Przebudowa sal konferencyjnych w ob.3C na STP Kabaty wraz z wykonaniem wielobranżowej dokumentacji projektowej

Ogłoszenie dodano: 04.10.2019

Zamawiający: Metro Warszawskie Sp. z o.o., ul. Wilczy Dół, 02-798 Warszawa (Mazowieckie)

Miejsce: Warszawa

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 31.12.2019

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 22.10.2019, godzina: 12:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 04.10.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Metro Warszawskie Sp. z o.o.: Przebudowa sal konferencyjnych w ob.3C na STP Kabaty wraz z wykonaniem wielobranżowej dokumentacji projektowej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Metro Warszawskie Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 01531459200000, ul. ul. Wilczy Dół  5 , 02-798  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48226554000, e-mail zam-eh@metro.waw.pl, faks +48226433997.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień sektorowych
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://postepowania.metro.waw.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://postepowania.metro.waw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy sporządzić pod rygorem nieważności w formie pisemnej i złożyć w Punkcie Podawczym w Budynku Portierni Głównej Metra Warszawskiego Sp. z o.o..
Adres:
ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, Punkt Podawczy Budynku Portierni Głównej Metra Warszawskiego Sp. z o.o. Godziny pracy Punktu Podawczego: od poniedziałku do piątku, 07.00-14.00.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa sal konferencyjnych w ob.3C na STP Kabaty wraz z wykonaniem wielobranżowej dokumentacji projektowej
Numer referencyjny: WP.25.00208.2019.S.P.RAOL
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sal konferencyjnych w obiekcie nr 3C na STP Kabaty wraz z wykonaniem wielobranżowej dokumentacji projektowej, w tym: 1) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlano-montażowych, w tym przebudową systemu wentylacji i systemu chłodzenia w salach konferencyjnych usytuowanych w obiekcie 3C na terenie STP Kabaty w Warszawie 2) dostawa i montaż przenośnego kontenera stanowiącego tymczasową salę konferencyjną, na czas prowadzenia robót, 3) wykonywanie przeglądów serwisowych i konserwacji zainstalowanych urządzeń w okresie gwarancji, tj. w okresie 36 miesięcy od daty podpisania bezusterkowego Protokołu odbioru końcowego przez Strony Umowy. 2. Szczegółowy opis wykonania Przedmiotu Zamówienia, został określony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (zwanym dalej „PFU”) wraz z załącznikami, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWP i będącym jej integralną częścią. 3. Przedmiot Zamówienia zostanie wykonany zgodnie z niniejszą SIWP oraz jej załącznikami, w szczególności: 1) PFU wraz z załącznikami (zał. nr 1 do SIWP); 2) Wzorem Umowy (zał. nr 6 do SIWP) 4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 60-miesięcznej rękojmi na wykonane roboty oraz 36-miesięcznej gwarancji na urządzenia zamontowane w ramach wykonania Przedmiotu Zamówienia. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania bezusterkowego Protokołu odbioru końcowego przez Strony Umowy.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45210000-2
45220000-5
45300000-0
45310000-3
45314300-4
45316200-7
45331200-8
45400000-1
71320000-7
71320000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Przedmiot Zamówienia należy wykonać zgodnie z poniższym harmonogramem: 1) Etap I – wykonanie dokumentacji projektowej wg wytycznych opisanych w PFU w terminie 5 tygodni od daty zawarcia Umowy, 2) Etap II – wykonanie prac budowlano-montażowych wg dokumentacji projektowej, do dnia 31.12.2019 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że posiada certyfikat dla przedsiębiorcy, który zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 2221 z późn. zm.) powinien posiadać przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również systemów ochrony przeciwpożarowej, zawierających fluorowane gazy cieplarniane”.
Informacje dodatkowe Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dot. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności, nie może polegać na zasobach innych podmiotów, na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. Spełnianie przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca musi wykazać we własnym zakresie.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonanie co najmniej dwóch robót budowlanych polegające na przebudowie instalacji wentylacji z montażem centrali wentylacyjnej i budową kanałów wentylacyjnych oraz instalacji klimatyzacji w systemie VRF w obiektach biurowych, o wartości co najmniej 300.000,00 zł netto (słownie złotych: trzysta tysięcy, 00/100) każda z robót. 2) w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonanie co najmniej dwóch dokumentacji projektowych przebudowy systemu wentylacji i klimatyzacji w obiektach o powierzchni co najmniej 350m2 każda, 3) Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi, przynależącą do Izby Inżynierów Budownictwa i posiadającą uprawnienia wykonawcze oraz projektowe w specjalnościach: a) konstrukcyjno-budowlanej, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz urządzeń elektroenergetycznych UWAGA!!! Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca na potwierdzenie spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu opisanego w sekcji III 1.3 pkt 3) niniejszego ogłoszenia o zamówieniu, dysponował jedną, dwiema lub trzema osobami z zastrzeżeniem spełnienia nw. wymogów: - co najmniej jedna osoba jaką dysponuje Wykonawca przynależy do Izby Inżynierów Budownictwa i posiada uprawnienia, o których mowa w pkt 3) lit. a) sekcji III.1.3 niniejszego ogłoszenia, - co najmniej jedna osoba jaką dysponuje Wykonawca przynależy do Izby Inżynierów Budownictwa i posiada uprawnienia, o których mowa w pkt 3) lit. b) sekcji III.1.3 niniejszego ogłoszenia, - co najmniej jedna osoba jaką dysponuje Wykonawca, przynależy do Izby Inżynierów Budownictwa i posiada uprawnienia, o których mowa w pkt 3) lit. c) sekcji III.1.3 niniejszego ogłoszenia. 4) w zakresie instalacji p.poż., Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi posiadającą certyfikat CNBOP-PIB lub ITB lub Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa lub Instytutu Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX w zakresie uprawnień do projektowania systemów sygnalizacji pożaru. 5) Wykonawca dysponuje co najmniej 2 osobami realizującymi roboty w zakresie elektrycznym, posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne eksploatacyjne „E” w grupie 1 wraz z podpunktem do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych. 6) Wykonawca dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne dozorowe „D” w grupie 1 z podpunktem do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych, 7) Wykonawca dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia (certyfikat) potwierdzające przeszkolenie w zakresie obsługi, planowania i montażu systemu sygnalizacji pożaru ESSER, 8) Wykonawca dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia w zakresie wprowadzenia zmian w systemie wizualizacji (Winmag).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Po dokonaniu oceny ofert Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia, w terminie nie krótszym, niż 5 dni, odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiający może odstąpić od wezwania Wykonawcy do złożenia tego dokumentu jeżeli ww. dokument uzyskał w sposób przewidziany w pkt 13.10 SIWP.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Po dokonaniu oceny ofert Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia, w terminie nie krótszym, niż 5 dni, dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu tj.: 1) certyfikat dla przedsiębiorcy, który zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 2221 z późn. zm.) powinien posiadać przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również systemów ochrony przeciwpożarowej, zawierających fluorowane gazy cieplarniane” – na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1.2 ppkt 1) SIWP, 2) wykaz zrealizowanych robót (wg zał. nr 8 do SIWP), o których mowa w pkt.5.1.3 ppkt 1) SIWP wraz z dowodami określającymi czy roboty budowlane, wykazane w wykazie, zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty- na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1.3 ppkt 1) SIWP, 3) wykaz wykonanych dokumentacji projektowych przebudowy systemu wentylacji i klimatyzacji w obiektach o powierzchni co najmniej 350m2 każda ( wg zał. nr 9 do SIWP), o których mowa w pkt 5.1.3 ppkt 2) SIWP wraz z dowodami określającymi, czy przedmiotowe dokumentacje zostały wykonane należycie, przy czym dodowami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zostały wykonane dokumentacje projektowe, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1.3 ppkt 2) SIWP, 4) wykaz osób (wg zał. nr 10 do SIWP) wypełniony we wszystkich nw. częściach: a) część nr 1 – na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1.3 ppkt 3) lit. a),b) i c) SIWP, b) część nr 2 – na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1.3 ppkt 4) SIWP, c) część nr 3 – na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1.3 ppkt 5) SIWP, d) część nr 4 – na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1.3 ppkt 6) SIWP, e) część nr 5 – na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1.3 ppkt 7) SIWP, f) część nr 6 – na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1.3 ppkt 8) SIWP,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca, wraz z ofertą składa: 1) zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów trzecich do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, zgodnie z treścią pkt 5.3 i 5.4 SIWP. 2) pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez pełnomocnika lub została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty). 2. W przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów, Wykonawca składa również odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, dla tych podmiotów, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, tych podmiotów, w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 3. Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji o której mowa w pkt. 13.1 SIWP, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zał. nr 5 do SIWP), o którym mowa w art. 24 ust.11 ustawy Pzp. Wraz z oświadczeniem o przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania między nimi, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przed złożeniem oferty wniesie wadium na okres związania ofertą w wysokości: 13.000,00 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy 00/100), 2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem, na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany poniżej. 3. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu zostanie wniesione na rachunek bankowy Metra Warszawskiego Sp. z o.o., Bank Pekao S.A. nr 61 1240 6003 1111 0000 4947 4518. 4. Wadium może też być wnoszone w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 110). 5. Dokumenty, o których mowa w pkt. 7.4. , Wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale przed złożeniem oferty oraz przed upływem terminu składania ofert, w siedzibie Metra Warszawskiego Sp. z o.o., bud. 3A w pok. 310 w Dziale Finansowym. Godziny przyjęć wadium w Dziale Finansowym: 10.00-14.00. 6. Zamawiający zaleca złożenie wraz z ofertą – w zależności od wybranej formy wadium - kserokopię poręczeń lub gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, oraz poręczeń udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, złożonych tytułem wadium w przedmiotowym postępowaniu. 7. W przypadku składania wadium w formie gwarancji powinna ona być co najmniej gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie oraz powinna zostać sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem, w tym zgodnie z przepisami ustawy Pzp. 8. Zamawiający zwraca, zatrzymuje oraz żąda ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art.46 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena wykonania Przedmiotu Zamówienia100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty – w szczególności w następującym zakresie i w następujących warunkach: 1) Zmiana terminów określonych w umowie, w niżej wymienionych przypadkach: - wystąpienia siły wyższej; - przerwania lub opóźnienia w wykonywaniu Przedmiotu Umowy spowodowanego okolicznościami, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; - zmian przepisów prawa, mających wpływ na termin wykonania Przedmiotu Umowy lub sposób wykonywania Przedmiotu Umowy; - opóźnień w rozpoczęciu lub wykonywaniu Przedmiotu Umowy powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy zachowania należytej staranności; - opóźnień w realizacji Przedmiotu Umowy wynikłych z winy Zamawiającego lub innych osób, za które Wykonawca Przedmiotu Umowy nie ponosi odpowiedzialności; 2) Zmiana ceny umownej w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług, dotyczące prac i robót stanowiących przedmiot umowy. 3) Zmiana zakresu części Przedmiotu Umowy powierzonych Podwykonawcom; 4) Zmiany w wymaganej sprawozdawczości i rozliczeniach kosztów wykonania Przedmiotu Umowy; 5) Zmiany wynikające z orzeczeń sądów powszechnych, decyzji administracyjnych i orzeczeń sądów administracyjnych; 6) Zmiany wynikające ze zmian regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy, wraz ze skutkami takich zmian regulacji prawnych. 7) Zmiany w oznaczeniach danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy. 8) Zmiany formy lub terminu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9) W przypadku faktycznie poniesionej przez Wykonawcę i udokumentowanej szkody – z winy Zamawiającego oraz z powodu zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy. 3. Zamawiający dopuszcza również możliwość istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. 4. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-22, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> wyłącznie język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca, którego Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie przed zawarciem Umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, które stanowi 5% ceny całkowitej Przedmiotu Zamówienia podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonywania Umowy. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy winno być wniesione w całości przed podpisaniem Umowy, na rzecz Metra Warszawskiego Sp. z o.o. w postaci: 1) w pieniądzu, na konto tytułem: „Przebudowa sal konferencyjnych w obiekcie nr 3C na STP Kabaty wraz z wykonaniem wielobranżowej dokumentacji projektowej” Bank Pekao S.A. nr 21 1240 6003 1111 0000 4942 9648, lub 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) w gwarancjach bankowych; 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Treść składanych poręczeń lub gwarancji winna być zgodna z treścią wzoru gwarancji stanowiącej załącznik nr 7 do SIWP. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniężna wymaga uprzedniego zaakceptowania treści przez Zamawiającego. 5. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniężna wymaga uprzedniego zaakceptowania treści przez Zamawiającego. 6. Zasady zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone we wzorze umowy. 7. W przypadku, kiedy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w postaci środków pieniężnych, na 7 dni przed upływem terminu zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego w formie pisemnej o numerze rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot środków pieniężnych.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły