie, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Niemodlinie oraz Szkoły Podstawowej w Graczach na trasie opisanej zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ Szacunkowa liczba uczniów na trasie: uprawnionych do bezpłatnego przejazdu oraz nieuprawnionych została określona w załączniku nr 10 do SIWZ. Dzienna liczba kilometrów: 49. TRASA 3 Dowóz uczniów z miejscowości obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1w Niemodlinie, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Niemodlinie, Szkoły Podstawowej w Rogach (wraz z uczniami realizującymi roczne przygotowanie przedszkolne) oraz Szkoły Podstawowej w Graczach na trasie opisanej zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ Szacunkowa liczba uczniów na trasie: uprawnionych do bezpłatnego przejazdu oraz nieuprawnionych została określona w załączniku nr 11 do SIWZ. Dzienna liczba kilometrów: 154. TRASA 4 Dowóz uczniów z miejscowości obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Niemodlinie, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Niemodlinie, Szkoły Podstawowej w Rogach (wraz z uczniami realizującymi roczne przygotowanie przedszkolne) oraz Szkoły Podstawowej w Graczach na trasie opisanej zgodnie z załącznikiem nr 12 do SIWZ. Szacunkowa liczba uczniów na trasie: uprawnionych do bezpłatnego przejazdu oraz nieuprawnionych została określona w załączniku nr 12 do SIWZ. Dzienna liczba kilometrów: 122. TRASA 5 Dowóz uczniów z miejscowości obwodu Szkoły Podstawowej w Rogach (wraz z uczniami realizującymi roczne przygotowanie przedszkolne) oraz Szkoły Podstawowej w Graczach na trasie opisanej zgodnie z załącznikiem nr 13 do SIWZ. Szacunkowa liczba uczniów na trasie: uprawnionych do bezpłatnego przejazdu oraz nieuprawnionych została określona w załączniku nr 13 do SIWZ. Dzienna liczba kilometrów: 43. Ogółem liczba kilometrów: 459 Liczba dni nauki szkolnej: 184 (Zamawiający zastrzega, że przyjęta szacunkowa liczba dni służy do skalkulowania ceny oferty)

II.5) Główny kod CPV: 60130000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
60100000-9
63512000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-22
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
10

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: a) aktualną licencję do wykonywania transportu drogowego osób na podstawie ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.),
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę, której przedmiotem zamówienia był lub jest przewóz uczniów o wartości min. 15 000 zł brutto, b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, tj.: co najmniej jedną osobą (na każdą trasę odrębnie), która będzie pełnić funkcję kierowcy, posiadającego prawo jazdy odpowiedniej kategorii, uprawniającej do prowadzenia pojazdów, o których mowa poniżej w punkcie c oraz co najmniej jednym opiekunem (na każdą trasę odrębnie). Zastrzeżenie: kierowca nie może być jednocześnie opiekunem. W autobusie musi znajdować się kierowca i opiekun. c) dysponują lub będą dysponować potencjałem technicznym, czyli środkami transportu sprawnymi technicznie, na poszczególnych trasach, do przewozu co najmniej następującej liczby osób: TRASA 1: środek transportu zapewniający przewóz 40 uczniów oraz opiekuna, TRASA 2: środek transportu zapewniający przewóz 50 uczniów oraz opiekuna, TRASA 3: środek transportu zapewniający przewóz 37 uczniów oraz opiekuna, TRASA 4: środek transportu zapewniający przewóz 50 uczniów oraz opiekuna, TRASA 5: środek transportu zapewniający przewóz 18 uczniów oraz opiekuna.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) aktualną licencję do wykonywania transportu drogowego osób na podstawie ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.), b) dokumenty potwierdzające, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę, której przedmiotem zamówienia był lub jest przewóz uczniów o wartości min. 15 000 zł brutto, Zastrzeżenie: Jeżeli Wykonawca wykazuje usługę nadal trwającą, musi wykazać, iż na dzień złożenia oferty jest ona należycie zrealizowana na wartość min. 15 000 zł brutto. c) dokumenty potwierdzające, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, tj.: co najmniej jedną osobą (na każdą trasę odrębnie), która będzie pełnić funkcję kierowcy, posiadającego prawo jazdy odpowiedniej kategorii, uprawniającej do prowadzenia pojazdów, oraz co najmniej jednym opiekunem (na każdą trasę odrębnie) Wymagania względem opiekunów: funkcję opiekuna może sprawować wyłącznie osoba pełnoletnia, mająca w pełni zdolność do czynności prawnych. d) dokumenty potwierdzające, że dysponuje lub będzie dysponował potencjałem technicznym, czyli środkami transportu sprawnymi technicznie, na poszczególnych trasach, do przewozu co najmniej następującej liczby osób: TRASA 1: środek transportu zapewniający przewóz 40 uczniów oraz opiekuna, TRASA 2: środek transportu zapewniający przewóz 50 uczniów oraz opiekuna, TRASA 3: środek transportu zapewniający przewóz 37 uczniów oraz opiekuna, TRASA 4: środek transportu zapewniający przewóz 50 uczniów oraz opiekuna, TRASA 5: środek transportu zapewniający przewóz 18 uczniów oraz opiekuna.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu: - opłaconą polisę OC na czas trwania umowy, w zakresie prowadzonej działalności.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Emisja spalin20,00
Postępowanie w sytuacjach awaryjnych20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy w przypadku: 1) zmian przepisów prawa, mających wpływ na treść umowy; 2) zmiany danych teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiającego; 3) zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy; przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego; 4) siły wyższej; 5) zmian organizacyjnych struktur wewnętrznych Wykonawcy lub Zamawiającego; 6) zmiany w zakresie wykazanych pojazdów, kierowców i opiekunów (pod warunkiem spełniania wymagań określonych w SIWZ); 7) zmiany przepisów regulujących zakres umowy; 8) zmiany przebiegu tras i rozkładu jazdy, 9) zmiany liczby dowożonych dzieci +/ - 20% 10) zmian godzin rozkładów jazdy będących załącznikami od Nr 9 do Nr 13 do SIWZ; 11) zmiany podatku VAT.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-29, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły