Dostawa, montaż i demontaż oraz obsługa kompletnego lodowiska dla Gminy Lesznowola

Ogłoszenie dodano: 15.11.2019

Zamawiający: Gmina Lesznowola, Gminna, 05-506 Lesznowola (Mazowieckie)

Miejsce: Lesznowola

Rodzaj przetargu: dostawy

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 16.03.2020

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 25.11.2019, godzina: 12:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Lesznowola: Dostawa, montaż i demontaż oraz obsługa kompletnego lodowiska dla Gminy Lesznowola
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lesznowola, krajowy numer identyfikacyjny 53901200000000, ul. Gminna  60 , 05-506  Lesznowola, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 7579340 do 42 wew. 113, e-mail rzp@lesznowola.pl, faks 22 757 92 70.
Adres strony internetowej (URL): www.lesznowola.eobip.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.lesznowola.eobip.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta powinna być sporządzona pod rygorem nieważności, w formie pisemnej ( w postaci wydruku komputerowego )
Adres:
Ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego: Urząd Gminy Lesznowola. ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola, kancelaria Urzędu - parter

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa, montaż i demontaż oraz obsługa kompletnego lodowiska dla Gminy Lesznowola
Numer referencyjny: RZP 271.5.08.01.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawa, montaż i demontaż oraz obsługa kompletnego lodowiska dla Gminy Lesznowola. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Dostawę, montaż i demontaż oraz obsługę dwóch kompletnych lodowisk o wymiarach 18 m x 40 m oraz wymiarach 10 m x10 m – połączonych ścieżką lodową 2. Dostawa wiaty namiotowej do zadaszenia większego lodowiska o wymiarach 20 m x 45 m (bez ścian bocznych, dach dwuspadowy). 3. Udostępnienie mieszkańcom sztucznego lodowiska oraz profesjonalnej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej umożliwiającej użytkownikom zdrowy, rodzinny wypoczynek i zwiększenie aktywności fizycznej. 4. Możliwość nauki jazdy na łyżwach w ramach szkolnych zajęć sportowych oraz podczas zajęć indywidualnych. 5. Nieodpłatne korzystanie przez uczniów mieszkających na terenie Gminy Lesznowola oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjów mających siedzibę na terenie gminy i osób/grup na wniosek Zamawiającego w czasie użytkowania lodowiska od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. 6. Nieodpłatne korzystanie przez dzieci z lodowiska w ramach półkolonii organizowanych w czasie ferii zimowych w godz. od 8:00 do 15:00. 7. Biletowanie wstępu realizowane przez Wykonawcę w soboty, niedziele i święta (wszystkie sesje) oraz każdy dzień roboczy w godzinach od 16:00 do 22:00. 8. Skorzystanie z 50% zniżki na bilety wstępu oraz wypożyczalnię sprzętu dla rodzin posiadających troje dzieci oraz 70% zniżki dla rodzin posiadających czworo i więcej dzieci po okazaniu Lesznowolskiej Karty Dużej Rodziny. 10. Wykonawca zobowiązany jest do sprzedaży biletów w następujących cenach: a) bilet normalny ( dla osoby dorosłej ) na kartę mieszkańca Gminy Lesznowola - 7 zł b) bilet normalny ( dla osoby dorosłej ) bez karty mieszkańca Gminy Lesznowola – 10 zł c) bilet ulgowy ( dla dzieci do lat 18 ) na kartę mieszkańca Gminy Lesznowola – 5 zł d) bilet ulgowy ( dla dzieci do lat 18) bez karty mieszkańca Gminy Lesznowola – 7 zł. 11. Koszt jednorazowego wypożyczenia łyżew: a) dla osoby dorosłej – 6 zł., b) dla dzieci – 3 zł Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Montaż lodowiska nastąpi do dnia 20.12.2019r. na terenie nieruchomości udostępnionej przez Zamawiającego (teren Zespołu Szkół Publicznych w Lesznowoli, przy ul. Szkolnej 8, działka nr ew. 232/2). Planowana lokalizacja lodowiska wskazana została na mapie poglądowej stanowiącej Załącznik nr 7 do SIWZ. Demontaż lodowiska nastąpi nie później niż do 16 marca 2020 r. w godz. od 8:00 do 22:00, 2. Zamawiający udostępni przyłącze elektryczne o mocy 100 kW oraz dostęp do wody; Zamawiający pokryje koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej oraz dostarczeniem wody na potrzeby eksploatacji lodowisk. 3. Dostawa, posadowienie i montaż kompaktowego agregatu chłodniczego, spełniającego poniższe wymagania: a) kompaktowy agregat chłodniczy o wydajności chłodniczej dla 34% roztworu glikolu etylenowego -12/-9 °C na poziomie min. 175 kW dla sytemu ziębniczego na bazie mat chłodniczych lub orurowanie chłodnicze z rur aluminiowych zapewniających brak falowania, b) współczynnik wydajności agregatu w trybie chłodzenia na poziomie min. COP=2,60 (COP- stosunek mocy chłodniczej do mocy pobieranej przez urządzenie), c) agregat musi być wyposażony w pełen roboczy wsad czynnika na bazie freonu dopuszczonego do stosowania i posiadającego wszelkie niezbędne atesty i zezwolenia na stosowanie, d) agregat musi posiadać minimum dwa obiegi chłodnicze, a każdy obwód chłodniczy musi być wyposażony w przetwornik wysokiego i niskiego ciśnienia, presostat wysokiego ciśnienia, e) agregat powinien zapewnić minimum cztery stopnie regulacji pracy: 25, 50, 75, 100%, f) agregat musi posiadać zintegrowany moduł hydrauliczny - pompa i naczynie rozszerzalne, elektroniczny wyłącznik przepływu, zawory odcinające i wyrównawcze, filtr wodny (średnica cząstek pow. 1 mm), przyłącze umożliwiające pomiar spadku ciśnienia parownika oraz pomiar dostępnego ciśnienia, zawór nadmiarowy dostosowany do instalacji, g) panel elektryczny agregatu musi być odporny na wpływy atmosferyczne i musi być wyposażony w dostęp rewizyjny, h) agregat musi być wyposażony w mikroprocesorowy moduł sterujący umożliwiający wyświetlanie informacji i kontrolę elementów niezbędnych do monitorowania funkcjonowania agregatu i lodowisk, i) poziom mocy akustycznej mierzony za pomocą pomiaru ciśnienia akustycznego w odległości 10 m od agregatu nie może przekraczać 65 dB (A), j) cały agregat chłodniczy musi odpowiadać wymogom bezpieczeństwa w Unii Europejskiej. 4. Dostawa i montaż modułowego systemu ziębniczego tafli lodowisk o wymiarach min. 18 m x 40 m oraz o wymiarach 10 m x 10 m: a) długość pojedynczego modułu min. 2,5 mb, b) kolektory zasilające muszą pracować w odpowiednim układzie, c) odległość (podziałka) pomiędzy osiami sąsiednich przewodów ziębniczych - nie może być większa niż 20 mm dla zapewnienia krótkiej drogi wymiany ciepła i bardzo równomiernej temperatury lodu, d) przewody ziębnicze muszą być wykonane z odpowiedniej gumy zapewniającego brak „falowania" po rozłożeniu na planowanej powierzchni. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania przewodów ziębniczych wykonanych z materiału wykazującego tendencje do „falowania" i powodujących potrzebę budowania i utrzymywania tafli lodu o nadmiernej grubości (max. 6 cm), e) kolektory zasilające muszą być zabudowane w sztywnej ramie stalowej, dodatkowo obudowanej blachą celem zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem i dostępem osób niepowołanych. Dla połączenia między sobą rur kolektorów poszczególnych modułów muszą być użyte szybkozłącza zapewniające możliwie szybki montaż i demontaż oraz szczelność połączenia, f) Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć powierzchnię pod taflą lodowisk poprzez rozłożenie na całej powierzchni foli budowlanej oraz styropianu o grubości min. 4 cm. 5. Dostawa i napełnienie instalacji 34% roztworem glikolu etylenowego w ilości niezbędnej dla prawidłowej pracy układu. 6. Dostawa i montaż band na lodowisko 18 m x 40 m o wysokości od 1,1 m do 1,2 m: a) bandy muszą być wyposażone w dwie bramki wejście/wyjście oraz bramę wjazdową dla rolby o szerokości min. 3,20 m, b) konstrukcja band musi być wykonana ze stali cynkowanej ogniowo a wypełnienie z płyt PEHD o grubości min. 5 mm w kolorze białym, c) bandy wyposażone muszą być w dolną listwę okopową wykonaną z PEHD o grubości min. 10 mm w kolorze żółtym do wysokości max. 0,20 m oraz górne pochwyty wykonane z PE o grubości min. 10 mm w kolorze niebieskim lub czerwonym, d) promień w narożnikach bandy - max. 4,50 m. 7. Dostawa i montaż drewnianych dwustronnych band na lodowisko 10 m x 10 m o wysokości od 1,1 m do 1,2 m. a) konstrukcja band wykonana z drewna heblowanego. Deski o szerokości min. 200 mm mocowane dwustronnie pod kątem min. 10 °C. Cztery deski na każdą ze stron, b) górne pochwyty wykonane z drewna heblowanego o grubości min. 20 mm. 8. Dostawa maszyny do pielęgnacji lodowisk o parametrach i funkcjach: a) struganie tafli lodu (nóż strugający o długości min 200 cm), b) polewanie tafli lodu/pielęgnacja tafli lodu (maszyna musi być wyposażona we własny zbiornik na wodę o pojemności min. 400 l oraz w rury wylewowe, zawór regulacyjny i fartuch do wygładzania powierzchni tafli lodu), c) maszyna powinna być wyposażona w zbiorniki na śnieg o pojemności min. 0,9 m oraz system transportu struganego lodu z tafli do zbiornika, 9. Dostawa i montaż wiaty namiotowej o wymiarach 20 x 45 m bez ścian bocznych: a) konstrukcja wiaty namiotowej z dwuspadowym dachem musi być zgodna z obowiązującymi normami bezpieczeństwa śniegowego, ogniowego i wiatrowego, z możliwością montażu na nieutwardzonym podłożu, b) wiata po montażu musi spełniać warunki swobodnego korzystania zarówno przez użytkowników jak i obsługę lodowiska. 10. Dostawa i montaż oświetlenia lodowisk składającego się z czterech 4 naświetlaczy min. 250 W (każdy). 11. Dostawa i montaż nagłośnienia lodowiska składającego się z ze wzmacniacza min. 400 W, min. 4 głośników, 1 mikrofonu bezprzewodowego, odtwarzacza muzyki. 12. Dostawa nowych wykładzin gumowych w najbliższym otoczeniu lodowisk – min. 100 m2. 13. Dostawa min. 170 par łyżew w pełnej rozmiarówce, do odpłatnego wypożyczania przez Wykonawcę. 14. Dostawa min. 20 kasków dla dzieci. 15. Dostawa ostrzałki do łyżew w celu zapewnienia codziennego ostrzenia użytkowanych łyżew i suszarki do łyżew. 16. Dostawa środków dezynfekujących. 17. Dostawa chodzików do nauki jazdy na łyżwach – 3 szt. posiadające certyfikat CE. 18. Dostawa kontenerów (lub innych pomieszczeń) na potrzeby kasy, wypożyczalni łyżew, przebieralni, małej gastronomii. 19. Dostawa ławek oraz wieszaków dla użytkowników lodowiska – min. 10 szt. 20. Pierwszy montaż i rozruch instalacji, wytworzenie tafli lodu minimum 5 cm. 21. Demontaż po okresie funkcjonowania lodowisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w terminie do dnia 16.03.2019r. Wykonawca zobowiązuję się przywrócić teren, na którym zostały zamontowane lodowiska do jego stanu przed montażem. 22. Prowadzenie bieżącej działalności, jako Wykonawca w zakresie obsługi, eksploatacji lodowiska oraz jego infrastruktury jak również wykonywania czynności rozrywkowo - edukacyjnej w zakresie jak poniżej: a) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia wypożyczalni łyżew w bezpośrednim sąsiedztwie lodowiska oraz ostrzalni łyżew jak również miejsca do suszenia łyżew. b) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykwalifikowaną kadrę (min. 3 osoby), w tym obsługę techniczną lodowisk i jego infrastruktury oraz obsługę imprez towarzyszących, c) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia lodowisk polegającego na konserwacji i pielęgnacji tafli lodowiska, dbaniu o estetyczny wygląd lodowiska, zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z lodowiska , mając do dyspozycji narzędzia i maszyny opisane jak wyżej, d) Wykonawca zobowiązany jest do serwisowania lodowiska w trakcie jego użytkowania, e) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia i ochrony lodowisk, f) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia opłaty do ZAIKS z tytułu publicznego odtwarzania utworów słownych, muzycznych, słowno - muzycznych, g) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej ilości toalet ogólnodostępnych dla użytkowników lodowiska, h) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej ilości koszy na śmieci i utylizacji śmieci na własny koszt. i) maszynę do pielęgnacji lodu wraz z obsługą do użytku w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy dziennie w godz 7:00- 8:00 oraz 15:00-16:00, j) miejsca do przechowywania odzieży dla użytkowników , przy czym Wykonawca nie bierze odpowiedzialności za pozostawione rzeczy, k) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, od roszczeń osób korzystających z lodowiska za ewentualne szkody wynikające z wypadków powstałych na lodowiskach lub bezpośrednio w sąsiedztwie i w tym zakresie zwolnienie od tej odpowiedzialności Zamawiającego, l) udostępni w widocznym miejscu regulamin korzystania z lodowisk 23. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania punktu tzw. małej gastronomii (w szczególności napoje zimne i gorące). 24. Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczania na facebooku informacji dotyczących funkcjonowania lodowiska. 25. Odpowiedzialność z tytułu użytkowania lodowiska ponosi Wykonawca. 26. Wykonawca dokona zgłoszenia o montażu lodowisk wraz z wiatą namiotową do właściwego miejscowo organu architektoniczno - budowlanego (Starostwo Powiatowe w Piasecznie). 27. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, gdy zachodzi w szczególności jedna z poniższych sytuacji: a) temperatura zewnętrzna powietrza w ciągu doby będzie wyższa niż +10 stopni Celsjusza przez co najmniej 2 godziny, b) prędkość wiatru będzie wyższa niż 2,0 m/s, przy jednoczesnej temperaturze powietrza wyższej niż +8 stopni Celsjusza, c) promieniowanie słoneczne nie będzie rozproszone przez chmury, a temperatura powietrza będzie wyższa niż +8 stopni Celsjusza, d) wystąpią intensywne opady deszczu przez co najmniej godzinę przy temperaturze powietrza 0 stopni Celsjusza, e) wystąpią przerwy w dostawie prądu, f) wystąpi opóźnienie w uruchomieniu przyłącza elektroenergetycznego. 28. Jeżeli w czasie uruchomienia lodowisk temperatura powietrza i warunki atmosferyczne nie pozwalają na utworzenie tafli lodu, termin jego utworzenia zostaje przesunięty do czasu zaistnienia korzystnych do zamrożenia tafli lodu warunków atmosferycznych.

II.5) Główny kod CPV: 44211100-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
92000000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-03-16
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-03-16

II.9) Informacje dodatkowe: Dostawa lodowiska i wiaty namiotowej wraz z montażem: zależnie od warunków atmosferycznych, do dnia 20 grudnia 2019 r. Obsługa lodowiska w terminie: do dnia 29 lutego 2020 r. Demontaż lodowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą: do dnia 16 marca 2020 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zamówienia, z których każde polegało na: dostawie, montażu oraz obsłudze (administrowaniu) obiektu sztucznego lodowiska o wymiarach min. 800 m2 . Dla wskazanych dostaw Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody (referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane) potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (np.: Konsorcjum, Spółki Cywilnej) o udzielenie niniejszego zamówienia oceniane będą łącznie wiedza i doświadczenie. 2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym; Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. 3. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Uwzględniając dyspozycję art. 26 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych i bezpłatnych bazach danych tj. aktualnego odpisu z właściwego rejestru (KRS) lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Zgodnie z §10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 października 2018r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia – Wykonawca powinien wskazać Zamawiającemu adresy internetowe ogólnodostępnych, bezpłatnych i elektronicznie prowadzonych baz danych, z których Zamawiający bezpłatnie może pozyskać określone dokumenty potwierdzające sytuację podmiotową Wykonawcy. Powyższe w szczególności dotyczy Wykonawców zagranicznych. W przypadku, gdy Wykonawca polega na sytuacji lub zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający w odniesieniu do tych podmiotów pobierze z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, niżej wymienione dokumenty, na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia tych podmiotów z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy, tj.: - odpis z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy – według formularza stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
.1. Wykonawca przedłoży wraz z ofertą przetargową: 1) Formularz OFERTA – sporządzony według formularza stanowiącego Rozdział 1 SIWZ. 2) Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt IV ppkt 1 niniejszej SIWZ, aktualne na dzień składania ofert – sporządzone na formularzu lub według formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku podmiotów występujących wspólnie (Konsorcjum, Spółka Cywilna) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, aktualne na dzień składania ofert - sporządzone na formularzu lub według formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku podmiotów występujących wspólnie (Konsorcjum, Spółka Cywilna) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 4) Pełnomocnictwo (oryginał dokumentu lub kopia pełnomocnictwa poświadczona notarialnie) do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy. Uwaga: Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich dokumentach rejestrowych i nie są uprawnieni do reprezentowania wykonawcy. 5) Pełnomocnictwo (oryginał dokumentu lub kopia pełnomocnictwa poświadczona notarialnie) do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np.: jako: Konsorcjum, Spółka Cywilna). Uwaga: Pełnomocnictwo należy załączyć tylko wówczas, jeżeli dotyczy. UWAGA: Pod pojęciem „kopia pełnomocnictwa poświadczona notarialnie” należy rozumieć odpis pełnomocnictwa poświadczony notarialnie (w tym kserograficzna kopia poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem). 6) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (oryginał), o którym mowa w Rozdziale 2, pkt. V SIWZ. Dokument ten powinien w szczególności zawierać następujące informacje: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wzór zobowiązania, o którym mowa powyżej – stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej www.lesznowola.eobip.pl w zakładce „Przetargi” informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.: dotyczącej: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekaże Zamawiającemu oświadczenie (oryginał) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych – według formularza stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena ofertowa brutto60,00
doświadczenie osoby wyznaczonej do nadzoru30,00
zorganizowanie imprez o charakterze kulturalno - rozrywkowym10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
W związku z brzmieniem art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku: 1) zmiany ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) wystąpienia okoliczności, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu użytkowników obiektu lodowiska, 3) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy zaproponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego i użytkowników lodowiska, 4) zaistnienia sytuacji, na które nie miał wpływu Wykonawca lub Zamawiający oraz których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, utrudniających lub uniemożliwiających wykonanie zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-25, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły