Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych i utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w sezonie zimowym 2019/2020 na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Rudnikach.

Ogłoszenie dodano: 04.10.2019

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie, ul. Sobieskiego, 42-217 Częstochowa (Śląskie)

Miejsce: Częstochowa

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 30.04.2020

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 15.10.2019, godzina: (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 08.11.2019 04.10.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510241228-N-2019 z dnia 08-11-2019 r.
Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych i utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w sezonie zimowym 2019/2020 na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Rudnikach.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 606069-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie, Krajowy numer identyfikacyjny 15140600900000, ul. ul. Sobieskiego  9, 42-217  Częstochowa, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 785 467, e-mail Tkacka@poczta.onet.pl, faks 343 785 468.
Adres strony internetowej (url): http://www.pzdczestochowa.4bip.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.pzdczestochowa.4bip.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych i utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w sezonie zimowym 2019/2020 na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Rudnikach.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PZD.3450.25.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych i utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie w sezonie zimowym 2019/2020 na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Rudnikach obejmujących gminy Rędziny, Mykanów, Kruszyna, Mstów i Kłomnice. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Materiały niezbędne do zimowego utrzymania dróg zakupi Zamawiający w ilościach wynikających z Planu ZUD. Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem oraz środkami transportu: Pługopiaskarki –6 szt. Piaskarki powinny posiadać następujące parametry: -typ nośnika: samochody ciężarowe o ładowności min. 8 ton, wyposażone w płytę czołową umożliwiającą montaż pługa typu średniego, -piaskarka: o pojemności załadunku materiałów uszorstniających w ilości minimum 5 Mg, sterowanie w kabinie ciężarówki, z możliwością zmiany szerokości posypywania w zakresie 2 - 6 m i kierunku rozsypywania (asymetria), sterowanie piaskarką zdalne z kabiny, automatyczna kontrola ilości rozsypanego materiału w zależności od prędkości pojazdu (dostosowanie do każdej prędkości) i zadanej szerokości rozsypywania) – zakres: od 5g/m2 dla soli, od 5 g/m2 do 300 g/m2 dla innych materiałów uszorstniających, wybór materiału (np. sól, piasek). -pług odśnieżny: typu średniego (stalowy lub plastikowy) sterowanie pracą pługa z kabiny siłownikiem hudraulicznym lub pneumatycznym. Szerokość odśnieżania: minimum 2,6 m, UWAGA ! Wykonawca w ramach niniejszej umowy, na własny koszt, jest zobowiązany do posiadania w pługopiaskarkach urządzenia lokalizacji GPS i do udostępnienia zamawiającemu monitorowania pracy sprzętu przy zimowym utrzymaniu dróg. Koparko-ładowarka - 1 szt. Ładowarka powinna posiadać następujące parametry: -pojemność łyżki min. 0,8 m3, -sprawny załadunek na pługopiaskarki . -środki transportu powinny być oznakowane w sposób zapewniający bezpieczną realizację zadań ZUD, Ładowarka - 1 szt. Koparko – ładowarka samojezdna kołowa, powinna posiadać następujące parametry: -pojemność łyżek min. 2,0 m3, -wydajność przy usuwaniu śniegu z otoczenia drogi – min.12 m3/godz. -moc – minimum 74 KW (100 kM), -napęd na przednią i tylnią oś. Równiarka - 1 szt. Równiarka samojezdna kołowa powinna posiadać następujące parametry: -moc – minimum 74 KW (100 kM) . Nośnik samochodowy do pługu klinowego ciężkiego (zamawiającego) – 1 szt. -napęd na 3 osie, -nośnik samochodowy wyposażony w płytę czołową umożliwiającą montaż pługu typu ciężkiego Wykonanie przedmiotu zamówienia. 1.Wykonawca wyposaży sprzęt do bezpiecznej realizacji zadań wynikających z Planu ZUD w środki łączności /telefony, lampy sygnalizacyjne oraz światła ostrzegawcze/. 2.Za oznakowanie sprzętu oraz bezpieczeństwo wykonania zadań wynikających z zimowego utrzymania dróg odpowiada Wykonawca. 3.Zamawiający zakupi i dostarczy na składowiska środki do zimowego utrzymania dróg, w ilościach przewidzianych planem zimowego utrzymania dróg. 4.Środki i materiały do zwalczania śliskości i gołoledzi składowane będą na składowisku Zamawiającego tj. na placu Obwodu Drogowego Nr 1 w Rudnikach na ul. Dworcowej 26 w Rudnikach. 5.Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w stałej gotowości technicznej i świadczenia usług. 6.Przy realizacji zadań wynikających z ZUD Wykonawca będzie ściśle współpracował oraz wykonywał polecenia Dyżurnego przez Kierownika Obwodu Drogowego Nr 1 w Rudnikach. 7.Wykonawca prowadził będzie prace przy zimowym utrzymaniu dróg zgodnie z tabelą Zasad Odśnieżania i Usuwania Gołoledzi na drogach, a także będzie prowadził prace polegające na utrzymaniu zimowym chodników przy drogach wojewódzkich według dyspozycji kierowników obwodów – usuwanie śniegu i lodu, wywóz śniegu i jego utylizacja na wezwanie i w razie potrzeby. 8.Wykonawca ponosi wszelkie skutki prawne z tytułu niewłaściwego wykonania prac, ewentualne szkody i wypadki wynikłe z powodu niewłaściwej eksploatacji sprzętu lub stosowania niewłaściwych materiałów. Szczegółowy zakres prac na drogach w poszczególnych standardach określony został w Operacie Zimowego Utrzymania Dróg. Technika odśnieżania. 1.Akcja interwencyjna ma za zadanie odśnieżanie zawiewanych lub zasypywanych miejsc śniegiem, określoną ilością środków niezbędnych do utrzymania przejezdności drogi, w określonym czasie. Akcję interwencyjną prowadzi się na drogach wojewódzkich w II standardzie i drogach powiatowych w III, IV, V i VI standardzie zimowego utrzymania. Składowanie materiałów. Miejsca składowania materiałów do zwalczania śliskości zapewnione zostaną przez Zamawiającego. Każdorazowo na wezwanie Dyżurnego Wykonawca zobowiązany jest podstawić na wezwanie pisemne, telefoniczne lub ustne jednostki transportowe oraz sprzęt na wyznaczoną godzinę. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część V SIWZ. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informację, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. Utrzymanie chodników np. przy drogach wojewódzkich: a)do utrzymywania chodników nie ma wymogów sprzętowych. Wykonawca sam decyduje jakim sprzętem wykona utrzymanie chodników, np. ręcznie, równiarka, zamiatarka, lekki ciągnik z pługiem, b)do usuwania śniegu z chodników wraz ze zjazdami nie ma wymogów sprzętowych. Wykonawca sam decyduje jakim sprzętem wykona usługę tj. zepchnięcie śniegu w ciągłości chodnika wraz ze zjazdami do rowu przydrożnego lub przy dużych ilościach załadunek i wywóz śniegu z utylizacją.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90620000-9

Dodatkowe kody CPV: 90630000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 663120.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: LIDER „PT” Piotr Tomza
Email wykonawcy: piotrtomza@onet.pl
Adres pocztowy: Siedlec, ul. Św. Ojca Pio 71
Kod pocztowy: 42-244
Miejscowość: Mstów
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: PARTNER: Transport Samochodowy Stanisław Tomza
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Kusięta 90
Kod pocztowy: 42-256
Miejscowość: Olsztyn
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 818586.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 818586.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 818586.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
1.Umowę zawarto na okres zimowy 2019/2020 tj. od podpisania umowy do dnia 30.04.2020r. 2.Każdorazowo na wezwanie (pisemne, telefoniczne lub ustne) Dyżurnego, Wykonawca zobowiązany jest podstawić jednostki transportowe oraz sprzęt na wyznaczoną godzinę na ODM 1 w Rudnikach, lecz nie później niż do 50 minut, gdy wezwanie przekazano Wykonawcy.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie nr 500228661-N-2018 z dnia 24-09-2018 r.
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie: „Budowa budynku administracyjnego oraz budynku magazynowo – garażowego wraz z budową dróg wewnętrznych, oświetleniem oraz ogrodzeniem terenu na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Reymonta 48 w Myszyńcu – w systemie projektuj i buduj” - nr postępowania 164/18

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 606069-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny 1330574900000, ul. ul. Mazowiecka  14, 00048   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 244 90 00, e-mail przetargi@mzdw.pl, faks 22 244 90 13.
Adres strony internetowej (url): www.mzdw.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Budowa budynku administracyjnego oraz budynku magazynowo – garażowego wraz z budową dróg wewnętrznych, oświetleniem oraz ogrodzeniem terenu na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Reymonta 48 w Myszyńcu – w systemie projektuj i buduj” - nr postępowania 164/18
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
164/18
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1) Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych dotyczących zadania pn. „Budowa budynku administracyjnego oraz budynku magazynowo – garażowego wraz z budową dróg wewnętrznych, oświetleniem oraz ogrodzeniem terenu na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Reymonta 48 w Myszyńcu – w systemie projektuj i buduj”, a także wszelkich innych czynności zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno – Użytkowego stanowiącego część III niniejszej SIWZ. 2) Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Części III SIWZ zawierającej: program funkcjonalno-użytkowy. 3) W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 4) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa poniżej w zakresie realizacji zamówienia. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: - wykonanie robót ziemnych, wykonanie robót murarskich, wykonanie robót ciesielskich, wykonanie robót instalacyjnych w zakresie instalacji sanitarnych, wykonanie robót instalacyjnych w zakresie instalacji elektrycznych
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9

Dodatkowe kody CPV: 71220000-6, 71320000-7, 45100000-8, 45300000-0, 45400000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) unieważnia przedmiotowe postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na sfinansowanie tego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 1 793 064,00 zł brutto i nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły