Świadczenie usług zwalczania śliskości i odśnieżania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020

Ogłoszenie dodano: 07.10.2019

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Jankowicka, 44-200 Rybnik (Śląskie)

Miejsce: Rybnik

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 15.04.2020

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 15.10.2019, godzina: 09:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 06.11.2020 07.11.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Zarząd Dróg Powiatowych: Świadczenie usług zwalczania śliskości i odśnieżania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, krajowy numer identyfikacyjny 27628565500000, ul. ul. Jankowicka  49 , 44-200  Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 4227478, 4227874, e-mail ZDP@POWIATRYBNICKI.PL, faks 324 227 479.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.zdp.powiatrybnicki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.zdp.powiatrybnicki.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.zdp.powiatrybnicki.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Adres:
Zarząd Dróg Powiatowych, 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 49 pok. 14

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług zwalczania śliskości i odśnieżania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020
Numer referencyjny: ZP-SD/18DW-DP/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych ze zwalczaniem śliskości i odśnieżaniem dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku w sezonie zimowym 2019/2020 przy użyciu sprzętu do zimowego utrzymania dróg wraz z obsługą. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na zadania, które obejmują: a) Zadanie 1 – usługa polegająca na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości dróg, obszar: Knurów - Kuźnia Nieborowska – Przerycie – Sośnicowice – Rudy – Kuźnia Raciborska Zadanie obejmuje zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg w okresie od 01.11.2019 r. do 15.04.2020 r. przy użyciu następującego sprzętu: • 1 szt. – piaskarko-solarka z nośnikiem wyposażonym w pług oraz zbiorniki na solankę, • 2 szt. – nośniki wyposażone w pługi. Wymagania względem sprzętu: • nośnikami muszą być samochody o ładowności minimum 8 t, • pojemność zasobnika na materiały sypkie minimum 4 m3, • urządzenie do zraszania solanką ze zbiornikami na solankę o pojemności minimum 1500 l, • w zestawie: nośnik + piaskarko-solarka + pług wymagany jest pług lemieszowy z dociskiem hydraulicznym lub pneumatycznym, podawanie materiału sypanego na talerz rozrzucający musi być wykonywane za pomocą podajnika taśmowego (nie dopuszcza się wyposażenia w podajnik ślimakowy). Wykaz dróg w zadaniu wskazano na mapie stanowiącej załącznik nr 11 do SIWZ. Piaskarko-solarka wraz z obsługą dyżuruje w bazie terenowej zamawiającego przy ul. Zwycięstwa w Stanowicach i musi być do dyspozycji zamawiającego przez całą dobę. Piaskarko-solarka wraz z obsługą musi być gotowa do pracy w bazie terenowej zamawiającego do 15 minut od wezwania przez zamawiającego. Pługi wraz z obsługą muszą być gotowe do pracy w bazie terenowej zamawiającego do 2 godzin od wezwania zamawiającego. Pługi wraz z obsługą po wykonaniu pracy mogą zostać na polecenie zamawiającego zatrzymane w bazie terenowej zamawiającego na dyżur. b) Zadanie 2 – usługa polegająca na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości dróg, obszar: Stanowice - Szczejkowice - Żory - Świerklany - Jankowice Zadanie obejmuje zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg w okresie od 01.11.2019 r. do 15.04.2020 r. przy użyciu następującego sprzętu: • 1 szt. – piaskarko-solarka z nośnikiem wyposażonym w pług oraz zbiorniki na solankę, • 2 szt. – nośniki wyposażone w pługi. Wymagania względem sprzętu: • nośnikami muszą być samochody o ładowności minimum 8 t, • pojemność zasobnika na materiały sypkie minimum 4 m3, • urządzenie do zraszania solanką ze zbiornikami na solankę o pojemności minimum 1500 l, • w zestawie: nośnik + piaskarko-solarka + pług wymagany jest pług lemieszowy z dociskiem hydraulicznym lub pneumatycznym, podawanie materiału sypanego na talerz rozrzucający musi być wykonywane za pomocą podajnika taśmowego (nie dopuszcza się wyposażenia w podajnik ślimakowy). Wykaz dróg w zadaniu wskazano na mapie stanowiącej załącznik nr 11 do SIWZ. Piaskarko-solarka wraz z obsługą dyżuruje w bazie terenowej zamawiającego przy ul. Zwycięstwa w Stanowicach i musi być do dyspozycji zamawiającego przez całą dobę. Piaskarko-solarka wraz z obsługą musi być gotowa do pracy w bazie terenowej zamawiającego do 15 minut od wezwania przez zamawiającego. Pługi wraz z obsługą muszą być gotowe do pracy w bazie terenowej zamawiającego do 2 godzin od wezwania zamawiającego. Pługi wraz z obsługą po wykonaniu pracy mogą zostać na polecenie zamawiającego zatrzymane w bazie terenowej zamawiającego na dyżur. c) Zadanie 3 – usługa polegająca na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości dróg, obszar: Bełk - Przegędza - Orzesze - Czerwionka - Leszczyny - Palowice - Szczejkowice Zadanie obejmuje zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg w okresie od 01.11.2019 r. do 15.04.2020 r. przy użyciu następującego sprzętu: • 1 szt. – piaskarko-solarka z nośnikiem wyposażonym w pług oraz zbiorniki na solankę, • 2 szt. – nośniki wyposażone w pługi. Wymagania względem sprzętu: • nośnikami muszą być samochody o ładowności minimum 8 t, • pojemność zasobnika na materiały sypkie minimum 4 m3, • urządzenie do zraszania solanką ze zbiornikami na solankę o pojemności minimum 1500 l, • w zestawie: nośnik + piaskarko-solarka + pług wymagany jest pług lemieszowy z dociskiem hydraulicznym lub pneumatycznym, podawanie materiału sypanego na talerz rozrzucający musi być wykonywane za pomocą podajnika taśmowego (nie dopuszcza się wyposażenia w podajnik ślimakowy). Wykaz dróg w zadaniu wskazano na mapie stanowiącej załącznik nr 11 do SIWZ. Piaskarko-solarka wraz z obsługą dyżuruje w bazie terenowej zamawiającego przy ul. Zwycięstwa w Stanowicach i musi być do dyspozycji zamawiającego przez całą dobę. Piaskarko-solarka wraz z obsługą musi być gotowa do pracy w bazie terenowej zamawiającego do 15 minut od wezwania przez zamawiającego. Pługi wraz z obsługą muszą być gotowe do pracy w bazie terenowej zamawiającego do 2 godzin od wezwania zamawiającego. Pługi wraz z obsługą po wykonaniu pracy mogą zostać na polecenie zamawiającego zatrzymane w bazie terenowej zamawiającego na dyżur. d) Zadanie 4 – usługa polegająca na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości dróg, obszar: Stanowice - Szczygłowice - Czerwionka - Dębieńsko - Czuchów - Leszczyny - Książenice - Bełk Zadanie obejmuje zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg w okresie od 01.11.2019 r. do 15.04.2020 r. przy użyciu następującego sprzętu: • 1 szt. – piaskarko-solarka z nośnikiem wyposażonym w pług oraz zbiorniki na solankę, • 2 szt. – nośniki wyposażone w pługi. Wymagania względem sprzętu: • nośnikami muszą być samochody o ładowności minimum 8 t, • pojemność zasobnika na materiały sypkie minimum 4 m3, • urządzenie do zraszania solanką ze zbiornikami na solankę o pojemności minimum 1500 l, • w zestawie: nośnik + piaskarko-solarka + pług wymagany jest pług lemieszowy z dociskiem hydraulicznym lub pneumatycznym, podawanie materiału sypanego na talerz rozrzucający musi być wykonywane za pomocą podajnika taśmowego (nie dopuszcza się wyposażenia w podajnik ślimakowy). Wykaz dróg w zadaniu wskazano na mapie stanowiącej załącznik nr 11 do SIWZ. Piaskarko-solarka wraz z obsługą dyżuruje w bazie terenowej zamawiającego przy ul. Zwycięstwa w Stanowicach i musi być do dyspozycji zamawiającego przez całą dobę. Piaskarko-solarka wraz z obsługą musi być gotowa do pracy w bazie terenowej zamawiającego do 15 minut od wezwania przez zamawiającego. Pługi wraz z obsługą muszą być gotowe do pracy w bazie terenowej zamawiającego do 2 godzin od wezwania zamawiającego. Pługi wraz z obsługą po wykonaniu pracy mogą zostać na polecenie zamawiającego zatrzymane w bazie terenowej zamawiającego na dyżur. e) Zadanie 5 – usługa polegająca na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości dróg, obszar: Rydułtowy - Rzuchów - Pstrążna - Raszczyce - Markowice - Adamowice - Bogunice - Zwonowice Zadanie obejmuje zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg w okresie od 01.11.2019 r. do 15.04.2020 r. przy użyciu następującego sprzętu: • 1 szt. – piaskarko-solarka z nośnikiem wyposażonym w pług oraz zbiorniki na solankę, • 2 szt. – nośniki wyposażone w pługi. Wymagania względem sprzętu: • nośnikami muszą być samochody o ładowności minimum 8 t, • pojemność zasobnika na materiały sypkie minimum 4 m3, • urządzenie do zraszania solanką ze zbiornikami na solankę o pojemności minimum 1500 l, • w zestawie: nośnik + piaskarko-solarka + pług wymagany jest pług lemieszowy z dociskiem hydraulicznym lub pneumatycznym, podawanie materiału sypanego na talerz rozrzucający musi być wykonywane za pomocą podajnika taśmowego (nie dopuszcza się wyposażenia w podajnik ślimakowy), piaskarko-solarka musi być wyposażona w system umożliwiający uruchomienie posypu drogi na postoju. Wykaz dróg w zadaniu wskazano na mapie stanowiącej załącznik nr 11 do SIWZ. Piaskarko-solarka wraz z obsługą dyżuruje w bazie terenowej zamawiającego przy ul. Zwycięstwa w Stanowicach i musi być do dyspozycji zamawiającego przez całą dobę. Piaskarko-solarka wraz z obsługą musi być gotowa do pracy w bazie terenowej zamawiającego do 15 minut od wezwania przez zamawiającego. Pługi wraz z obsługą muszą być gotowe do pracy w bazie terenowej zamawiającego do 2 godzin od wezwania zamawiającego. Pługi wraz z obsługą po wykonaniu pracy mogą zostać na polecenie zamawiającego zatrzymane w bazie terenowej zamawiającego na dyżur. f) Zadanie 6 – usługa polegająca na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości dróg, obszar: Jejkowice - Szczerbice - Sumina - Nowa Wieś - Gaszowice - Piece - Łuków - Czernica Zadanie obejmuje zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg w okresie od 01.11.2019 r. do 15.04.2020 r. przy użyciu następującego sprzętu: • 1 szt. – piaskarko-solarka z nośnikiem wyposażonym w pług oraz zbiorniki na solankę, • 2 szt. – nośniki wyposażone w pługi. Wymagania względem sprzętu: • nośnikami muszą być samochody o ładowności minimum 8 t, • pojemność zasobnika na materiały sypkie minimum 4 m3, • urządzenie do zraszania solanką ze zbiornikami na solankę o pojemności minimum 1500 l, • w zestawie: nośnik + piaskarko-solarka + pług wymagany jest pług lemieszowy z dociskiem hydraulicznym lub pneumatycznym, podawanie materiału sypanego na talerz rozrzucający musi być wykonywane za pomocą podajnika taśmowego (nie dopuszcza się wyposażenia w podajnik ślimakowy), piaskarko-solarka musi być wyposażona w system umożliwiający uruchomienie posypu drogi na postoju. Wykaz dróg w zadaniu wskazano na mapie stanowiącej załącznik nr 11 do SIWZ. Piaskarko-solarka wraz z obsługą dyżuruje w bazie terenowej zamawiającego przy ul. Zwycięstwa w Stanowicach i musi być do dyspozycji zamawiającego przez całą dobę. Piaskarko-solarka wraz z obsługą musi być gotowa do pracy w bazie terenowej zamawiającego do 15 minut od wezwania przez zamawiającego. Pługi wraz z obsługą muszą być gotowe do pracy w bazie terenowej zamawiającego do 2 godzin od wezwania zamawiającego. Pługi wraz z obsługą po wykonaniu pracy mogą zostać na polecenie zamawiającego zatrzymane w bazie terenowej zamawiającego na dyżur. g) Zadanie 7 – usługa polegająca na załadunku na inne jednostki sprzętowe materiałów do posypywania dróg oraz pryzmowanie materiałów ładowarką w bazie terenowej Zamawiającego Zadanie obejmuje załadunek na inne jednostki sprzętowe materiałów do posypywania dróg oraz pryzmowanie materiałów kołową ładowarką teleskopową w bazie terenowej zamawiającego zlokalizowanej przy ul. Zwycięstwa w Stanowicach w okresie od 01.11.2019 r. do 15.04.2020 r. Wymagania względem sprzętu: usługę należy wykonać kołową ładowarką teleskopową (1 szt.) wyposażoną w wysięgnik teleskopowy z łyżką gładką bez zębów o pojemności od 1 m3 do 2 m3. Ładowarka wraz z obsługą będzie pełniła 8 godzinny dyżur (w godzinach od 23:00 do 7:00) w bazie terenowej zamawiającego oraz na polecenie zamawiającego wykonywała prace związane z załadunkiem materiałów na inne jednostki sprzętowe, a także prace przy dostawach materiałów do posypywania dróg (głównie soli drogowej). Sól dostarczana będzie samochodami samowyładowczymi o ładowności 30-40 t na plac składowy zamawiającego. Sól będzie pryzmowana na bieżąco poprzez załadunek na łyżkę i odwóz do boksu składowego znajdującego się w bezpośredniej bliskości miejsca rozładunku soli. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania 8 godzinnego dyżuru ładowarki w zależności od panujących warunków atmosferycznych. Każdorazowo, w sytuacji gdy w czasie trwania dyżuru ładowarki, jednostka ta zostanie wezwana do wykonania pracy to czas trwania dyżuru będzie pomniejszony o czas trwania pracy. Ładowarka wraz z obsługą musi być gotowa do pracy w bazie terenowej zamawiającego do 15 minut od wezwania przez zamawiającego w przypadku wydania polecenia załadunku materiałów na inne jednostki sprzętowe oraz do 2 godzin od wezwania zamawiającego w przypadku wydania polecenia na pryzmowanie materiałów. h) Zadanie 8 – usługa polegająca na odśnieżaniu dróg wojewódzkich ładowarką Zadanie obejmuje odśnieżanie dróg wojewódzkich utrzymywanych przez ZDP Rybnik w okresie od 01.11.2019 r. do 15.04.2020 r. przy użyciu kołowej ładowarki (1 szt.) o pojemności łyżki minimum 2 m3. Ładowarka wraz z obsługą będzie wzywana przez zamawiającego do pracy w przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych. Ładowarka wraz z obsługą musi być gotowa do pracy we wskazanym miejscu do 2 godzin od momentu wezwania przez zamawiającego. Wykaz dróg wojewódzkich objętych zimowym utrzymaniem określa załącznik nr 10 do SIWZ. i) Zadanie 9 – usługa polegająca na odśnieżaniu dróg powiatowych ładowarką Zadanie obejmuje odśnieżanie dróg powiatowych utrzymywanych przez ZDP Rybnik w okresie od 01.11.2019 r. do 15.04.2020 r. przy użyciu kołowej ładowarki (1 szt.) o pojemności łyżki minimum 2 m3. Ładowarka wraz z obsługą będzie wyzwana przez zamawiającego do pracy w przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych. Ładowarka wraz z obsługą musi być gotowa do pracy we wskazanym miejscu do 2 godzin od momentu wezwania przez zamawiającego. Wykaz dróg powiatowych objętych zimowym utrzymaniem określa załącznik nr 9 do SIWZ. j) Zadanie 10 – usługa polegająca na odśnieżaniu dróg wojewódzkich i powiatowych równiarką samojezdną Zadanie obejmuje odśnieżanie dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez ZDP Rybnik w okresie od 01.11.2019 r. do 15.04.2020 r. przy użyciu równiarki samojezdnej (1 szt.). Równiarka wraz z obsługą będzie wzywana przez zamawiającego do pracy w przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych. Równiarka wraz z obsługą musi być gotowa do pracy we wskazanym miejscu do 2 godzin od momentu wezwania przez zamawiającego. Wykaz dróg wojewódzkich i powiatowych objętych zimowym utrzymaniem określają odpowiednio załączniki nr 9 i 10 do SIWZ oraz mapa dróg stanowiąca załącznik nr 11 do SIWZ. k) Zadanie 11 – usługa polegająca na odśnieżaniu dróg wojewódzkich ciągnikiem kołowym Zadanie obejmuje odśnieżanie dróg wojewódzkich nr 923 na trasie Raszczyce – Żytna – Nowa Wieś – Dzimierz – Pstrążna – Rzuchów oraz nr 935 na trasie Rzuchów – Rydułtowy w okresie od 01.11.2019 r. do 15.04.2020 r. przy użyciu ciągnika kołowego (1 szt.) o mocy minimalnej 100 KM z napędem na cztery koła, wyposażonego w pług lemieszowy z dociskiem hydraulicznym. Ciągnik kołowy z pługiem wraz z obsługą będzie wzywany przez zamawiającego do pracy w przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych np. do poszerzania miejsc zawiewanych, do odśnieżania skrzyżowań lub trudno dostępnych miejsc. Ciągnik kołowy z pługiem wraz z obsługą musi być gotowy do pracy we wskazanym miejscu do 2 godzin od momentu wezwania przez zamawiającego. Wykaz dróg wojewódzkich objętych zimowym utrzymaniem określa załącznik nr 10 do SIWZ. l) Zadanie 12 – usługa polegająca na odśnieżaniu chodników dróg wojewódzkich i powiatowych Zadanie obejmuje odśnieżanie chodników dróg powiatowych i wojewódzkich w okresie od 01.11.2019 r. do 15.04.2020 r. przy użyciu ciągników (2 szt.) o łącznej rzeczywistej masie całkowitej do 1,5 t, wyposażonych w pług czołowy z maksymalną szerokością do 1,3 m, silnikiem o mocy od 15 do 55 KM oraz napędem na cztery koła z rozstawem kół na 1,3 m. Ciągniki z pługiem wraz z obsługą będą wzywane przez zamawiającego do pracy według potrzeby. Wykonawca powinien przystąpić do robót we wskazanym miejscu do 2 godzin od momentu wezwania przez zamawiającego. Wykaz dróg wojewódzkich i powiatowych objętych zimowym utrzymaniem określają odpowiednio załączniki nr 9 i 10 do SIWZ oraz mapa dróg stanowiąca załącznik nr 11 do SIWZ. 3. Szczegółowe wymagania sprzętowe niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja techniczna (Załącznik nr 8 do SIWZ). 4. Pracami związanymi z zimowym utrzymaniem dróg kieruje zamawiający poprzez system dyżurów prowadząc stały monitoring stanu dróg i pogody. „Akcja zima” prowadzona będzie z bazy terenowej zamawiającego zlokalizowanej przy ul. Zwycięstwa w Stanowicach. Zamawiający według potrzeby będzie wydawał dyspozycje dotyczące zakresu prac i czynności do wykonania oraz rodzaju potrzebnego sprzętu do zimowego utrzymania dróg na zasadzie ustnego lub telefonicznego wezwania do pracy. Materiał do zwalczania śliskości zimowej zapewni zamawiający. 5. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia się w środki łączności przewodowej, bezprzewodowej i faksu oraz podania ich numerów zamawiającemu w dniu podpisania umowy. 6. Wykaz dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku oraz mapa dróg z podziałem na zadania stanowią Załączniki nr 9, 10, 11 do SIWZ. 7. Na podstawie art. 29 ust 3a Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia przez wykonawcę i podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy) osób wykonujących następujące czynności przy realizacji przedmiotu zamówienia: a) kierowcy piaskarko-solarek przeznaczonych do odśnieżania i zwalczania śliskości dróg, b) kierowcy pługów przeznaczonych do odśnieżania dróg, c) kierowcy ładowarek przeznaczonych do odśnieżania dróg, d) kierowcy równiarki samojezdnej przeznaczonej do odśnieżania dróg, e) kierowcy ciągnika kołowego z pługiem przeznaczonego do odśnieżania dróg, f) kierowcy ciągników przeznaczonych do odśnieżania chodników, g) operatorzy ładowarki teleskopowej przeznaczonej do załadunku materiału do posypywania dróg na inne jednostki sprzętowe oraz do pryzmowania. 8. Szczegółowe informacje dotyczące obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz sposobu przeprowadzenia kontroli przez zamawiającego zostały zawarte w Istotnych Postanowień Umowy stanowiących Załączniki nr 7a-7l do SIWZ. 9. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisanymi przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90630000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-11-01   lub zakończenia: 2020-04-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: 1. Wykonawca spełni warunek jeżeli, w przypadku składania oferty na zadanie nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na zimowym utrzymaniu dróg publicznych o wartości minimum 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto). Warunek udziału w postępowaniu musi być spełniony: przez wykonawcę samodzielnie lub przez minimum jeden podmiot udostępniający doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie, a w przypadku wykonawców występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców. Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymienionego doświadczenia w ramach doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia, 2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że będzie dysponował przy realizacji zamówienia narzędziami i urządzeniami, których parametry zostały opisane w pkt. 3 niniejszej specyfikacji oraz specyfikacji technicznej (stanowiącej Załącznik nr 8 do SIWZ) w ilości co najmniej: W przypadku składania oferty na zadanie nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 – będzie dysponował na każde wybrane zadanie następującym sprzętem: • 1 szt. – piaskarko-solarka z nośnikiem wyposażonym w pług oraz zbiorniki na solankę, • 2 szt. – nośniki wyposażone w pługi. Wymagania względem sprzętu na zadanie nr 1, 2, 3, 4, 5, 6: nośnikami muszą być samochody o ładowności minimum 8 t, pojemność zasobnika na materiały sypkie minimum 4 m3, urządzenie do zraszania solanką ze zbiornika na solankę o pojemności minimum 1500 l. W zestawie: nośnik + piaskarko-solarka + pług wymagany jest pług lemieszowy z dociskiem hydraulicznym, natomiast w zestawie: nośnik + pług wymagane są pługi lemieszowe z dociskiem hydraulicznym lub pneumatycznym, podawanie materiału sypanego na talerz rozrzucający musi być wykonywane za pomocą podajnika taśmowego (nie dopuszcza się wyposażenia w podajnik ślimakowy). W przypadku składania oferty na zadanie nr 7 – będzie dysponował następującym sprzętem: • 1 szt. – kołowa ładowarka teleskopowa wyposażona w wysięgnik teleskopowy z łyżką gładką bez zębów o pojemności łyżki od 1 m3 do 2 m3. W przypadku składania ofert na zadanie nr 8 i 9 – będzie dysponował następującym sprzętem: • 1 szt. – kołowa ładowarka o pojemności łyżki minimum 2 m3. W przypadku składania oferty na zadanie nr 10 – będzie dysponował następującym sprzętem: • 1 szt. – równiarka samojezdna. W przypadku składania oferty na zadanie nr 11 – będzie dysponował następującym sprzętem: • 1 szt. – ciągnik kołowy wyposażony w pług lemieszowy z dociskiem hydraulicznym o mocy minimum 100 KM z napędem na cztery koła. W przypadku składania oferty na zadanie nr 12 – będzie dysponował następującym sprzętem: • 2 szt. – ciągniki o łącznej rzeczywistej masie całkowitej do 1,5 t, wyposażone w pług czołowy z maksymalną szerokością do 1,3 m, silnik o mocy od 15 KM do 55 KM oraz napędem na cztery koła z rozstawem kół do 1,3 m.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – sporządzić na/lub według druku stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 2. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – sporządzić na/lub według druku stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji: a) wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, b) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą – pełnomocnictwo do podpisania oferty. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – sporządzić na lub wg druku stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. 5. Formularz ofertowy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: a) dla Zadania nr 1 w wysokości 2000,00 zł b) dla Zadania nr 2 w wysokości 2000,00 zł c) dla Zadania nr 3 w wysokości 2000,00 zł d) dla Zadania nr 4 w wysokości 2000,00 zł e) dla Zadania nr 5 w wysokości 2000,00 zł f) dla Zadania nr 6 w wysokości 2000,00 zł g) dla Zadania nr 7 w wysokości 1000,00 zł 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust 6 pkt. 1-5 ustawy Pzp: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Żorach nr 03 8456 0009 2001 0023 9732 0002. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego wskazanym w pkt. 3 przed upływem terminu składania ofert tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert. 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty, b) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium został złożony w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Jankowickiej 49, pokój 14 (sekretariat), a jego kopia załączona do oferty. 6. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: a) gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych, b) okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania z ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej powinno być zaadresowane następująco: Powiat Rybnicki – Zarząd Dróg Powiatowych, 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 49. Znak sprawy: ZP-SD/18DW-DP/19. 8. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności: a) poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa zamówień publicznych, b) poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 9. Oferta niezabezpieczona akceptowalna formą wadium zostanie odrzucona.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin podstawienia pojazdu zastępczego40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-15, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Zadanie 1 – usługa polegająca na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości dróg, obszar: Knurów - Kuźnia Nieborowska – Przerycie – Sośnicowice – Rudy – Kuźnia Raciborska
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie obejmuje zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg w okresie od 01.11.2019 r. do 15.04.2020 r. przy użyciu następującego sprzętu: • 1 szt. – piaskarko-solarka z nośnikiem wyposażonym w pług oraz zbiorniki na solankę, • 2 szt. – nośniki wyposażone w pługi.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-11-01
data zakończenia: 2020-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena 60,00
termin podstawienia pojazdu zastępczego40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Zadanie 2 – usługa polegająca na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości dróg, obszar: Stanowice - Szczejkowice - Żory - Świerklany - Jankowice
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie obejmuje zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg w okresie od 01.11.2019 r. do 15.04.2020 r. przy użyciu następującego sprzętu: • 1 szt. – piaskarko-solarka z nośnikiem wyposażonym w pług oraz zbiorniki na solankę, • 2 szt. – nośniki wyposażone w pługi.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-11-01
data zakończenia: 2020-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin podstawienia pojazdu zastępczego40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Zadanie 3 – usługa polegająca na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości dróg, obszar: Bełk - Przegędza - Orzesze - Czerwionka - Leszczyny - Palowice - Szczejkowice
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie obejmuje zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg w okresie od 01.11.2019 r. do 15.04.2020 r. przy użyciu następującego sprzętu: • 1 szt. – piaskarko-solarka z nośnikiem wyposażonym w pług oraz zbiorniki na solankę, • 2 szt. – nośniki wyposażone w pługi.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-11-01
data zakończenia: 2020-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin podstawienia pojazdu zastępczego40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Zadanie 4 – usługa polegająca na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości dróg, obszar: Stanowice - Szczygłowice - Czerwionka - Dębieńsko - Czuchów - Leszczyny - Książenice - Bełk
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie obejmuje zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg w okresie od 01.11.2019 r. do 15.04.2020 r. przy użyciu następującego sprzętu: • 1 szt. – piaskarko-solarka z nośnikiem wyposażonym w pług oraz zbiorniki na solankę, • 2 szt. – nośniki wyposażone w pługi.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-11-01
data zakończenia: 2020-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin podstawienia pojazdu zastępczego40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Zadanie 5 – usługa polegająca na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości dróg, obszar: Rydułtowy - Rzuchów - Pstrążna - Raszczyce - Markowice - Adamowice - Bogunice - Zwonowice
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie obejmuje zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg w okresie od 01.11.2019 r. do 15.04.2020 r. przy użyciu następującego sprzętu: • 1 szt. – piaskarko-solarka z nośnikiem wyposażonym w pług oraz zbiorniki na solankę, • 2 szt. – nośniki wyposażone w pługi.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-11-01
data zakończenia: 2020-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin podstawienia pojazdu zastępczego40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: Zadanie 6 – usługa polegająca na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości dróg, obszar: Jejkowice - Szczerbice - Sumina - Nowa Wieś - Gaszowice - Piece - Łuków - Czernica
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie obejmuje zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg w okresie od 01.11.2019 r. do 15.04.2020 r. przy użyciu następującego sprzętu: • 1 szt. – piaskarko-solarka z nośnikiem wyposażonym w pług oraz zbiorniki na solankę, • 2 szt. – nośniki wyposażone w pługi.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-11-01
data zakończenia: 2020-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin podstawienia pojazdu zastępczego40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: Zadanie 7 – usługa polegająca na załadunku na inne jednostki sprzętowe materiałów do posypywania dróg oraz pryzmowanie materiałów ładowarką w bazie terenowej Zamawiającego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie obejmuje załadunek na inne jednostki sprzętowe materiałów do posypywania dróg oraz pryzmowanie materiałów kołową ładowarką teleskopową w bazie terenowej zamawiającego zlokalizowanej przy ul. Zwycięstwa w Stanowicach w okresie od 01.11.2019 r. do 15.04.2020 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90630000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-11-01
data zakończenia: 2020-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena 60,00
termin podstawienia pojazdu zastępczego40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8Nazwa: Zadanie 8 – usługa polegająca na odśnieżaniu dróg wojewódzkich ładowarką
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie obejmuje odśnieżanie dróg wojewódzkich utrzymywanych przez ZDP Rybnik w okresie od 01.11.2019 r. do 15.04.2020 r. przy użyciu kołowej ładowarki (1 szt.) o pojemności łyżki minimum 2 m3.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-11-01
data zakończenia: 2020-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin podstawienia pojazdu zastępczego40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9Nazwa: Zadanie 9 – usługa polegająca na odśnieżaniu dróg powiatowych ładowarką
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie obejmuje odśnieżanie dróg powiatowych utrzymywanych przez ZDP Rybnik w okresie od 01.11.2019 r. do 15.04.2020 r. przy użyciu kołowej ładowarki (1 szt.) o pojemności łyżki minimum 2 m3.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-11-01
data zakończenia: 2020-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin podstawienia pojazdu zastępczego40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10Nazwa: Zadanie 10 – usługa polegająca na odśnieżaniu dróg wojewódzkich i powiatowych równiarką samojezdną
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie obejmuje odśnieżanie dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez ZDP Rybnik w okresie od 01.11.2019 r. do 15.04.2020 r. przy użyciu równiarki samojezdnej (1 szt.).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-11-01
data zakończenia: 2020-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin podstawienia pojazdu zastępczego40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 11Nazwa: Zadanie 11 – usługa polegająca na odśnieżaniu dróg wojewódzkich ciągnikiem kołowym
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie obejmuje odśnieżanie dróg wojewódzkich nr 923 na trasie Raszczyce – Żytna – Nowa Wieś – Dzimierz – Pstrążna – Rzuchów oraz nr 935 na trasie Rzuchów – Rydułtowy w okresie od 01.11.2019 r. do 15.04.2020 r. przy użyciu ciągnika kołowego (1 szt.) o mocy minimalnej 100 KM z napędem na cztery koła, wyposażonego w pług lemieszowy z dociskiem hydraulicznym.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-11-01
data zakończenia: 2020-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin podstawienia pojazdu zastępczego40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 12Nazwa: Zadanie 12 – usługa polegająca na odśnieżaniu chodników dróg wojewódzkich i powiatowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie obejmuje odśnieżanie chodników dróg powiatowych i wojewódzkich w okresie od 01.11.2019 r. do 15.04.2020 r. przy użyciu ciągników (2 szt.) o łącznej rzeczywistej masie całkowitej do 1,5 t, wyposażonych w pług czołowy z maksymalną szerokością do 1,3 m, silnikiem o mocy od 15 do 55 KM oraz napędem na cztery koła z rozstawem kół na 1,3 m.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-11-01
data zakończenia: 2020-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin podstawienia pojazdu zastępczego40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły