Kompleksowa rewitalizacja obiektów i ich otoczenia w ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja obiektów i ich otoczenia w Zespole Pałacowo – Parkowym w Hadlach Szklarskich w celu przywrócenia i nadania im funkcji turystyczno-rekreacyjnych”

Ogłoszenie dodano: 08.11.2019

Zamawiający: Gmina Jawornik Polski, Jawornik Polski, 37-232 Jawornik Polski (Podkarpackie)

Miejsce: Jawornik Polski

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 30.06.2021

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 02.12.2019, godzina: 11:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 08.11.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Jawornik Polski: Kompleksowa rewitalizacja obiektów i ich otoczenia w ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja obiektów i ich otoczenia w Zespole Pałacowo – Parkowym w Hadlach Szklarskich w celu przywrócenia i nadania im funkcji turystyczno-rekreacyjnych”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Postępowanie jest prowadzone w ramach projektu pn.: „Kompleksowa rewitalizacja obiektów i ich otoczenia w Zespole Pałacowo – Parkowym w Hadlach Szklarskich w celu przywrócenia i nadania im funkcji turystyczno-rekreacyjnych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej nr VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jawornik Polski, krajowy numer identyfikacyjny 65090062500000, ul. Jawornik Polski  30 , 37-232  Jawornik Polski, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 16 6514014 w. 26, e-mail zamowienia@jawornikpolski.itl.pl, faks 166 514 055.
Adres strony internetowej (URL): www.jawornikpolski.itl.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.jawornikpolski.itl.pl/bip/index.php?page=bip.php&under=22&grp=9
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.jawornikpolski.itl.pl/bip/index.php?page=bip.php&under=22&grp=9

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej - osobiście lub za pośrednictwem poczty / firmy kurierskiej
Adres:
Urząd Gminy Jawornik Polski 37-232 Jawornik Polski 30 pok. nr 1 - SEKRETARIAT

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa rewitalizacja obiektów i ich otoczenia w ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja obiektów i ich otoczenia w Zespole Pałacowo – Parkowym w Hadlach Szklarskich w celu przywrócenia i nadania im funkcji turystyczno-rekreacyjnych”
Numer referencyjny: RRG 271.10.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2. Opis przedmiotu zamówienia: Zakres prac obejmuje: 1) Prace przygotowawcze w tym zabezpieczenie terenu budowy 2) Zagospodarowanie terenu: mała architektura, stworzenie ogrodu sensorycznego, ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej, budowa lodowiska, budowa chodników, zagospodarowanie terenu zabytkowego parku wraz z remontem fontanny, wykonanie miejsc postojowych 3) Architektura: (prace ziemne, fundamenty części istniejącej i projektowanej, izolacje stóp i ław fundamentowych, ściany fundamentowe, izolacje istniejących ścian fundamentowych, konstrukcja parteru części istniejącej i projektowanej, izolacje ścian części projektowanej, strop nad parterem, konstrukcja piętra, strop nad piętrem, konstrukcja antresoli, konstrukcja dachu), prace służące realizacji stanu surowego zamkniętego (pokrycie i odwodnienie dachu, stolarka zewnętrzna, wykończenie elewacji ze ścianką wspinaczkową, wykończenie tarasu, murki oporowe żelbetowe, pochylnia dla niepełnosprawnych, schody wejściowe do budynku, nawierzchnie utwardzone przy budynku), prace wykończeniowe (posadzki, ścianki działowe, tynki wewnętrzne, sufity podwieszane, wykończenie posadzek, wykończenie ścian – okładziny i malowanie, montaż windy i balustrad wewnętrznych, stolarka wewnętrzna, wyposażenie wewnętrzne, kręgielnia i lodowisko), zagospodarowanie terenu przy budynku (schody terenowe i ściany oporowe, nawierzchnia z desek kompozytowych, suchy plac zabaw dla dzieci, wodny plac zabaw, tereny zielone), 4) Przyłącza: prądu, wody, gazu, instalacja kanalizacyjna 5) Instalacje wewnętrzne: woda zimna i ciepła, kanalizacja sanitarna, gazowa, c.o. wentylacja, klimatyzacja, instalacja elektryczna, monitoring wizyjny 6) Instalacja fotowoltaiczna 7) Wyposażenie technologiczne basenu, wodnego placu zabaw, fontanny oraz sprzęt i meble Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia przy opracowywaniu wyceny robót kosztów związanych z przywróceniem terenu do stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych, w tym odbudowę zniszczonych nawierzchni utwardzonych. W zakres zamówienia wchodzą wszystkie prace, materiały, urządzenia i usługi niezbędne do kompleksowego wykonania zamówienia i przekazania obiektu do użytkowania – zarówno wynikające wprost z dokumentacji projektowej i STWiORB, jak również w nich nieujęte, tj. np. obsługa i inwentaryzacja geodezyjna wykonywanych robót, roboty przygotowawcze i porządkowe, zagospodarowanie terenu budowy, w tym: zaplecze budowy, ogrodzenie placu budowy, zabezpieczenie placu budowy zgodnie z BHP, nadzór techniczny, pomiary elektryczne, odbiory UDT, wyposażenie w instrukcje, plan oraz sprzęt p.poż. Wykonawca zobowiązany jest w ramach zadania do wykonania dokumentacji powykonawczej oraz w ramach niniejszego zamówienia Wykonawca przygotuje dokumentację i uzyska pozwolenie na użytkowanie Zamawiający informuje, że prace prowadzone będą na terenie czynnego całorocznie Zespołu Pałacowo – Parkowego Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w sposób umożliwiający dostępność dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie przejazdu/dojazdu do nieruchomości. Zakres prac obejmuje również inne prace konieczne do wykonania zamówienia nieujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia: znaków towarowych, patentów, pochodzenia, nie ma na celu naruszenia dyspozycji wynikających z art. 29 i 7 ustawy, a służy jedynie jak najdokładniejszemu przedstawieniu oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Szczegółowo przedmiot zamówienia oraz zakres robót i obowiązków Wykonawcy określają:  Projekt budowlany wielobranżowy pn.: Rewitalizacja fragmentu obszaru Zespołu Dworskiego w Hadlach Szklarskich polegająca na przebudowie i rozbudowie istniejącego basenu, przebudowie, rozbudowie i nadbudowie istniejącego budynku oraz zmianie sposobu użytkowania na potrzeby funkcji usługowej i gastronomicznej, wraz z wewnętrzną infrastrukturą techniczną (instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, instalacja fotowoltaiki) i wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii (panele fotowoltaiczne), zagospodarowaniu terenu wraz z lokalizacją ogrodu botanicznego – ścieżki edukacyjnej, budowie lodowiska zewnętrznego, budowie elementów małej architektury, budowie parkingu dla samochodów osobowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą (instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, instalacja fotowoltaiki), na działkach nr 67/2, 68, 70, 101 obr. 2 Hadle Szklarskie w gminie Jawornik Polski, w województwie Podkarpackim  Projekt wykonawczy pn.: Rewitalizacja fragmentu obszaru Zespołu Dworskiego w Hadlach Szklarskich polegająca na przebudowie i rozbudowie istniejącego basenu, przebudowie, rozbudowie i nadbudowie istniejącego budynku oraz zmianie sposobu użytkowania na potrzeby funkcji usługowej i gastronomicznej, wraz z wewnętrzną infrastrukturą techniczną (instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, instalacja fotowoltaiki) i wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii (panele fotowoltaiczne), zagospodarowaniu terenu wraz z lokalizacją ogrodu botanicznego – ścieżki edukacyjnej, budowie lodowiska zewnętrznego, budowie elementów małej architektury, budowie parkingu dla samochodów osobowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą (instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, instalacja fotowoltaiki), na działkach nr 67/2, 68, 70, 101 obr. 2 Hadle Szklarskie w gminie Jawornik Polski, w województwie Podkarpackim  Projekt budowlany wielobranżowy przedsięwzięcia pn.: Budowa obiektu małej architektury – fontanny ogrodowej wymiana substancji istniejącej nieczynnej fontanny i jej rozbiórka wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą, na części działki nr 101 obręb 2 Hadle Szklarskie w Gminie Jawornik Polski w województwie podkarpackim  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  Przedmiary robót – materiały pomocnicze 1) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu – także w dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne („lub równoważne” – art. 29 ust 3 ustawy pzp). Dotyczą one wszystkich elementów / składników opisu przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, które są wymagane od wykonawcy. Zamawiający przygotowując opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postepowaniu wskazał wszystkie znane mu przypadki i w każdym z nich podał zasady oceny rozwiązań równoważnych. Jeżeli wykonawca stwierdzi / zauważy, analizując opis przedmiotu zamówienia, że nie są to wszystkie przypadki, prosi się wykonawcę, aby niezwłocznie/przed terminem składania ofert przekazał zamawiającemu tą informację wskazując to w zapytaniu dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia i zasad oceny rozwiązań równoważnych.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45000000-9
45400000-1
45300000-0
45330000-7
45330000-9
45331200-8
45212212-5
45255600-5
45310000-3
09331200-0
45311100-1
45261215-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wprowadza żadnego opisu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że: a) w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową na kwotę co najmniej 3 000 000,00 zł (trzy miliony złotych). Informacje dodatkowe: W przypadku wykazania przez Wykonawców, wartości niezbędnych do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 22a PZP minimum jeden Wykonawca albo wszyscy Ci wykonawcy wspólnie powinni spełniać warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Konieczność ich spełniania odnosi się do konsorcjum jako całości, nie do jego poszczególnych członków. 5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie – nie krótszym niż 5 dni – aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzających brak podstaw do wykluczenia. A – dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu A. 1 Dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej a) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy w wysokości 3 000 000,00 zł, (trzy miliony złotych) w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert W przypadku wykazania przez Wykonawców, wartości niezbędnych do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany. Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymagane w pkt VI SIWZ pkt A.1 i A.2 składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunków, w zakresie opisanym w pkt V SIWZ pkt 1.2
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony: a) w zakresie doświadczenia: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 roboty budowlane polegające na budowie/rozbudowie/przebudowie budynków użyteczności publicznej o wartości co najmniej 3 000 000,00 zł brutto. Informacje dodatkowe: W przypadku wykazania przez Wykonawców, wartości niezbędnych do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 22a PZP minimum jeden wykonawca albo wszyscy Ci wykonawcy wspólnie powinni spełniać warunek doświadczenia. Konieczność ich spełniania odnosi się do konsorcjum jako całości, nie do jego poszczególnych członków. b) w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować: 1) osobą – kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane w branży budowlanej, w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, posiadającego doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy przy budowie/rozbudowie/przebudowie obiektu użyteczności publicznej 2) osobą – kierownika robót, posiadającego uprawnienia budowlane w branży budowlanej, w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 3) osobą – kierownika robót posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 22aPZP minimum jeden wykonawca albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie powinni spełniać warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Konieczność ich spełniania odnosi się do konsorcjum jako całości, nie do jego poszczególnych członków. Osoby wymienione w ppktach 1), 2), które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, muszą posiadać wymagane uprawnienia, określone szczegółowo powyżej, potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zmianami) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz.U.z 2014r., poz.1278) lub odpowiednio im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej( Dz.U. z 2016r poz.65), lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art.20a ustawy z dnia 15 grudnia2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów(Dz.U.2014r. poz.1946). Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie – nie krótszym niż 5 dni – aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzających brak podstaw do wykluczenia. A.2 Dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie/rozbudowie/przebudowie obiektów użyteczności publicznej o wartości co najmniej 3 000 000,00 zł brutto wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Propozycja dokumentu stanowi złącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. W przypadku wykazania przez Wykonawców, wartości niezbędnych do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany. b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi, tj. 1) osobą – kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane w branży budowlanej, w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, posiadającego doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy przy budowie/rozbudowie/przebudowie obiektów użyteczności publicznej 2) osobą – kierownika robót, posiadającego uprawnienia budowlane w branży budowlanej, w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 3) osobą – kierownika robót posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający uzna uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach kwalifikacji zawodowych nabytych w Państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz.65), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia. Wzór dokumentu stanowi złącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymagane w pkt VI SIWZ pkt A.1 i A.2 składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunków, w zakresie opisanym w pkt V SIWZ pkt 1.2.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie – nie krótszym niż 5 dni – aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzających brak podstaw do wykluczenia. B – dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia 1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 4) Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.) Wzór dokumentu stanowi złącznik nr 11 do niniejszej SIWZ. Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VI. Etap III – po dokonaniu oceny: pkt B ppkt 1) - 4) składa odpowiednio: a) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymagane w pkt VI SIWZ pkt B składa każdy z uczestników Konsorcjum
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie – nie krótszym niż 5 dni – aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzających brak podstaw do wykluczenia. A – dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu A. 1 Dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej a) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy w wysokości 3 000 000,00 zł, (trzy miliony złotych) w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert W przypadku wykazania przez Wykonawców, wartości niezbędnych do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany. A.2 Dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie/rozbudowie/przebudowie obiektów użyteczności publicznej o wartości co najmniej 3 000 000,00 zł brutto wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Propozycja dokumentu stanowi złącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. W przypadku wykazania przez Wykonawców, wartości niezbędnych do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany. b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi, tj. 1) osobą – kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane w branży budowlanej, w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, posiadającego doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy przy budowie/rozbudowie/przebudowie obiektów użyteczności publicznej 2) osobą – kierownika robót, posiadającego uprawnienia budowlane w branży budowlanej, w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 3) osobą – kierownika robót posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający uzna uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach kwalifikacji zawodowych nabytych w Państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz.65), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia. Wzór dokumentu stanowi złącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymagane w pkt VI SIWZ pkt A.1 i A.2 składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunków, w zakresie opisanym w pkt V SIWZ pkt 1.2.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Każdy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ( http://www.jawornikpolski.itl.pl/bip/ ) informacji z otwarcia ofert o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy, przekażą Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. UWAGA: W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), wymóg złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 dotyczy każdego partnera konsorcjum/wspólnika spółki cywilnej. VI. A. INNE DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY ETAP SKŁADANIA OFERT: 1. Wypełniony i podpisany formularz oferty - załącznik Nr 1 do SIWZ 2. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Musi być załączone w oryginale albo załączona jako kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie. (jeśli dotyczy) 3. Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji ich potencjału technicznego, kadrowego lub finansowego na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – załącznik nr 10 do SIWZ (jeśli dotyczy). ETAP PO DOKONANIU OCENY OFERT: 1. W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązek udowodnienia ich równoważności z wymaganiami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca musi w takim przypadku załączyć zestawienie materiałów równoważnych wraz z innymi niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie w/w wymagań np. kart urządzeń, kart katalogowych, certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, dokumentację techniczną rozruchową urządzeń (DTR),
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących form: - pieniądzu (nr konta UG Jawornik Polski – 14 9106 1018 2004 1000 0026 0004 BS Przeworsk O/Jawornik Polski) - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - gwarancjach bankowych - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz.1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240) 3. Potwierdzoną Kopię dowodu uiszczenia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty 4. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno być załączone do oferty w formie oryginału. 5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 6. Za datę wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się datę uznania rachunku Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia czasu wpływu wadium na swoje konto. 7. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej musi mieć datę początkową ważności równą co najmniej terminowi złożenia oferty określonej w siwz, a datę końcową ważności upływającą najwcześniej w ostatnim dniu związania ofertą wymaganą zapisami siwz. 8. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, i nieodwołalne na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.46 ust.4a i 5 pzp. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. - Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie. b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. c) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji i rękojmi40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
§ 17 Zmiany Umowy 1. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość istotnych zmian Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych poniżej okoliczności oraz określa warunki tych zmian: 1.1 W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem Umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w § 8 Umowy, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za roboty, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 1.2 W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. (z poźń. zm.) o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i/lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w § 8 Umowy, o współczynnik wzrostu kosztów pracy i/lub ubezpieczenia po odpowiednim udokumentowaniu - kalkulacji kosztów (pracy, ubezpieczenia). 1.3 W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w § 8 Umowy, o współczynnik wzrostu kosztów pracy po odpowiednim udokumentowaniu - kalkulacji kosztów 1.4 W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron Umowy, wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji Umowy, wysokości wynagrodzenia, określonego w § 8 Umowy, lub terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 2 Umowy. 1.5 Możliwość Zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ppkt 1.3.1-1.3.9, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności tj.: 1.5.1 wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających realizację kontraktu w terminie poprzez wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne pod pojęciem których rozumie się niekorzystne warunki atmosferyczne w postaci opadów deszczu i/lub śniegu i/lub gradu uniemożliwiających prawidłowe wykonanie całości bądź części przedmiotu umowy z powodu technologii prac określonej umową, normami lub innymi przepisami, wymagających konkretnych warunków atmosferycznych; wystąpienia temperatury powietrza niepozwalającej na realizacje przedmiotu umowy (w całości lub części) stosownie do wymogów i ograniczeń określonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; działanie siły wyższej, pod pojęciem której rozumie się wszystkie zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przez Stronę lub Strony umowy, a zaistniałe po zawarciu umowy, uniemożliwiającej prowadzenie robót, dokonywanie odbioru. 1.5.2 zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego: - wstrzymanie robót przez zamawiającego, - konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy, 1.5.3 będą miały miejsce uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania: - przedmiotu zamówienia proponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, - jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, 1.5.4 zmiany będące następstwem działania organów administracji, konserwatora zabytków lub innych instytucji i/lub podmiotów 1.5.5 jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez /lub dających się przypisać zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez zamawiającego na terenie wykonywania prac budowlanych, 1.5.6 działania osób trzecich, nie będących konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, które uniemożliwią wykonywanie prac, 1.5.7 w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, w takim przypadku termin może zostać wydłużony o czas niezbędnych do przeprowadzenia robót zamiennych, 1.5.8 w przypadku dopuszczonego prawem zlecenia robót dodatkowych, jeżeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy poprzez wydłużenie o okres niezbędny do dokończenia robót. 1.5.9 na skutek decyzji służb, inspekcji i straży, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, w takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas trwania zawieszenia realizacji zamówienia, 1.5.10 inne przyczyny zewnętrzne niezależne od zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożnością prowadzenia prac. 1.5.11 w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych odbiegających od przyjętych w specyfikacjach i dokumentacji technicznej, skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych 1.5.12 W przypadku wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w specyfikacjach i dokumentacji technicznej, w szczególności istnienia niezainwentaryzowanej lub błędnie zainwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach 1.5.13 W przypadku wystąpienia znalezisk archeologicznych bądź niewybuchów lub niewypałów 1.5.14 W przypadku wystąpienia przedłużających się konsultacji społecznych i/lub sprzeciwów / protestów mieszkańców uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy w całości lub części 1.6 W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, które nie mogły być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności lub które ujawniły się podczas wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiającego w zakresie w jakim korzyść może polegać na: 1.6.1 zmianach mających wpływ na przyspieszenie wykonania, 1.6.2 zmianach mających wpływ na obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie, lub użytkowanie, 1.6.3 zmianach mających wpływ na poprawę sprawności, wydajności wykonanych robót dla Zamawiającego, 1.6.4 zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 1.6.5 zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowania, 1.6.6 zmianach mających wpływ na poprawę parametrów technicznych, 1.6.7 zmianach mających wpływ na poprawę parametrów funkcjonalno-użytkowych, 1.6.8 aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy lub zmianę wynagrodzenia określonego w § 8 Umowy oraz jeżeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą pod warunkiem uzyskania zgody Instytucji zarządzającej na wydłużenie terminu realizacji projektu. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy w przypadku uzyskania zgody Instytucji Zarządzającej na wydłużenie terminu realizacji projektu. 4. W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawcę na przeszkody w postaci niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytków archeologicznych i podobnych przeszkód, o ile istnienie tego rodzaju przeszkód nie mogło być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania Umowy w niezbędnym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunięciu przeszkód mógł wykonać prawidłowo przedmiot Umowy. 5. Zamawiający dopuszcza zmiany (nieistotne z punktu widzenia prawa budowlanego), jeżeli z przyczyn technicznych lub innych przyczyn niezależnych od wykonawcy i/lub zamawiającego niemożliwym jest wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z pierwotnym projektem. 6. Zamawiający dopuszcza zmiany co do sposobu i warunków realizacji przedmiotu umowy w sytuacji: 6.1. wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w graniach i na zasadach określonych ustawą Prawo budowlane, których konieczność dokonania wskazana została przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji przedmiotu umowy, nie powodujących istotnego odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub warunków pozwolenia na budowę – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek wnioskodawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. 6.2. Wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do usunięcia lub uniknięcia kolizji, w sytuacji gdy wykonywanie przedmiotu umowy nie będzie możliwe ze względu na konieczność skoordynowania robót z wykonawcą innych robót. 6.3. Wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami 6.4. Konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa 6.5. Konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii 6.6. Konieczności realizacji jakiejkolwiek części przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacjach czy dokumentacji technicznej, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy 6.7. w przypadku wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających od przyjętych w specyfikacjach i dokumentacji technicznej, skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych. 6.8. Wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w specyfikacjach i dokumentacji technicznej, w szczególności istnienia niezainwentaryzowanej lub błędnie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a także innych niezainwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach. 6.9. W przypadku wystąpienia znalezisk archeologicznych bądź niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależyty wykonaniem przedmiotu umowy 7. W przypadku uzgodnienia pomiędzy stronami skrócenia terminu realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 2 Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę skutkującą skróceniem terminu realizacji przedmiotu umowy o uzgodniony okres. 8. Zamawiający dopuszcza zmiany zakresu przedmiotu umowy w sytuacji: 8.1. zaistnienia niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron okoliczności powodujących niecelowość, zbędność czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów przedmiotu umowy z punktu widzenia Zamawiającego przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu umowy. 8.2. Wystąpienia sytuacji braku możliwości realizacji poszczególnych elementów przedmiotu umowy przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia z uwagi na protesty mieszkańców czy protesty społeczne, uwarunkowania techniczne czy okoliczności formalno-prawne, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu umowy. 8.3. w przypadku wykonywania robót zamiennych lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem nieprzekroczenia części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ – zmiana może dotyczyć wynagrodzenia, wymogów w zakresie odbioru robót i innych okoliczności powstałych w związku z robotami zamiennymi lub ograniczeniem zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia. 8.4. w przypadku wykrycia poważnych wad dokumentacji projektowej na etapie wykonywania umowy, które będą miały istotny wpływ na wykonywanie przedmiotu umowy – gdy okoliczność ta wpłynęła na konieczność zmiany wynagrodzenia, wymogów w zakresie odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w związku z zaistniałą wadą dokumentacji projektowej i zmiany te będą konieczne gdyż kontynuacja wykonania umowy groziłaby powstaniem obiektu obarczonego wadą. 8.5. Zamawiający może dopuścić zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, które są następstwem: 8.5.1. dokonania na podstawie art. 23 pkt 1 prawo budowlane zmian w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych 8.5.2. dokonania na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo Budowlane uzgodnionej możliwości wprowadzenia uzasadnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inżyniera 8.5.3. zmiany dokonanej podczas wykonywania robót budowlanych, która nie odstępuje w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy prawo budowlane, lub zmiany dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy prawo budowlane. 8.5.4. Zmiany dokonanej na podstawie art. 36a ustawy prawo budowlane będącej zmianą istotną pod warunkiem uzyskania niezbędnej dokumentacji oraz zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej w przypadku zaistnienia konieczności dokonania takiej zmiany. 8.6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może dopuścić wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez wykonawcę rozwiązanie jest lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt. W tym przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny, zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami i uzasadnieniem. Projekt taki wymagać będzie akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia realizacji przez Zamawiającego. 9. Zmiany sposobu płatności w szczególności zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) ilości faktur częściowych/ ilości odbiorów częściowych robót – z wyłącznej inicjatywy zamawiającego. 10. W przypadku, gdy w Umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień Umowy, w których występują takie oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe. 11. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian i uzupełnień nieistotnych Umowy (nie stanowiących zmian istotnych niniejszej umowy). 12. W przypadku zmiany kierownika budowy/robót (jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego) na wniosek Wykonawcy w przypadku: 12.1. choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy/robót, 12.2. nie wywiązywania się kierownika budowy/robót z obowiązków wynikających z umowy, 12.3. jeżeli zmiana kierownika budowy/robot stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, odejścia z pracy). 13. Wszystkie postanowienia, o których mowa w ust. 1 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. 14. Pozostałe zmiany 14.1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. zmiana danych teleadresowych, zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy itp.), 14.2. w przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 14.3. konieczność wprowadzania zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie, 14.4. zmiana strony umowy w sytuacji, gdy w prawa i obowiązki Wykonawcy wstąpi inny podmiot; 14.4.1. zmiana w zakresie podwykonawstwa, możliwa jest zmiana podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże że nie podlega wykluczeniu oraz spełniania warunki w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca, 15. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej jest: 15.1. inicjowanie zmian przez wykonawcę lub zamawiającego, 15.2. uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy, 15.3. forma pisemna pod rygorem nieważności. 15.4. Dopuszczalne są zmiany umowy polegające na zmianie jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmiana technologii. Zastosowana zmiana musi być, co najmniej równoważna do rozwiązania projektowanego. W powyższym przypadku Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia uzgodnień z projektantem odnośnie proponowanych zmian i zapewnienia spełnienia wszelkich wymagań z tym związanych, koniecznych do dopuszczenia do użytkowania obiektu wykonanego w ramach niniejszej umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-02, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Jawornik Polski, 37-232 Jawornik Polski 30, tel. 16 651-40-14, faks 16 651-40-55, e-mail: sekretariat@jawornikpolski.itl.pl 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Jawornik Polski jest Inspektor Gminny email: iod@jawornikpolski.itl.pl;* 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Kompleksowa rewitalizacja obiektów i ich otoczenia w ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja obiektów i ich otoczenia w Zespole Pałacowo – Parkowym w Hadlach Szklarskich w celu przywrócenia i nadania im funkcji turystyczno-rekreacyjnych nr ref. postępowania RRG 271.10.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. posiada Pani/Pan: • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. nie przysługuje Pani/Panu: c) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; e) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły