OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ BUDYNKU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W OS. GROSZÓWKA W DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY

Ogłoszenie dodano: 20.09.2019

Zamawiający: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła, 1 Praskiego Pułku, 05-075 Warszawa (Mazowieckie)

Miejsce: Warszawa

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 01.10.2019, godzina: 23:59 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 20.12.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 520199702-N-2019 z dnia 20-09-2019 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Wesoła, Krajowy numer identyfikacyjny 01525964000000, ul. 1 Praskiego Pułku  33, 05-075  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 443 41 06, e-mail wesola.zp@um.warszawa.pl, faks 22 443 40 01 .
Adres strony internetowej (url): www.wesola.waw.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.4) KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem(URL):
www.wesola.waw.pl
Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie/Prace konkursowe należy przesyłać Elektronicznie:
pod adres: wesola.infrastruktura@um.warszawa.pl
Dopuszczone jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
osobiście, pocztą, za pomocą posłańca
pod adres: Ul. 1 Praskiego Pułku 33, 05-075 Warszawa
SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:
OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ BUDYNKU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W OS. GROSZÓWKA W DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY

II.2) Określenie przedmiotu konkursu:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: budowę budynku dwukondygnacyjnego w os. Groszówka w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy o powierzchni ok. 5 000 m2. Zamawiający oczekuje budynku estetycznego w swoim wyglądzie, funkcjonalnego i ekonomicznego w budowie, z materiałów pochodzenia naturalnego, o dużej efektywności energetycznej. Zasadniczym tematem opracowania będzie kompletne wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych we wszystkich branżach, ze wszystkimi uzgodnieniami, na budowę budynku liceum ogólnokształcącego w os. Groszówka, na terenie działek nr ewid. 65, 66/4, 70, 73/2, 94, 95 z obrębu 8-06-01 i powierzchni ok. 15 000 m2, położonych przy ul. Narutowicza i Słowackiego w Warszawie Wesoła wraz z projektem zamiennym zagospodarowania terenu dla zespołu sportowego, na terenie działek nr ewid. 64, 65, 66/1, 66/4, 70, 73/2, 93, 94, 95 z obrębu 8-06-01 oraz opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Zamawiający oczekuje dokumentacji wielobranżowej w zakresie pozwalającym na uzyskanie pozwolenia na budowę, ogłoszenie przetargu na wykonanie robot budowlanych obejmujących budowę budynku 16 oddziałowego liceum ogólnokształcącego wraz z niezbędnymi przyłączami, infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu oraz realizację pełnowartościowego przedmiotu zamówienia. W skład dokumentacji wchodzić będzie: 1. Pozyskanie aktualnej mapy do celów projektowych, 2. Projekt zagospodarowania terenu wykonany na aktualnej mapie do celów projektowych w 5 egzemplarzach,, 3. Projekt zamienny zagospodarowania terenu dla zespołu sportowego w 5 egzemplarzach,, 4. Projekt budowlany w 5 egzemplarzach, 5. Projekty wykonawcze w 3 egzemplarzach, 6. Dokumentacja geotechniczna w 5 egzemplarzach, 7. Kosztorys inwestorski w 2 egzemplarzach, 8. Przedmiar robót w 2 egzemplarzach,, 9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w 3 egzemplarzach 10. Plansza zbiorcza sieci i uzbrojenia terenu zaopiniowana w ZUDP – 2 oryginały, opinie uzgodnienia, sprawdzenia.

II.3) Główny kod CPV 71220000-6
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: Posiadają niezbędną zdolność techniczną i zawodową: 1. Wykażą, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (projektanci i osoby sprawdzające) wszystkich branż biorących udział w procesie projektowania posiadają odpowiednie uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm. Wymagani są w szczególności projektanci i osoby sprawdzające z uprawnieniami w branżach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, sieci sanitarnych, sieci elektrycznych. 2. Wykażą wykonanie w okresie ostatnich trzech lat, przed dniem składania wniosku, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwóch projektów architektoniczno-budowlanych budynków użyteczności publicznej o wartości prac projektowych co najmniej 100 000,- zł brutto każda. 3. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Nie

Należy podać dla jakiego zawodu:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:
Wartość rozwiązania techniczno-konstrukcyjnego, walory estetyczne - 40
Wartość rozwiązań funkcjonalnych, walory użytkowe - 40
Zastosowanie rozwiązań technicznych i materiałowych przyczyniających się do lepszej efektywności energetycznej budynku - 20
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:
Data: 01/10/2019, godzina: 23:59
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe:
polski
IV.2.2) Inforacje dodatkowe:
Lista uczestników dopuszczonych do konkursu i zaproszonych do złożenia prac konkursowych będzie dostępna na stronie internetowej zamawiającego: www.wesola.waw.pl Miejscem składania prac konkursowych jest: Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy Ul. 1 Praskiego Pułku WP 33 05-075 Warszawa-Wesoła pok. Nr 6 (kancelaria) Termin składania prac konkursowych: 15 listopada 2019 r. do godz. 12.00
IV.3) NAGRODY
Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
Rodzaj i wysokość nagród: NAGRODA I: 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie opracowania projektowo-kosztorysowego na budowę budynku Liceum Ogólnokształcącego w os. Groszówka. NAGRODA II: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) NAGRODA III: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych)
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie:
Tak
Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu:
Tak
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe:
Nie
Informacje dodatkowe:

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły