Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę, przebudowę ścieżek dydaktycznych pieszo-rowerowych i parkingów w ramach projektu Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem oraz przebudowę dróg gminnych.

Ogłoszenie dodano: 19.11.2019

Zamawiający: Gmina Drohiczyn, ul. Kraszewskiego, 17-312 Drohiczyn (Podlaskie)

Miejsce: Drohiczyn

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 27.03.2020

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 27.11.2019, godzina: 12:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 12.12.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Drohiczyn: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę, przebudowę ścieżek dydaktycznych pieszo-rowerowych i parkingów w ramach projektu Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem oraz przebudowę dróg gminnych.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Realizacja zamówienia będzie dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem” poprzez Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (w zakresie części 1 zamówienia).
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Drohiczyn, krajowy numer identyfikacyjny 50659059000000, ul. ul. Kraszewskiego  5 , 17-312  Drohiczyn, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 856 557 135, e-mail burmistrz@drohiczyn.pl, faks 085 655 70 80.
Adres strony internetowej (URL): www.drohiczyn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.um.drohiczyn.wrotapodlasia.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ. Oferty należy złożyć/przesłać na poniższy adres
Adres:
Urząd Miejski w Drohiczynie, ul. J.I. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn, pokój nr 12 - sekretariat.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę, przebudowę ścieżek dydaktycznych pieszo-rowerowych i parkingów w ramach projektu Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem oraz przebudowę dróg gminnych.
Numer referencyjny: RG.271.15.2019.AŻ
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
NIE DOTYCZY


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę, przebudowę ścieżek dydaktycznych pieszo-rowerowych i parkingów w ramach projektu Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem (w punktach lokalizacyjnych zaznaczonych na mapie poglądowej) oraz przebudowę drogi gminnej nr 125002B na odcinku Chrołowice – Chutkowice od km 1+878 do km 3+113 (odcinek 1 zgodnie z załączoną mapą) oraz przebudowa drogi gminnej nr 109544B na odcinku we wsi Chutkowice od km 2+700 do km 2+900 (odcinek 2 zgodnie z załączoną mapą). Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie dokumentacji projektowej tj.: Projektu wykonawczego i budowlanego, Przedmiaru robót, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych w zakresie remontu i budowy infrastruktury drogowej, Uzyskanie w imieniu inwestora wymaganych prawem uzgodnień pozwalających uzyskać zamawiającemu pozwolenie na budowę/prawidłowe zgłoszenie robót budowlanych, opracowanie kosztorysu inwestorskiego, pełnienie funkcji nadzoru autorskiego w toku realizacji robót budowlanych. Zamówienie podzielone jest na 2 części. Część 1 Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na budowę, przebudowę ścieżek dydaktycznych pieszo-rowerowych i parkingów w ramach projektu Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem (w punktach lokalizacyjnych zaznaczonych na mapie poglądowej). Część 2 Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 125002B na odcinku Chrołowice – Chutkowice od km 1+878 do km 3+113 - odcinek 1 oraz przebudowa drogi gminnej nr 109544B na odcinku we wsi Chutkowice od km 2+700 do km 2+900 – odcinek 2. Dla każdej części dokumentacja powinna zawierać: - 5 egzemplarzy projektu budowlanego, - 5 egzemplarzy projektu wykonawczego, - 3 egzemplarze stałej organizacji ruchu drogowego, - 2 egzemplarze kosztorysu inwestorskiego, - 2 egzemplarze przedmiaru robót , - 1 egzemplarz STWIORB, - 1 egzemplarz wersji elektronicznej. Szczegółowy opis zamówienia został przedstawiony w Części III SIWZ. WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A ustawy pzp (zatrudnianie osób na umowę o pracę) Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp

II.5) Główny kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71320000-7
71248000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-03-27

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Posiadanie doświadczenia zawodowego Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę/ przebudowę/ rozbudowę drogi publicznej/ścieżek edukacyjnych o wartości minimum 20 000 zł brutto (warunek dotyczy części 1 zamówienia), b) W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę/ przebudowę/ rozbudowę drogi publicznej o wartości minimum 20 000 zł brutto (warunek dotyczy części 2 zamówienia). UWAGA: a) Przez wykonanie zamówienia należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie Protokołu odbioru lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia). b) W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli w danym dniu NBP nie opublikował średnich kursów walut, Zamawiający przyjmie średni kurs z dnia następnego. 2) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które skieruje do realizacji zamówienia: a) autora projektu na budowę, przebudowę, rozbudowę ścieżek dydaktycznych pieszo-rowerowych i parkingów - osoba koordynująca wszystkie opracowania i branże, posiadającego właściwe uprawnienia pozwalające na opracowanie dokumentacji projektowej objętej przedmiotowym zamówieniem w specjalności drogowej, oraz posiadającego doświadczenie w opracowania co najmniej 1 dokumentacji projektowej obejmującej budowę/ przebudowę/ rozbudowę drogi publicznej/ścieżek dydaktycznych (warunek dotyczy części 1 zamówienia), b) autora projektu na budowę, przebudowę, rozbudowę rozwiązań drogowych - osoba koordynująca wszystkie opracowania i branże, posiadającego właściwe uprawnienia pozwalające na opracowanie dokumentacji projektowej objętej przedmiotowym zamówieniem w specjalności drogowej oraz posiadającego doświadczenie w opracowania co najmniej 1 dokumentacji projektowej obejmującej budowę/ przebudowę/ rozbudowę drogi publicznej (warunek dotyczy części 2 zamówienia), c) sprawdzającego projekt, posiadającego właściwe uprawnienia pozwalające na sprawdzanie dokumentacji projektowej objętej przedmiotowym zamówieniem w specjalności drogowej oraz posiadającego doświadczenie w sprawdzeniu lub wykonaniu co najmniej 1 dokumentacji projektowej na budowę/ przebudowę/ rozbudowę drogi publicznej (warunek dotyczy części 1 i części 2 zamówienia). UWAGA: a) Osoba, o której mowa wyżej powinna posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz.1186 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831). b) Dopuszcza się posiadanie uprawnień odpowiadających wskazanym wyżej uprawnieniom budowlanym wydanym na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa polskiego (zgodnie z art. 104 ustawy – Prawo budowlane). c) W zakresie wykazania posiadania wymaganych uprawnień budowlanych, dopuszcza się odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z zastrzeżeniem art.12a ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 z póżn.zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w pkt. 19.5 SIWZ, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy pzp stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. UWAGA: tego oświadczenia nie należy dołączać do oferty.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz Ofertowy, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Formularz „Kryterium oceny ofert - Doświadczenie autora projektu na - osoby koordynującej wszystkie opracowania i branże” według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. 3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ) oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ). 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik. 5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie (lub inny dokument potwierdzający udostępnienie zasobów przez inne podmioty) winno być złożone wraz z ofertą. 7. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi wynikać w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w sekcji III.4 i III.5 ogłoszenia o zamówieniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w sekcji III.4 i III.5 ogłoszenia o zamówieniu, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust.1 ustawy pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 1 i pkt 3 ustawy pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne i ważne.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
CENA60,00
doświadczenie autora projektu - osoby koordynującej wszystkie opracowania i branże40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający, działając w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp określa okoliczności zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Okoliczności dopuszczające możliwość zmiany umowy określone zostały we wzorze Umowy stanowiącym Część II SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-27, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę, przebudowę ścieżek dydaktycznych pieszo-rowerowych i parkingów w ramach projektu Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem (w punktach lokalizacyjnych zaznaczonych na mapie poglądowej)”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę, przebudowę ścieżek dydaktycznych pieszo-rowerowych i parkingów w ramach projektu Ochrona Nadbużańskiej Bioróżnorodności Naszym Dziedzictwem (w punktach lokalizacyjnych zaznaczonych na mapie poglądowej)”. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie dokumentacji projektowej tj.: Projektu wykonawczego i budowlanego, Przedmiaru robót, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych w zakresie remontu i budowy infrastruktury drogowej, Uzyskanie w imieniu inwestora wymaganych prawem uzgodnień pozwalających uzyskać zamawiającemu pozwolenie na budowę/prawidłowe zgłoszenie robót budowlanych, opracowanie kosztorysu inwestorskiego, pełnienie funkcji nadzoru autorskiego w toku realizacji robót budowlanych. Dokumentacja powinna zawierać: - 5 egzemplarzy projektu budowlanego, - 5 egzemplarzy projektu wykonawczego, - 3 egzemplarze stałej organizacji ruchu drogowego, - 2 egzemplarze kosztorysu inwestorskiego, - 2 egzemplarze przedmiaru robót , - 1 egzemplarz STWIORB, - 1 egzemplarz wersji elektronicznej. Szczegółowy opis zamówienia został przedstawiony w Części III SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71220000-6, 71320000-7, 71248000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-03-27
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
doświadczenie autora projektu - osoby koordynującej wszystkie opracowania i branże40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 125002B na odcinku Chrołowice – Chutkowice od km 1+878 do km 3+113 - odcinek 1 oraz przebudowa drogi gminnej nr 109544B na odcinku we wsi Chutkowice od km 2+700 do km 2+900 – odcinek 2”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 125002B na odcinku Chrołowice – Chutkowice od km 1+878 do km 3+113 - odcinek 1 oraz przebudowa drogi gminnej nr 109544B na odcinku we wsi Chutkowice od km 2+700 do km 2+900 – odcinek 2” Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie dokumentacji projektowej tj.: Projektu wykonawczego i budowlanego, Przedmiaru robót, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych w zakresie remontu i budowy infrastruktury drogowej, Uzyskanie w imieniu inwestora wymaganych prawem uzgodnień pozwalających uzyskać zamawiającemu pozwolenie na budowę/prawidłowe zgłoszenie robót budowlanych, opracowanie kosztorysu inwestorskiego, pełnienie funkcji nadzoru autorskiego w toku realizacji robót budowlanych. Dokumentacja powinna zawierać: - 5 egzemplarzy projektu budowlanego, - 5 egzemplarzy projektu wykonawczego, - 3 egzemplarze stałej organizacji ruchu drogowego, - 2 egzemplarze kosztorysu inwestorskiego, - 2 egzemplarze przedmiaru robót , - 1 egzemplarz STWIORB, - 1 egzemplarz wersji elektronicznej. Szczegółowy opis zamówienia został przedstawiony w Części III SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71220000-6, 71320000-7, 71248000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-03-27
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
doświadczenie autora projektu - osoby koordynującej wszystkie opracowania i branże40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły