Przetarg nieograniczony na kompleksowe usługi bieżącego utrzymania placów zabaw siłowni plenerowych, boisk sportowych oraz terenów rekreacyjnych oraz jednorazową wymianę piasku w piaskownicach i uzupełnieniu piasku na polach piaskowych, usytuowanych na terenie Gminy Opole w 2020 roku

Ogłoszenie dodano: 19.11.2019

Zamawiający: Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu, ul. Ozimska, 45-057 Opole (Opolskie)

Miejsce: Opole

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 31.12.2020

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 27.11.2019, godzina: 11:30 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 30.12.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu: Przetarg nieograniczony na kompleksowe usługi bieżącego utrzymania placów zabaw siłowni plenerowych, boisk sportowych oraz terenów rekreacyjnych oraz jednorazową wymianę piasku w piaskownicach i uzupełnieniu piasku na polach piaskowych, usytuowanych na terenie Gminy Opole w 2020 roku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu, krajowy numer identyfikacyjny 16155521000000, ul. ul. Ozimska  19 , 45-057  Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 443 57 36, 77 446 61 65, e-mail beata.klopotowska@um.opole.pl, faks 77 443 57 39.
Adres strony internetowej (URL): http://mzlk-opole.bip.gov.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://mzlk-opole.bip.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://mzlk-opole.bip.gov.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
w sekretariacie Miejskiego Zarządu Lokali Komunalnych, pokój 8.35 – piętro VIII, 45-057 Opole, ul. Ozimska 19

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na kompleksowe usługi bieżącego utrzymania placów zabaw siłowni plenerowych, boisk sportowych oraz terenów rekreacyjnych oraz jednorazową wymianę piasku w piaskownicach i uzupełnieniu piasku na polach piaskowych, usytuowanych na terenie Gminy Opole w 2020 roku
Numer referencyjny: MZLK.2420.86.2019.BK
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub oba zadania.


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie 1: Przedmiotem zamówienia są kompleksowe usługi bieżącego utrzymania placów zabaw, siłowni plenerowych, boisk sportowych oraz terenów rekreacyjnych zwanych dalej „obiektami” na terenie Gminy Opole, tj. usługi związane z przeglądami, naprawami i konserwacjami urządzeń, zainstalowanych na terenie Gminy Opole, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik nr 1a SIWZ. Zamawiający przewiduje w trakcie trwania umowy rozbudowę obiektów o nowe urządzenia do 1/5 ilości urządzeń już istniejących, co nie może powodować zwiększenia wartości umowy, o której mowa w § 4 ust 1 umowy. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Wykonywanie systematycznych kontroli wszystkich elementów wyposażenia obiektów, w tym ogrodzeń, urządzeń zabawowych i innych elementów małej architektury, oraz nawierzchni na ich terenie zainstalowanych: a) Kontrola regularna - kontrole wykonywane raz na tydzień (harmonogram kontroli zostanie ustalony z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego – po podpisaniu umowy), których zadaniem jest przeprowadzenie oględzin i sprawdzeniu ogólnego stanu urządzeń, a w szczególności uszkodzeń, wynikających z aktów wandalizmu. Czynnościom kontrolnym będą podlegały w szczególności: poziom i czystość nawierzchni (rozbite butelki, niedopałki papierosów, odchody zwierząt), kompletność urządzeń, zużycie urządzeń (stan połączeń, łańcuchów, mocowanie siedzisk, stan wykończeń elementów wygładzonych, ewentualnych pęknięć i ubytków sklejki, przykrycie fundamentów, ogólny stan bezpieczeństwa obiektów. Kontrola będzie udokumentowana poprzez dokonanie wpisów w formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy; b) Kontrola funkcjonalna - kontrola wykonywana raz w miesiącu (harmonogram kontroli zostanie ustalony z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającym – po podpisaniu umowy), polegające na sprawdzeniu funkcjonalności i stabilności sprzętu, głównie jego zużycia Kontrola funkcjonalna powinna być przeglądem bardziej szczegółowym, niż kontrola regularna i powinna obejmować sprawdzenie: ­ stanu elementów drewnianych i metalowych pod kątem pęknięć i ubytków, śladów rozkładu i korozji, ­ stanu połączeń spawanych i skręcanych, ­ zużycia części ruchomych (tarcie, skrzypienie itp.), ­ występowania ostrych krawędzi, ­ poziomu zużycia i stabilności urządzeń, ­ stanu lin, ­ kompletności i bezpieczeństwa ogrodzeń, ­ czytelności regulaminu; Kontrola będzie udokumentowana poprzez dokonanie wpisów w formularzu, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy; c) Kontrola okresowa pięcioletnia - raz w trakcie trwania umowy, tj. w miesiącu kwietniu. Kontrola winna być dokonana w zakresie i przez osoby wymienione w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm., art. 62 ust.1 pkt 2 oraz ust. 4). Kontrole należy wykonać ze szczególnym uwzględnieniem uwag i zaleceń zawartych w : - Komunikacie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z 12.06.2017r. dotyczącym bezpieczeństwa użytkowania miejsc służących rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem placów zabaw, - obowiązujących w tym zakresie regulacjach prawnych oraz właściwych przedmiotowo norm. d) Kontrola pomontażowa - kontrola na terenie nowopowstałych lub zmodernizowanych obiektów albo też urządzeń ponownie zamontowanych w nowej lokalizacji wykonywana na wezwanie Zamawiającego. Kontrola polegać będzie na sprawdzeniu wszystkich elementów placu zabaw/ siłowni plenerowych boisk sportowych/ terenów rekreacyjnych oraz nawierzchni pod kątem zgodności z obowiązującymi, właściwymi przedmiotowo normami: PN-EN 1176:2009, PN-EN 1177:2009, PN-EN 16630:2015, PN-EN-749:2006, PN-EN 748:2013. Kontrola zostanie udokumentowana za pomocą formularza, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej umowy; e) Na prośbę Zamawiającego udzielanie konsultacji oraz opinii przy tworzeniu i odbiorze dokumentacji projektowych placów zabaw, siłowni plenerowych, boisk sportowych oraz terenów rekreacyjnych w zakresie obowiązujących, właściwych przedmiotowo norm. 2) Bieżące prowadzenie „książki placu zabaw” dla każdego placu oddzielnie i zapisywanie w nim wykonanych przeglądów i kontroli. Książki placów zabaw będą przechowywane u Wykonawcy i okazywane do kontroli przedstawicielowi Zamawiającego, a po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia zostaną przekazane Zamawiającemu; 3) Bieżące utrzymanie obiektów, o których mowa w §1 ust. 1 będzie wykonywane z uwzględnieniem poniższych zapisów: a) wykonywanie drobnych czynności i napraw wynikających z bieżącej eksploatacji, tj. w szczególności: ­ mocowanie poluzowanych lub zdemontowanych desek, połówek, belek, ­ smarowanie części ruchomych urządzeń, ­ dokręcanie obluzowanych wkrętów, śrub, nakrętek, ­ regulowanie naciągu lin, ­ naprawy zamków, skobli i haczyków w furtkach ogrodzeń, ­ demontaż zniszczonych urządzeń, ­ mocowanie łańcuchów, ­ usuwanie drzazg i zadziorów elementów drewnianych, ­ konserwacja ogrodzeń i furtek ogrodzeniowych oraz palisad (przybijanie przęseł smarowanie, prostowanie wygiętych części, mocowanie luźnych elementów), ­ inne naprawy niewymagające zakupu części zamiennych; b) dokonywanie wymiany zużytych części i bieżących napraw zniszczonych elementów ogrodzeń i palisady; c) w razie stwierdzenia niebezpieczeństwa w użytkowaniu urządzenia tymczasowe zabezpieczenie urządzenia przed użytkowaniem taśmą ostrzegawczą i zamieszczenie informacji o uszkodzeniu urządzenia, d) naprawa uszkodzonych elementów urządzeń zabawowo – sportowych oraz innych elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci), w szczególności: ­ naprawa uszkodzonego siedziska huśtawki, zniszczonego elementu daszku domku/wieży, zjeżdżalni, itp. ­ wymiana zniszczonych desek piaskownicy (boczna lub siedziskowa) ­ wymiana zniszczonych /uszkodzonych zaślepek na śruby i drobnych elementów montażowych śrub, wkrętów, (Naprawy nie obejmują wymiany całych elementów urządzeń zabawowych i sportowych czy urządzeń małej architektury jak ławki i kosze na śmieci. Decyzje o wymianie całych elementów lub urządzeń w przypadku braku możliwości naprawy z powodu znacznego zniszczenia podejmuje Zamawiający, stanowi to przedmiot odrębnego zlecenia/umowy). e) demontaż urządzeń zabawowo – sportowych oraz innych elementów małej architektury (ławki, kosze naśmieci) - łącznie z usunięciem fundamentów nie nadających się do dalszego użytkowania przez użytkowników ze względów bezpieczeństwa, gdy koszt naprawy przewyższa ich realną wartość. Decyzje o w/w czynnościach na wniosek Wykonawcy podejmuje każdorazowo Zamawiający, f) demontaż zdewastowanych i nienadających się do naprawy piaskownic wraz z uporządkowaniem terenu po demontażu, w tym wywiezienie piasku, wyrównanie terenu oraz założenie trawnika (decyzje o demontażu piaskownic należy uzgodnić z Zamawiającym), g) impregnacja elementów drewnianych na placach zabaw (impregnacji podlegają wszystkie elementy w tym także wiaty, ławki, stoły, pergole, altany, kosze na śmieci) minimum raz w roku oraz w razie potrzeby malowanie, tj. gdy powłoka lakiernicza budzi zastrzeżenia, jest zniszczona lub skorodowana, malowanie metalowych elementów urządzeń zabawowych i sportowych oraz pozostałych z zakresu małej architektury (ławki, regulaminy, kosze na śmieci), h) regulaminy obiektów: ­ demontaż regulaminu – łącznie z usunięciem betonowych fundamentów ­ uzupełnianie, wymiana zniszczonych/uszkodzonych regulaminów i) niwelacja podłoża wokół urządzeń – zasypywanie dołków pod urządzeniami, przegrabienie podłoży z materiałów sypkich i usunięcie zanieczyszczeń, w tym przerastających podłoża chwastów i darni, wyrównanie nawierzchni przy i pod urządzeniami zabawowymi, ścięcie nagromadzonej ziemi, piasku. Naprawa nie dotyczy urządzeń, które podlegają gwarancji lub rękojmi. Wykaz urządzeń pozostających na gwarancji wskazano w wykazie obiektów - załączniku nr 1a do SIWZ. Zadanie 2: Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje jednorazową wymianę piasku w piaskownicach i uzupełnieniu piasku na polach piaskowych zlokalizowanych na placach zabaw oraz poza placami zabaw, zgodnie z wykazem piaskownic, stanowiącym załącznik nr 1b do SIWZ, oraz wykazem pół piaskowych stanowiącym załącznik nr 1c do SIWZ, w szczególności: a) w zakresie wymiany piasku w piaskownicach:  oczyszczenie piaskownic i terenu wokół piaskownic ze starego piasku,  wywóz wybranego piasku wraz z kosztami jego utylizacji,  dowóz świeżego piasku przeznaczony do stosowania w piaskownicach i placach zabaw, tj. spełniającego wymagania Polskiej Normy PN-EN 1176-1:2009 w zakresie jego granulacji i uzupełnienie do odpowiedniego poziomu,  uporządkowanie terenu po dokonaniu wymiany piasku, b) w zakresie uzupełnienia piasku na polach piaskowych:  dowóz świeżego piasku przeznaczony do stosowania w piaskownicach i placach zabaw, tj. spełniającego wymagania Polskiej Normy PN-EN 1176-1:2009 w zakresie jego granulacji i uzupełnienie do odpowiedniego poziomu,  uporządkowanie terenu po dokonaniu wymiany piasku.

II.5) Główny kod CPV: 50870000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
14211000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający na podstawie art 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp przewiduje udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług (zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego) w wielkości nie większej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Dotyczy Zadania 1: Wykonawca zobowiązany jest, w okresie realizacji niniejszego zamówienia, do zatrudnienia na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.), co najmniej 3 osób wykonujących usługi kontroli placów zabaw w pełnym wymiarze czasu pracy (dopuszcza się zatrudnienie w mniejszym wymiarze czasu pracy pod warunkiem, iż łączna liczba osób zostanie zatrudniona w sumie na minimum 3 etaty). We wzorze umowy Zamawiający wskazał: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Prawa, b) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Prawa, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że c)1 należycie wykonał lub wykonuje w przypadku świadczeń okresowych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj.: Dotyczy Zadania 1: Co najmniej dwie usługi z zakresu bieżącego utrzymania minimum 40 obiektów o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł, każda realizowana w ramach zleceń/umów u jednego Zamawiającego, w zakresie których wykonano co najmniej przeglądy, naprawy i konserwacje obiektów. Przy czym przez obiekt Zamawiający rozumie zagospodarowany teren wyposażony w urządzenia zabawowe i/lub urządzenia siłowe, fitness, sportowe. Obiektem w takim rozumieniu jest plac zabaw, siłownia plenerowa, boisko sportowe lub zagospodarowany teren mieszany zawierający ww. urządzenia. Dotyczy Zadania 2: Co najmniej jedną usługę z zakresu wymiany piasku w piaskownicach/polach piaskowych o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł. c)2 Dotyczy Zadania 1: dysponuje (skieruje do realizacji zamówienia): minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia o specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 25a ust 1 ustawy pzp). 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt 10.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 10.1 SIWZ. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 10.1 SIWZ. 5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga załączenia przedmiotowego zobowiązania do oferty. Zobowiązanie musi być wystawione przez podmiot udostępniający dane zasoby. Wzór zobowiązania - załącznik nr 6 do SIWZ. 6. Wykonawca (dot. wszystkich Wykonawców którzy złożyli oferty) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp – załącznik nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszcza się istotną zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków: a) Zmniejszenie wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy, jest możliwe wyłącznie za zgodą obu Stron umowy. b) Zmiana w zakresie sposobu realizacji umowy, w tym również zakresu prac powierzonych podwykonawcom, jest możliwa wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, za zgodą obu Stron umowy. Zmiana ta nie może powodować pogorszenia jakości wykonywanej usługi; c) Zmiana w zakresie rozliczeń finansowych, sposobu lub terminu płatności jest możliwa wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i wymaga zgody obu Stron umowy; d) W przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy. e) Dopuszcza się zmiany umowy dotyczące poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych, nie powodujące zmiany celu i istoty umowy, przy czym wymaga to zgody obu Stron umowy. f) Jeżeli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów umowy, nie powodujących zmiany celu i istoty umowy, dopuszcza się zmiany umowy w tym zakresie, przy czym wymaga to zgody obu Stron umowy. g) W przypadku wystąpienia siły wyższej możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy. h) W przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-27, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Zadanie 1: Kompleksowe usługi bieżącego utrzymania placów zabaw, siłowni plenerowych, boisk sportowych oraz terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Opole, tj. usługi związane z przeglądami, naprawami i konserwacjami placów zabaw.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 1: Kompleksowe usługi bieżącego utrzymania placów zabaw, siłowni plenerowych, boisk sportowych oraz terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Opole, tj. usługi związane z przeglądami, naprawami i konserwacjami placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Opole, zgodnie z wykazem obiektów, stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50870000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena 60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:kryteria znaczenie pomoc techniczna 40,00


Część nr: 2Nazwa: Zadanie 2: Usługi polegające na wymianie piasku w piaskownicach i uzupełnieniu piasku na polach piaskowych usytuowanych na terenach stanowiących własność Gminy Opole.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie 2: Usługi polegające na wymianie piasku w piaskownicach i uzupełnieniu piasku na polach piaskowych usytuowanych na terenach stanowiących własność Gminy Opole, zgodnie z wykazem piaskownic stanowiącym załącznik nr 1b do SIWZ. oraz wykazem pół piaskowych stanowiącym załącznik nr 1c do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 14211000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Kryteria znaczenie termin wykonania - 40%
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły