Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od dz. ew. nr 1/4 do skrzyżowania z drogą gminną na dz. ew. 131/1 w msc. Rembielin wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej NN i teletechnicznej oraz gospodarką zieleni - ETAP I" – na odcinku od km 0+000,00 do km 0+600,00

Ogłoszenie dodano: 09.10.2019

Zamawiający: Gmina Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego, 06-330 Chorzele (Mazowieckie)

Miejsce: Chorzele

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 17.04.2020

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 25.10.2019, godzina: 12:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 21.11.2019 09.10.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Chorzele: Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od dz. ew. nr 1/4 do skrzyżowania z drogą gminną na dz. ew. 131/1 w msc. Rembielin wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej NN i teletechnicznej oraz gospodarką zieleni - ETAP I" – na odcinku od km 0+000,00 do km 0+600,00
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chorzele, krajowy numer identyfikacyjny 55066788200000, ul. ul. Stanisława Komosińskiego  1 , 06-330  Chorzele, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 29 751 65 40, e-mail sekretariat@chorzele.pl, faks 29 751 65 30.
Adres strony internetowej (URL): www.chorzele.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.chorzele.pl/Przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ. Oferty należy złożyć/przesłać na adres: Gmina Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele, pokój nr 2 (sekretariat – I piętro).
Adres:
Gmina Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od dz. ew. nr 1/4 do skrzyżowania z drogą gminną na dz. ew. 131/1 w msc. Rembielin wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej NN i teletechnicznej oraz gospodarką zieleni - ETAP I" – na odcinku od km 0+000,00 do km 0+600,00
Numer referencyjny: PN/13/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa jezdni asfaltowej, poboczy, budowa i przebudowa zjazdów, budowa rowów odwadniających, gospodarka istniejącą zielenią, innych typowych elementów wyposażenia drogi, a także wykonanie robót przygotowawczych, robót ziemnych, robót rozbiórkowych, w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od dz. ew. nr 1/4 do skrzyżowania z drogą gminną na dz. ew. 131/1 w msc. Rembielin wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej NN i teletechnicznej oraz gospodarką zieleni - ETAP I" - na odcinku od km 0+000,00 do km 0+600,00. Projekt rozbudowy drogi przewiduje budowę jezdni o szerokości 5m o nawierzchni asfaltowej. Jezdnia obramowana będzie poboczem obustronnym szerokości 0,75m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Po stronie południowej drogi za poboczem zaprojektowano rów drogowy odwadniający. Zaprojektowano zjazdy indywidualne o nawierzchni z betonowej kostki brukowej do działek zabudowanych oraz o nawierzchni asfaltowej do działek rolnych lub niezabudowanych. Pozostały teren pasa drogowego stanowić będą trawniki. Spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2%. Konstrukcja projektowanej nawierzchni jezdni KR1 składa się z warstw: -warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 – grub. 4cm -warstwa wiążąca AC 16 W 35/50 – grub. 5cm -górna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31 stabilizowanego -mechanicznie (LA<26) – grub. 8cm, -dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (la<26) 15cm, -warstwa mrozoochronna pospółki (is="1,03)-" 10 cm, -obramowanie na szerokości zjazdów betonowej kostki brukowej krawężnikiem betonowym wtopionym najazdowym o wym. 20x22cm. całkowita grubość konstrukcji to 42cm. konstrukcja projektowanych nawierzchni do działek zabudowanych składa się warstw: -betonowa kostka brukowa koloru szarego typu „behaton” 8 -podsypka cementowo-piaskowa 3 -podbudowa 10cm, opornikiem 12x25cm, od jezdni 20x22 cm. 36cm. niezabudowanych ścieralna ac 11 s 50 />0 – grub. 4cm, -warstwa wiążąca AC 16 W 35/50 – grub. 5cm, -górna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31 stabilizowanego mechanicznie (LA<26) – grub. 8cm, -dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (la<26) 15cm, -warstwa mrozoochronna pospółki (is="1,03)" - 10 cm, całkowita grubość konstrukcji to 42cm. konstrukcja projektowanego pobocza składa się warstw: -kruszywo łamane stabilizowane -nasyp gruntu przepuszczalnego. projektowanej skarpy rowu o -humus obsianiem trawą odwodnienie. przewiduje powierzchniowe odwodnienie drogi do projektowanych rowów odwadniających jednostronnych zlokalizowanych po południowej stronie drogi. spadki podłużne przewidziano takie jak jezdni gminnej. woda części przydrożnych będzie odprowadzana istniejącego melioracyjnego r-7 zlokalizowanego w km 0+739,71. celu zachowania ciągłości pod zjazdami indywidualnymi zaprojektowano przepusty pe-hd średnicy wewnętrznej Ø50cm. zieleń. na podstawie inwentaryzacji istniejącej zieleni dokonano wytypowania roślinności planowanej wycinki oraz i ochrony podczas prac budowlanych zgodnie opracowaniem. inwentaryzacja projekt gospodarki zielenią, który stanowi odrębne opracowanie projekcie budowlanym załącznik nr 4 siwz. roboty rozbiórkowe. rozbiórkowe szczególności obejmują: -wycinka krzewów; -frezowanie nawierzchni asfaltowej; -odhumusowanie; -rozbiórkę murków oporowych; -ogrodzenia. oznakowanie. wykonanie oznakowania projektem stałej organizacji ruchu organizację drogowego ujęto oddzielnym opracowaniu tj. 11 wykonawca czas realizacji zamówienia przygotuje wdroży czasowej ruchu. zadanie obejmuje także poniesienie kosztów wynikających między innymi z: •obsługi geodezyjnej (roboty pomiarowe powykonawczej), •doprowadzenia terenu przyległego stanu przed rozpoczęciem prac, •wykonania badania zagęszczenia innych badań, niezbędnych należytego wykonania robót, •usunięcia kolizji urządzeniami obcymi. szczegółowe informacje (tabele, rysunki, przekroje) dla etapu przebudowy drogi, zawierają dokumentacji projektowej. pozostałe informacje: -roboty zlokalizowane przecięciu uzbrojeniem podziemnym należy wykonywać ręcznie uprzednim zgłoszeniu robót właścicielom mediów. -należy wyregulować armaturę podziemnych urządzeń uzbrojenia technicznego rzędnych. -za niedokładności mapy tym pomiar wysokościowy, nie zainwentaryzowane urządzenia lub źle projektant ponosi odpowiedzialności. odpowiedzialność za geodeta sporządzający mapy. -w przypadku zniszczenia osnowy geodezyjnej, wznowi osnowę własny koszt. technologicznie dostosować warunków otaczającego terenu. ustanowienia nadzoru przez służby techniczne orange pl wykonawcy zobowiązani są zgłaszania rozpoczęcia polska hurt dostarczanie serwis usług obsługa techniczna klienta warszawie ul. brzeska 24, 03-737 warszawa tel.: 22 518 32 00 fax.: 818 50 10, www.hurt-oranae.pl (informacja załączeniu siwz). < />pan>

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45232452-5
45233220-7
45233290-8
77310000-6
45233290-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-04-17
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-04-17

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 700.000,00 PLN.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 1)wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu dróg, ulic o nawierzchni bitumicznej wraz ze zjazdami, chodnikami, miejscami parkingowymi wykonanymi z kostki betonowej, kostki brukowej lub kostki granitowej, płyt ażurowych itp. o wartości nie mniejszej niż 700.000,00 złotych brutto (w ramach jednego zamówienia). Przez wykonanie zamówienia należy rozumieć wystawienie, co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia). 2)dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, posiadającymi n/w uprawnienia i doświadczenie: a)osobą/osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi: -kierownikiem, budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia - w specjalności drogowej oraz posiada co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami w specjalności drogowej, b)Okres doświadczenia zawodowego należy odnosić do czasu czynnego wykonywania zawodu związanego z posiadanymi uprawnieniami, nie wcześniej niż od daty uzyskania wymaganych uprawnień budowlanych do daty upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu. c)W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dopuszcza się wykazywanie spełniania warunków, o których mowa w pkt 11.3.2) ppkt a) SIWZ, zarówno samodzielnie przez jednego Wykonawcę jak i łącznie. UWAGA! 1)Osoby, o których mowa wyżej powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1332 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1278) w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 2)Dopuszcza się posiadanie uprawnień odpowiadających wskazanym wyżej uprawnieniom budowlanym wydanym na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa polskiego (zgodnie z art. 104 ustawy - Prawo budowlane). 3)Przy sprawdzaniu zgodności uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa polskiego, znaczenie pojęcia „uprawnień bez ograniczeń” będzie oceniane przy uwzględnieniu stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania decyzji potwierdzającej uzyskanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ewentualne wątpliwości będą rozstrzygane w oparciu o wyjaśnienia dotyczące zakresu uprawnień budowlanych dostępne na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 4)W zakresie wykazania posiadania wymaganych uprawnień budowlanych, dopuszcza się odpowiadające im uprawienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz.65) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1725). 5)Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają̨ wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 2)Uwaga: Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadzie określonej w art. 22a ustawy Pzp, będzie zobowiązany złożyć dokumenty, o których mowa w pkt 1) powyżej, dotyczące tych podmiotów. 3)Jeżeli wykonawca ma siedzibę̨ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę̨ lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4)Dokumenty, o których mowa w pkt. 3) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 5)Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę̨ lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się̨ dokumentów, o których mowa w pkt. 3) zastępuje się̨ je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć́, złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę̨ lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanawiania pkt 4) mają zastosowanie.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż̇ w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są̨ referencje bądź́ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; b)wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; c)dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę̨ gwarancyjną określoną przez zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w lit. c powyżej, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę̨ innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3, 3a do SIWZ 2.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów załączy do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ. 3.Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 4.Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile pełnomocnik składa ofertę.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2.Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 20.000,00 złotych, słownie: trzydzieści tysięcy złotych. 3.Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1)Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach w zależności od wyboru wykonawcy: a)w pieniądzu, b)w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, c)w gwarancjach bankowych, d)w gwarancjach ubezpieczeniowych, e)w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240), 2)Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Przasnyszu Nr 87 8924 0007 0025 0216 2003 0002 z adnotacją: " Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od dz. ew. nr 1/4 do skrzyżowania z drogą gminną na dz. ew. 131/1 w msc. Rembielin wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej NN i teletechnicznej oraz gospodarką zieleni - ETAP I". Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 3)Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 4)Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 5)Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni od terminu składania ofert. 6)Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7)Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8)Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. Dokument wadialny musi identyfikować wykonawcę, oraz zawierać informację, iż stanowi zabezpieczenie wadium w przedmiotowym postępowaniu. 9)Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. Wadium nie może zawierać zapisów ograniczających obowiązek zapłaty wadium. 10)W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 11)Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 4.Zwrot wadium. 1)Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy pzp (opisanego w pkt 14.5. a) SIWZ). 2)Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 3)Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4)Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1 ustawy pzp (opisanego w pkt. 14.4.1 SIWZ) jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5)Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 4.Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: a)wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. b)Wykonawca, którego oferta została wybrana: -odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, -nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, -zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji i rękojmi40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1)Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w terminie wykonania przedmiotu Umowy w następujących okolicznościach: a)zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, takie jak: -klęski żywiołowe; -warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; b)zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności w przypadku wykrycia instalacji, urządzeń lub budowli podziemnych niezinwentaryzowanych przez właścicieli lub zarządców tej infrastruktury, a wymagających przebudowy w związku z wykonywaniem zamówienia lub w przypadku konieczności usuwania kolizji, usterek, awarii lub napraw przez użytkowników tej infrastruktury, co może uniemożliwić terminową realizację prac; c)zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: -wstrzymanie robót przez Zamawiającego; -konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; -zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.; W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2)Dla potrzeb niniejszej Umowy ustala się, że roboty zamienne to działania wprowadzające rozwiązania zamienne w stosunku do opisanych w SIWZ, które spełniają łącznie następujące warunki: a)nie stanowią rozszerzenia przedmiotu Umowy, a jedynie stanowią inny sposób wykonania robót w ramach tej samej kategorii CPV (zamieniają prace i nakłady w jednej kategorii CPV wymienionych w SIWZ), b)są konieczne do wprowadzenia ze względu na zaistnienie sytuacji, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub ich wprowadzenie jest korzystne dla Zamawiającego w szczególności: -wynikną z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów lub -wynikną z okoliczności technicznych, których nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu Umowy lub -zwiększą bezpieczeństwo wykonywanych robót lub -zapobiegną powstaniu dużych i nieodwracalnych strat dla Zamawiającego lub -poprawią parametry techniczne przedmiotu Umowy lub -spowodują obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację przedmiotu Umowy. 3)Wprowadzenie rozwiązań zamiennych wymaga uprzedniego zgłoszenia przez Wykonawcę takiej rekomendacji Zamawiającemu z jednoczesnym wpisem do Dziennika Budowy, i będzie możliwe do realizacji jedynie po uzyskaniu zgody Zamawiającego i autora projektu na ich wprowadzenie. 4)Wykonanie robót zamiennych nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 13. 5)Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych w realizacji przedmiotu Umowy (zmiany sposobu spełnienia świadczenia), w przypadku gdy wystąpi: a)niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w SIWZ spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; b)pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy; c)pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy; d)konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w SIWZ w sytuacji, gdyby zastosowanie wskazanej technologii nie było możliwe ze względu na konieczność ochrony roślin i zwierząt na obszarach podlegających szczególnej ochronie (np. obszary parków krajobrazowych, Natura 2000); e)odmienne od przyjętych w SIWZ warunki geologiczne lub terenowe skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; f)konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. Zmiany, o których mowa w lit. b) i c) nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia, z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec podwyższeniu o kwotę stanowiącą równowartość kosztów poniesionych w związku z wprowadzeniem zmian, o których mowa powyżej. W takim przypadku Wykonawca obowiązany jest przedłożyć dokumenty poświadczające wysokość zmiany kosztów. Zmiany wskazywane w lit. f) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu Umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. Każda ze wskazywanych w lit. a)-f) zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia. 6)Zamawiający dopuszcza zmianę osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, i doświadczeniem. 7)Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian Umowy w przypadku: a)wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umową; b)rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami; c)kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone z zachowaniem zasady opisanej w lit.b); d)zmiany przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa wpływających na wykonanie przedmiotu Umowy. W takim przypadku zmiany Umowy zostaną ograniczone do zmian koniecznych do dostosowania przedmiotu Umowy do stanu zgodności z prawem. W przypadku, gdy zmiany te wpływają w sposób istotny na koszty wykonania przedmiotu Umowy dopuszcza się zwiększenie wynagrodzenia, jednak nie więcej niż o udokumentowany wzrost kosztu jego wykonania związany bezpośrednio ze zmianą przepisów; e)zmiany nazwy lub adresu firmy Wykonawcy; f)zmiany formy organizacyjno-prawnej, przekształcenia lub połączenia z inną firmą, po stronie Wykonawcy; g)wystąpienia nieprzewidzianej zmiany Podwykonawców; h)powierzenia Podwykonawcy wykonania części zamówienia, która nie została wskazana przez Wykonawcę w Ofercie, jako część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone Podwykonawcy; i)zaistnienie konieczności zmiany zakresu robót powierzonych Podwykonawcy; j)wystąpienia istotnych zmian przepisów lub norm mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia; k)zmiany wysokości ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem Umowy. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie zapłacono. l)Zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. m)Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zgodnie z art.149 ust.1 ustawy pzp. 8)zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych nie objętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i spełnione zostały warunki określone w art.144 ust.1 pkt 2 ustawy pzp, 9)wystąpienia okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć, jeżeli spełnione zostały przesłanki art.144 ust.1 pkt 3 ustawy pzp, 10)zmiany wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, jeżeli spełnione zostały przesłanki określone w art.144 ust.1 pkt 4 ustawy pzp, 11)zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art.144 ust.1e ustawy pzp, 12)łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 2.Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-25, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły