Budowa pieszej kładki drewnianej wraz z dwoma tarasami widokowymi na terenie rezerwatu przyrody Śnieżycowy Jar

Ogłoszenie dodano: 15.10.2019

Zamawiający: Skarb Państwa Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łopuchówko, Łopuchówko, 62-095 Murowana Goślina (Wielkopolskie)

Miejsce: Murowana Goślina

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 28.02.2020

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 30.10.2019, godzina: 09:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 25.11.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Skarb Państwa Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łopuchówko: Budowa pieszej kładki drewnianej wraz z dwoma tarasami widokowymi na terenie rezerwatu przyrody Śnieżycowy Jar
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Skarb Państwa Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łopuchówko, krajowy numer identyfikacyjny 63001151000000, ul. Łopuchówko  1 , 62-095  Murowana Goślina, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 061 8122161, 604-549-228, , e-mail lopuchowko@poznan.lasy.gov.pl, , faks 618 122 161.
Adres strony internetowej (URL): http://www.lopuchowko.poznan.lasy.gov.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Nie dotyczy.
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/nadl_lopuchowko/zamowienia_publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Nadleśnictwo Łopuchówko, Łopuchówko 1, 62-095 Murowana Goślina – Sekretariat Nadleśnictwa.
Adres:
Nadleśnictwo Łopuchówko, Łopuchówko 1, 62-095 Murowana Goślina – Sekretariat Nadleśnictwa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa pieszej kładki drewnianej wraz z dwoma tarasami widokowymi na terenie rezerwatu przyrody Śnieżycowy Jar
Numer referencyjny: SA.270.9.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową pieszej kładki drewnianej wraz z dwoma tarasami widokowymi na terenie Rezerwatu przyrody Śnieżycowy Jar w zakresie oznaczonym w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 12 do SIWZ, na podstawie ostatecznej decyzji nr 48/Z/19 z dnia 23 lipca 2019 r., znak spr: IR-V.7840.3.37.2019.4 udzielającej pozwolenia na budowę. Roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, na którą składa się: a) Projekt budowlany na wykonanie pieszej, drewnianej kładki spacerowej z dwoma tarasami widokowymi na szlaku turystycznym w rezerwacie przyrody „Śnieżycowy Jar”, b) Specyfikacja Techniczna na wykonanie i odbiór pieszej, drewnianej kładki spacerowej z dwoma tarasami widokowymi na szlaku turystycznym w rezerwacie przyrody „Śnieżycowy Jar”, c) przedmiar robót na wykonanie pieszej, drewnianej kładki spacerowej z dwoma tarasami widokowymi na szlaku turystycznym w rezerwacie przyrody „Śnieżycowy Jar”, d) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy budowie pieszej, drewnianej kładki spacerowej, z dwoma tarasami widokowymi na szlaku turystycznym w rezerwacie przyrody „Śnieżycowy Jar”, e) decyzje administracyjne, uzgodnienia, postanowienia wydane przez organy administracji publicznej. Cel i zakres inwestycji: Celem inwestycji jest zapewnienie bezpiecznej komunikacji ruchu pieszego na terenie Rezerwatu przyrody Śnieżycowy Jar oraz podniesienie walorów przyrodniczych i ochronnych tego terenu. Stan istniejący: Teren przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest w obrębie Rezerwatu przyrody Śnieżycowy Jar. Teren rezerwatu stanowi własność Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Łopuchówko. Teren przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest na części działek o numerze ewidencyjnym 231 i 245 w granicach administracyjnych gminy Murowana Goślina – obręb 302111_5.0016 Uchorowo. Obecne zagospodarowanie terenu stanowi zamknięty obszar leśny, położony w granicy poligonu wojskowego Biedrusko, w strefie bezpieczeństwa jednej ze strzelnic, czyli w rzeczywistej strefie upadku pocisków. Projektowane zagospodarowanie terenu: Kładkę zaprojektowano po trasie istniejącej w terenie drogi gruntowej. Kładka spacerowa wykonana zostanie na palisadzie z okrąglaków dębowych, stanowiących fundament pod kładkę spacerową (okute pale dębowe o wysokości h=1,2 m i średnicy 18 cm). Po wbiciu pali na głębokość około 1,0 m zamontowane zostaną modrzewiowe kleszcze drewniane spinające pale. Na przekładce z papy bitumicznej zamontowane zostaną podłużne modrzewiowe legary o wymiarach 14,00 cm x 7,0 cm. Na legarach zamontowane zostaną pokłady z desek modrzewiowych. Na zakończenie zamontowane zostaną barierki ochronne, które wykonane zostaną z drewna ostruganego i oszlifowanego. Przewiduje się nadanie kładce następujących parametrów technicznych: - długość kładki = 250 m; - szerokość kładki = 1,50 m; - obustronne oporęczowanie = 1,10 m (wysokość słupków od pokładu); - dwa drewniane tarasy widokowe o wymiarach 8,0 m x 5,0 m, pierwszy od hm 0+47 do hm 0+55, drugi od hm 1+47,50 do 1+55,50; - dwie ławki spoczynkowe o wymiarach = 2 x 7,0 m x 0,4 m = 2 x 2,8 m² = 5,6 m². W związku z tym, że istniejący rodzimy teren wykazuje naturalny spadek w kierunku zachodnim do rowu leśnego, przewiduje się wyniesienie dolnej konstrukcji projektowanej kładki o 10 cm ponad teren w celu samoczynnego, grawitacyjnego odpływu powierzchniowego wód opadowych poza obszar kładki. 3.2. Materiał wykorzystywany do budowy kładki będącej przedmiotem niniejszego postępowania można przewozić środkami transportu zabezpieczającymi go przed zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem. Transport materiału nie może odbywać się w sposób powodujący niszczenie dróg, zarówno tych które są w zarządzie Nadleśnictwa Łopuchówko, jak i tych które stanowią własność innych podmiotów. Stwierdzone przez Zamawiającego uszkodzenia, Wykonawca zamówienia będzie zobowiązany usunąć na swój własny koszt w celu przywrócenia stanu pierwotnego dróg używanych do celów transportowych. W przypadku nie usunięcia uszkodzeń przez Wykonawcę, Zamawiający zleci podmiotowi trzeciemu ich wykonanie, a koszty wykonania prac zostaną potrącone z wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 3.3. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt – dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne należy rozumieć rozwiązania nie gorsze od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Nazwy własne mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczony przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3.4. Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca używać będzie własnych narzędzi, materiałów i urządzeń dostarczonych na miejsce realizacji robót własnym staraniem lub polegać będzie na zdolnościach innych podmiotów zgodnie z postanowieniami art. 22a ustawy PZP. Ilość narzędzi i urządzeń wykorzystywanych do realizacji przedmiotowego zadania winna zapewnić właściwe tempo realizacji w okresie objętym umową. Wszystkie narzędzia i urządzenia winny być dobrane w taki sposób, by nie spowodować niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót budowlanych. 3.5. Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności dopuszczające zastosowanie materiałów w budownictwie. 3.6. Zamawiający ma prawo z ważnych przyczyn do ograniczenia przedmiotu zamówienia w stosunku do zakresu, o którym mowa w niniejszej SIWZ. Przez ważne przyczyny rozumieć należy w szczególności niesprzyjające warunki atmosferyczne, przyczyny przyrodnicze, okoliczności wywołane przez klęski żywiołowe i katastrofy naturalne, nieprzewidziany brak środków na sfinansowanie zamówienia przez Zamawiającego. Ograniczenie przedmiotu umowy nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, a w związku z tym nie jest podstawą do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 3.7. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca przeznaczonego do realizacji robót budowlanych i ich otoczenia, a także zdobył wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi wykonawca. Wizję lokalną można przeprowadzić po uprzednim kontakcie z pracownikiem, o którym mowa w pkt. 9.6 ppkt. b) SIWZ i po ustaleniu dogodnego dla obu stron terminu spotkania, przy uwzględnieniu godzin pracy siedziby Zamawiającego – biuro Nadleśnictwa Łopuchówko czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy. Przy ustalaniu terminu ewentualnej wizji lokalnej, Wykonawca musi również wziąć pod uwagę szczególny charakter terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie (tj. teren poligonu wojskowego Biedrusko, którego użytkownikiem jest Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, zwanym dalej „CSWL”). 3.8. Wykonawcy chcący dokonać wizji w terenie proszeni są o wcześniejszy kontakt z Zamawiającym, celem ustalenia z Komendantem Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu czasu i miejsca spotkania. 3.9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za szkody, jakie mogą wyniknąć na skutek niewłaściwego prowadzenia robót, złej organizacji transportu i składowania materiałów budowlanych oraz za szkody jakie mogą powstać w drzewostanie na skutek prowadzonych prac, od chwili rozpoczęcia robót, aż do dnia podpisania protokołu odbioru robót budowlanych zrealizowanych na gruncie. Do obowiązków Wykonawcy należy również naprawa na własny koszt wszelkich uszkodzeń na drogach dojazdowych powstałych w związku z wykonywaniem zleconych robót, w tym transportu materiału. Po wykonaniu prac Wykonawca doprowadzi do należytego stanu i porządku, tj. co najmniej do istniejącego przed rozpoczęciem prac miejsca prowadzenia robót, w szczególności te, które Wykonawca naruszy lub uszkodzi w celu realizacji przedmiotu zamówienia. 3.10. Sprzęt podlegający dozorowi technicznemu (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1468) powinien być zarejestrowany w Urzędzie Dozoru Technicznego i posiadać aktualne dopuszczenie do pracy (decyzję UDT). 3.11. Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - stosowanie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę (w przypadku realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia – tj. pracowników budowlanych realizujących roboty montażowe elementów drewnianych obiektu, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 917).” Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, a także uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ. 3.12. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z: - warunkami określonymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ, - aktualnym poziomem wiedzy technicznej, normami i uregulowaniami prawnymi, - ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z późn. zm.), - Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. nr 193, poz. 1890), - Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. nr 191, poz. 1596 z późn. zm.), - Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.), - Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. nr 58, poz. 405 z późn. zm.), - Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719 z późn. zm.), - Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186), - dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 12 do SIWZ. 3.13. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi za wady na wykonane roboty (w tym materiały i robociznę, zamontowane urządzenia) na okres nie krótszy niż 3 lata licząc od daty podpisania protokołu odbioru robót budowlanych zrealizowanych na gruncie - obejmujący zakończenie wszelkich prac w terenie, wykonanie wszelkich robót wynikających z poprawek i zaleceń, całkowite uprzątnięcie terenu, na którym wykonywana była robota lub składowane były materiały do budowy, wywiezienie resztek materiałów i odpadów wraz z przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej przygotowanej zgodnie z wymaganiami opisanymi we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ. Odbiór ten odbędzie się przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. Szczegóły dotyczące biegu okresu gwarancji zostały uregulowane w istotnych postanowieniach umowy stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ. Uwaga!!! Okres gwarancji i rękojmi za wady jest jednym z kryteriów oceny ofert (szczegóły w rozdziale nr 17 SIWZ). 3.14. W okresie gwarancji i rękojmi za wady Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac związanych z usunięciem wad i usterek na własny koszt, w najkrótszym możliwym terminie uwzględniającym techniczne możliwości ich usunięcia, jednak nie dłuższym niż 5 dni od przesłania drogą mailową lub faxem Wykonawcy zawiadomienia o konieczności usunięcia wady lub usterki. 3.15. Okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. 3.16. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do: a) urządzenia placu budowy i kierowanie budową, b) wykonania prób, badań jak również dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających, c) zapewnienia obsługi geodezyjnej, przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą, d) utrzymania placu budowy w stanie minimalizującym utrudnienia oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, e) uprzątnięcia śmieci (powstałych w wyniku jego działań) z powierzchni, na której prowadzone były prace budowlane; po zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na gruncie, a przed ich zgłoszeniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy, f) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji, g) sporządzenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planów organizacji robót budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy i metod, które zamierza w tym celu przyjąć, h) dostarczenie Zamawiającemu wymaganych protokołów, instrukcji, atestów, kart gwarancyjnych oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, potwierdzonej przez właściwy miejscowo urząd geodezji i kartografii (sporządzonej w min. 3 egzemplarzach dla Zamawiającego), i) dostawa materiałów do realizacji zamówienia objętego postępowaniem, j) całkowite pokrywanie kosztów związanych z zasilaniem placu budowy i robót w energię elektryczną i wodę, k) utrzymywanie dróg dojazdowych do placu budowy w należytym porządku (zgodnie z art. 20, ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – Dz. U. z 2015 r., poz. 460). 3.17. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w terminie do dnia 31.12.2019 r. wykonał zakres robót budowlanych obejmujący nie mniej niż: z zakresu robót przygotowawczych i pomiarowych (pozycja nr 1, 2, 3 przedmiaru robót) oraz z zakresu konstrukcji kładki spacerowej (pozycja nr 6, 7 przedmiaru robót). Faktura częściowa (lub faktury częściowe) za roboty budowlane wykonane w 2019 r. winna być wystawiona w terminie do dnia 31.12.2019 r. – zasady zgłaszania robót do odbiorów, dokonywania odbiorów, wystawiania przez Wykonawcę faktur oraz płatności za zrealizowane roboty budowlane zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. 3.18. Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie na terenie rezerwatu przyrody „Śnieżycowy Jar”, dla którego obowiązują zakazy określone w art. 15 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Zamawiający uzyskał stosowną decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 14.12.2018 r. zezwalającą na odstępstwo od wyżej wymienionych zakazów. Decyzja ta została zmieniona decyzją RDOŚ w Poznaniu z dnia 21.02.2019 r., w której wskazano, że przedmiotowe zezwolenie jest ważne w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. Treść dwóch wyżej wymienionych decyzji zawarta została w załączniku nr 13 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45200000-9
45223000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 5.1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego (od terminu podpisania umowy), o wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego. 5.2. Zamówienia, o których mowa w pkt. 5.1 SIWZ będą polegały na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem robót stanowiących przedmiot zamówienia, o których mowa w pkt. 5.1. SIWZ będą czynności wskazane rodzajowo w załączniku nr 12 do SIWZ, które to roboty zlokalizowane będą na terenie administrowanym przez Zamawiającego. 5.3. Zamówienia, o których mowa w pkt. 5.1. SIWZ będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. 5.4. Zamówienia, o których mowa w pkt. 5.1. SIWZ będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót rodzajowo tożsamych z zakresem robót, o których mowa w przedmiotowym postępowaniu (tj. roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, wbijanie pal drewnianych, transport lądowy materiałów, roboty budowlane w zakresie konstrukcji drewnianych) na skutek warunków przyrodniczych bądź atmosferycznych, zmian na rynku sprzedaży drewna, powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych oraz braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców robót budowlanych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz w przypadku powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-02-28
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-02-28

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 28.02.2020 r. Za dotrzymanie terminu uważa się dzień przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę prawomocnej decyzji pozwolenie na użytkowanie inwestycji będącej przedmiotem niniejszego zamówienia.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej lub finansowej zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 30 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części umowy) – wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną (przez roboty budowlane rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegające na budowie, przebudowie, remoncie drewnianych kładek, drewnianych pomostów, drewnianych ścieżek (przyrodniczych, edukacyjnych, dydaktycznych lub rekreacyjnych) na kwotę nie mniejszą niż: 100 000,00 zł brutto. b) warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje: - co najmniej 1 szt. – wibromłot lub kafar. c) w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia: warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum jedną osobą skierowaną do realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. Uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 ze zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, d) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, e) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt. 15 PZP) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ); f) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt. 22 PZP) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ); g) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 PZP (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ), h) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ); i) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ); j) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ – z tym zastrzeżeniem, że dokument ten Wykonawca przedkłada Zamawiającemu w terminie, o którym mowa w pkt. 8.5 SIWZ).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; co najmniej 1 robotę budowlaną (przez roboty budowlane rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegające na budowie, przebudowie, remoncie drewnianych kładek, drewnianych pomostów, drewnianych ścieżek (przyrodniczych, edukacyjnych, dydaktycznych lub rekreacyjnych) na kwotę nie mniejszą niż: 100 000,00 zł brutto. Wykaz robót budowlanych stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ),tj.: - co najmniej 1 szt. – wibromłot lub kafar. c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na kwotę nie mniejszą niż: 30 000,00 zł. d) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ), tj.: minimum jedna osoba skierowana do realizacji zamówienia, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. Uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 ze zm.).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej (warunki wskazane w pkt. 6.1 ppkt. 2) i 3) SIWZ innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ). Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się zamówienie, odpowiedniego zasobu. Z treści przedstawionego przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentu powinno jednoznacznie wynikać: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postepowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. W oparciu o treść ww. dokumentu, Zamawiający będzie oceniał, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 8.1. ppkt. 1) i 2) SIWZ. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach na oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 8.1. ppkt 1) SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.1. ppkt. 1) i 2) SIWZ składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ). Dokument ten zobowiązany będzie złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: (1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, (2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich wykonawców. Jeżeli zgodnie z postanowieniami art. 22a ust. 1) ustawy PZP, Wykonawca będzie polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 8.6 ppkt. 1 lit od a) do i). Wykonawca, który wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy PZP (pkt. 8.6. ppkt. 2) SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP zobowiązany będzie do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.6. ppkt. 1) lit. a) – i). Dokumenty wymienione w pkt 8.6. ppkt. 1) lit. a) – i) Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert, w trybie art. 26 ust. 2 ustawy PZP. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwość Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowalne, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów: 1) o których mowa w pkt 8.6. ppkt. 1) lit. a), b) i d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: (a) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, (b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 2) o których mowa w pkt 8.6. ppkt. 1) lit. c) składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP. Dokumenty, o których mowa powyżej w rozdz. 8 pkt. 8.7. ust. 1 lit. b) oraz w rozdziale 8 pkt. 8.7 ust. 2) SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa powyżej w rozdz. 8 pkt. 8.7. ust. 1) lit. a) SIWZ powinny być wystawiane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8.7. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt. 8.8. SIWZ stosuje się odpowiednio. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 8.6. ppkt. 1) lit. c) SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt. 8.7. pkt. 2) SIWZ , w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 oraz ust. 5 pkt. 6 ustawy PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia zawarte w pkt. 8.8. zdanie pierwsze stosuje się. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote wedle średniego kursu NBP z dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Kompletna oferta składana samodzielnie przez Wykonawcę powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1) wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ); 2) kosztorys ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ), 3) oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP – (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ); 4) oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP – (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ); 5) zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu – (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ); 6) pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Kompletna oferta składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym spółka cywilna) powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1) wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ); 2) kosztorys ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ), 3) oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP – oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ); 4) oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP - oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ); 5) zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ); 6) pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinno zawierać: a) oznaczenie postępowania, którego pełnomocnictwo dotyczy; b) oznaczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; c) wskazanie pełnomocnika; d) zakres pełnomocnictwa; e) podpisy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.). Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO Bank Polski nr rachunku: 20 1020 4027 0000 1302 1505 7912 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Budowa pieszej kładki drewnianej wraz z dwoma tarasami widokowymi na terenie Rezerwatu przyrody Śnieżycowy Jar”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym w rozdz. 14 pkt. 14.1 SIWZ terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (pokój – kasa Nadleśnictwa Łopuchówko). Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a ustawy PZP oraz art. 46 ust. 5 ustawy PZP . Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się za wniesione prawidłowo. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 10.13. SIWZ. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z pkt 10.8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia20,00
Okres gwarancji i rękojmi za wady20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, w tym w szczególności: 1) wystąpienia nieprzewidzianych warunków atmosferycznych i klęsk naturalnych (np. nawałnice, podtopienie terenu), w stopniu uniemożliwiającym prowadzenie prac, pod warunkiem, że organizacja prac przez Wykonawcę była prawidłowa; 2) konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych przedmiotem umowy, o ile stały się niezbędne, a ich wykonanie wpływa na termin wykonania przedmiotu umowy; 3) konieczności czasowego wstrzymania wykonywania przedmiotu umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego (np. konieczność usunięcia skutków klęsk żywiołowych) na czas dłuższy niż 7 dni; 4) przedłużenia procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego poprzez środki ochrony prawnej, wykorzystywane przez Wykonawców lub inne podmioty; 5) zawieszenia realizacji zadania przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 6) działania siły wyższej (np. strajki generalne lub lokalne, protesty), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót; 7) natrafienia na niewypały i niewybuchy, mając na uwadze, że inwestycja realizowana będzie na terenie zamkniętym stanowiącym poligon wojskowy Biedrusko; 8) jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń; 9) konieczności usunięcia kolizji z urządzeniem obcym, którego ujawnienie nie było możliwe podczas opracowywania dokumentacji, a której usunięcie jest konieczne w celu realizacji inwestycji; 10) konieczności przeprowadzenia wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonanie realizacji inwestycji, 11) wystąpienia powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów, 12) wykrycie błędów w dokumentacji projektowej, 13) wprowadzenia przez wojsko zakazu wstępu na teren poligonu wojskowego Biedrusko w wyniku np. konieczności przeprowadzenia ćwiczeń/manewrów żołnierzy/strzelań, 14) jeżeli powstanie konieczność zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań techniczno/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w szczególności: a) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem inwestycji, b) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (np. kurzawka) skutkujące niemożliwością zrealizowania inwestycji przy pierwotnie przyjętych założeniach technologicznych, c) konieczności zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. Wystąpienie przesłanek wymienionych w ust. 2 będzie uzasadniało możliwość wprowadzenia zmiany do umowy. Powyższe postanowienia nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na wprowadzenie tych zmian. Termin wykonania może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania okoliczności uzasadniających zmianę. 3. Zamawiający dopuszcza także możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie podwykonawstwa na następujących zasadach: 1) powierzenie wykonania podwykonawcom części przedmiotu umowy, w sytuacji gdy Wykonawca zadeklarował samodzielne wykonanie przedmiotu umowy, możliwe jest po spełnieniu wymagań określonych w § 5; 2) powierzenie wykonania podwykonawcom innej części przedmiotu umowy niż określona w § 5 ust. 1 możliwe jest po spełnieniu wymagań określonych w § 5; 3) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu możliwa jest, jeżeli Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia. Przepisy § 5 stosuje się odpowiednio. 4. Niezależnie od powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i Wykonawcy ujawnionych w rejestrach publicznych. 5. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą. 6. Każda zmiana umowy wymagać będzie aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-30, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w niniejszej SIWZ, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły