Wykonanie robót budowlanych dotyczących termomodernizacji budynków CMKP w Warszawie przy ul. Schroegera 82 i ul. Kleczewskiej 61/63 oraz remontu dróg wewnętrznych i parkingów wraz z zagospodarowaniem działki nr 50, a także przebudowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej ul. Przybyszewskiego (nr sprawy: ZP-1055/2019)

Ogłoszenie dodano: 30.09.2019

Zamawiający: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Marymoncka, 01-813 Warszawa (Mazowieckie)

Miejsce: Warszawa

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 29.10.2019, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego: Wykonanie robót budowlanych dotyczących termomodernizacji budynków CMKP w Warszawie przy ul. Schroegera 82 i ul. Kleczewskiej 61/63 oraz remontu dróg wewnętrznych i parkingów wraz z zagospodarowaniem działki nr 50, a także przebudowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej ul. Przybyszewskiego (nr sprawy: ZP-1055/2019)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, krajowy numer identyfikacyjny 00028909300000, ul. Marymoncka  99/103 , 01-813  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 225 693 700, e-mail zamowienia.publiczne@cmkp.edu.pl, faks 225 693 712.
Adres strony internetowej (URL): https://www.cmkp.edu.pl
Adres profilu nabywcy: https://cmkp.eb2b.com.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne https://cmkp.eb2b.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://cmkp.eb2b.com.pl/open-auctions.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://cmkp.eb2b.com.pl/open-auctions.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://cmkp.eb2b.com.pl/open-auctions.html

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty w postaci papierowej opatrzone własnoręcznym podpisem należy składać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

Adres:
Siedziba Zamawiającego przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie (01-813) – pokój nr 28-29 (Kancelaria).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Tak
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
https://cmkp.eb2b.com.pl/open-auctions.html
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych dotyczących termomodernizacji budynków CMKP w Warszawie przy ul. Schroegera 82 i ul. Kleczewskiej 61/63 oraz remontu dróg wewnętrznych i parkingów wraz z zagospodarowaniem działki nr 50, a także przebudowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej ul. Przybyszewskiego (nr sprawy: ZP-1055/2019)
Numer referencyjny: ZP-1055/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest wykonanie robót budowlanych dotyczących termomodernizacji budynków CMKP w Warszawie przy ul. Schroegera 82 i ul. Kleczewskiej 61/63 oraz remontu dróg wewnętrznych i parkingów wraz z zagospodarowaniem działki nr 50, a także przebudowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej ul. Przybyszewskiego. 2. Przedmiotowe zamówienie polega na wykonaniu robót budowlanych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, na który składają się projekty budowlano-wykonawcze oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dalej łącznie nazywane „dokumentacją projektową”. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych ujętych w dokumentacji projektowej, a w tym m.in.: 1) wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych oraz piwnic zespołu istniejących budynków CMKP, obejmujące m.in.: a) termomodernizację ścian zewnętrznych tj. ścian kondygnacji naziemnych, ścian piwnic oraz ścian lukarn dachowych (bez zmian konstrukcji dachu i pokrycia dachowego), b) wykonanie nowej elewacji budynków, c) wykonanie elementów uzupełniających elewacji budynku: daszków, balustrad, stolarki drzwiowej, d) docieplenie i izolacja przeciwwilgociowa ścian piwnic, e) remont wejść i schodów do budynku, f) remont podjazdu do budynku, g) wymianę studzienek doświetleniowych okien piwnicznych, h) roboty remontowe w obrębie elewacji budynków, i) wymianę rynien i rur spustowych; 2) wykonanie nowej opaski wokół obiektu wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi i remontem istniejących schodów zewnętrznych i tarasu; 3) przebudowę i remont istniejących nawierzchni chodnikowych, jezdni i miejsc postojowych dla samochodów, remont budynków gospodarczych oraz wykonanie nawierzchni na składowanie śniegu; 4) wykonanie oświetlenia terenu zewnętrznego; 5) remont elementów kanalizacji deszczowej; 6) wykonanie zjazdu z drogi powiatowej ul. Przybyszewskiego; 7) zagospodarowanie terenu zielonego – rabat i trawników z wykonaniem nowych nasadzeń roślin, zapewnienie odpowiedniej ochrony i pielęgnacji zieleni w czasie wykonywania robót budowlanych oraz wykonanie niezbędnych elementów małej architektury; 8) wykonanie instalacji nawadniającej tereny zielone. 4. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia (urządzenia, materiały i robociznę, w tym nasadzenia roślinne) wynosi nie mniej niż 36 miesięcy licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót. Wykonawca udzieli gwarancji na okres zgodny z oświadczeniem zawartym w złożonej ofercie. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia konserwacji zamontowanych urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta. 5. Zamawiający określa okres rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy (w tym urządzenia, materiały i robociznę oraz nasadzenia roślinne) jako równy okresowi gwarancji, jednak nie krótszy niż 60 miesięcy – oznacza to, że w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 60 miesięcy, okres rękojmi wynosić będzie 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót. 6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z dokumentacją projektową, na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45111300-1
45112710-5
45232100-3
45233320-8
45233220-7
45233290-8
77310000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 4219954,90
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego, którego całkowita wartość została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie, o którym mowa powyżej, obejmuje wykonanie remontu fragmentu działki nr 98 położonego bezpośrednio przy wejściu głównym do obiektu przy ul. Schroegera 82, na której znajduje się parking oraz niewielki skwer z zielenią. Działka 98 jest własnością miasta stołecznego Warszawy, ale w związku z tym, że z parkingu korzystają pracownicy oraz goście Domu Nauki CMKP, a także w związku z planowanymi robotami wokół tego budynku oraz biorąc pod uwagę fatalny stan techniczny nawierzchni parkingu, wskazane jest przeprowadzenie jego remontu środkami własnymi CMKP. W tym celu rozpoczęto starania o wydanie odpowiednich zgód przez Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Powierzchnia działki z nawierzchnią utwardzoną do remontu wynosi około 260 m2, a powierzchnia terenów zielonych około 180 m2. Zakres robót obejmować będzie: 1) wymianę nawierzchni utwardzonej chodnika, drogi i parkingu; 2) wycięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu i kolidujących z planowaną inwestycją; 3) zagospodarowanie klombu zieleni przy skrzyżowaniu ul. Schroegera z ul. Przybyszewskiego. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wymagania dotyczące materiałów będą zgodne z warunkami określonymi dla zamówienia podstawowego. Warunki udzielenia zamówienia: 1) Zamawiający uzyska odpowiednie zgody na wykonanie robót budowlanych i sporządzi niezbędną dokumentację techniczną; 2) Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe na zrealizowanie zamówienia; 3) Wykonawca będzie wywiązywać się z należytą starannością z realizacji zamówienia podstawowego; 4) Wykonawca zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia co zamówienia podstawowego i przy użyciu tożsamych materiałów; 5) Wykonawca zastosuje przy wycenie robót, o których mowa powyżej, czynniki cenotwórcze (w tym podstawę ustalenia nakładów jednostkowych, wielkości nakładów jednostkowych, współczynniki stosowane do nakładów jednostkowych, ceny jednostkowe materiałów, pracy sprzętu, stawki robocizny, wysokości narzutu kosztów ogólnych, koszty zakupu i zysku) uwzględnione w kosztorysie sporządzonym na potrzeby zamówienia podstawowego; 6) strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie, termin wykonania nowego zamówienia oraz istotne warunki umowy. Całkowita wartość zamówienia, o którym mowa powyżej, wynosi 140 000,00 zł netto, tj. ok. 3,43% wartości zamówienia podstawowego i została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 240
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
240

II.9) Informacje dodatkowe: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie wskazany w pkt II.8) ogłoszenia powinien brzmieć: 1. Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 240 dni licząc od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy. Wykonawca wykona zamówienie w terminie zgodnym z oświadczeniem zawartym w złożonej ofercie. 2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 2-6 marca 2020 r. 3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1, wyrażony jest w dniach kalendarzowych.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia może ubiegać się każdy Wykonawca, który: 1) spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykaże, że posiada doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, co oznacza że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał należycie, a w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył: a) co najmniej jedno zadanie inwestycyjne obejmujące wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, rozumianej jako remont istniejącego budynku obejmujący co najmniej docieplenie ścian, które spełnia łącznie następujące wymagania: – termomodernizacja dotyczyła budynku o co najmniej dwóch kondygnacjach nadziemnych i obejmowała ściany zewnętrzne o powierzchni co najmniej 3 000 m2 (powierzchnia części nadziemnej bez odliczenia stolarki otworowej i gzymsów) oraz – wartość zadania w zakresie termomodernizacji wynosiła co najmniej 2 000 000,00 zł brutto, b) co najmniej jedno zadanie inwestycyjne obejmujące remont lub wykonanie nowego utwardzenia terenu o powierzchni co najmniej 1 000 m2 kostką betonową lub kamienną, c) co najmniej jedno zadanie inwestycyjne obejmujące wykonanie zagospodarowania terenu zielonego (prace ogrodnicze) o powierzchni nie mniejszej niż 1 000 m2; /UWAGA: Warunek doświadczenia określony powyżej w pkt 2 podlega sumowaniu w ramach doświadczenia różnych podmiotów – co oznacza, że: – Wykonawca samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami może wykazać się realizacją poszczególnych zadań opisanych w warunku lub – jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub kilku z nich łącznie może wykazać się realizacją poszczególnych zadań opisanych w warunku lub – jeden lub kilka podmiotów udostępniających Wykonawcy swoje zasoby (podwykonawców) może wykazać się realizacją poszczególnych zadań opisanych w warunku./ /UWAGA: Zamawiający dopuszcza, aby wszystkie lub część z zadań opisanych w pkt 2 powyżej w ramach poszczególnych liter były przedmiotem jednej umowy lub odrębnych umów./ /UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości/zakresu różnych zadań celem wykazania spełniania wymaganego warunku w zakresie pojedynczego zadania opisanego w pkt 2 powyżej. Jeżeli dane zadanie, którego zrealizowaniem wykazuje się Wykonawca lub inny podmiot, obejmuje szerszy zakres niż wymagany w opisie warunku, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić w wykazie robót budowlanych wartość odpowiadającą zakresowi zadania określonemu w warunku./ /UWAGA: Podmiot, który wykazuje się doświadczeniem w realizacji robót budowlanych opisanych powyżej, zobowiązany jest do wykonania co najmniej części zamówienia polegającej na wykonaniu robót, o których mowa w opisie wymaganego doświadczenia w pkt 2 powyżej w ramach poszczególnych liter – której dotyczy wykazane przez ten podmiot doświadczenie./ /UWAGA: Jeżeli Wykonawca na potwierdzenie spełniania powyższego warunku, wykaże zamówienia, których wartość wyrażona jest w walucie innej niż PLN, winien dokonać przeliczenia tej wartości na PLN według średniego kursu danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień zamieszczenia ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych./ 2) spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, które skieruje do realizacji zamówienia, tj.: a) jedną osobą, która zostanie skierowana do pełnienia funkcji kierownika budowy oraz kierownika robót w branży konstrukcyjno-budowlanej, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, b) jedną osobą, która zostanie skierowana do pełnienia funkcji kierownika robót w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, c) jedną osobą, która zostanie skierowana do pełnienia funkcji kierownika robót w branży elektrycznej, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych; d) jedną osobą, która zostanie skierowana do pełnienia funkcji kierownika robót w branży inżynieryjnej drogowej, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej. /UWAGA: Wykonawca może skierować tę samą osobę do pełnienia funkcji kierownika robót w więcej niż jednej branży./ /UWAGA: Wskazane powyżej uprawnienia należy rozumieć zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Prawo budowlane”./ /UWAGA: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo budowlane, rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – którzy nabyli kwalifikacje zawodowe do wykonywania określonych działalności w budownictwie zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z późn. zm.), w związku z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272, z późn. zm)./ /UWAGA: Zakres wskazanych powyżej uprawnień budowlanych nie może zawierać ograniczeń uniemożliwiających pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych w określonych branżach objętych przedmiotem zamówienia, o którego udzielenie ubiega się Wykonawca./ /UWAGA: W celu wykazania spełniania warunku Wykonawca zobowiązany jest wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, podać posiadane przez te osoby uprawnienia oraz pozostałe informacje wymagane zgodnie ze wzorem Wykazu osób, który stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ w zakresie określonym w opisie warunku./
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w zakresie: 1) zdolności technicznych lub zawodowych – Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp (w zakresie określonym w SIWZ w odniesieniu do Wykonawcy); 2) wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia – Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
4. Wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia: 1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 7) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, z późn. zm.). 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 1) ust. 4 pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) ust. 4 pkt 2-4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawionym nie wcześniej niż w terminie określonym dla zastępowanego dokumentu. 7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 4 pkt 1, składa dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby – wystawionym nie wcześniej niż w terminie określonym dla zastępowanego dokumentu. 10. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów – oświadczenia i dokumenty wskazane w ust. 4 w celu wykazania czy wobec tych podmiotów nie zachodzą podstawy wykluczenia określone w rozdziale V SIWZ oraz w sekcji III.2 ogłoszenia o zamówieniu, przy czym postanowienia ust. 5-7 stosuje się odpowiednio.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych, o których mowa w rozdziale V ust. 1 pkt 2 SIWZ oraz w sekcji III.1.3 ogłoszenia o zamówieniu, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ; 2) dowody, o których mowa w pkt 1, tj. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 3) wykaz osób, o których mowa w rozdziale V ust. 1 pkt 3 SIWZ oraz w sekcji III.1.3 ogłoszenia o zamówieniu, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć na dzień składania ofert: 1) wypełniony formularz ofertowy, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności oświadczenie o: a) oferowanym przedmiocie zamówienia i łącznej cenie ofertowej za wykonanie zamówienia, b) okresie gwarancji oraz terminie wykonania zamówienia, c) warunkach płatności i terminie związania ofertą, d) akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń; 2) pełnomocnictwo, w przypadku gdy: a) Wykonawca dokonuje czynności w postępowaniu przez przedstawiciela (np. podpisanie i złożenie oferty lub innych oświadczeń w imieniu i na rzecz Wykonawcy, poświadczanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów), a uprawnienie do dokonania tych czynności nie wynika z ustawy lub wpisu do rejestru przedsiębiorców, b) Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia i ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym w rozdziale V SIWZ oraz w sekcji III ogłoszenia o zamówieniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ: a) dotyczące Wykonawcy albo każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – w celu wykazania braku istnienia wobec danego Wykonawcy podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym dany Wykonawca wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, b) zawierające informacje o innych podmiotach, na których zasoby powołuje się Wykonawca – w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu; 4) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, składając dokumenty, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 2. Wykonawca – w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp – zobowiązany jest złożyć w celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp: 1) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; 2) dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – jeżeli Wykonawca złożył oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego numer: 26 1240 6247 1111 0000 4974 0932, ze wskazaniem w tytule przelewu: „Wadium w postępowaniu nr ZP-1055/2019”. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, wskazanym w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji20,00
Termin realizacji20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, jest możliwa poprzez: 1) zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu tego terminu, z zastrzeżeniem że nie dłużej niż o 60 dni, w przypadku: a) wystąpienia okoliczności spowodowanych siłą wyższą, w tym wystąpieniem zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach albo działań osób trzecich uniemożliwiających terminowe wykonanie Robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, b) wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w szczególności nieterminowe wprowadzenie na teren budowy lub wstrzymanie Robót, c) wystąpienia istotnych braków lub błędów w Dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, d) wystąpienia konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego wykonawcę, e) działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie Robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, f) czasowego wstrzymania produkcji urządzeń lub materiałów niezbędnych do wykonania Robót, jeżeli nie mogą zostać one zastąpione urządzeniami lub materiałami innego producenta, g) wystąpienia konieczności zlecenia robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, h) wystąpienia konieczności zlecenia robót uzupełniających, które mają wpływ na wykonanie przedmiotu umowy; 2) zmianę osób wskazanych w § 4 ust. 2 umowy, skierowanych zgodnie z ofertą Wykonawcy do realizacji zamówienia, wyłącznie w przypadku, gdy Zamawiający zostanie o tym poinformowany na piśmie, zmiana będzie spowodowana uzasadnionymi zdarzeniami losowymi, a osoba wskazana w zastępstwie będzie posiadała kwalifikacje i doświadczenie nie gorsze niż wymagano w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-29, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> 1) postępowanie prowadzone jest w języku polskim; 2) oświadczenia lub dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły