Przebudowa drogi gminnej nr 130538C relacji Grochowiska Księże – Złotniki działka nr 85 i 84, obręb Grochowiska Księże oraz drogi wewnętrznej działka nr 11/3, 33/2 i 34/2, obręb Grochowiska Księże

Ogłoszenie dodano: 20.09.2019

Zamawiający: Gmina Rogowo, ul. Kościelna, 88-420 Rogowo (Kujawsko-pomorskie)

Miejsce: Rogowo

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 15.04.2020

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 08.10.2019, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 26.11.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Rogowo: Przebudowa drogi gminnej nr 130538C relacji Grochowiska Księże – Złotniki działka nr 85 i 84, obręb Grochowiska Księże oraz drogi wewnętrznej działka nr 11/3, 33/2 i 34/2, obręb Grochowiska Księże
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rogowo, krajowy numer identyfikacyjny 92351216000000, ul. ul. Kościelna  8 , 88-420  Rogowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 3024053, e-mail gmina@rogowo.paluki.pl, faks 52 3024275.
Adres strony internetowej (URL): www.rogowo.bip.net.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.rogowo.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.rogowo.bip.net.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy Rogowo ul. Kościelna 8, 88-420 Rogowo pok. 3-sekretariat (parter)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 130538C relacji Grochowiska Księże – Złotniki działka nr 85 i 84, obręb Grochowiska Księże oraz drogi wewnętrznej działka nr 11/3, 33/2 i 34/2, obręb Grochowiska Księże
Numer referencyjny: ZP.271.1.7.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej drogi o długości 1,018 km (odcinek 1 - km 0+000,00 do 0+882,00 i odcinek 2 km 0+000,00 do 0+136,27) z wykonaniem chodnika i zjazdów na posesje w miejscowości Grochowiska Księże. Droga o szerokości jezdni 5,00 m, z poboczem umocnionym kruszywem łamanym szer. 0,50 m i 0,25 m pobocza z gruntu oraz chodnikiem szerokości 1,50 m z kostki betonowej i zjazdami na posesje z kostki betonowej gr. 8 cm. Szczegółowe zakres robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia: 1) Roboty przygotowawcze: a) Roboty pomiarowe - wytyczenie obiektu w terenie oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - km 1,018; 2) Roboty rozbiórkowe: a) Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (włączenie nowej nawierzchni w nawierzchnie istniejące) - m2 39,00; b) Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm (wraz z wywozem gruzu na wysypisko) - m 80,00; c) Rozebranie istniejącego chodnika wraz z obrzeżem (wraz z wywozem gruzu na wysypisko) - m2 156,00; d) Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (wraz z wywozem gruzu na wysypisko) - m 322,00; e)Rozebranie ław pod krawężniki z betonu (wraz z wywozem gruzu na wysypisko) m3 20,93; 3) Jezdnia: a) Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości do 36 cm (w tym rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz brukowej) - (częściowe wykorzystanie materiału z korytowania na wykonanie nasypu pod chodnik oraz w miejscu nowego przebiegu drogi) - m2 5 677,44; b) Warstwa odsączająca z piasku grub. 10 cm - m2 5 677,44; c) Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - m2 5 677,44; d) Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2 - m2 5 762,48; e) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych- warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm (AC11W) - m2 5 328,14; f) Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 - m2 5 328,14; g) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych- warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm (AC11S) - m2 5 237,90; 4) Chodnik: a) Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV- m 241,00; b) Ława pod krawężniki betonowa z oporem (beton C12/15) - m315,67; c) Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (na zjazdach w ciągu chodnika krawężnik 15x22 wraz ze skosami) - m 241,00; d) Rowki pod obrzeże i ławy betonowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV - m 220,00; e) Ława pod obrzeże betonowa z oporem (beton C12/15) - m3 6,60; f) Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - m 220,00; g) Ściek podchodnikowy z prefabrykatów betonowych na ławie betonowej grub. 10 cm - m 4,95; h) Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości do 19 cm - m2 289,16; i) Warstwa odsączająca z piasku grub. 10 cm - m2 289,16; j) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - m2 289,16; k) Umieszczenie pod chodnikiem rury średnicy 40 cm – m 3,00; 5) Zjazdy: a) Umieszczenie pod zjazdami rur PEHD śred. 40 cm w celu odprowadzenia wód opadowych w ciągu istniejącego rowu wraz z wykonaniem ścianek czołowych oporowych prefabrykowanych - m 106,20; b) Ścianki czołowe prefabrykowane dla rur o śr. 40 cm - ściank. 24; c) Włączenie rury pod zjazdem do istniejącej studni - szt 1; d)Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV - m 440,80; e) Ława pod krawężniki betonowa z oporem (beton C12/15) - m3 28, 65; f) Krawężniki betonowe wjazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej - m 440,80; g) Rowki pod obrzeża i ławy o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat. III-IV – m 772,20: h) Ława pod obrzeże betonowa z oporem – m3 30,89; i) Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - m 772,20; j) Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości do 36 cm - m2 1 149,40; k) Warstwa odsączająca z piasku grub. 10 cm - m2 1 149,40; l) Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm - m2 1 149,40; m) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - m2 1 149,40; 6) Roboty wykończeniowe: a) Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - szt. 14; b) Umocnienie poboczy kruszywem łamanym frakcji 0/31,5 mm grub. 10 cm (na szerokości 0,50 m) - m3 90,22; c) Oczyszczenie oraz pogłębienie istniejących rowów przydrożnych - m 345,00; 7) Oznakowanie: a) Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm - szt.19; b) Przymocowanie tablic znaków drogowych (znaki wielkość "średnia", folia 2 typu) szt 25,00 w tym: - znak A75 szt. 5,00, - znak A30 szt. 2,00 - tabliczka "Zmiana rodzaju nawierzchni" szt. 2,00 - znak D1 szt. 11,00 - znak D2 szt. 1,00 - znak D15 szt. 1,00 - tabliczka T6a szt. 3,00 c) Malowanie cienkowarstwowe - linia P17 - m2 1,71. Przedmiot zamówienia opisany jest szczegółowo w poniżej wymienionych dokumentach: Załącznik nr 8 – projekt budowlany do zgłoszenia robót Załącznik nr 9 – projekt stałej organizacji ruchu, Załącznik nr 10 – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST), Załącznik nr 11 – przedmiar robót. 3) Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również: a) do formularza ofertowego załączyć kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową; b) oznakowanie miejsca wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami; c) wykonania geodezyjnego wytyczenia obiektu w terenie; d) wykonanie planu bioz dla całego przedmiotu zamówienia; e) wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych f) odpowiedzialność za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia w tym wszystkie materiały i urządzenia muszą być zgodne z PN i PN-EN oraz powinny posiadać aprobatę techniczną lub deklaracje zgodności; g) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia; h) organizacja placu budowy oraz jego zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich; i) w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek infrastruktury technicznej podziemnej (kabli telekomunikacyjnych, kabli energetycznych, sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wraz z przyłączami). Wykonawca będzie zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt niezwłocznie je usunąć po uprzednim zawiadomieniu inwestora, gestora urządzeń; j) pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody; k) wykonanie niezbędnych sprawdzeń, badań, pomiarów; l) po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym; m) po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych niniejszą SIWZ Zamawiający dokona ich odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania tych robót tzn. zgodnie z dokumentacją techniczną, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przy uwzględnieniu wszystkich pozycji wynikających z przedmiaru robót; n) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej – 3 egz.; o) spełnienie innych wymagań określonych w projekcie umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa. m) Wykonawca udzieli gwarancji jakości minimalnej 60 miesięcy do maksymalnej 84 miesięcznej na przedmiot umowy, licząc od daty końcowego odbioru robót. Zamawiający wymaga aby proponowane okresy gwarancji oraz rękojmi były równe w ilości miesięcy tzn. aby okres gwarancji był równy okresowi rękojmi; n) Materiały użyte do wykonania robót zapewnia Wykonawca. Materiały winny być nowe, spełniać wymagania techniczne. Do realizacji zamówienia mogą być zastosowane wyłącznie sprawdzone materiały, które będą zapewniały wykonanemu obiektowi spełnienie podstawowych wymagań. 3) Zamawiający wymaga, że: a) Wykonawca udzieli 84 miesięcznej gwarancji jakości liczonej od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego; b) na odbiór końcowy przedmiotu zamówienia Wykonawca przedłoży: - protokoły z wymaganych; badań, pomiarów, - atesty, certyfikaty, krajowe oceny techniczne na wbudowane materiały, - książkę obmiaru, - dziennik budowy, - inwentaryzację powykonawczą w 3 egz. 4) Zamawiający nie zapewnia zaplecza socjalno – technicznego oraz innych mediów potrzebnych do realizacji zamówienia i nie ponosi odpowiedzialności za mienie zgromadzone na placu budowy; 5) Zamawiający dysponuje zaświadczeniem o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu na zgłoszenie z dnia 12.04.2019r. znak UA.6743.302.2019, które stanowi Załącznik nr 12 do niniejszego postępowania o zamówienie publiczne; 6) Zamawiający zaleca dokonanie wizji w terenie przed przystąpieniem do przygotowania oferty. Z uwagi na to, że w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarze robót urządzenia i materiały, które oznaczone są za pomocą znaków towarowych lub nazw pochodzenia należy rozumieć, że każdemu temu oznaczeniu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, który oznacza o parametrach, cechach, wartościach technicznych, jakościowych wartościach estetycznych nie gorszych niż określonych ww. opracowaniach. Wszelkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w ww. opracowaniach nie są dla Wykonawców wiążące i należy je rozumieć jako minimalne oczekiwane parametry jakościowe, techniczne, funkcjonalno-użytkowe oraz wymagany standard. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidywanych w ww. opracowaniach. Równoważne urządzenia i materiały muszą posiadać wszelkie wymagane prawem certyfikaty, atesty, świadectwa dopuszczające je do obrotu i stosowania. Użyte wszelkie nazwy własne w ww. opracowaniach należy traktować jako przykładowe. Obowiązek udowodnienia równoważności ciąży na Wykonawcy. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST), przedmiar robót oraz dokumentacja techniczna zamieszczone zostały na stronie internetowej www.rogowo.bip.net.pl oraz dostępne są w siedzibie Zamawiającego w godzinach urzędowania. 2. Informacja o wymaganiach zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności przy realizacji zamówienia: 1) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 917 z późn. zm.) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, którego wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ww. ustawy a) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej bezpośrednie czynności przy wykonywaniu zamówienia w szczególności: - roboty: przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne i w zakresie odwodnienia, - wykonaniu podbudowy, nawierzchni asfaltowej, z kostki betonowej, nawierzchni pobocza, - roboty wykończeniowe oraz w zakresie oznakowania drogowego poziomego i pionowego - kadra techniczna za wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne tj. kierownika budowy, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy. 2) Wykonawca w terminie do 5 dni od dnia przystąpienia do wykonywania robót budowlanych przedłoży Zamawiającemu: - oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w punkcie 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 3) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w punkcie 1. Wykonawca lub podwykonawca na każde pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie 3 dni, przedłoży Zamawiającemu: a) oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę wszystkich pracowników fizycznych bezpośrednio wykonujących roboty budowlane; b) oświadczenia wszystkich pracowników fizycznych bezpośrednio wykonujących roboty budowlane; 4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności; 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.5) Główny kod CPV: 45111290-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111300-1
45233140-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-04-15
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-04-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie określa warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie określa warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) wykonał roboty budowlane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że wykonał tj. zakończył roboty budowlane wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca powinien udokumentować co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie dróg i placów z wykonaniem nawierzchni bitumicznej (warstwy wiążącej i ścieralnej). Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie załączonego do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnienie tego warunku – Załącznik nr 4 do SIWZ; b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. Wykonawca wykaże, że osoby skierowane do realizacji zamówienia odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi posiadają wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w tym: − kierownika budowy, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy (robót), doświadczenie na stanowisku kierownika budowy (robót), Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2018r. poz. 2272.). Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie załączonego do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnienie tego warunku – Załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie: spełnia/nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił wyżej wymienione warunki.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga od Wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych i ich doświadczeniu - Załącznik nr 5 do SIWZ
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp w przedmiotowym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Wykonawca do oferty sporządzonej zgodnie z Załącznikiem nr 1 dołącza: a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w którym zawarte informacje stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ;. b) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; c) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z art. 22a ustawy Pzp) – dołącza do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ – jeśli dotyczy; d) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania dla nich braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – dla każdego z tych podmiotów zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; e) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – jeśli dotyczy. 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji dotyczącej: 1) kwoty, jako zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) form oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach; przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 – Załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126.) potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp w tym: 1) W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, określonych w rozdziale VI. SIWZ a dotyczących zdolności technicznych lub zawodowych Zamawiający żąda: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ; 2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, w przypadkach określonych w rozdziale VII ust. 1 SIWZ tj. wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1. ustawy Pzp Zamawiający żąda: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; b) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2 lit. a) niniejszej specyfikacji składa dokument wymieniony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126.) tj. dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości ustawy Pzp wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawione nie wystawione nie wcześniej niż w terminie określonym w ust. 5 niniejszego rozdziału SIWZ. 7. Informacja dla Wykonawców zamierzających powierzyć Podwykonawcom wykonanie części zamówienia: 1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane 2) Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 3) Zamawiający żąda wskazania w ofercie - Załącznik nr 1 do SIWZ przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 4) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych o których mowa wyżej w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazania informacji na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 5) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp - oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 6) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec wskazanego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 7) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 8) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu są zgodne z wymaganiami ustawy Pzp i winny: a) Wykonawca w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcom robót budowlanych ma obowiązek określić szczegółowo zakres robót przewidzianych do wykonania, termin realizacji robót, wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, terminy zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zakresu zamówienia. b) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy od otrzymania zapłaty odpowiednio od Zamawiającego, Wykonawcy lub Podwykonawcy. c) nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy na roboty budowlane. Wyłączenie, o którym mowa nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości powyżej 50 tys. zł brutto. 9) Szczegółowe zasady i warunki zawierania umów o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciw określone są w § 7 projekcie umowy - Załącznik nr 7 do SIWZ. 8. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów: 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków prawnych. 2) W odniesieniu do warunków kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli one zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp - musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów tj. zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu: - zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ. 4) Zamawiający ocenia, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia o których mowa w rozdziale VII. ust.1 SIWZ. 5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania dla nich braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – dla każdego z tych podmiotów: a) zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału, zgodnie z Załącznikiem nr 2; b) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania tego podmiotu składa dokumenty o których mowa w ust. 4 pkt 2 SIWZ. 6) W celu oceny, dysponowania niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać informacji w szczególności o: a) zakresie i okresie udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; b) zakresie i sposobie wykorzystania udostępnionych Wykonawcy zasobach przez inny podmiot. 7) Jeżeli zasoby innego podmiotu, na które powołuje się Wykonawca, nie potwierdzą spełnienia warunku udziału w postępowaniu lub wobec tych podmiotów zachodzą podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w określonym przez zamawiającego terminie: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności o których mowa w pkcie 1. 9. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) Wykonawcy którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, o których mowa art. 23 ustawy Pzp, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie, każdy z Wykonawców składa oświadczenia oraz wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, przed zawarciem umowy należy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych wykonawców, zawierającą w swojej treści co najmniej postanowienia: określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji zamówienia, czas trwania umowy (minimum okres realizacji zamówienia postanowienia dotyczące okresu gwarancji i rękojmi). 10.Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz wykonawców występujących wspólnie o których mowa w art. 23 ustawy Pzp - składane są w oryginale. 11.Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacjach polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 12.Podpisy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. 13.W przypadku, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwość co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 14.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 15.Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy Pzp nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów o których mowa w ust. 3 i 4 potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. 16.Inne dokumenty nie wymienione w ust. 1-15 niniejszego rozdziału SIWZ: a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz oferty Załącznik nr 1 do SIWZ oraz załączony kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
CENA60,00
OKRES UDZIELONEJ GWARANCJI40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: 1) zmiany kierownika robót bądź osób wskazanych do kontaktu w sprawach realizacji umowy w przypadku zdarzeń uniemożliwiających wykonywanie przez nich wskazanych funkcji; 2) zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić w poniższych okolicznościach; a) wystąpi konieczność zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania prac dodatkowych lub uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych z przedmiotem umowy, które będzie miało istotny wpływ na termin zakończenia zadania; Wydłużenie czasu trwania umowy winno być odnotowany przez Kierownika Budowy w Dzienniku Budowy i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiającego. 3) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 4) zmiany sposobu wykonania robót budowlanych na skutek zmian technologicznych spowodowanymi następującymi okolicznościami; a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groził niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, f) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 4 możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest możliwa w przypadkach wskazanych wyżej, na zasadach określonych w warunkach umowy. 5) ograniczenia względnie zwiększenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, co zostanie stwierdzone protokołem konieczności spisanym przez strony i spowoduje pomniejszenie lub zwiększenie należnego Wykonawcy wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 umowy, przy zastosowaniu cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy; 6) wystąpienia zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług - cena netto pozostanie bez zmian - a zmiana wynagrodzenia brutto będzie dotyczyć faktur wystawionych od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających wartość stawki podatku VAT. Zmiana stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy, pociąga za sobą zmianę wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, bez konieczności sporządzania aneksu do niniejszej umowy. Ustawowa stawka VAT będzie doliczana do ceny netto podanej w ofercie przetargowej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-08, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły