Wykonanie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej

Ogłoszenie dodano: 04.10.2019

Zamawiający: Miasto Rybnik, Bolesława Chrobrego, 44-200 Rybnik (Śląskie)

Miejsce: Rybnik

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 15.10.2019, godzina: 10:30 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 04.10.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Miasto Rybnik: Wykonanie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Rybnik, krajowy numer identyfikacyjny 27625543000000, ul. Bolesława Chrobrego  2 , 44-200  Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48324392302, e-mail zam_pub@um.rybnik.pl, faks +48324224124.
Adres strony internetowej (URL): www.rybnik.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
bip.um.rybnik.eu

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.um.rybnik.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Bolesława Chrobrego 2, pok. 302

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej
Numer referencyjny: ZP.271.113.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej tj. kolektorów i urządzeń służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenów Miasta Rybnika – dla zlewni z wylotem do rzeki Nacyny, zlokalizowanym przy ul. Reymonta, obszar przedstawiony w załączniku do SIWZ – mapa zlewni. Wody opadowe z wyżej wymienionej zlewni odprowadzane są systemem kanalizacji deszczowej, której właścicielem w części jest Miasto Rybnik. Pozostała część kanalizacji deszczowej stanowi tzw. „mienie porzucone” tzn. nie posiada uregulowanych spraw w zakresie stanu właścicielskiego i formalno-prawnego, pozbawiona jest także podstawowych zabiegów utrzymaniowych. Celem zamówienia jest oszacowanie na podstawie wykonanej inwentaryzacji terenowej, ogólnej wielkości sieci oraz w miarę możliwości ocena stanu technicznego tej części systemu kanalizacji deszczowej, która aktualnie pozostaje poza kompetencjami Miasta Rybnika. Dokumentacja stanowić będzie podstawę do: 1) wykonania operatu szacunkowego wartości porzuconego mienia, oraz 2) oszacowania nakładów finansowych niezbędnych do poniesienia dla utrzymania systemu w pełnej funkcjonalności. Opracowanie obejmuje wykonanie inwentaryzacji sieci kanalizacji deszczowej na podkładach geodezyjnych udostępnionych przez Zamawiającego zgodnie z opisem zawartym w pkt 2.1. i 2.2. szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku stwierdzenia braku ciągłości sieci na podkładach geodezyjnych Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia przebiegu tej sieci (dostępnymi metodami ) i zgłoszenia tego Zamawiającemu. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy zostanie określona na podstawie ilości faktycznie wykonanych jednostek rozliczeniowych oraz ceny jednostkowej brutto. Za jednostkę rozliczeniową Zamawiający uznaje wykonanie opracowania (w tym pełnego zakresu czynności bez względu na wielkość średnicy kanału), zredukowaną do 1 metra bieżącego długości zinwentaryzowanego kanału. Powyższe oznacza, że wszelkie koszty i oczekiwane przez Wykonawcę wynagrodzenie związane z realizacją zamówienia, w szczególności koszty związane z inwentaryzacją urządzeń innych niż kanały, koszty związane z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do opracowania, koszty inspekcji telewizyjnej, zestawień itp., są wliczone w cenę jednostkową oraz powiązane z całkowitą liczbą metrów bieżących długości zinwentaryzowanych kanałów. Ryzyko konieczności wykonania wszelkich prac towarzyszących, mogących pojawić się w trakcie realizacji zamówienia, ryzyko związane ze zmianą stawki podatku VAT, obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić je w ofercie. Zakres merytoryczny opracowania obejmuje: 1) Wykonanie inwentaryzacji sieci kanalizacji deszczowej rurowej dla obszaru przedstawionego w załączniku do SIWZ (mapa zlewni) o długości około 4500 m, obejmującej kanały deszczowe pozostające poza eksploatacją Miasta Rybnika wraz z przykanalikami, wpustami ulicznymi i studniami rewizyjnymi, przy czym: a) Inwentaryzacja kanałów ma obejmować:  numer studni początkowej,  lokalizację odcinka kanalizacji deszczowej ( nazwa ulicy),  średnicę kanału [mm],  długość odcinka [mb],  numer studni końcowej,  współrzędne geograficzne studni początkowej (szerokość i długość geograficzną),  współrzędne geodezyjne  rzędne studni początkowej (góra włazu, dół kinety),  liczbę wpustów drogowych,  liczbę innych włączeń,  rodzaj materiału z którego wykonana jest kanalizacja,  stan techniczny kanalizacji,  proponowaną technologię naprawy,  szacowane koszty naprawy,  rodzaj nawierzchni drogi,  numer inspekcji telewizyjnej,  szacunkowy rok budowy,  ewentualne uwagi. Informacje należy przedstawić w zestawieniu zbiorczym zgodnie z załącznikiem do SIWZ (wzory zestawień) - zakładka 1. Wykonawca winien posługiwać się zdefiniowanymi (zesłownikowanymi) pojęciami podanymi w poszczególnych kolumnach zestawienia. b) Inwentaryzacja przykanalików (nie naniesionych na zasoby geodezyjne) ma obejmować:  odbiornik,  numer studni lub odcinek między studniami,  adres nieruchomości (ulica, numer budynku lub działki),  długość odcinka do pierwszej studni włączeniowej a w przypadku braku studni (włączenie na trójnik) do granicy działki/nieruchomości osób trzecich [mb],  średnicę kanału [mm],  materiał z jakiego wykonano przykanalik,  stan techniczny,  inwentaryzacja przykanalika (obejmuje określenie, czy przykanalik został zinwentaryzowany przez Wykonawcę usługi lub, że przykanalik jest naniesiony na zasoby geodezyjne – patrz uwagi pod zestawieniem),  rodzaj odprowadzanych ścieków. Informacje należy przedstawić w zestawieniu zbiorczym zgodnie z załącznikiem do SIWZ (wzory zestawień) – zakładka 2. Wykonawca winien posługiwać się zdefiniowanymi (zesłownikowanymi) pojęciami podanymi w poszczególnych kolumnach zestawienia. Inwentaryzacji podlegają przykanaliki/włączenia wykonane do kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Miasta jak również „mienie porzucone”. Inwentaryzacja przykanalików obejmuje odcinki do pierwszej studni włączeniowej a w przypadku braku studni (włączenie na trójnik) do granicy działek. c) Inwentaryzacja studni ma obejmować wszystkie informacje określone w „karcie studni” zgodnie z załącznikiem do SIWZ (wzory zestawień) – zakładka 3:  numer studni,  współrzędne geograficzne środka pokrywy,  współrzędne geodezyjne środka pokrywy,  opis położenia studni (ulica),  rodzaj materiału z którego wykonana jest studnia,  typ włazu,  informację o istnieniu stopni włazowych bądź ich braku,  stan techniczny studni,  ewentualne uwagi,  dane wysokościowe dotyczące studni (rzędna góry pokrywy, rzędna dna studni),  dane dotyczące wlotów i wylotów (oznaczenie według rzutu poziomego, głębokość odniesienia od góry pokrywy, średnica [mm], rodzaj materiału). Informacje należy przedstawić w zestawieniu zbiorczym zgodnie z załącznikiem do SIWZ (wzory zestawień) – zakładka 3. Wykonawca winien posługiwać się zdefiniowanymi (zesłownikowanymi) pojęciami podanymi w poszczególnych kolumnach zestawienia. d) Inwentaryzacja kanałów, wszędzie tam gdzie to możliwe, ma być uzupełniona ich monitoringiem (inspekcją telewizyjną) pozwalającym na ocenę stanu technicznego. e) W opracowaniu należy podać szacunkowe koszty ewentualnych napraw kanałów wynikające z zaproponowanej technologii ich naprawy, która pozwoli na ich prawidłowe funkcjonowanie. f) Dla przypadków, gdzie zanieczyszczenie kanałów może utrudniać ich monitoring i ocenę stanu technicznego inwentaryzację należy uzupełnić o ogólną informację o zanieczyszczeniu kanałów przyjmując 3-stopniową skalę zanieczyszczeń: kanały mało, średnio i bardzo zanieczyszczone. g) W sporządzonym wykazie zinwentaryzowanych kanałów należy wskazać dla każdego z nich odbiornik wód. W przypadku, gdy kanał deszczowy kończy się studnią chłonną Wykonawca zobowiązany jest taką informację uzupełnić o jej pojemność. h) W przypadku studni lub innych urządzeń będących w drodze i zaasfaltowanych należy taką informację odnotować w sporządzonym opracowaniu. i) Opracowanie ma obejmować zestawienie studni, zlokalizowanych na sieci kanalizacji deszczowej będących własnością Miasta, obejmujące wyłącznie współrzędne geograficzne (długość i szerokość geograficzną) zgodnie z załącznikiem do SIWZ (wzory zestawień) – zakładka 4. 2) Dokumentacja z przeprowadzonej inwentaryzacji musi obejmować kompletny wykaz zinwentaryzowanych kanałów, wpustów ulicznych i studni rewizyjnych ze wszystkimi charakteryzującymi je informacjami wymienionymi powyżej, przy czym: a) Wykaz powinien być sporządzony z podziałem na ulice oraz z podaniem rodzaju nawierzchni poszczególnych ulic. b) Oznaczenia ciągów kanalizacyjnych dla potrzeb Zamawiającego należy wykonać według następującego schematu:  odbiornik z numerem wylotu W(x) (np. Nacyna W1),  kolektor główny od odbiornika do poszczególnych studni należy oznaczyć: W(x) – D1 – D2 – D3 itd.,  kolektory sięgacze od D1 oznaczyć: D1 – D1.1. – D1.2. itd.,  analogicznie od D2 oznaczyć: D2 – D2.1. – D2.2. itd.,  kolektory od D1.1. oznaczyć: D1.1. – D1.1.1. – D1.1.2. – D1.1.3. itd.,  kolektor główny powinien posiadać numer wylotu: D1→W1, D2→W2 itd. 3) Wykonawca ma opracować i przekazać Zamawiającemu wyniki inwentaryzacji w formie papierowej i elektronicznej. Opracowania w obu formatach muszą być tożsame i powinny zawierać: a) wykazy/zestawienia: -wszystkich nieruchomości włączonych do kanalizacji deszczowej będącej własnością Miasta, -wszystkich nieruchomości stanowiących „mienie porzucone”, -wszystkich studni, zlokalizowanych na sieci kanalizacji deszczowej będących własnością Miasta  zinwentaryzowanej kanalizacji deszczowej stanowiącej mienie porzucone,  zestawienie studni zlokalizowanych na kanalizacji deszczowej będącej własnością Miasta obejmujący wyłącznie współrzędne geograficzne (długość i szerokość geograficzną).,  kart inwentaryzacyjnych studni kanalizacyjnych, Wykazy mają być stworzone oddzielenie i zawierać informacje zawarte w załączniku do SIWZ (wzory zestawień) – zakładka 4 i zakładka 5 oraz być zapisane w formatach xls i pdf. b) mapę z warstwami: -zinwentaryzowanych urządzeń oraz istniejących odcinków kanalizacji deszczowej będących własnością Miasta, -zinwentaryzowanych urządzeń oraz istniejących odcinków kanalizacji deszczowej będącymi poza eksploatacją Miasta. 4) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego i bieżącego informowania Zamawiającego w formie pisemnej o wszelkich okolicznościach, jakie mogą mieć wpływ na jakość opracowania lub które mogą stanowić przeszkodę w jego wykonaniu, w tym także leżących po stronie Zamawiającego, z jednoczesnym określeniem wpływu tych okoliczności, na jakość, termin bądź zakres prac. 5) Brak określonej w pkt 4) pisemnej informacji lub dostarczenie jej z nieuzasadnionym opóźnieniem o zagrożeniach, trudnościach czy przeszkodach związanych z wykonaniem umowy, leżących po stronie Wykonawcy, w prawnie dopuszczalnym zakresie zwalnia Zamawiającego od odpowiedzialności za wynikające z tego tytułu skutki. 6) Zamawiający zastrzega, że przedmiot umowy może ulec ograniczeniu w wyniku skorzystania przez Zamawiającego z ustawowego i umownego prawa odstąpienia od umowy, na zasadach opisanych w umowie. 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania realizacji umowy, w szczególności poprzez oddelegowanie pracownika do weryfikacji sposobu i zakresu prowadzonej inwentaryzacji. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek umożliwić pracownikowi Zamawiającego obecność na inwentaryzowanym terenie, możliwość wykonywania zdjęć itp. Zamawiający może żądać od Wykonawcy niezwłocznej informacji o miejscu i czasie aktualnie wykonywanej inwentaryzacji. 8) Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania w trakcie realizacji umowy z usług osób trzecich, w szczególności z ekspertów zewnętrznych, celem wsparcia Zamawiającego przy ocenie realizacji przedmiotu umowy, w tym dokonywania kontroli jakości i sposobu prowadzenia całości lub poszczególnych prac przewidzianych w umowie. Koszty związane z przedmiotowymi usługami ponosi Zamawiający. 9) Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w realizacji opracowania wyłącznie w zakresie wyraźnie wskazanym w umowie. 10) W terminie do 5 dni roboczych do daty zawarcia umowy Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego harmonogram prac zawierający: a) kolejność i terminy realizacji pomiarów geodezyjnych, b) kolejność i terminy prowadzonej inspekcji telewizyjnej, na odcinkach kanalizacji deszczowej w poszczególnych ulicach. 11) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji na nieruchomościach: a) udostępnionych do użytku powszechnego, do których powszechny dostęp umożliwia wykonanie inwentaryzacji, lub b) stanowiących własność Miasta Rybnika lub Skarbu Państwa lub jednostek organizacyjnych tych podmiotów, pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego na dostęp do danej nieruchomości, z zastrzeżeniem, iż uzasadniony brak takiej zgody nie może być traktowany jako brak współdziałania Zamawiającego przy wykonywaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 12) W przypadku nieruchomości, które nie zostały wskazane w pkt 11 ), w szczególności stanowiących własność osób trzecich, Wykonawca: a) może uzyskać wymagany do inwentaryzacji dostęp do danej nieruchomości na własną odpowiedzialność i koszt, b) jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o braku możliwości dostępu do danej nieruchomości niezbędnego do przeprowadzenia inwentaryzacji. 13) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na własny koszt narzędzia i wszelkie środki niezbędne do wykonania umowy oraz zapewnić bezpieczeństwo personelu wykonującego zamówienie. 14) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w trakcie realizacji umowy Zamawiającemu lub osobom trzecim, w szczególności w trakcie prowadzenia inwentaryzacji. 15) Zamawiający nie przewiduje prac odkrywkowych przy realizacji zamówienia. 16) W treści opracowania dokumentacji winna znajdować się udokumentowana informacja o liczbie metrów bieżących zinwentaryzowanych kanałów, umożliwiająca wyliczenie należnego Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami umowy. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest w trakcie wykonywania zamówienia każdorazowo udzielić informacji o aktualnej liczbie metrów bieżących zinwentaryzowanych kanałów. 17) Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udziału w spotkaniach roboczych i prezentacjach dotyczących przedmiotu zamówienia w terminach wskazanych przez Zamawiającego. 18) Miejscem spotkań, prezentacji oraz przekazania przez Wykonawcę dokumentacji, jak i wszystkich prac poprzedzających wykonanie przedmiotu umowy oraz dokumentów przekazanych w toku wykonania umowy, będzie siedziba Zamawiającego (Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rybnika,44-200 Rybnik, ul. Rzeczna 8). 19) Przedmiotem odbioru jest kompletne opracowanie dokumentacji. Zamawiający przewiduje częściowe rozliczenie przedmiotu umowy, które nastąpi na podstawie protokołów odbiorów poszczególnych odcinków kanalizacji deszczowej w danej ulicy. Do odbiorów częściowych ma zastosowanie punkt 20. 20) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia opracowanej dokumentacji do akceptacji Zamawiającego nie później niż 7 dni roboczych przed upływem daty ostatniego etapu wskazanego w harmonogramie, o którym mowa w pkt 10. 21) W terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania opracowania Zamawiający może przedstawić swoje uwagi do jego treści. W przypadku uwag Zamawiającego dotyczących niezgodności opracowania z umową, w tym w szczególności wynikających z faktu, iż przekazana przez Wykonawcę informacja o braku możliwości dokonania inwentaryzacji urządzeń ze względu na brak odpowiedniego dostępu do nieruchomości okazała się nieprawdziwa lub nieaktualna, Zamawiający wezwie Wykonawcę do wyjaśnienia rozbieżności, poprawienia lub uzupełnienia opracowania w wyznaczonym przez siebie terminie, nie krótszym niż 5 dni roboczych. Jeżeli Wykonawca dokona poprawek po terminie ostatniego etapu wskazanego w harmonogramie, o którym mowa w pkt 10), uznaje się że umowa wykonywana jest z opóźnieniem. 22) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania kontroli wybranych przez siebie fragmentów opracowania, w tym określonych urządzeń, celem weryfikacji czy stan faktyczny i prawny odpowiada treści opracowania. 23) W przypadku nie wyjaśnienia rozbieżności, niepoprawienia lub nieuzupełnienia opracowania przez Wykonawcę, w terminie, o którym mowa w pkt 21), Zamawiający wyznaczy Wykonawcy ostateczny termin na poprawienie lub uzupełnienie opracowania z zastrzeżeniem odstąpienia od umowy w przypadku jego bezskutecznego upływu. 24) Odbiór dokumentacji potwierdza „protokół zdawczo-odbiorczy” podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę. Podpisanie przez Zamawiającego ww. protokołu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady opracowania. 25) Wykonawca upoważniony jest do wystawienia faktury po podpisaniu protokołu, o którym mowa w pkt 24). 26) Wartość wynagrodzenia określona w umowie, nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy względem Zamawiającego, w przypadku niewykorzystania kwoty przewidzianej przez Zamawiającego na opracowanie dokumentacji. 27) Umowa wygasa w przypadku, gdy wynagrodzenie z tytułu usługi objętej umową osiągnie maksymalną kwotę, oferowaną przez Wykonawcę. 28) W sytuacji, kiedy okaże się, że przewidywany termin wygaśnięcia umowy, o którym mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przypadałby przed zakończeniem wykonania kompletnego opracowania, wówczas niniejsza umowa wygasa po zinwentaryzowaniu ostatniego metra jednostki rozliczeniowej poprzedzającego osiągnięcie maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w umowie. 29) Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji do końca realizacji umowy. Wymagania dotyczące przygotowanego dokumentu 1) Opracowanie należy sporządzić w języku polskim. 2) Mapa zinwentaryzowanych obiektów powinna zawierać minimum warstwy: − Kanałów deszczowych Miasta - istniejących odcinków kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami będące własnością Miasta − Kanałów deszczowych porzuconych - istniejących odcinków kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami będących poza eksploatacją. − Mapa ma zostać sporządzona na postawie inwentaryzacji terenowej oraz podkładów geodezyjnych przekazanych przez Zamawiającego. − Wersja papierowa map (oraz pliki pdf) ma zawierać wydruk obu warstw przy czym warstwa Kanały deszczowe Miasta ma być wydrukowana w kolorze zielonym linią 0,5 mm a warstwa Kanały deszczowe Porzucone ma być wydrukowana w kolorze czarnym linią 0,5 mm. 3) W wersji elektronicznej inwentaryzacja ma być przygotowana w postaci numerycznej mapy zawierającej wszystkie dane z opracowania papierowego(z wykazów i zestawień) w postaci warstw i tabel (zawierających opisy) według poniższych założeń::  Prezentację graficzną zinwentaryzowanych obiektów należy zapisać w plikach SHP.  Lokalizacja obiektów X, Y powinna być zapisana w Polskim układzie współrzędnych prostokątnych płaskich (układ 2000 strefa 6).  W każdym pliku/warstwie SHP mogą wystąpić tylko obiekty jednego typu (punkty, linie) o jednolitej kolorystyce i stylu.  Jedna warstwa ma być zapisana w jednym pliku SHP+DBF.  Tabele atrybutów warstwy mają zawierać wszystkie zinwentaryzowane dane.  Wszystkie obiekty/warstwy muszą być topologicznie poprawne (np. „Linie” mają być zdefiniowane jako polilinie, a nie na przykład jako zbiór kilku linii, „obiekty przylegające” mają się stykać krawędziami – nie dopuszcza się zachodzenia takich obiektów na siebie ani rozdzielania przestrzenią).  Warstwy mają być wykonane przy użyciu opcji dociągania (snapowania) ustawionej na 0,1 cm.  W przypadku opracowania wersji źródłowej w formacie SHP+DBF, Wykonawca ma dostarczyć dodatkowo pliki projektu w formacie MXD.  W przypadku opracowania wersji źródłowej w innym formacie niż SHP+DBF, Wykonawca dodatkowo ma dostarczyć pełne pliki źródłowe i projektowe utworzone zgodnie z zapisem jak dla SHP (np.MAP+TAB/WOR w przypadku opracowania źródeł w Mapinfo).  Nazwy plików SHP zawierające numeryczne warstwy zinwentaryzowanych obiektów mają być tworzone według poniższego wzorca: NAZWA_TYP.ROZ, gdzie: • NAZWA – oznacza nazwę pliku opisującą zawartość np. kanały, przykanaliki, studnie • TYP – oznacza typ geometrii (PLN – linia/linia łamana, PKT – punkt, TXT – tekst, • SHP – obszar) • ROZ – oznacza rozszerzenie pliku (SHP, DBF, MAP, TAB itd.) • Zamawiający wymaga wykorzystania słowników obiektów np. słownik ulic (słowniki podano w zestawieniach)  Wymagane warstwy graficzne oraz ich atrybuty opisane są w pkt 2.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu przedmiot zamówienia w formie: a) 2 oprawionych egzemplarzy zestawień - w wersji papierowej:  zestawienie zinwentaryzowanej kanalizacji deszczowej stanowiącej mienie porzucone,  zestawienie studni zlokalizowanych na kanalizacji deszczowej będącej własnością Miasta,  zestawienie kart inwentaryzacyjnych studni kanalizacyjnych,  zestawienie nieruchomości włączonych do kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Miasta,  zestawienie nieruchomości włączonych do kanalizacji deszczowej stanowiącej mienie porzucone, oraz b) 2 egzemplarzy opracowania utrwalonych na nośniku elektronicznym „pendrive” (wersja edytowalna), w formacie Excel, a część graficzną (mapa) w formacie SHP (ArcMap). 5) Analiza z monitorowania kanału deszczowego powinna być przekazana wraz z zapisem obrazu i wykresu z inspekcji kanalizacji przy pomocy kamery multimedialnej na nośniku elektronicznym „pendrive”. 6) Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie do pozyskania wszelkich niezbędnych informacji i danych do wykonania przedmiotowego zamówienia. 7) Wszystkie dokumenty stanowiące wynik prac Wykonawcy należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego (Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rybnika, przy ul. Rzecznej 8 w Rybniku). Materiały wyjściowe do opracowania 1) W celu ułatwienia wskazania rejonów potencjalnego działania Wykonawcy w przedstawiono mapę zlewni z obszarami ulic (załącznik do SIWZ), gdzie zdaniem Zamawiającego istnieje domniemanie występowania nieznanej kanalizacji deszczowej lub wiedza, że taka kanalizacja nie będąca w eksploatacji Miasta istnieje. 2) Obszar zlewni wraz z ulicami, o którym mowa w pkt 1) dostępny jest na stronie https://www.rsip.rybnik.eu/Start/Index_pl.html

II.5) Główny kod CPV: 70332000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 162600,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 120
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy - w tym okresie), należycie wykonał, co najmniej dwie usługi polegające na zinwentaryzowaniu systemów kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe lub kanalizacji sanitarnej, o łącznej długości co najmniej 1 km każdy. - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia: • co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe techniczne w zakresie projektowania instalacji sanitarnych oraz posiadającą doświadczenie zawodowe tj. wykonała przynajmniej 2 projekty kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o długości co najmniej 1 km każdy. • co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii (ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne) co najmniej w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych oraz posiadającą doświadczenie zawodowe tj. wykonała przynajmniej 2 inwentaryzacje kanalizacji deszczowej lub sanitarnej lub ogólnospławnej o długości 1 km każdy. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej dotyczący wykonanych usług, musi być spełniony: 1) przez Wykonawcę samodzielnie lub 2) przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie; 3) w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie. Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia w ramach doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia. W sytuacji gdy Wykonawca polega na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem (np. Konsorcjum), doświadczenie będzie oceniane w zależności od konkretnego zakresu udziału tego Wykonawcy, a więc jego faktycznego wkładu w prowadzenie działań, które były wymagane od tej grupy w ramach zamówienia publicznego wykazanego na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, tj.: wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWZ.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, tj. : a) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWZ oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 6 do SIWZ. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności lub sytuację którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany będzie złożyć dokumenty tego podmiotu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności lub sytuacji, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz oferty. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji: 1) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 2) podpisania oferty, względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą, przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego rejestru sądowego) – pełnomocnictwo do podpisania oferty. 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy w pliku o nazwie „Zbiorcze zestawienie ofert” na swojej stronie internetowej www.bip.um.rybnik.eu. 6. W przypadku wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna dowód wniesienia wadium tj. gwarancję/poręczenie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4 000 PLN

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-15, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły