"Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu zgorzeleckiego w sezonie zimowym 2019/2020"

Ogłoszenie dodano: 19.11.2019

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. J. Dąbrowskiego, 59-800 Lubań (Dolnośląskie)

Miejsce: Lubań

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 15.04.2020

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 27.11.2019, godzina: 09:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 20.12.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Powiatowy Zarząd Dróg: "Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu zgorzeleckiego w sezonie zimowym 2019/2020"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg, krajowy numer identyfikacyjny 23082738800000, ul. ul. J. Dąbrowskiego  , 59-800  Lubań, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 756 463 750, e-mail pzdluban@cyberia.pl, faks 756 462 192.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.pzdluban.bip.net.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać na adres tylko w formie pisemnej
Adres:
Powiatowy Zarząd Dróg, ul. J.Dąbrowskiego 29 c; 59-800 Lubań

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
NIE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu zgorzeleckiego w sezonie zimowym 2019/2020"
Numer referencyjny: PZD-ZP/PN/04/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie obejmuje : 1) Pracę pojazdów wyposażonych w posypywarko – solarki, piaskarki i pługi odśnieżne przy odśnieżaniu dróg i zwalczaniu śliskości na drogach wojewódzkich. Minimalna ładowność posypywarko – solarek oraz piaskarek – 5 Mg – materiałów sypkich. Ponadto posypywarko – solarki powinny posiadać sprawną instalację zraszania, a pojemność zbiorników na solankę nie powinna być mniejsza niż 1000 litrów. Utrzymanie zimowe dróg powinno odbywać się zgodnie z zasadami odśnieżania dróg (SST D – 10.10.01b) oraz zapobiegania powstawaniu i likwidacji śliskości (SST D – 10.10.01c). 2) Pracę sprzętu przy załadunku materiałów likwidujących gołoledź. Ładowarki kołowe do sprawnego załadunku materiałów likwidujących śliskość na posypywarko – solarki i piaskarki. 3) Zamawiający zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczania piasku i soli do bazy materiałowej w okresie obowiązywania umowy. 4) Dysponowanie bazą na materiały uszorstniające o pojemności min 1000 Mg w celu sprawnej realizacji prac przy zimowym utrzymaniu dróg – baza Tylice. 5) Wykonawcę zobowiązuje się do posiadania sprzętu do komunikacji internetowej (komputer laptop lub tym podobny) wraz z dostępem do Internetu i posiadający pocztę elektroniczną (skrzynkę e – mailową) potrzebne do składania meldunków z wykonanej pracy codziennie o godzinie: 6:30; 11:30; 17:30. 6) Pojazdy oraz ładowarka powinny posiadać monitoring GPS. Ilość godzin pracy sprzętu i dyżurów oraz ilości i typy sprzętu wymaganego przez Zamawiającego wskazano i wyliczono na podstawie średniego zapotrzebowania opierając się na doświadczeniach lat ubiegłych. W zależności od warunków zimowych w sezonie 2019/2020 Zamawiający zastrzega, iż sprzęt oraz godziny pracy nie muszą zostać w pełni wykorzystane. Bez względu na wykorzystanie zaangażowanych środków na umowach, Wykonawcy nie należy się odszkodowanie. Zamawiający w przypadku zaistnienia uzasadnionej okoliczności będzie mógł zwiększyć zakres godzin pracy na poszczególnych pozycjach w obrębie zadania jednak jedynie w ramach posiadanych środków na realizację umowy tj. kosztem pomniejszenia zakresu prac wyszczególnionych w innych pozycjach. Wymagania przy realizacji ZUD Wykonawca powinien dysponować pracownikami przeszkolonymi na stanowisku pracy, posiadającymi stosowne kwalifikacje i uprawnienia, wymagane przepisami umożliwiające prawidłowe wykonanie zadania. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) Pełnienia i koordynowania prac na placu z materiałami i sprzętem, zgodnie ze standardami zimowego utrzymania dróg. Standardy mogą w okresie trwania umowy ulec zmianie o czym zostanie Wykonawca powiadomiony pisemnie. 2) Dobrej znajomości aktualnego układu utrzymywanej sieci drogowej zgodnie z załączonym zestawieniem dróg do utrzymania w ramach umowy. Wykaz dróg może ulec zmianie o czym wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie. 3) Przekazywania meldunków pocztą elektroniczną, w godzinach wymaganych przez Zamawiającego. Wzór meldunku stanowi ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY i może ulec zmianie w czasie trwania umowy . 4) Prowadzenia na bieżąco dziennika pracy sprzętu, pracy dyżurów wg ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO UMOWY. Wzory mogą ulec zmianie w czasie trwania umowy. 5) Koordynowanie prac związanych z ZUD. 6) Prowadzenie akcji bezpośredniej przez wysyłanie odpowiedniego do sytuacji na drogach sprzętu w celu likwidacji śliskości i odśnieżania zgodnie ze specyfikacją techniczną zimowego utrzymania dróg z każdorazowym odnotowywaniem wyjazdu, przyjazdu, załadunku, dyżuru itp. w dzienniku pracy sprzętu. 7) Racjonalnego gospodarowania sprzętem do ZUD w zależności od panujących warunków atmosferycznych, prognoz i innych dostępnych informacji. 8) Przyjmowania i zapisywania w dzienniku dyżurów interwencji z dotyczących sytuacji na drogach i ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa i utrudnień ruchu. 9) Przyjmowania i wydawania materiału do zimowego utrzymania dróg oraz ewidencjonowanie tych czynności i ilości. 10) Przestrzegać dyscypliny i przepisów dotyczących wykonywanych czynności. 11) Wykonywania wszystkich poleceń dotyczących ZUD otrzymanych od osób odpowiedzialnych za utrzymanie – dyżurnych PZD. Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do prac jedynie za zgodą Zamawiającego tj. Wykonawca może powiadomić Zamawiającego o potrzebie podjęcia działań, ale może podjąć działania dopiero po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego. Dodatkowe usługi nie zaakceptowane w formie pisemnej przez pracownika PZD nie będą pokryte finansowo przez Zamawiającego. Odpowiedzialność za pracowników Wykonawcy i ich działania ponosi Wykonawca. W przypadku zadań dotyczących pracy sprzętu, Wykonawca zapewnia kadrowo możliwość wykonywania pracy w systemie całodobowym i obsadę sprzętu zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi czasu pracy kierowcy pojazdów samochodowych. Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie obsługi sprzętu, którym dysponują oraz zasad wykonywania prac przy ZUD na drogach publicznych. Sprzęt powinien być podstawiony nie później niż: 1 godz. (od 7.00 do 15.00) oraz 2 godz. (od 15.00.do 7.00) od wezwania przez dyżurnego PZD. Za wszelkie wyrządzone szkody w imieniu Wykonawcy osobom trzecim podczas wykonywania zadań przy ZUD odpowiada Wykonawca. Wykonawca od dnia podpisania umowy w ciągu 1 tygodnia musi być gotowy do okazania wymaganego sprzętu Zamawiającemu wraz z dokonaniem próby sprzętu w terenie oraz sprawdzenia poprawności działania systemu GPS i czujników sypania. Brak gotowości sprzętu po ustalonym terminie będzie skutkować karami umownymi. Wykonawca we własnym zakresie i w cenie oferty zobowiązany jest do: 1) Montażu i demontażu pługów i piaskarek/posypywarko – solarek. 2) Wykonania niezbędnego oznakowania środków transportu i sprzętu uczestniczącego w akcji zimowej prowadzonej na drogach wojewódzkich i powiatowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3) Zapewnienia stałej łączności telefonicznej (sieci komórkowej na nośnikach wszystkich pojazdów realizujących w/w zadania). 4) Wyposażenia nośników posypywarko – solarek i piaskarek biorących udział w ZUD w sprzęt typu GPS i czujniki sypania materiału uszorstniającego oraz udostępni Zamawiającemu zdalny odczyt danych na sprzęcie komputerowym w siedzibie PZD poprzez sieć internetową. Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać urządzenia w ciągłej sprawności oraz wyraża zgodę na weryfikację czasu pracy sprzętu i zużytego materiału wykazanych w dziennikach ZUD, zgodnie ze wskazaniami tych urządzeń. 5) Uwzględnienia kosztów dojazdu do bazy – placu materiałowego i oczekiwanie na dyspozycję. Które to czynności nie są wliczane do czasu pracy sprzętu. 6) Stawki godzinowe i ceny jednostkowe określone przez wykonawcę w ofercie winny uwzględniać wszystkie niezbędne składniki kalkulacyjne, w tym robociznę, materiały, sprzęt, bazę oraz koszty pośrednie i zysk. Ustalone stawki nie będą podlegały zmianom w okresie wykonywania umowy.Odbiór robót Odbiór robót odbywać się będzie poprzez podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru robót przy zimowym utrzymaniu dróg za przepracowany okres. Wymagania sprzętowe 1) W celu realizacji zadania Wykonawca musi dysponować następującym sprzętem: a. 3 szt. pługo – piaskarka – nośnik ciężki z posypywarką i pługiem, b. 1 szt. ładowarka – do załadunku materiałów 2) Lokalizacja bazy materiałowej: a. Baza Zamawiającego zlokalizowana na terenie Tylic.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90630000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: a) Gdy maksymalna kwota wynagrodzenia określona w umowie zostanie wyczerpana przed upływem okresu na jaki zawarta zostanie umowa - w takim przypadku dopuszcza się zlecenie dotychczasowemu wykonawcy dodatkowych usług zimowego utrzymania dróg na pozostałym okres, przy czym warunki ich świadczenia pozostaną niezmienione; b) W związku z utrzymywaniem się niekorzystnych warunków atmosferycznych konieczne stanie się wydłużenie okresu świadczenia usługi zimowego utrzymania dróg - w takim przypadku dopuszcza się zlecenie dotychczasowemu wykonawcy dodatkowych usług zimowego utrzymania dróg na przedłużony okres, przy czym warunki ich świadczenia pozostaną niezmienione
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-04-15
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-04-15

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: Od daty podpisania umowy do 15 kwietnia 2020 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej: 300 000 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonawca musi dysponować następującym sprzętem: a. 3 szt. pługo – piaskarka – nośnik ciężki z posypywarką i pługiem, b. 1 szt. ładowarka – do załadunku materiałów 2. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował minimum jedno zadanie polegające na zimowym utrzymaniu dróg, o wartości brutto co najmniej 300 000,00 zł.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) dokument(y) potwierdzający(e) posiadanie wymaganego warunku ubezpieczenia o którym mowa w ust. 10 pkt). 2). b) wykaz wymaganego sprzętu wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych pojazdów potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w ust. 10 pkt. 3 ppkt.1) powyżej dla danej części zamówienia wg załącznika nr 6 do SIWZ. c) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13,14 i 21 ustawy PZP oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art 24 ust.5 pkt 5 i 6 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, e) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; f) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej: 300 000 zł 2) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 1. Wykonawca musi dysponować następującym sprzętem: a. 3 szt. pługo – piaskarka – nośnik ciężki z posypywarką i pługiem, b. 1 szt. ładowarka – do załadunku materiałów 2. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował minimum jedno zadanie polegające na zimowym utrzymaniu dróg, o wartości brutto co najmniej 300 000,00 zł .
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Treść wymaganych oświadczeń w zakresie ART. 25 UST. 1 PKT 2 zamawiający przekazuje na załącznikach nr 5 i 6 do SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz ofertowy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Czas reakcji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach określonych w załączonym projekcie umowy - załącznik nr 9 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-27, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły