„Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branżach: budowlanej, elektrycznej , wod. kan i co, gazów medycznych i wentylacji z klimatyzacją nad realizacją zadania Doposażenie i modernizacja oddziałów szpitala SPZOZ w Hrubieszowie”,

Ogłoszenie dodano: 20.09.2019

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie, ul. Piłsudskiego, 22-500 Hrubieszów (Lubelskie)

Miejsce: Hrubieszów

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 30.09.2019, godzina: 11:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 23.10.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branżach: budowlanej, elektrycznej , wod. kan i co, gazów medycznych i wentylacji z klimatyzacją nad realizacją zadania Doposażenie i modernizacja oddziałów szpitala SPZOZ w Hrubieszowie”,
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Działanie 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – wsparcie skierowane wyłącznie do podmiotów leczniczych ujętych w ramach przedsięwzięcia „Zdrowe Lubelskie optymalizacja usług medycznych w Województwie Lubelskim poprzez utworzenie i zintegrowanie sieci szpitali powiatowych” w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.13.01.00-IZ.00-06-003/17,
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie, krajowy numer identyfikacyjny 30837600000000, ul. ul. Piłsudskiego  11 , 22-500  Hrubieszów, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 846 963 251, e-mail spzozhrub@o2.pl, faks 846 963 251.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.ipzp.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagana jest forma pisemna
Adres:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 22-500 Hrubieszów, ul. Piłsudskiego 11

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branżach: budowlanej, elektrycznej , wod. kan i co, gazów medycznych i wentylacji z klimatyzacją nad realizacją zadania Doposażenie i modernizacja oddziałów szpitala SPZOZ w Hrubieszowie”,
Numer referencyjny: 20/39/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branżach: budowlanej, elektrycznej , wod. kan i co, gazów medycznych i wentylacji z klimatyzacją nad realizacją zadania Doposażenie i modernizacja oddziałów szpitala SPZOZ w Hrubieszowie”, Do zadań inspektora nadzoru w każdej branży należy: -sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli – inspektorów nadzoru zgodnie z wymogami ustawy prawo budowlane i warunkami pozwolenia na budowę; reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej wykonania z projektem, pozwoleniem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz z zawartą przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych umową;) aby zapewniona była skuteczność nadzoru oraz zależnie od potrzeb Wykonawcy i Zamawiającego Inspektor nadzoru powinien nadzorować budowę (każda branża) – co najmniej 3 dni w tygodniu -w dni robocze nie mniej niż jedną godzinę. -całościowe prowadzenie dokumentacji technicznej wykonywanych robót budowlanych zgodnie z wymogami obowiązującego prawa w tym zakresie oraz innymi wymogami w szczególności o których mowa z stawianymi w trakcie realizacji inwestycji;

II.5) Główny kod CPV: 71520000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 419
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę spełnienia warunku określonego w art. 22 ust. 1b pzp i uzna warunek za spełniony w sytuacji dysponowania przez Wykonawcę następującą kadrą wpisaną na aktualną listę członków właściwej izby samorządu zawodowego : inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej - - posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane, lub uprawnienia które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia uzyskane według przepisów obowiązujących w kraju ich uzyskania uprawniające do pełnienia funkcji kierownika budowy, który nadzorował co najmniej 1 budowę / robót budowlanych o wartości co najmniej 1 000 000 zł brutto (dot. robót objętych nadzorem), realizowanej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, przy realizacji którego pełniła tę funkcję od początku do końca realizacji robót; w inspektor nadzoru w branży sanitarnej - - posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane, lub ważne uprawnienia uzyskane według przepisów obowiązujących w kraju ich uzyskania uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót w zakresie robót polegających na budowie sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych. który nadzorował co najmniej 1 budowy / robót budowlanych o wartości co najmniej 750 000 zł brutto (dot. robót objętych nadzorem), realizowanej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, przy realizacji którego pełniła tę funkcję od początku do końca realizacji robót; inspektor nadzoru w branży elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane lub ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia uzyskane według przepisów obowiązujących w kraju ich uzyskania uprawniające dopełnienia funkcji kierownika robót w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych. który nadzorował co najmniej 1 budowy / robót budowlanych o wartości co najmniej 800 000 zł brutto (dot. robót objętych nadzorem), realizowanej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, przy realizacji którego pełniła tę funkcję od początku do końca realizacji robót; -Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 5.Obywatele krajów członkowskich UE Osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej od których wymagane są stosowne uprawnienia budowlane, powinny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie niniejszego przedmiotu zamówienia- zgodnie z Ustawą z dnia 22 grudnia 2015r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.z 2016r poz.65) Kadara kierownicza winna posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający dopuszcza osoby bez znajomości języka polskiego w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza j. polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym, a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę jak i Zamawiającego.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1.Ubezpieczenie odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 800 000,00zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 3 nadzorów o łącznej wartości min 5 000 000,00.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
A odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt1 ustawy pzp. wystawionego nie wcześniej niż 6miesięcy przed upływem terminu na składanie ofert, B zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. C zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. D oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, E oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych, F oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu, lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji- dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności 2 .Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 1 pkt 3 składa.: 3)-A Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 3)- 3) BiC składa dokument lub dokumenty wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo ,że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 4.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, składa każdy z wykonawców występujących wspólnie. 5.W przypadku innego podmiotu, na którego zdolnościach wykonawca polega na zasadach art. 22a ustawy pzp, wykonawca składa ww. oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia w odniesieniu do każdego z tych podmiotów oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie na jaki wykonawca się powołuje .
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż pięć dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających: 1)w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej: b) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna nie mniejszą niż 800 000,00 zł 2)w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej a) wykazu min.3 wykonanych nadzorów inwestorskich na łączną wartość min 5000 000,00zł wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu do składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych , uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
brak wymagań
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W terminie trzech dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 pzp (tzw. informacji z otwarcia ofert), wykonawca składa w oryginale oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca może wraz z oświadczeniem przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, takie oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena 60,00
obecność na budowie40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Warunki zmian zostały opisane przez zamawiającego we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ § 14 (Zmiana umowy) 1.Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w umowie. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia stron; a) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana umożliwia usunięcia rozbieżności i doprecyzowania Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; c) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; d) .konieczności realizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentach, o których mowa w § 1 ust. 5 jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego wykonania usługi; wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: o zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, o działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Umową, 2.Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, poza przypadkiem wyraźnie w niej wskazanymi oraz z zastrzeżeniem, że każda ze stron może jednostronnie dokonać zmiany w zakresie numerów telefonów/faksów, rachunku bankowego i adresów wskazanych w niniejszej umowie, zawiadamiając o tym pisemnie druga stronę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni po dokonaniu zmiany. 3.Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy może nastąpić każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: a) na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego – w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług; b) na pisemny wniosek Wykonawcy – w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; c) na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego - w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawi składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 4.Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 3 lit. a), polega na tym, że do niezafakturowanej części wynagrodzenia netto, należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy pod dniu wejścia przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług zostanie doliczony VAT zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku. 5.W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 lit. b), wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wygrodzenia osób, o których mowa w § 6 ust. 3 umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej. 6.W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia osobom o którym mowa w § 6 ust. 3 umowy. 7.Złożony przez Wykonawcę wniosek o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 lit. b) lub c), musi zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości cen ryczałtowych wskazanych w ofercie wraz z uzasadnieniem zmiany oraz następujące dokumenty określające: przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia co do przyszłych kosztów jej wykonania, w tym: - zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie wysokości minimalnego wynagrodzeni za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) osób, o których mowa w § 2 ust.11 umowy wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują one prace bezpośrednio związane realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust 3 lit. b); -pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne) osób, o których mowa w § 6 ust. 3 umowy wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowane przez Wykonawcę z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują one prace bezpośrednio związana z realizacją przedmiotu umowy oraz częściwynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa ust. 3 lit. c).różnicę w wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w wyniku wnioskowanej zmiany cen ryczałtowych wskazanych w ofercie; wysokość wnioskowanej zmiany poszczególnych cen ryczałtowych wskazanych w ofercie. 8.W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 lit. b), jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 7 lit a) tiret 2. 9.Wniosek o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy musi być złożony w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów powodujących zmianę, o której mowa w ust. 3 lit. a) , b) lub c). Wniosek złożony po upływie terminu określonego w zdaniu poprzednim nie będzie rozpatrywany. 10.W terminie 10 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 9, Strona która otrzyma wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 11.Wynagrodzenie będzie podlegało zmianie od miesiąca, w którym weszły w życie przepisy wprowadzające te zmiany. 12.W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 9. W takim przypadku przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 13.Zatwierdzenie wniosku stanowi podstawę do zawarcia aneksu o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 14. Zmiana terminu wykonania Umowy może nastąpić w przypadku: a) zmiany terminu realizacji Umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą Robót Budowlanych; b) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, pod warunkiem, że działania te nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron. 15. Zmiana sposobu rozliczenia przedmiotu umowy lub dokonywania płatności może nastąpić w przypadku: a) zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej przez Zamawiającego z podmiotem finansującym; b) zmiany wytycznych podmiotu współfinansującego dotyczących realizacji projektu. 16. Zmiana w składzie osób wykonujących umowę, o których mowa w § 6 ust. 3 umowy może nastąpić na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty. 17.Zmiana w zakresie podwykonawstwa może nastąpić na uzasadniony wniosek Wykonawcy i może polegać na: a) powierzeniu podwykonawcom innej części usług niż wskazana w ofercie Wykonawcy, b) zmianie podwykonawcy na etapie realizacji usług, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-30, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły