„Dowóz uczniów z Gminy Wągrowiec do placówek oświatowych oraz sprawowanie nad nimi opieki podczas dowozu w 2020 roku”

Ogłoszenie dodano: 16.11.2019

Zamawiający: Gmina Wągrowiec, ul. Cysterska, 62-100 Wągrowiec (Wielkopolskie)

Miejsce: Wągrowiec

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 31.12.2020

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 26.11.2019, godzina: 09:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 13.01.2020


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Wągrowiec: „Dowóz uczniów z Gminy Wągrowiec do placówek oświatowych oraz sprawowanie nad nimi opieki podczas dowozu w 2020 roku”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wągrowiec, krajowy numer identyfikacyjny 54805700000000, ul. ul. Cysterska  22 , 62-100  Wągrowiec, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 26 80 800, e-mail wagrow@wokiss.pl, faks 67 26 80 803.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.gminawagrowiec.pl
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.gminawagrowiec.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
NIE
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę skada się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Ofertę należy złożyć do dnia 26.11.2019r. do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego
Adres:
Urząd Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec, pok. nr 100 (Biuro podawcze)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
NIE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dowóz uczniów z Gminy Wągrowiec do placówek oświatowych oraz sprawowanie nad nimi opieki podczas dowozu w 2020 roku”
Numer referencyjny: OŚW.271.1.2019.OS
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dowóz dzieci i młodzieży szkolnej, zamieszkałych na terenie Gminy Wągrowiec: z domu do szkoły i z powrotem oraz opieka opiekuna podczas tego dowozu tj. osoby pełnoletniej, mającej pełną zdolność do czynności prawnych, spełniającej kryteria, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 r. z poz. 405 ze zm.). Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik Nr 7 do SIWZ. Przewóz powinien odbywać się na podstawie imiennych biletów miesięcznych w otwartej komunikacji autobusowej. Przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca ustali optymalny rozkład jazdy dla poszczególnych kursów mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania dziecka w podróży i jak najkrótszy czas oczekiwania na zajęcia szkolne. Wykonawca zapewni również opiekę nad uczniami w czasie dowozu i odwozu uczniów do i z placówek oświatowych. Opiekę może sprawować wyłącznie osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, spełniająca kryteria, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Opiekunem dowozu nie może być kierowca autobusu. Zakres obowiązków opiekuna dowozu obejmuje w szczególności: sprawowanie nadzoru nad poprawnym zachowaniem dzieci i młodzieży w pojazdach, otwieranie drzwi po upewnieniu się, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia, wprowadzanie i wyprowadzanie dzieci i młodzieży do i z pojazdu, przeprowadzanie dzieci i młodzieży przez jezdnię, udzielanie wszelkiej niezbędnej pomocy przewożonym uczniom w celu zapewnienia im bezpieczeństwa podczas przejazdu.Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie środkami transportu przystosowanymi do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej spełniającymi wszystkie wymogi bezpieczeństwa związane z przewozem pasażerskim, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 ze zm.) i ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.), przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych usług. Zestawienie dowozów i odwozów uczniów znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ. Liczba dzieci z poszczególnych miejscowości objęta dowozami i odwozami do i ze szkół zawarta jest w załączniku 1A do SIWZ. Dopuszcza się: 1)możliwość zmiany liczby uczniów w trakcie roku szkolnego, 2)możliwość zmiany trasy. Zamawiający dopuszcza możliwość przewozu przez Wykonawcę również innych osób, nieobjętych w/w zamówieniem (sprzedaż biletów) w granicach norm wyznaczonych przez odpowiednie przepisy dotyczące transportu osób.Dowozy będą realizowane na terenie Gminy Wągrowiec oraz na terenie Miasta Wągrowca do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wągrowiec oraz placówki kształcenia specjalnego znajdującej się na terenie Miasta Wągrowiec tj. do: 1)Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wiatrowie, 2)Szkoły Podstawowej im. ks. Jakuba Wujka w Siennie, 3)Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pawłowie Żońskim, 4)Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łeknie, 5)Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu, 6)Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Żelicach, 7)Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wągrowcu. Dowóz i odwóz uczniów szkół wymienionych w rozdziale III ust. 2 odbywać się będzie w terminie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w dni nauki szkolnej z wyłączeniem okresu przerwy zimowej tj. od dnia 27 stycznia 2020r. do dnia 9 lutego 2020 r. i przerwy letniej tj. od dnia 27 czerwca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.

II.5) Główny kod CPV: 60100000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
60130000-8
60112000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
NIE DOTYCZY
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1) Zakres zamówienia: powtórzenie podobnych usług jak w zamówieniu podstawowym, o którym mowa w rozdziale III pkt 4; 2)Wielkość zamówienia: do 50 % wartości zamówienia podstawowego; 3)Zamówienie zostanie udzielone na warunkach zbliżonych do warunków określonych w umowie podstawowej zawartej po przeprowadzeniu przedmiotowego postępowania po uzgodnieniach z Wykonawcą, realizującym zamówienie podstawowe, przy założeniu, że uzgadniane warunki nie będą mniej korzystne dla Zamawiającego niż warunki zamówienia podstawowego, chyba że w momencie uzgodnień zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć w czasie udzielania zamówienia podstawowego, które uniemożliwiają uzgodnienie warunków nie gorszych niż określone dla realizacji zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-01-01   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.) tj.: kierowcy autobusów. 1)Zatrudnienie, o którym mowa powyżej powinno trwać przez cały okres realizacji zatrudnienia. 2)Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu do wglądu kopie zanonimizowanych umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z kierowcami autobusów. 3) Wymagania w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały określone we wzorze Umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca posiada aktualną na dzień składania ofert licencję i pozwolenie zezwalające na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zawodu przewoźnika drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 ze zm.)
Informacje dodatkowe NIE DOTYCZY
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawcy: a)posiadają na realizację przedmiotowego zamówienia środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 150 000,00 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), b)posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (od szkód na rzecz osób i mienia) o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe NIE DOTYCZY
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawcy: a) wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub wykonują co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości 500 000 zł netto każde. b)wykażą, że posiadają co najmniej 17 pojazdów przystosowanych do przewozu uczniów, o minimalnej liczbie 40 miejsc siedzących każdy. c)wykażą, że osoby skierowane do realizacji zamówienia publicznego, tj. kierowcy posiadają określone odrębnymi przepisami kwalifikacje zawodowe: prawo jazdy kategorii D zgodnie z przepisami prawa, tj. zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, niezbędne do wykonywania czynności związanych z realizacją zamówienia oraz przedstawią informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.) tj.: kierowcy autobusów. 1)Zatrudnienie, o którym mowa powyżej powinno trwać przez cały okres realizacji zatrudnienia. 2)Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu do wglądu kopie zanonimizowanych umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z kierowcami autobusów.3) Wymagania w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały określone we wzorze Umowy.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się takiego dokumentu, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Aktualną licencję i zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego przewozu osób, zgodnie z ustawą o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 ze zm.) na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykazu środków transportu dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – na potwierdzenie okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 4), Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług: kierowcy autobusów wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień oraz informacji o podstawie dysponowania tymi osobami - na potwierdzenie okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 5), Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - na potwierdzenie okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 6), Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert – na potwierdzenie okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - na potwierdzenie okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
NIE DOTYCZY
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
NIE DOTYCZY
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w Rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. W związku z powyższym Wykonawca składa wraz z ofertą dokumenty, z których wynika umocowanie po podpisania oferty oraz wszelkich dokumentów/oświadczeń składanych wraz z ofertą (w przypadku pełnomocnictw – oryginała lub poświadczona notarialnie kopia), chyba, że Zamawiający może ją uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 700 ze zm.), a Wykonawca wskazał w ofercie odpowiedni adres internetowy, na którym Zamawiający może pobrać dokument. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności w/w dokumentu w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający pobiera je samodzielnie. W przypadku braku podania w ofercie adresu internetowego Zamawiający może pobrać w/w dokumenty w formie elektronicznej, o ile są dostępne w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych. 2.Kalkulację wyliczenia ceny podanej w ofercie (Załącznik nr 1A do SIWZ). 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ (o ile dotyczy). Z treści zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: -zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; -czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 4.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie powinni załączyć do oferty pełnomocnictwo udzielone jednemu z partnerów do reprezentacji w postępowaniu podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni załączyć do oferty wykaz podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Wykonawca wniesie wadium w wysokości: 15 000 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych) 2. Termin wniesienia wadium do 26.11.2019 r. godz. 9:00. 3.W zależności od woli Wykonawcy wadium może być wnoszone w formach: 1)pieniądzu,2)poręczeniach bankowych lub poręczeniu pieniężnym spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). 4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO Bank Polski S.A. Nr 59 1020 4027 0000 1302 1215 5067 z dopiskiem: Wadium – „Dowóz uczniów z Gminy Wągrowiec do placówek oświatowych oraz sprawowanie nad nimi opieki podczas dowozu w 2020 roku” Zamawiający zaleca, aby kopia przelewu (wpłaty wadium) załączona została do oferty. 5.Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 6.Wadium w formie innej niż pieniężna należy zdeponować w Kasie Urzędu – pokój 107, a kopię dopiąć do oferty. 7.Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne jeśli w podanym terminie rachunek bankowy zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 8.Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę i adres Zamawiającego, 2) nazwę zamówienia, 3) nazwę i adres Wykonawcy, 4) z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium na każde pisemne żądanie w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełniania warunków udziału w postępowaniu, spełniania wymagań określonych przez Zamawiającego, braku podstaw wykluczenia lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 14.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 15.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium (na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp) jeśli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
NIE DOTYCZY

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
NIE DOTYCZY
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: NIE DOTYCZY
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: NIE DOTYCZY
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): NIE DOTYCZY
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: NIE DOTYCZY
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: NIE DOTYCZY
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
NIE DOTYCZY

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
CENA60,00
TERMIN PŁATNOŚCI FV20,00
CZAS PODSTAWIENIA AUTOBUSU ZASTĘPCZEGO20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
NIE DOTYCZY
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
NIE DOTYCZY
Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
NIE DOTYCZY
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
NIE DOTYCZY
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w formie aneksu do zawartej umowy w przypadku okoliczności określonych w art. 144 ustawy Pzp. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w formie aneksu w przypadku zmniejszenia o 15% ilości przewożonych dzieci. Zamawiający dopuszcza zmianę ceny jednostkowej za bilet miesięczny, uwzględniającą zmianę ilości dzieci. 3.Zmiana umowy wskazana w pkt. 4 dopuszczona będzie wyłącznie pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku do Zamawiającego i uzyskania jego pisemnej akceptacji na wprowadzenie zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-26, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
NIE DOTYCZY
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy sporządzić w języku polskim. W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły