Zagospodarowanie terenu przy Bursie Szkolnej w Stargardzie

Ogłoszenie dodano: 08.11.2019

Zamawiający: Powiat Stargardzki, ul. Skarbowa, 73-110 Stargard (Zachodniopomorskie)

Miejsce: Stargard

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 26.11.2019, godzina: 11:30 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 07.01.2020 08.11.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Powiat Stargardzki: Zagospodarowanie terenu przy Bursie Szkolnej w Stargardzie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Stargardzki, krajowy numer identyfikacyjny 81168421000000, ul. ul. Skarbowa  1 , 73-110  Stargard, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. +48914804802, e-mail przetargi@powiatstargardzki.pl, faks +48914804801.
Adres strony internetowej (URL): https://powiatstargardzki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.powiatstargardzki.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.powiatstargardzki.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Starostwo Powiatowe, ul. Skarbowa 1; 73-110 Stargard, Kancelaria Ogólna

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie terenu przy Bursie Szkolnej w Stargardzie
Numer referencyjny: WZ.272.14.2019.WJ1
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu od strony Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie oraz od strony głównego wjazdu na teren Bursy Szkolnej wraz z wymianą odcinka zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. 2. Zakres robót: Część I zamówienia – Zagospodarowanie terenu od strony Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie: 1) wykonanie chodnika umożliwiającego dojście do budynku od strony Al. Żołnierza Bocznej, 2) wykonanie miejsc postojowych, w tym w szczególności dla osób niepełnosprawnych ruchowo, przed wejściem do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 3) wymiana ogrodzenia wzdłuż drogi wewnętrznej oraz na granicy z sąsiadującą nieruchomością, 4) montaż bramy wjazdowej, 5) roboty towarzyszące, niezbędne dla prawidłowego wykonania robót. Część II zamówienia – Wykonanie dojścia do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej od strony głównego wejścia na teren Bursy Szkolnej wraz z wymianą zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej: 1) wymiana odcinka zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, 2) wykonanie chodnika z kostki brukowej, 3) naprawa schodów do kuchni z wymianą okładzin, 4) roboty uzupełniające: montaż drzwi w pomieszczeniu pomp ciepła oraz kratek wentylacyjnych, 5) roboty towarzyszące, niezbędne dla prawidłowego wykonania robót. 3. Szczegółowy opis przedmiotu oraz zakres zamówienia zawarty jest w SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111291-4
45233222-1
45340000-2
45421148-3
45332000-3
45453000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamówienie to będzie polegać na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do tych udzielonych w zamówieniu podstawowym i będzie zgodne z jego przedmiotem. Zamówienie zostanie udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba udzielenia zamówienia oraz zapewnione zostaną środki finansowe na ten cel. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegać będzie na wykonaniu robót budowlanych polegających na dalszym zagospodarowaniu terenu wokół budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie, tj. wykonaniu placu manewrowego wraz z wyodrębnieniem ciągu pieszego przy istniejącym placu postojowym (część C) oraz naprawie istniejącej nawierzchni asfaltowej wzdłuż elewacji frontowej (część D) oraz wykonaniu ogrodzenia miejsca przechowywania odpadów i wymiany pokrywy wejścia do magazynu kuchni. Zakres robót obejmie: 1) wykonanie ogrodzenia miejsca przechowywania odpadów, 2) układanie nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni ok. 319,104 m², 3) uzupełnienie podłoża, asfaltu o powierzchni ok. 20,000 m² 4) wymianę pokrywy wejścia do magazynu kuchni, 5) roboty towarzyszące, niezbędne dla prawidłowego wykonania robót. Zamówienie, w zakresie ppkt 1, zostanie udzielone Wykonawcy realizującemu zamówienie podstawowe w zakresie I części zamówienia, natomiast zadanie opisane w ppkt 2-5, zostanie udzielone Wykonawcy realizującemu zamówienie podstawowe w zakresie II części zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 104
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Za spełnienie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, co najmniej: a) dla I części zamówienia - 50 000 zł, b) dla II części zamówienia – 110 000 zł. W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na realizację I oraz II części zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas, gdy Wykonawca będzie posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, co najmniej 160 000 zł.
Informacje dodatkowe szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Za spełnienie warunku dysponowania odpowiednimi zdolnościami technicznymi lub zawodowymi Zamawiający uzna: 1) dysponowanie przez Wykonawcę osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branżach występujących w przedmiocie zamówienia, tj.: a) dla I części zamówienia: co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami branży konstrukcyjno-budowlanej bądź w co najmniej ograniczonym zakresie uprawnienia branży drogowej oraz należącą do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, b) dla II części zamówienia: co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami branży konstrukcyjno-budowlanej bądź w co najmniej ograniczonym zakresie uprawnienia branży drogowej oraz co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami branży sanitarnej i należącymi do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, c) w przypadku składania oferty na I i II część zamówienia: co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami branży konstrukcyjno-budowlanej bądź w co najmniej ograniczonym zakresie uprawnienia branży drogowej oraz co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami branży sanitarnej i należącymi do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, 2) wykazanie przez Wykonawcę, że: a) w przypadku składania oferty na I część zamówienia: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował w ramach jednego przedsięwzięcia bądź zadania inwestycyjnego roboty zagospodarowania terenu, obejmujące: roboty ziemne, układanie nawierzchni o powierzchni co najmniej 150 m². Wykonawca zobowiązany jest wykazać co najmniej jedną taką realizację, b) w przypadku składania oferty na II część zamówienia: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował w ramach jednego przedsięwzięcia bądź zadania inwestycyjnego roboty zagospodarowania terenu, obejmujące: roboty ziemne, układanie nawierzchni o powierzchni co najmniej 70 m² oraz roboty polegające na wykonaniu/wymianie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Wykonawca zobowiązany jest wykazać co najmniej jedną taką realizację, bądź: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował w ramach jednego przedsięwzięcia bądź zadania inwestycyjnego roboty zagospodarowania terenu, obejmujące: roboty ziemne, układanie nawierzchni o powierzchni co najmniej 70 m² oraz w ramach odrębnego przedsięwzięcia/ zadania zrealizował roboty polegające na wykonaniu/wymianie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że zrealizował co najmniej po jednej takiej realizacji, c) w przypadku składania oferty na I i II część zamówienia: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował w ramach jednego przedsięwzięcia bądź zadania inwestycyjnego roboty zagospodarowania terenu, obejmujące: roboty ziemne, układanie nawierzchni o powierzchni co najmniej 220 m² oraz roboty polegające na wykonaniu/wymianie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Wykonawca zobowiązany jest wykazać co najmniej jedną taką realizację, bądź: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował w ramach jednego przedsięwzięcia bądź zadania inwestycyjnego roboty zagospodarowania terenu, obejmujące: roboty ziemne, układanie nawierzchni o powierzchni co najmniej 220 m² oraz w ramach odrębnego przedsięwzięcia/ zadania zrealizował roboty polegające na wykonaniu/wymianie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że zrealizował co najmniej po jednej takiej realizacji.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, należy złożyć następujące dokumenty: 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski i powinny być wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Sekcji III.4 pkt 1 ppkt 1. 5. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w Sekcji III.4 pkt 1 ppkt 1, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy – Prawo zamówień publicznych. Szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, należy złożyć dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną, co najmniej: a) dla I części zamówienia - 50 000 zł, b) dla II części zamówienia – 110 000 zł. W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na realizację I oraz II części zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas, gdy Wykonawca będzie posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, co najmniej 160 000 zł. 2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, należy złożyć następujące dokumenty: a) wykaz robót budowlanych (tj. opisanych w § 8 pkt 2 ppkt 2 lit b SIWZ),wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień (tj. opisanych w § 8 pkt 2 ppkt 2 lit a SIWZ), doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z Ofertą: 1) kosztorysy ofertowe, sporządzone zgodnie z przedmiarami robót, będącymi załącznikami do SIWZ, stanowiące integralną część oferty. Pożądana jest rozszerzona wersja kosztorysu wraz z zestawieniem materiałowym i wskazaniem przyjętych stawek i narzutów, 2) wykaz części zamówienia, jakie będą powierzone Podwykonawcom– jeżeli dotyczy, 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z §11 pkt 4 ppkt 1 SIWZ – jeżeli dotyczy, 4) upoważnienie osób podpisujących ofertę do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku, gdy ofertę podpisują osoby inne niż wymienione w wypisie z właściwego rejestru bądź innym dokumencie dopuszczającym Wykonawcę do obrotu prawnego, 5) pełnomocnictwo dla podmiotu występującego w postępowaniu w imieniu grupy wykonawców, 6) dowód wniesienia wadium. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (informacja z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 1) dla I części zamówienia – 800,00 zł, 2) dla II części zamówienia – 1 700 zł. Szczegółowe informacje dotyczące wniesienia wadium zawarte są w SIWZ

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Tak
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
Strony uzgadniają, że na poczet robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia Zamawiający może udzielić Wykonawcy zaliczki na kwotę stanowiącą równowartość 50 % wynagrodzenia brutto, płatnej po złożeniu przez Wykonawcę zabezpieczenia stanowiącego równowartość zaliczki, wniesionego w formie pieniężnej. Szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ.

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
termin realizacji24,00
termin gwarancji16,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy, w przypadku: 1) zmiany stawki podatku VAT – w przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT, 2) w zakresie dotyczącym udziału w realizacji zamówienia podwykonawców. Oznacza, to możliwość dopuszczenia podwykonawców na każdym etapie realizacji umowy, pod warunkiem wypełnienia obowiązków określonych w SIWZ oraz w umowie. 3) zmiany terminu: a) będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności zawieszenia robót przez Zamawiającego, z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę, wynikających np. z konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, b) ze względu na siłę wyższą oraz znaleziska uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie, c) ze względu na wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót, d) będącego następstwem zawieszania robót, z tym zastrzeżeniem, że przesunięcie terminu zakończenia robót będzie równe okresowi zawieszania robót. O konieczności zawieszania robót decyduje Inwestor zastępczy. e) będącej następstwem konieczności wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych, które będą miały istotny wpływ na przedłużenie terminu zakończenia inwestycji, f) z przyczyn organizacyjnych występujących po stronie Użytkownika, gdy realizacja robót nie jest możliwa zgodnie z harmonogramem, 4) zmiany wynagrodzenia, z powodu: a) konieczności wykonania robót dodatkowych, jeżeli generują dodatkowe koszty dla Zamawiającego, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, b) nieuwzględnienia w kosztorysie ofertowym elementów robót niezbędnych do wykonania zamówienia, które nie zostały skalkulowane z powodu ich niewykazania w przedmiarze robót. Zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana po potwierdzeniu zasadności uwzględnienia tych elementów robót w przedmiarze przez Inwestora zastępczego. c) konieczności zwiększenia obmiaru robót w poszczególnych pozycjach kosztorysowych, z powodu wystąpienia różnic pomiędzy ilościami przyjętymi w przedmiarach robót a faktycznie występującymi w obiekcie. Zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana po potwierdzeniu przez Inwestora zastępczego zasadności powyższego. 5) możliwości wykonania robót zamiennych lub zamiany materiałów i urządzeń, w przypadkach określonych w §3 pkt 18 i 19 SIWZ. 3. Zwiększenie ilości poszczególnych elementów wyceny robót – obmiaru robót, nie stanowi zmiany umowy, pod warunkiem, że zmiana ta nie wpłynie na zwiększenie wynagrodzenia, wynikającego z zawartej umowy. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korekty ilości poszczególnych elementów robót. 5. Nie stanowi zmiany umowy zmniejszenie ilości poszczególnych elementów wyceny robót – obmiaru robót.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-26, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy – Prawo zamówień publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywane przez nie czynności polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ. 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Stargardzki z siedzibą w Stargardzie, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard, tel. 91 48 04 802/803, 2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Stargardzie jest Pan Łukasz Wilkosz, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod nr tel. 91 834 02 83, e-mail: iod@powiatstargardzki.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w ppkt 1), 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zagospodarowanie terenu przy Bursie Szkolnej w Stargardzie”, Nr WZ.272.14.2019.WJ1 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 3. Zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1986), Zamawiający informuje, że: 1) w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – art. 8a ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, 2) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - art. 8a ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, 3) w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - art. 97 ust. 1a ustawy – Prawo zamówień publicznych. 4. Wszelkie inne szczegółowe informacje zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Zagospodarowanie terenu od strony Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu od strony Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie. Zakres robót: 1) wykonanie chodnika umożliwiającego dojście do budynku od strony Al. Żołnierza Bocznej, 2) wykonanie miejsc postojowych, w tym w szczególności dla osób niepełnosprawnych ruchowo, przed wejściem do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 3) wymiana ogrodzenia wzdłuż drogi wewnętrznej oraz na granicy z sąsiadującą nieruchomością, 4) montaż bramy wjazdowej, 5) roboty towarzyszące, niezbędne dla prawidłowego wykonania robót. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111291-4, 45233222-1, 45340000-2, 45421148-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 104
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin realizacji24,00
termin gwarancji16,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Wykonanie dojścia do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej od strony głównego wejścia na teren Bursy Szkolnej wraz z wymianą zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu od strony głównego wjazdu na teren Bursy Szkolnej wraz z wymianą odcinka zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Zakres robót: 1) wymiana odcinka zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, 2) wykonanie chodnika z kostki brukowej, 3) naprawa schodów do kuchni z wymianą okładzin, 4) roboty uzupełniające: montaż drzwi w pomieszczeniu pomp ciepła oraz kratek wentylacyjnych, 5) roboty towarzyszące, niezbędne dla prawidłowego wykonania robót. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111291-4, 45233222-1, 45332000-3, 45453000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 104
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin realizacji24,00
termin gwarancji16,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły