Wykonywanie bieżących robót remontowych oraz robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynków i lokali, usuwania i zabezpieczania awarii oraz wykonywanie czynności niezbędnych do utrzymania w ruchu instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach gminnych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów, położonych na terenie DOM Służewiec, DOM Madalińskiego, DOM Konduktorska, DOM Wierzbno”, DOM Wiśniowa, DOM Polkowska.

Ogłoszenie dodano: 20.09.2019

Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. Irysowa, 02-660 Warszawa (Mazowieckie)

Miejsce: Warszawa

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 08.10.2019, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy: Wykonywanie bieżących robót remontowych oraz robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynków i lokali, usuwania i zabezpieczania awarii oraz wykonywanie czynności niezbędnych do utrzymania w ruchu instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach gminnych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów, położonych na terenie DOM Służewiec, DOM Madalińskiego, DOM Konduktorska, DOM Wierzbno”, DOM Wiśniowa, DOM Polkowska.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, krajowy numer identyfikacyjny 10858407000000, ul. ul. Irysowa  19 , 02-660  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 5493727, 5493737, e-mail zamowienia@zgnmokotow.waw.pl, faks 225 493 737.
Adres strony internetowej (URL): www.zgnmokotow.waw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Wykonywanie bieżących robót remontowych oraz robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynków i lokali, usuwania i zabezpieczania awarii oraz wykonywanie czynności niezbędnych do utrzymania w ruchu instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach gminnych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów, położonych na terenie DOM Służewiec, DOM Madalińskiego, DOM Konduktorska, DOM Wierzbno”, DOM Wiśniowa, DOM Polkowska.
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.zgnmokotow.waw.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.zgnmokotow.waw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
ul.Irysowa 19, 02-660 Warszawa , Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st.Warszawy , sekretariatpok.21

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie bieżących robót remontowych oraz robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynków i lokali, usuwania i zabezpieczania awarii oraz wykonywanie czynności niezbędnych do utrzymania w ruchu instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach gminnych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów, położonych na terenie DOM Służewiec, DOM Madalińskiego, DOM Konduktorska, DOM Wierzbno”, DOM Wiśniowa, DOM Polkowska.
Numer referencyjny: TZ-PNK.260.84.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie składa się z 6 części (6 DOM-ów). Część I DOM Służewiec, Część II DOM Madalińskiego, Część III DOM Konduktorska, Część IV DOM Wierzbno”, Część V DOM Wiśniowa, Część VI DOM Polkowska. W ramach każdej z części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynków i obiektów znajdujących się na terenach administrowanych przez ZGN, w zakres których wchodzą w szczególności roboty w zakresie instalacji elektrycznych polegające na wykonaniu: 1.1. robót wyszczególnionych w „ramowym” przedmiarze robót stanowiącym załącznik do SIWZ (Rozdział VI siwz) w szczególności: 1.1.1.: Roboty elektryczne: -Demontaż opraw i przewodów . -Mechaniczne i ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle. -Mechaniczne i ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie. -Wymiana lub montaż przewodów wtynkowych lub kabelkowych układanych w tynku bez kucia i zaprawiania: • płaskich DYp, YDYp – YDYp, • – zasilenie do lokalu YDYp 3x4 , • gniazd wtykowych na YDYp 3x2.5mm², • do oświetlenia na YDYp (2)3(4)x1.5mm², • dla dzwonka i wyłączników 1-bieg, • przewody wyrównawcze DY 4 mm2, • Przewód przyklejany lub układany w tynku - YTKSY 1x2x0,5 - podłączenie unifonu, • Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach o długości przebicia do 1 1/2 ceg. i,1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm, • Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg. – Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu (puszek). – Wymiana lub montaż na gotowym podłożu puszek PK 60mm. – Wymiana lub montaż na gotowym podłożu puszek PO 80mm. – Montaż złączy kontrolnych z połączeniem przewodów wyrównawczych. – Przygotowanie podłoża kołki rozporowe plastikowe do mocowania aparatów - dzwonek , domofon , tablica TM. – Montaż odgałęźników instalacyjnych do - uziemienie wyrównawcze /łazienka, kuchnia/. – Wymiana lub montaż dzwonka 230 V z przedzwonieniem i podłączeniem przewodów. – Wymiana lub montaż domofonu. – Wymiana lub montaż podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A na 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym. – Montaż lub montaż gniazd wtyczkowych IP 44, 2-biegunowych z uziemieniem . – Wymiana lub montaż przełącznika świecznikowego podtynkowego w puszce. – Wymiana lub montaż wyłącznika 1-bieg. podtynkowego w puszce. – Wymiana lub montaż przycisku 1-bieg. p/t dzw podtynkowego w puszce. – Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe. – Wymiana lub montaż opraw żarowych na oprawy hermetycznych porcelanowe. – Wymiana lub montaż tablic licznikowych z PCV. – Wymiana lub montaż tablicy TM. – Mechaniczne wykonanie otworów dla kołków rozporowych w stropie - haczyk sufitowy. – Osadzanie kołków rozporowych w stropie - haczyk sufitowy. – Montaż złączy świecznikowych. – Wymiana osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy. – Montaż lub wymiana osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik przeciwporażeniowy. – Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia - kuchenka elektryczna. 1.1.2. Pomiary po robotach elektroinstalacyjnych, – Oględziny instalacji oraz sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu – Oględziny instalacji oraz pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego dla obwodu połączeń wyrównawczych – Oględziny instalacji oraz sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego – pierwszy – Oględziny instalacji oraz sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej – pierwszy – Oględziny instalacji oraz sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny – Sprawdzenie działania systemu kontroli dostępu domofonu 1.1.3. Roboty towarzyszące: – Wywiezienie gruzu spryzmowanego i materiałów z demontażu – Wykonanie pasów tynku pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 1.1.4.Roboty poinstalacyjne, -wykonanie rysunków powykonawczych: rozmieszczenia osprzętu i schemat ideowy instalacji elektrycznej 1.2. robót zapewniających stałe utrzymanie w ruchu budynków gminnych oraz lokali gminnych znajdujących się w tych budynkach zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów oraz lokali gminnych, znajdujących się w budynkach wspólnotowych będących i nie będących w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów i budynków/lokali oświaty DOM Służewiec, DOM Madalińskiego, DOM Konduktorska, DOM Wierzbno”, DOM Wiśniowa, DOM Polkowska w tym: 1.2.1. całodobowe usuwanie awarii i ich skutków wraz z naprawami poinstalacyjnymi, zabezpieczanie doraźne instalacji i obiektów miasta gdy grożą awarią, 1.2.1.a Zamawiający wymaga aby Wykonawca przystąpił do usuwania awarii w ciągu 3-ch godzin od otrzymania telefonicznego zgłoszenia o zaistniałej awarii. Skrócenie ,,czasu przystąpienia do usunięcia zgłoszonej awarii” punktowane będzie zgodnie z zapisem pkt. 19 siwz. 1.2.2. wykonywanie remontów konserwacyjnych, tj. wykonywanie robót naprawczych zgłoszonych przez DOM dotyczących instalacji i urządzeń elektrycznych i piorunochronnych zgłaszanych pisemnym zleceniem przez DOM, wraz z naprawami poinstalacyjnymi, oraz innych prac naprawczych zgłoszonych pisemnymi zleceniami przez DOM zarówno w odniesieniu do budynków miasta i lokali gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych będących i nie będących w administracji DOM jak i urządzeń terenowych, 1.2.3. w zakresie instalacji elektrycznej : a) wykonywanie pomiarów elektrycznych i piorunochronnych oraz okresowych przeglądów pięcioletnich instalacji elektrycznej budynków zgodnie z wymogami art. 62 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2017 poz. 1332) na pisemne zlecenie DOM, b) przegląd roczny elementów narażonych na działania atmosferyczne, 1.2.4. konserwacja domofonów w zakresie nie uwzględnionym w „ramowym” przedmiarze robót (pkt. 3.1.1.SIWZ) na pisemne zlecenie Zamawiającego, 1.2.5. zgłaszanie do DOM zauważonych nieprawidłowości w zakresie instalacji elektrycznej i piorunochronnej, 1.3. roboty , o których mowa w pkt. 3.1.1., 3.1.2. (3.1.2.2., 3.1.2.3, 3.1.2.4.), SIWZ wykonywane będą na odrębne pisemne zlecenia wydawane przez DOM (stosownie do jego potrzeb) ze szczegółowym określeniem zakresu robót i ich ilości zgodnie z protokołem typowania i przedmiarem robót i ewentualnie ślepym kosztorysem oraz z określeniem terminu ich wykonania (rozpoczęcia i zakończenia). 1.4. Prawidłowe wykonanie robót, o których mowa w pkt. 3.1.1., 3.1.2. (3.1.2.1., 3.1.2.2., 3.1.2.4.), każdorazowo potwierdzane będzie protokołem odbioru końcowego przez inspektora nadzoru DOM. Wynagrodzenie za realizację robót, o których mowa w pkt. pkt. 3.1.1., 3.1.2. (3.1.2.1., 3.1.2.2., 3.1.2.4.), SIWZ wypłacane będzie Wykonawcy na podstawie faktur wystawionych w oparciu o zweryfikowane przez inspektora –DOM – kosztorysy zamienne lub powykonawcze sporządzane zgodnie z przedmiarem, ślepym kosztorysem, o ile zostanie wcześniej dostarczony przez Zamawiającego lub w oparciu o protokoły typowania, obmiary robót oraz wg cen z kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowiącego zał. nr 1 do oferty, a w przypadku braku tych cen na podstawie czynników cenotwórczych podanych przez Wykonawcę w ofercie -kosztorys ofertowy. Ilość roboczogodzin, materiałów i czas pracy sprzętu wyliczane będą w oparciu o kosztorys sporządzony na podstawie kosztorysu ślepego jeżeli był on dostarczony przez Zamawiającego lub w oparciu o jednostkowe nakłady określone w Normach Zakładowych ZGN w Dzielnicy Mokotów stanowiące Rozdział V siwz oraz w katalogach nakładów rzeczowych (KNR) wydanych przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a w przypadku braku odpowiednich nakładów rzeczowych w w/w katalogach dopuszcza się stosowanie KNR wydanych przez WACETOB. Jeżeli również w tym wydawnictwie brak jest w/w nakładów wykonywanych prac dopuszcza się stosowanie wycen indywidualnych, uwzględniających także rzeczywisty czas, każdorazowo zaakceptowanych przez inspektorów Zamawiającego i zatwierdzonych przez kierownika DOM. Pomiary elektryczne i piorunochronne oraz okresowe przeglądy pięcioletnie instalacji elektrycznej budynków, o których mowa w pkt. 3.1.2.3. SIWZ, wykonywane na zlecenie DOM rozliczane będą w oparciu o Normy Zakładowe ZGN oraz podaną w formularzu oferty stawkę robocizny z uwzględnieniem rzeczywistego czasu pracy ludzi. Zamawiający ma prawo żądać do wglądu faktur za materiały użyte przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. 1.4.1. Ceny każdego z materiałów - bez kosztów zakupu – w przypadku gdy dany materiał nie występuje kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do oferty Wykonawcy – rozliczane będą na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę faktur. Ceny materiałów na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę faktur nie mogą być wyższe niż 120% minimalnej ceny i jednocześnie nie wyższe niż najniższe ze średnich cen dla każdego asortymentu podawanych jako ceny materiałów z notowań w publikacjach SEKOCENBUD, IMB, IMI, IME, obowiązujące dla kwartału, w którym będą zlecane roboty. W przypadkach gdy dany materiał nie występuje w w/w publikacjach lub występuje jako cena producencka, dopuszcza się cenę na dany materiał po jej wcześniejszym uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i uzyskaniu akceptacji Kierownika DOM w formie pisemnej. Uzyskanie przedmiotowej akceptacji ceny w formie pisemnej musi nastąpić przed zakupem i wbudowaniem niewystępującego w publikacjach materiału. Przed podjęciem decyzji o akceptacji ceny inspektor nadzoru oraz Kierownik DOM zobowiązani są do rozpoznania rynku i przyjęcia najkorzystniejszej oferty. Wyklucza się przyjmowanie cen w oparciu o dane katalogowe producentów. 1.4.2. Ceny pracy sprzętu - w przypadku gdy dany sprzęt nie występuje kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do oferty Wykonawcy – rozliczane będą na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę faktur wystawionych przez usługodawców lecz nie wyższe niż średnie ceny publikowane przez Sekocenbud „IRS” oraz zawarte w „ informacji o cenach czynników produkcji RMS” w kwartale, w którym roboty były zlecane. W przypadkach gdy dany sprzęt nie występuje w w/w publikacjach, dopuszcza się cenę na dany sprzęt po jej wcześniejszym uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i uzyskaniu akceptacji Kierownika DOM w formie pisemnej. Uzyskanie przedmiotowej akceptacji ceny w formie pisemnej musi nastąpić przed wynajęciem sprzętu niewystępującego w publikacjach materiału. Przed podjęciem decyzji o akceptacji ceny inspektor nadzoru oraz kierownik zobowiązani są do rozpoznania rynku i przyjęcia najkorzystniejszej oferty. 1.4.3. Roboty polegające na usuwaniu awarii, o których mowa w pkt. 3.1.2. (3.1.2.1.) SIWZ rozliczane będą w sposób opisany powyżej z tym, że nie będzie wystawione wyprzedzająco zlecenie z protokołem typowania robot, a niezwłocznie po powzięciu wiadomości przez DOM o usunięciu awarii tworzony będzie protokół konieczności potwierdzający wykonanie prac usuwających awarię i zabezpieczenie obiektu. Zamawiający ma prawo żądać do wglądu faktur za materiały i sprzęt użyty przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. 1.4.4. Roboty polegające na wykonaniu drobnych napraw remontowych i konserwacyjnych oraz usunięciu drobnych awarii, o których mowa w pkt. 3.1.2. (3.1.2.1., 3.1.2.2., 3.1.2.3., 3.1.2.4.),. SIWZ zawierających nie więcej niż cztery czynności ( za czynność należy rozumieć pozycje kosztorysowe) oraz wycenionych na kwotę nie wyższą niż 250 zł netto (np. montaż kuchenki elektrycznej dwupłytkowej , wymiana łącznika lub oprawy oświetleniowej w części wspólnej budynku itp.) rozliczane będą w sposób opisany powyżej z tym, że wykonawca będzie miał prawo doliczenia do nich kosztów kwoty dodatku za drobne naprawy Dnetto uwzględniającej wszelkie koszty organizacji robót m. innymi dojścia, zakupu materiałów, gotowości pracowników, której wartość poda w ofercie. Uwaga! Max. Wartość dodatku za drobne naprawy Dnetto nie może przekroczyć kwoty 100 zł netto (bez VAT) 2. Cena z VAT podana w ofercie uwzględniać musi podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie składania oferty. 3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 4. Wykazy budynków gminnych oraz budynków Wspólnot Mieszkaniowych z lokalami gminnymi i lokalami oświaty w których realizowane będą zamówienia stanowią Rozdział IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykazy budynków, o których mowa wyżej mogą ulec zmianie w zakresie wskazanych adresów budynków poprzez jednostronną czynność Zamawiającego. 5. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy zawarty jest w § 1, 3, 4 i 5 istotnych postanowień umowy, które stanowią Rozdział III specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6.1. Czynności, o których mowa w pkt. 3.1. niniejszej specyfikacji, mają być wykonywane zgodnie z: 6.1.1. Dokumentacją techniczną w formie „ramowego” przedmiaru robót, która stanowi Rozdział IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót – stanowiącą Rozdział V SIWZ,. 6.1.2. warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i czynnościami wymienionymi w art. 22 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1202, ze zmianami) i jej przepisów wykonawczych, 6.1.3. wymaganiami wynikającymi z aktualnych Polskich lub Europejskich Norm i aprobat technicznych, 6.1.4. zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 6.1.5. warunkami wynikającymi z Istotnych postanowień umowy stanowiących Rozdział III specyfikacji istotnych warunków zamówienia. oraz 6.1.6. w sposób zapewniający kulturalną obsługę najemcy. 6.2. Materiały i produkty, które będą używane do realizacji zamówienia, powinny odpowiadać wymaganiom ujętym w art. 10 ustawy Prawo budowlane i w Ustawie o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2019 r. poz.266) i posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji. Dla pozostałych materiałów, z wyłączeniem wskazanych w rozporządzeniu MSWiA z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów nie mającego istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. z 1998r., Nr 99, poz.637), posiadać deklarację zgodności z dokumentem odniesienia jakim jest Polska Norma, a w przypadku jej braku krajową aprobatą techniczną (AT) lub europejską aprobatą techniczną (ETA). Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikaty i deklaracje dopuszczające wyrób do obrotu i stosowania w budownictwie. Ponadto podczas wykonywania zamówienia Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub z aktualną aprobatą techniczną. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w razie: a. dokonywania zmian przewidzianych w SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych, określających zakres zmian, w szczególności możliwość zmiany terminu wykonania, wynagrodzenia Wykonawcy i charakteru oraz warunków ich wprowadzenia i tak w przypadku: aa) zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy i mających wpływ na treść umowy wraz ze skutkami takiej zmiany regulacji prawnych, bb) powierzenia Podwykonawcy wykonania całości bądź części Przedmiotu zamówienia w zakresie i na warunkach wynikających z umowy między Wykonawcą a Podwykonawcą zaakceptowanej przez Zamawiającego lub zmiany Podwykonawcy w sytuacji, gdy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia z nim umowy dotyczącej wykonywania Przedmiotu zamówienia, koniecznym będzie dla prawidłowego jego wykonania posłużenie się przez Wykonawcę nowym Podwykonawcą, który będzie realizował część lub cały zakres prac powierzony uprzednio innemu Podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 a ust. 4 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia i nie podlega wykluczeniu z postępowania; cc) zmiany zakresu części Przedmiotu zamówienia powierzonego Podwykonawcom wynikającej z aneksów do umów zawartych przez Wykonawcę z Podwykonawcami i zaakceptowanych przez Zamawiającego w przypadku wykonywania Przedmiotu zamówienia z udziałem Podwykonawców. dd) zmiany osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym warunkiem dokonania takiej zamiany jest posiadanie przez nowo wskazane osoby wymaganych uprawnień, kwalifikacji i doświadczenia zgodnego z warunkami określonymi w tym zakresie w SIWZ; b. zaistnienia konieczności wykonania przez Wykonawcę robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym (przedmiotem zamówienia), o ile stały się niezbędne, a ponadto spełnione są łącznie następujące warunki: aa) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, robót lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego (przedmiotu zamówienia); bb) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego; cc) wartość każdej kolejnej zmiany umowy nie przekroczy 50% wartości umowy, c. gdy zmiana umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć i jednocześnie ich wartość nie przekracza 50% wartości przedmiotu zamówienia. d. gdy Wykonawcę ma zastąpić inny podmiot: aa) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w lit. a); bb) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy podmiot spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; cc) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, o ile Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców e. zmian – niezależnie od ich wartości, jeżeli nie są one istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy; f. łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy i jest mniejsza niż 10 % wartości przedmiotu zamówienia. 8.2.Z wyjątkiem zamian określonych w umowie w § 1 ust 3, 4 i 5, w § 4 ust. 4, 10 i 11 oraz w § 7 ust. 5 istotnych postanowień umowy -Rozdział III SIWZ, wszelkie inne zmiany umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania wymagają sporządzenia aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 8.3. W przypadkach, o których mowa w istotnych postanowieniach umowy w § 13 ust.1. lit. b) i c) oraz lit. d) ppkt bb) Zamawiający nie wprowadzi kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 8.4. W przypadkach, o których mowa w istotnych postanowieniach umowy w § 13 ust.1. lit. a) , c) i f) zmiany postanowień umowy nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 8.5.Wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie robót mieszczących się w zakresie, o którym mowa w istotnych postanowieniach umowy w§ 13 ust.1. lit. b), c) i f) obliczone będzie wg zasad przyjętych w umowie i kwot zawartych w ofercie. 8.6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wykazu budynków stanowiącego Rozdział IV siwz. 8.7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia o nowe pozycje Norm Zakładowych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, które stanowią Rozdział V siwz. 8.9. Na etapie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany przedmiaru robót stanowiącego Rozdział VI SIWZ, w zakresie ilości robót i ich rodzajów wyszczególnionych w poszczególnych pozycjach, co skutkować będzie zmianą kosztorysu zamiennego / powykonawczego Wykonawcy , z zastrzeżeniem, że zmiana ta nie może prowadzić do zwiększenia zaoferowanej przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym ceny.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45300000-0
45310000-3
45311000-0
45311200-2
45317000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 760367,13
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy w przypadku włączenia do robót wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia budynków nowo oddanych do administrowania ZGN lub nie ujętych w zestawieniu stanowiącym załącznik Rozdział IV Specyfikacji – Wykaz budynków, itp. oraz w przypadku powtórzenia podobnych robót, w budynkach o których mowa w zdaniu poprzednim oraz w przypadku konieczności wykonania zamówień podobnych we wszystkich budynkach objętych zamówieniem, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Wartość w/w powtórzonych podobnych robót nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego tj. kwoty 410.597,84 z VAT. Zamawiający dokonywać będzie podziału w/w kwoty pomiędzy działy obsługi mieszkańców (DOM) wg. potrzeb i posiadanych środków. Warunki udzielenia zamówień podobnych: Wykonawca będzie wykonywał zamówienie należycie i bez zbędnej zwłoki, w standardach nie gorszych niż w umowie podstawowej, na warunkach umowy podstawowej. Ceny będą podlegały negocjacji.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-12-01 2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1. W celu wykazania spełnienia warunku posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca winien wykazać się posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokość sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 100.000,00 zł. 2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. 8.1.2. SIWZ, zostaną spełnione wyłącznie wtedy gdy jeden z Wykonawców będzie posiadał polisę w pełnej wysokości sumy gwarancyjnej wymaganej przez Zamawiającego w pkt. 8.1.2. SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonywaniu robót remontowych w branży elektrycznej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych lub użyteczności publicznej o łącznej wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł. brutto w ciągu tych lat. 2. dysponuje osobami do wykonania zamówienia tj. dysponuje osobami z doświadczeniem i kwalifikacjami w wykonywaniu robót instalacyjnych branży elektrycznej na stanowisku eksploatacji z uprawnieniami „E” do 1 kV oraz dysponuje osobą do wykonywania na stanowisku dozoru prac kontrolno-pomiarowych z uprawnieniami „D” do 1 kV w robotach: elektrycznych na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.). 3. dla robót wymagających ustanowienia kierownika robót Wykonawca zapewni osobę posiadającą uprawnienia wymagane ustawą prawo budowlane, - do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia lub odpowiedni dokument stwierdzający przygotowanie zawodowe do wykonywania powyższych czynności. 4. zapewni całodobowy dyżur i całodobowe usługi pogotowia pod numerem telefonu, na który będą mogły być całodobowo zgłaszane przestoje i usterki budowlane w trakcie realizacji umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania. 5.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. 8.1.3.1. SIWZ, zostaną spełnione wyłącznie wtedy gdy jeden z Wykonawców wykaże się wykonaniem wszystkich wymaganych robót budowlanych, zgodnie z postanowieniem pkt. 8.1.3.1. SIWZ samodzielnie. Za spełnienie warunku nie będzie uznane wykazanie, że np. „Wykonawca A” wykonał roboty budowlane o wartości 50.000 zł i „Wykonawca B” wykonał roboty budowlane o wartości 50.000 zł.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy. Dokument ten ma być złożony dla Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podwykonawców i innych podmiotów na zdolnościach których lub ich sytuacji polega Wykonawca. UWAGA: W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 9.3.5. i 9.6.. SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 2.tłumaczeń na język polski dokumentów znajdujących się w zagranicznych bezpłatnych bazach danych wskazanych przez Wykonawcę;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
9.3. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 3 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania, a ponadto innych oświadczeń lub dokumentów lub zobowiązań niezbędnych dla prawidłowej oceny złożonej oferty wynikające z jej treści i z treści SIWZ: 9.3.1. wykazu robót, o których mowa w pkt. 8.1.2.1. SIWZ (wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –inne dokumenty, Do wykazu robót Wykonawca powinien dołączyć informację, czy roboty wymienione w wykazie robót wykonał sam czy potwierdzają wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, którego zobowiązanie do udostępnienia wiedzy i doświadczenia winien załączyć wraz ze zobowiązaniem do jego udziału w wykonaniu części zamówienia. 9.3.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w pkt. 8.1.2.2 SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych). W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru łączących go z nimi stosunków, do wykazu załącza pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 9.3.3. wykaz osób- oświadczenie dotyczące kierownika robót – skierowanego przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o którym mowa w pkt. 8.1.2.3. SIWZ (wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych) odpowiedzialnego za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jego kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia oraz informacji o podstawie do dysponowania tą osobą. 9.3.4. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt. 8.1.1. SIWZ. 9.3.5. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy. Dokument ten ma być złożony dla Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podwykonawców i innych podmiotów na zdolnościach których lub ich sytuacji polega Wykonawca. UWAGA: W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 9.3.5. i 9.6.. SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 9.3.6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 9.3.7. oświadczenia Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716.); 9.3.8. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 9.3.9. tłumaczeń na język polski dokumentów znajdujących się w zagranicznych bezpłatnych bazach danych wskazanych przez Wykonawcę; 9.3.10. informacji o części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, w przypadku gdy wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy realizacji części zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych, 9.3.11. w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów dokument - oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów - potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Powyższy dokument na załączniku (wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych), powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności: 9.3.11.1. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 9.3.11.2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, 9.3.11.3. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 9.3.12. dokumentu gwarancyjnego zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym załącznik do materiałów przetargowych, 9.3.13. inne oświadczenia lub dokumenty lub zobowiązania niezbędne dla prawidłowej oceny złożonej oferty wynikające z jej treści i z treści SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
9.3. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 3 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania, a ponadto innych oświadczeń lub dokumentów lub zobowiązań niezbędnych dla prawidłowej oceny złożonej oferty wynikające z jej treści i z treści SIWZ: 9.3.1. wykazu robót, o których mowa w pkt. 8.1.2.1. SIWZ (wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –inne dokumenty, Do wykazu robót Wykonawca powinien dołączyć informację, czy roboty wymienione w wykazie robót wykonał sam czy potwierdzają wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, którego zobowiązanie do udostępnienia wiedzy i doświadczenia winien załączyć wraz ze zobowiązaniem do jego udziału w wykonaniu części zamówienia. 9.3.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w pkt. 8.1.2.2 SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych). W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru łączących go z nimi stosunków, do wykazu załącza pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 9.3.3. wykaz osób- oświadczenie dotyczące kierownika robót – skierowanego przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o którym mowa w pkt. 8.1.2.3. SIWZ (wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych) odpowiedzialnego za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jego kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia oraz informacji o podstawie do dysponowania tą osobą. 9.3.4. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt. 8.1.1. SIWZ. 9.3.5. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy. Dokument ten ma być złożony dla Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podwykonawców i innych podmiotów na zdolnościach których lub ich sytuacji polega Wykonawca. UWAGA: W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 9.3.5. i 9.6.. SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 9.3.6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 9.3.7. oświadczenia Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716.); 9.3.8. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 9.3.9. tłumaczeń na język polski dokumentów znajdujących się w zagranicznych bezpłatnych bazach danych wskazanych przez Wykonawcę; 9.3.10. informacji o części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, w przypadku gdy wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy realizacji części zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych, 9.3.11. w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów dokument - oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów - potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Powyższy dokument na załączniku (wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych), powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności: 9.3.11.1. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 9.3.11.2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, 9.3.11.3. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 9.3.12. dokumentu gwarancyjnego zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym załącznik do materiałów przetargowych, 9.3.13. inne oświadczenia lub dokumenty lub zobowiązania niezbędne dla prawidłowej oceny złożonej oferty wynikające z jej treści i z treści SIWZ;
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
9.1. Oferta powinna się składać z: 9.1.1. wypełnionego i podpisanego formularza oferty zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Rozdział II specyfikacji istotnych warunków zamówienia, -oddzielnie dla każdej części dla której wykonawca składa ofertę częściową. 9.1.2. kosztorysu ofertowego podpisanego (parafowanwgo) przez Wykonawcę na każdej stronie -oddzielnie dla każdej części dla której wykonawca składa ofertę częściową. 9.1.3. aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 i 2 do wzoru Formularza oferty - Rozdział II SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 9.1.4. dokumentu zawierającego dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzającego, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej) -oddzielnie dla każdej części dla której wykonawca składa ofertę częściową.. 9.1.5. pełnomocnictwa – jeżeli oferta jest złożona przez Wykonawców występujących wspólnie, o których mowa w pkt. 8.2. SIWZ -oddzielnie dla każdej części dla której wykonawca składa ofertę częściową.. 9.1.6. informacji określonej w pkt. 16.3. SIWZ w przypadku zastosowania przez wykonawcę innej niż 8 % i 23 % stawki podatku od towarów i usług, 9.1.7. oświadczenia Wykonawcy zawierającego informację, czy złożona oferta będzie powodowała powstanie obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, a jeżeli tak, to udzielenie informacji w zakresie określonym w art. 91 ust. 3a ustawy na załączniku nr 3 do oferty. 9.1.8. dowodów, o których mowa w pkt. 14.9. SIWZ, w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, UWAGA: 9.2. W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania)oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy - wg wzoru określonego w załączniku do materiałów przetargowych. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
dla części I : DOM Służewiec –1.620,00 zł. (słownie: jeden tysiąc sześćset dwadzieścia złotych) dla części II : DOM Madalińskiego – 1.720,00 zł. (słownie: jeden tysiąc siedemset dwadzieścia złotych) dla części III : DOM Konduktorska – 880,00 zł. (słownie: osiemset osiemdziesiąt złotych) dla części IV : DOM Wierzbno – 1.160,00 zł. (słownie: jeden tysiąc sto sześćdziesiąt złotych) dla części V: DOM Wiśniowa – 800,00 zł. (słownie: osiemset złotych) dla części VI : DOM Polkowska – 1.400,00 zł. (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena z VAT za wykonanie zamówienia w/g kosztorysu ofertowego wykonawcy30,00
cena stawka roboczogodziny kosztorysowej Rbrutto z VAT 15,00
cena dodatek za drobne naprawy Dbrutto15,00
wydłużenie okresu udzielonej gwarancji powyżej 36 miesięcy 20,00
czas przystąpienia do usunięcia zgłoszonej awarii20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w razie: a. dokonywania zmian przewidzianych w SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych, określających zakres zmian, w szczególności możliwość zmiany terminu wykonania, wynagrodzenia Wykonawcy i charakteru oraz warunków ich wprowadzenia i tak w przypadku: aa) zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy i mających wpływ na treść umowy wraz ze skutkami takiej zmiany regulacji prawnych, bb) powierzenia Podwykonawcy wykonania całości bądź części Przedmiotu zamówienia w zakresie i na warunkach wynikających z umowy między Wykonawcą a Podwykonawcą zaakceptowanej przez Zamawiającego lub zmiany Podwykonawcy w sytuacji, gdy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia z nim umowy dotyczącej wykonywania Przedmiotu zamówienia, koniecznym będzie dla prawidłowego jego wykonania posłużenie się przez Wykonawcę nowym Podwykonawcą, który będzie realizował część lub cały zakres prac powierzony uprzednio innemu Podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 a ust. 4 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia i nie podlega wykluczeniu z postępowania; cc) zmiany zakresu części Przedmiotu zamówienia powierzonego Podwykonawcom wynikającej z aneksów do umów zawartych przez Wykonawcę z Podwykonawcami i zaakceptowanych przez Zamawiającego w przypadku wykonywania Przedmiotu zamówienia z udziałem Podwykonawców. dd) zmiany osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym warunkiem dokonania takiej zamiany jest posiadanie przez nowo wskazane osoby wymaganych uprawnień, kwalifikacji i doświadczenia zgodnego z warunkami określonymi w tym zakresie w SIWZ; b. zaistnienia konieczności wykonania przez Wykonawcę robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym (przedmiotem zamówienia), o ile stały się niezbędne, a ponadto spełnione są łącznie następujące warunki: aa) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, robót lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego (przedmiotu zamówienia); bb) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego; cc) wartość każdej kolejnej zmiany umowy nie przekroczy 50% wartości umowy, c. gdy zmiana umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć i jednocześnie ich wartość nie przekracza 50% wartości przedmiotu zamówienia. d. gdy Wykonawcę ma zastąpić inny podmiot: aa) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w lit. a); bb) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy podmiot spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; cc) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, o ile Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców e. zmian – niezależnie od ich wartości, jeżeli nie są one istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy; f. łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy i jest mniejsza niż 10 % wartości przedmiotu zamówienia. 3.8.2.Z wyjątkiem zamian określonych w umowie w § 1 ust 3, 4 i 5, w § 4 ust. 4, 10 i 11 oraz w § 7 ust. 5 istotnych postanowień umowy -Rozdział III SIWZ, wszelkie inne zmiany umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania wymagają sporządzenia aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3.8.3. W przypadkach, o których mowa w istotnych postanowieniach umowy w § 13 ust.1. lit. b) i c) oraz lit. d) ppkt bb) Zamawiający nie wprowadzi kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 3.8.4. W przypadkach, o których mowa w istotnych postanowieniach umowy w § 13 ust.1. lit. a) , c) i f) zmiany postanowień umowy nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 3.8.5.Wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie robót mieszczących się w zakresie, o którym mowa w istotnych postanowieniach umowy w§ 13 ust.1. lit. b), c) i f) obliczone będzie wg zasad przyjętych w umowie i kwot zawartych w ofercie. 3.8.6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wykazu budynków stanowiącego Rozdział IV siwz. 3.8.7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia o nowe pozycje Norm Zakładowych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, które stanowią Rozdział V siwz.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-08, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> pl
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: DOM SŁUŻEWIEC
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynków i obiektów znajdujących się na terenach administrowanych przez ZGN, w zakres których wchodzą w szczególności roboty w zakresie instalacji elektrycznych polegające na wykonaniu: 3.1.1. robót wyszczególnionych w „ramowym” przedmiarze robót stanowiącym załącznik do SIWZ (Rozdział VI siwz) w szczególności: 3.1.1.1.: Roboty elektryczne: -Demontaż opraw i przewodów . -Mechaniczne i ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle. -Mechaniczne i ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie. -Wymiana lub montaż przewodów wtynkowych lub kabelkowych układanych w tynku bez kucia i zaprawiania: • płaskich DYp, YDYp – YDYp, • – zasilenie do lokalu YDYp 3x4 , • gniazd wtykowych na YDYp 3x2.5mm², • do oświetlenia na YDYp (2)3(4)x1.5mm², • dla dzwonka i wyłączników 1-bieg, • przewody wyrównawcze DY 4 mm2, • Przewód przyklejany lub układany w tynku - YTKSY 1x2x0,5 - podłączenie unifonu, • Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach o długości przebicia do 1 1/2 ceg. i,1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm, • Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg. – Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu (puszek). – Wymiana lub montaż na gotowym podłożu puszek PK 60mm. – Wymiana lub montaż na gotowym podłożu puszek PO 80mm. – Montaż złączy kontrolnych z połączeniem przewodów wyrównawczych. – Przygotowanie podłoża kołki rozporowe plastikowe do mocowania aparatów - dzwonek , domofon , tablica TM. – Montaż odgałęźników instalacyjnych do - uziemienie wyrównawcze /łazienka, kuchnia/. – Wymiana lub montaż dzwonka 230 V z przedzwonieniem i podłączeniem przewodów. – Wymiana lub montaż domofonu. – Wymiana lub montaż podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A na 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym. – Montaż lub montaż gniazd wtyczkowych IP 44, 2-biegunowych z uziemieniem . – Wymiana lub montaż przełącznika świecznikowego podtynkowego w puszce. – Wymiana lub montaż wyłącznika 1-bieg. podtynkowego w puszce. – Wymiana lub montaż przycisku 1-bieg. p/t dzw podtynkowego w puszce. – Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe. – Wymiana lub montaż opraw żarowych na oprawy hermetycznych porcelanowe. – Wymiana lub montaż tablic licznikowych z PCV. – Wymiana lub montaż tablicy TM. – Mechaniczne wykonanie otworów dla kołków rozporowych w stropie - haczyk sufitowy. – Osadzanie kołków rozporowych w stropie - haczyk sufitowy. – Montaż złączy świecznikowych. – Wymiana osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy. – Montaż lub wymiana osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik przeciwporażeniowy. – Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia - kuchenka elektryczna. 3.1.1.2. Pomiary po robotach elektroinstalacyjnych, – Oględziny instalacji oraz sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu – Oględziny instalacji oraz pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego dla obwodu połączeń wyrównawczych – Oględziny instalacji oraz sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego – pierwszy – Oględziny instalacji oraz sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej – pierwszy – Oględziny instalacji oraz sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny – Sprawdzenie działania systemu kontroli dostępu domofonu 3.1.1.3. Roboty towarzyszące: – Wywiezienie gruzu spryzmowanego i materiałów z demontażu – Wykonanie pasów tynku pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 3.1.1.4.Roboty poinstalacyjne, -wykonanie rysunków powykonawczych: rozmieszczenia osprzętu i schemat ideowy instalacji elektrycznej 3.1.2. robót zapewniających stałe utrzymanie w ruchu budynków gminnych oraz lokali gminnych znajdujących się w tych budynkach zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów oraz lokali gminnych, znajdujących się w budynkach wspólnotowych będących i nie będących w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów i budynków/lokali oświaty DOM Służewiec, DOM Madalińskiego, DOM Konduktorska, DOM Wierzbno”, DOM Wiśniowa, DOM Polkowska w tym: 3.1.2.1. całodobowe usuwanie awarii i ich skutków wraz z naprawami poinstalacyjnymi, zabezpieczanie doraźne instalacji i obiektów miasta gdy grożą awarią, 3.1.2.1.a Zamawiający wymaga aby Wykonawca przystąpił do usuwania awarii w ciągu 3-ch godzin od otrzymania telefonicznego zgłoszenia o zaistniałej awarii. Skrócenie ,,czasu przystąpienia do usunięcia zgłoszonej awarii” punktowane będzie zgodnie z zapisem pkt. 19 siwz. 3.1.2.2. wykonywanie remontów konserwacyjnych, tj. wykonywanie robót naprawczych zgłoszonych przez DOM dotyczących instalacji i urządzeń elektrycznych i piorunochronnych zgłaszanych pisemnym zleceniem przez DOM, wraz z naprawami poinstalacyjnymi, oraz innych prac naprawczych zgłoszonych pisemnymi zleceniami przez DOM zarówno w odniesieniu do budynków miasta i lokali gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych będących i nie będących w administracji DOM jak i urządzeń terenowych, 3.1.2.3. w zakresie instalacji elektrycznej : a) wykonywanie pomiarów elektrycznych i piorunochronnych oraz okresowych przeglądów pięcioletnich instalacji elektrycznej budynków zgodnie z wymogami art. 62 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2017 poz. 1332) na pisemne zlecenie DOM, b) przegląd roczny elementów narażonych na działania atmosferyczne, 3.1.2.4. konserwacja domofonów w zakresie nie uwzględnionym w „ramowym” przedmiarze robót (pkt. 3.1.1.SIWZ) na pisemne zlecenie Zamawiającego, 3.1.2.5. zgłaszanie do DOM zauważonych nieprawidłowości w zakresie instalacji elektrycznej i piorunochronnej, 3.1.3. roboty , o których mowa w pkt. 3.1.1., 3.1.2. (3.1.2.2., 3.1.2.3, 3.1.2.4.), SIWZ wykonywane będą na odrębne pisemne zlecenia wydawane przez DOM (stosownie do jego potrzeb) ze szczegółowym określeniem zakresu robót i ich ilości zgodnie z protokołem typowania i przedmiarem robót i ewentualnie ślepym kosztorysem oraz z określeniem terminu ich wykonania (rozpoczęcia i zakończenia). 3.1.4. Prawidłowe wykonanie robót, o których mowa w pkt. 3.1.1., 3.1.2. (3.1.2.1., 3.1.2.2., 3.1.2.4.), każdorazowo potwierdzane będzie protokołem odbioru końcowego przez inspektora nadzoru DOM. Wynagrodzenie za realizację robót, o których mowa w pkt. pkt. 3.1.1., 3.1.2. (3.1.2.1., 3.1.2.2., 3.1.2.4.), SIWZ wypłacane będzie Wykonawcy na podstawie faktur wystawionych w oparciu o zweryfikowane przez inspektora –DOM – kosztorysy zamienne lub powykonawcze sporządzane zgodnie z przedmiarem, ślepym kosztorysem, o ile zostanie wcześniej dostarczony przez Zamawiającego lub w oparciu o protokoły typowania, obmiary robót oraz wg cen z kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowiącego zał. nr 1 do oferty, a w przypadku braku tych cen na podstawie czynników cenotwórczych podanych przez Wykonawcę w ofercie -kosztorys ofertowy. Ilość roboczogodzin, materiałów i czas pracy sprzętu wyliczane będą w oparciu o kosztorys sporządzony na podstawie kosztorysu ślepego jeżeli był on dostarczony przez Zamawiającego lub w oparciu o jednostkowe nakłady określone w Normach Zakładowych ZGN w Dzielnicy Mokotów stanowiące Rozdział V siwz oraz w katalogach nakładów rzeczowych (KNR) wydanych przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a w przypadku braku odpowiednich nakładów rzeczowych w w/w katalogach dopuszcza się stosowanie KNR wydanych przez WACETOB. Jeżeli również w tym wydawnictwie brak jest w/w nakładów wykonywanych prac dopuszcza się stosowanie wycen indywidualnych, uwzględniających także rzeczywisty czas, każdorazowo zaakceptowanych przez inspektorów Zamawiającego i zatwierdzonych przez kierownika DOM. Pomiary elektryczne i piorunochronne oraz okresowe przeglądy pięcioletnie instalacji elektrycznej budynków, o których mowa w pkt. 3.1.2.3. SIWZ, wykonywane na zlecenie DOM rozliczane będą w oparciu o Normy Zakładowe ZGN oraz podaną w formularzu oferty stawkę robocizny z uwzględnieniem rzeczywistego czasu pracy ludzi. Zamawiający ma prawo żądać do wglądu faktur za materiały użyte przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. 3.1.4.1. Ceny każdego z materiałów - bez kosztów zakupu – w przypadku gdy dany materiał nie występuje kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do oferty Wykonawcy – rozliczane będą na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę faktur. Ceny materiałów na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę faktur nie mogą być wyższe niż 120% minimalnej ceny i jednocześnie nie wyższe niż najniższe ze średnich cen dla każdego asortymentu podawanych jako ceny materiałów z notowań w publikacjach SEKOCENBUD, IMB, IMI, IME, obowiązujące dla kwartału, w którym będą zlecane roboty. W przypadkach gdy dany materiał nie występuje w w/w publikacjach lub występuje jako cena producencka, dopuszcza się cenę na dany materiał po jej wcześniejszym uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i uzyskaniu akceptacji Kierownika DOM w formie pisemnej. Uzyskanie przedmiotowej akceptacji ceny w formie pisemnej musi nastąpić przed zakupem i wbudowaniem niewystępującego w publikacjach materiału. Przed podjęciem decyzji o akceptacji ceny inspektor nadzoru oraz Kierownik DOM zobowiązani są do rozpoznania rynku i przyjęcia najkorzystniejszej oferty. Wyklucza się przyjmowanie cen w oparciu o dane katalogowe producentów. 3.1.4.2. Ceny pracy sprzętu - w przypadku gdy dany sprzęt nie występuje kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do oferty Wykonawcy – rozliczane będą na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę faktur wystawionych przez usługodawców lecz nie wyższe niż średnie ceny publikowane przez Sekocenbud „IRS” oraz zawarte w „ informacji o cenach czynników produkcji RMS” w kwartale, w którym roboty były zlecane. W przypadkach gdy dany sprzęt nie występuje w w/w publikacjach, dopuszcza się cenę na dany sprzęt po jej wcześniejszym uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i uzyskaniu akceptacji Kierownika DOM w formie pisemnej. Uzyskanie przedmiotowej akceptacji ceny w formie pisemnej musi nastąpić przed wynajęciem sprzętu niewystępującego w publikacjach materiału. Przed podjęciem decyzji o akceptacji ceny inspektor nadzoru oraz kierownik zobowiązani są do rozpoznania rynku i przyjęcia najkorzystniejszej oferty. 3.1.4.3. Roboty polegające na usuwaniu awarii, o których mowa w pkt. 3.1.2. (3.1.2.1.) SIWZ rozliczane będą w sposób opisany powyżej z tym, że nie będzie wystawione wyprzedzająco zlecenie z protokołem typowania robot, a niezwłocznie po powzięciu wiadomości przez DOM o usunięciu awarii tworzony będzie protokół konieczności potwierdzający wykonanie prac usuwających awarię i zabezpieczenie obiektu. Zamawiający ma prawo żądać do wglądu faktur za materiały i sprzęt użyty przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. 3.1.4.4. Roboty polegające na wykonaniu drobnych napraw remontowych i konserwacyjnych oraz usunięciu drobnych awarii, o których mowa w pkt. 3.1.2. (3.1.2.1., 3.1.2.2., 3.1.2.3., 3.1.2.4.),. SIWZ zawierających nie więcej niż cztery czynności ( za czynność należy rozumieć pozycje kosztorysowe) oraz wycenionych na kwotę nie wyższą niż 250 zł netto (np. montaż kuchenki elektrycznej dwupłytkowej , wymiana łącznika lub oprawy oświetleniowej w części wspólnej budynku itp.) rozliczane będą w sposób opisany powyżej z tym, że wykonawca będzie miał prawo doliczenia do nich kosztów kwoty dodatku za drobne naprawy Dnetto uwzględniającej wszelkie koszty organizacji robót m. innymi dojścia, zakupu materiałów, gotowości pracowników, której wartość poda w ofercie. Uwaga! Max. Wartość dodatku za drobne naprawy Dnetto nie może przekroczyć kwoty 100 zł netto (bez VAT) .
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 162037,04
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-12-01
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena – z VAT za wykonanie zamówienia wg kosztorysu ofertowego wykonawcy 30,00
Cena stawka roboczogodziny kosztorysowej Rbruttoz VAT 15,00
Cena dodatek za drobne naprawy Dbrutto z VAT 15,00
Wydłużenie okresu udzielonej gwarancji powyżej 36 miesięcy 20,00
Czas przystąpienia do usunięcia zgłoszonej awarii 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: DOM MADALIŃSKIEGO
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynków i obiektów znajdujących się na terenach administrowanych przez ZGN, w zakres których wchodzą w szczególności roboty w zakresie instalacji elektrycznych polegające na wykonaniu: 3.1.1. robót wyszczególnionych w „ramowym” przedmiarze robót stanowiącym załącznik do SIWZ (Rozdział VI siwz) w szczególności: 3.1.1.1.: Roboty elektryczne: -Demontaż opraw i przewodów . -Mechaniczne i ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle. -Mechaniczne i ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie. -Wymiana lub montaż przewodów wtynkowych lub kabelkowych układanych w tynku bez kucia i zaprawiania: • płaskich DYp, YDYp – YDYp, • – zasilenie do lokalu YDYp 3x4 , • gniazd wtykowych na YDYp 3x2.5mm², • do oświetlenia na YDYp (2)3(4)x1.5mm², • dla dzwonka i wyłączników 1-bieg, • przewody wyrównawcze DY 4 mm2, • Przewód przyklejany lub układany w tynku - YTKSY 1x2x0,5 - podłączenie unifonu, • Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach o długości przebicia do 1 1/2 ceg. i,1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm, • Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg. – Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu (puszek). – Wymiana lub montaż na gotowym podłożu puszek PK 60mm. – Wymiana lub montaż na gotowym podłożu puszek PO 80mm. – Montaż złączy kontrolnych z połączeniem przewodów wyrównawczych. – Przygotowanie podłoża kołki rozporowe plastikowe do mocowania aparatów - dzwonek , domofon , tablica TM. – Montaż odgałęźników instalacyjnych do - uziemienie wyrównawcze /łazienka, kuchnia/. – Wymiana lub montaż dzwonka 230 V z przedzwonieniem i podłączeniem przewodów. – Wymiana lub montaż domofonu. – Wymiana lub montaż podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A na 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym. – Montaż lub montaż gniazd wtyczkowych IP 44, 2-biegunowych z uziemieniem . – Wymiana lub montaż przełącznika świecznikowego podtynkowego w puszce. – Wymiana lub montaż wyłącznika 1-bieg. podtynkowego w puszce. – Wymiana lub montaż przycisku 1-bieg. p/t dzw podtynkowego w puszce. – Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe. – Wymiana lub montaż opraw żarowych na oprawy hermetycznych porcelanowe. – Wymiana lub montaż tablic licznikowych z PCV. – Wymiana lub montaż tablicy TM. – Mechaniczne wykonanie otworów dla kołków rozporowych w stropie - haczyk sufitowy. – Osadzanie kołków rozporowych w stropie - haczyk sufitowy. – Montaż złączy świecznikowych. – Wymiana osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy. – Montaż lub wymiana osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik przeciwporażeniowy. – Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia - kuchenka elektryczna. 3.1.1.2. Pomiary po robotach elektroinstalacyjnych, – Oględziny instalacji oraz sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu – Oględziny instalacji oraz pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego dla obwodu połączeń wyrównawczych – Oględziny instalacji oraz sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego – pierwszy – Oględziny instalacji oraz sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej – pierwszy – Oględziny instalacji oraz sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny – Sprawdzenie działania systemu kontroli dostępu domofonu 3.1.1.3. Roboty towarzyszące: – Wywiezienie gruzu spryzmowanego i materiałów z demontażu – Wykonanie pasów tynku pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 3.1.1.4.Roboty poinstalacyjne, -wykonanie rysunków powykonawczych: rozmieszczenia osprzętu i schemat ideowy instalacji elektrycznej 3.1.2. robót zapewniających stałe utrzymanie w ruchu budynków gminnych oraz lokali gminnych znajdujących się w tych budynkach zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów oraz lokali gminnych, znajdujących się w budynkach wspólnotowych będących i nie będących w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów i budynków/lokali oświaty DOM Służewiec, DOM Madalińskiego, DOM Konduktorska, DOM Wierzbno”, DOM Wiśniowa, DOM Polkowska w tym: 3.1.2.1. całodobowe usuwanie awarii i ich skutków wraz z naprawami poinstalacyjnymi, zabezpieczanie doraźne instalacji i obiektów miasta gdy grożą awarią, 3.1.2.1.a Zamawiający wymaga aby Wykonawca przystąpił do usuwania awarii w ciągu 3-ch godzin od otrzymania telefonicznego zgłoszenia o zaistniałej awarii. Skrócenie ,,czasu przystąpienia do usunięcia zgłoszonej awarii” punktowane będzie zgodnie z zapisem pkt. 19 siwz. 3.1.2.2. wykonywanie remontów konserwacyjnych, tj. wykonywanie robót naprawczych zgłoszonych przez DOM dotyczących instalacji i urządzeń elektrycznych i piorunochronnych zgłaszanych pisemnym zleceniem przez DOM, wraz z naprawami poinstalacyjnymi, oraz innych prac naprawczych zgłoszonych pisemnymi zleceniami przez DOM zarówno w odniesieniu do budynków miasta i lokali gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych będących i nie będących w administracji DOM jak i urządzeń terenowych, 3.1.2.3. w zakresie instalacji elektrycznej : a) wykonywanie pomiarów elektrycznych i piorunochronnych oraz okresowych przeglądów pięcioletnich instalacji elektrycznej budynków zgodnie z wymogami art. 62 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2017 poz. 1332) na pisemne zlecenie DOM, b) przegląd roczny elementów narażonych na działania atmosferyczne, 3.1.2.4. konserwacja domofonów w zakresie nie uwzględnionym w „ramowym” przedmiarze robót (pkt. 3.1.1.SIWZ) na pisemne zlecenie Zamawiającego, 3.1.2.5. zgłaszanie do DOM zauważonych nieprawidłowości w zakresie instalacji elektrycznej i piorunochronnej, 3.1.3. roboty , o których mowa w pkt. 3.1.1., 3.1.2. (3.1.2.2., 3.1.2.3, 3.1.2.4.), SIWZ wykonywane będą na odrębne pisemne zlecenia wydawane przez DOM (stosownie do jego potrzeb) ze szczegółowym określeniem zakresu robót i ich ilości zgodnie z protokołem typowania i przedmiarem robót i ewentualnie ślepym kosztorysem oraz z określeniem terminu ich wykonania (rozpoczęcia i zakończenia). 3.1.4. Prawidłowe wykonanie robót, o których mowa w pkt. 3.1.1., 3.1.2. (3.1.2.1., 3.1.2.2., 3.1.2.4.), każdorazowo potwierdzane będzie protokołem odbioru końcowego przez inspektora nadzoru DOM. Wynagrodzenie za realizację robót, o których mowa w pkt. pkt. 3.1.1., 3.1.2. (3.1.2.1., 3.1.2.2., 3.1.2.4.), SIWZ wypłacane będzie Wykonawcy na podstawie faktur wystawionych w oparciu o zweryfikowane przez inspektora –DOM – kosztorysy zamienne lub powykonawcze sporządzane zgodnie z przedmiarem, ślepym kosztorysem, o ile zostanie wcześniej dostarczony przez Zamawiającego lub w oparciu o protokoły typowania, obmiary robót oraz wg cen z kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowiącego zał. nr 1 do oferty, a w przypadku braku tych cen na podstawie czynników cenotwórczych podanych przez Wykonawcę w ofercie -kosztorys ofertowy. Ilość roboczogodzin, materiałów i czas pracy sprzętu wyliczane będą w oparciu o kosztorys sporządzony na podstawie kosztorysu ślepego jeżeli był on dostarczony przez Zamawiającego lub w oparciu o jednostkowe nakłady określone w Normach Zakładowych ZGN w Dzielnicy Mokotów stanowiące Rozdział V siwz oraz w katalogach nakładów rzeczowych (KNR) wydanych przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a w przypadku braku odpowiednich nakładów rzeczowych w w/w katalogach dopuszcza się stosowanie KNR wydanych przez WACETOB. Jeżeli również w tym wydawnictwie brak jest w/w nakładów wykonywanych prac dopuszcza się stosowanie wycen indywidualnych, uwzględniających także rzeczywisty czas, każdorazowo zaakceptowanych przez inspektorów Zamawiającego i zatwierdzonych przez kierownika DOM. Pomiary elektryczne i piorunochronne oraz okresowe przeglądy pięcioletnie instalacji elektrycznej budynków, o których mowa w pkt. 3.1.2.3. SIWZ, wykonywane na zlecenie DOM rozliczane będą w oparciu o Normy Zakładowe ZGN oraz podaną w formularzu oferty stawkę robocizny z uwzględnieniem rzeczywistego czasu pracy ludzi. Zamawiający ma prawo żądać do wglądu faktur za materiały użyte przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. 3.1.4.1. Ceny każdego z materiałów - bez kosztów zakupu – w przypadku gdy dany materiał nie występuje kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do oferty Wykonawcy – rozliczane będą na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę faktur. Ceny materiałów na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę faktur nie mogą być wyższe niż 120% minimalnej ceny i jednocześnie nie wyższe niż najniższe ze średnich cen dla każdego asortymentu podawanych jako ceny materiałów z notowań w publikacjach SEKOCENBUD, IMB, IMI, IME, obowiązujące dla kwartału, w którym będą zlecane roboty. W przypadkach gdy dany materiał nie występuje w w/w publikacjach lub występuje jako cena producencka, dopuszcza się cenę na dany materiał po jej wcześniejszym uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i uzyskaniu akceptacji Kierownika DOM w formie pisemnej. Uzyskanie przedmiotowej akceptacji ceny w formie pisemnej musi nastąpić przed zakupem i wbudowaniem niewystępującego w publikacjach materiału. Przed podjęciem decyzji o akceptacji ceny inspektor nadzoru oraz Kierownik DOM zobowiązani są do rozpoznania rynku i przyjęcia najkorzystniejszej oferty. Wyklucza się przyjmowanie cen w oparciu o dane katalogowe producentów. 3.1.4.2. Ceny pracy sprzętu - w przypadku gdy dany sprzęt nie występuje kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do oferty Wykonawcy – rozliczane będą na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę faktur wystawionych przez usługodawców lecz nie wyższe niż średnie ceny publikowane przez Sekocenbud „IRS” oraz zawarte w „ informacji o cenach czynników produkcji RMS” w kwartale, w którym roboty były zlecane. W przypadkach gdy dany sprzęt nie występuje w w/w publikacjach, dopuszcza się cenę na dany sprzęt po jej wcześniejszym uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i uzyskaniu akceptacji Kierownika DOM w formie pisemnej. Uzyskanie przedmiotowej akceptacji ceny w formie pisemnej musi nastąpić przed wynajęciem sprzętu niewystępującego w publikacjach materiału. Przed podjęciem decyzji o akceptacji ceny inspektor nadzoru oraz kierownik zobowiązani są do rozpoznania rynku i przyjęcia najkorzystniejszej oferty. 3.1.4.3. Roboty polegające na usuwaniu awarii, o których mowa w pkt. 3.1.2. (3.1.2.1.) SIWZ rozliczane będą w sposób opisany powyżej z tym, że nie będzie wystawione wyprzedzająco zlecenie z protokołem typowania robot, a niezwłocznie po powzięciu wiadomości przez DOM o usunięciu awarii tworzony będzie protokół konieczności potwierdzający wykonanie prac usuwających awarię i zabezpieczenie obiektu. Zamawiający ma prawo żądać do wglądu faktur za materiały i sprzęt użyty przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. 3.1.4.4. Roboty polegające na wykonaniu drobnych napraw remontowych i konserwacyjnych oraz usunięciu drobnych awarii, o których mowa w pkt. 3.1.2. (3.1.2.1., 3.1.2.2., 3.1.2.3., 3.1.2.4.),. SIWZ zawierających nie więcej niż cztery czynności ( za czynność należy rozumieć pozycje kosztorysowe) oraz wycenionych na kwotę nie wyższą niż 250 zł netto (np. montaż kuchenki elektrycznej dwupłytkowej , wymiana łącznika lub oprawy oświetleniowej w części wspólnej budynku itp.) rozliczane będą w sposób opisany powyżej z tym, że wykonawca będzie miał prawo doliczenia do nich kosztów kwoty dodatku za drobne naprawy Dnetto uwzględniającej wszelkie koszty organizacji robót m. innymi dojścia, zakupu materiałów, gotowości pracowników, której wartość poda w ofercie. Uwaga! Max. Wartość dodatku za drobne naprawy Dnetto nie może przekroczyć kwoty 100 zł netto (bez VAT) .
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 172222,23
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-12-01
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena – z VAT za wykonanie zamówienia wg kosztorysu ofertowego wykonawcy 30,00
Cena stawka roboczogodziny kosztorysowej Rbruttoz VAT 15,00
Cena dodatek za drobne naprawy Dbrutto z VAT 15,00
Wydłużenie okresu udzielonej gwarancji powyżej 36 miesięcy 20,00
Czas przystąpienia do usunięcia zgłoszonej awarii 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: DOM Konduktorska
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynków i obiektów znajdujących się na terenach administrowanych przez ZGN, w zakres których wchodzą w szczególności roboty w zakresie instalacji elektrycznych polegające na wykonaniu: 3.1.1. robót wyszczególnionych w „ramowym” przedmiarze robót stanowiącym załącznik do SIWZ (Rozdział VI siwz) w szczególności: 3.1.1.1.: Roboty elektryczne: -Demontaż opraw i przewodów . -Mechaniczne i ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle. -Mechaniczne i ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie. -Wymiana lub montaż przewodów wtynkowych lub kabelkowych układanych w tynku bez kucia i zaprawiania: • płaskich DYp, YDYp – YDYp, • – zasilenie do lokalu YDYp 3x4 , • gniazd wtykowych na YDYp 3x2.5mm², • do oświetlenia na YDYp (2)3(4)x1.5mm², • dla dzwonka i wyłączników 1-bieg, • przewody wyrównawcze DY 4 mm2, • Przewód przyklejany lub układany w tynku - YTKSY 1x2x0,5 - podłączenie unifonu, • Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach o długości przebicia do 1 1/2 ceg. i,1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm, • Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg. – Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu (puszek). – Wymiana lub montaż na gotowym podłożu puszek PK 60mm. – Wymiana lub montaż na gotowym podłożu puszek PO 80mm. – Montaż złączy kontrolnych z połączeniem przewodów wyrównawczych. – Przygotowanie podłoża kołki rozporowe plastikowe do mocowania aparatów - dzwonek , domofon , tablica TM. – Montaż odgałęźników instalacyjnych do - uziemienie wyrównawcze /łazienka, kuchnia/. – Wymiana lub montaż dzwonka 230 V z przedzwonieniem i podłączeniem przewodów. – Wymiana lub montaż domofonu. – Wymiana lub montaż podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A na 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym. – Montaż lub montaż gniazd wtyczkowych IP 44, 2-biegunowych z uziemieniem . – Wymiana lub montaż przełącznika świecznikowego podtynkowego w puszce. – Wymiana lub montaż wyłącznika 1-bieg. podtynkowego w puszce. – Wymiana lub montaż przycisku 1-bieg. p/t dzw podtynkowego w puszce. – Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe. – Wymiana lub montaż opraw żarowych na oprawy hermetycznych porcelanowe. – Wymiana lub montaż tablic licznikowych z PCV. – Wymiana lub montaż tablicy TM. – Mechaniczne wykonanie otworów dla kołków rozporowych w stropie - haczyk sufitowy. – Osadzanie kołków rozporowych w stropie - haczyk sufitowy. – Montaż złączy świecznikowych. – Wymiana osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy. – Montaż lub wymiana osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik przeciwporażeniowy. – Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia - kuchenka elektryczna. 3.1.1.2. Pomiary po robotach elektroinstalacyjnych, – Oględziny instalacji oraz sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu – Oględziny instalacji oraz pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego dla obwodu połączeń wyrównawczych – Oględziny instalacji oraz sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego – pierwszy – Oględziny instalacji oraz sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej – pierwszy – Oględziny instalacji oraz sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny – Sprawdzenie działania systemu kontroli dostępu domofonu 3.1.1.3. Roboty towarzyszące: – Wywiezienie gruzu spryzmowanego i materiałów z demontażu – Wykonanie pasów tynku pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 3.1.1.4.Roboty poinstalacyjne, -wykonanie rysunków powykonawczych: rozmieszczenia osprzętu i schemat ideowy instalacji elektrycznej 3.1.2. robót zapewniających stałe utrzymanie w ruchu budynków gminnych oraz lokali gminnych znajdujących się w tych budynkach zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów oraz lokali gminnych, znajdujących się w budynkach wspólnotowych będących i nie będących w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów i budynków/lokali oświaty DOM Służewiec, DOM Madalińskiego, DOM Konduktorska, DOM Wierzbno”, DOM Wiśniowa, DOM Polkowska w tym: 3.1.2.1. całodobowe usuwanie awarii i ich skutków wraz z naprawami poinstalacyjnymi, zabezpieczanie doraźne instalacji i obiektów miasta gdy grożą awarią, 3.1.2.1.a Zamawiający wymaga aby Wykonawca przystąpił do usuwania awarii w ciągu 3-ch godzin od otrzymania telefonicznego zgłoszenia o zaistniałej awarii. Skrócenie ,,czasu przystąpienia do usunięcia zgłoszonej awarii” punktowane będzie zgodnie z zapisem pkt. 19 siwz. 3.1.2.2. wykonywanie remontów konserwacyjnych, tj. wykonywanie robót naprawczych zgłoszonych przez DOM dotyczących instalacji i urządzeń elektrycznych i piorunochronnych zgłaszanych pisemnym zleceniem przez DOM, wraz z naprawami poinstalacyjnymi, oraz innych prac naprawczych zgłoszonych pisemnymi zleceniami przez DOM zarówno w odniesieniu do budynków miasta i lokali gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych będących i nie będących w administracji DOM jak i urządzeń terenowych, 3.1.2.3. w zakresie instalacji elektrycznej : a) wykonywanie pomiarów elektrycznych i piorunochronnych oraz okresowych przeglądów pięcioletnich instalacji elektrycznej budynków zgodnie z wymogami art. 62 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2017 poz. 1332) na pisemne zlecenie DOM, b) przegląd roczny elementów narażonych na działania atmosferyczne, 3.1.2.4. konserwacja domofonów w zakresie nie uwzględnionym w „ramowym” przedmiarze robót (pkt. 3.1.1.SIWZ) na pisemne zlecenie Zamawiającego, 3.1.2.5. zgłaszanie do DOM zauważonych nieprawidłowości w zakresie instalacji elektrycznej i piorunochronnej, 3.1.3. roboty , o których mowa w pkt. 3.1.1., 3.1.2. (3.1.2.2., 3.1.2.3, 3.1.2.4.), SIWZ wykonywane będą na odrębne pisemne zlecenia wydawane przez DOM (stosownie do jego potrzeb) ze szczegółowym określeniem zakresu robót i ich ilości zgodnie z protokołem typowania i przedmiarem robót i ewentualnie ślepym kosztorysem oraz z określeniem terminu ich wykonania (rozpoczęcia i zakończenia). 3.1.4. Prawidłowe wykonanie robót, o których mowa w pkt. 3.1.1., 3.1.2. (3.1.2.1., 3.1.2.2., 3.1.2.4.), każdorazowo potwierdzane będzie protokołem odbioru końcowego przez inspektora nadzoru DOM. Wynagrodzenie za realizację robót, o których mowa w pkt. pkt. 3.1.1., 3.1.2. (3.1.2.1., 3.1.2.2., 3.1.2.4.), SIWZ wypłacane będzie Wykonawcy na podstawie faktur wystawionych w oparciu o zweryfikowane przez inspektora –DOM – kosztorysy zamienne lub powykonawcze sporządzane zgodnie z przedmiarem, ślepym kosztorysem, o ile zostanie wcześniej dostarczony przez Zamawiającego lub w oparciu o protokoły typowania, obmiary robót oraz wg cen z kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowiącego zał. nr 1 do oferty, a w przypadku braku tych cen na podstawie czynników cenotwórczych podanych przez Wykonawcę w ofercie -kosztorys ofertowy. Ilość roboczogodzin, materiałów i czas pracy sprzętu wyliczane będą w oparciu o kosztorys sporządzony na podstawie kosztorysu ślepego jeżeli był on dostarczony przez Zamawiającego lub w oparciu o jednostkowe nakłady określone w Normach Zakładowych ZGN w Dzielnicy Mokotów stanowiące Rozdział V siwz oraz w katalogach nakładów rzeczowych (KNR) wydanych przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a w przypadku braku odpowiednich nakładów rzeczowych w w/w katalogach dopuszcza się stosowanie KNR wydanych przez WACETOB. Jeżeli również w tym wydawnictwie brak jest w/w nakładów wykonywanych prac dopuszcza się stosowanie wycen indywidualnych, uwzględniających także rzeczywisty czas, każdorazowo zaakceptowanych przez inspektorów Zamawiającego i zatwierdzonych przez kierownika DOM. Pomiary elektryczne i piorunochronne oraz okresowe przeglądy pięcioletnie instalacji elektrycznej budynków, o których mowa w pkt. 3.1.2.3. SIWZ, wykonywane na zlecenie DOM rozliczane będą w oparciu o Normy Zakładowe ZGN oraz podaną w formularzu oferty stawkę robocizny z uwzględnieniem rzeczywistego czasu pracy ludzi. Zamawiający ma prawo żądać do wglądu faktur za materiały użyte przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. 3.1.4.1. Ceny każdego z materiałów - bez kosztów zakupu – w przypadku gdy dany materiał nie występuje kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do oferty Wykonawcy – rozliczane będą na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę faktur. Ceny materiałów na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę faktur nie mogą być wyższe niż 120% minimalnej ceny i jednocześnie nie wyższe niż najniższe ze średnich cen dla każdego asortymentu podawanych jako ceny materiałów z notowań w publikacjach SEKOCENBUD, IMB, IMI, IME, obowiązujące dla kwartału, w którym będą zlecane roboty. W przypadkach gdy dany materiał nie występuje w w/w publikacjach lub występuje jako cena producencka, dopuszcza się cenę na dany materiał po jej wcześniejszym uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i uzyskaniu akceptacji Kierownika DOM w formie pisemnej. Uzyskanie przedmiotowej akceptacji ceny w formie pisemnej musi nastąpić przed zakupem i wbudowaniem niewystępującego w publikacjach materiału. Przed podjęciem decyzji o akceptacji ceny inspektor nadzoru oraz Kierownik DOM zobowiązani są do rozpoznania rynku i przyjęcia najkorzystniejszej oferty. Wyklucza się przyjmowanie cen w oparciu o dane katalogowe producentów. 3.1.4.2. Ceny pracy sprzętu - w przypadku gdy dany sprzęt nie występuje kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do oferty Wykonawcy – rozliczane będą na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę faktur wystawionych przez usługodawców lecz nie wyższe niż średnie ceny publikowane przez Sekocenbud „IRS” oraz zawarte w „ informacji o cenach czynników produkcji RMS” w kwartale, w którym roboty były zlecane. W przypadkach gdy dany sprzęt nie występuje w w/w publikacjach, dopuszcza się cenę na dany sprzęt po jej wcześniejszym uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i uzyskaniu akceptacji Kierownika DOM w formie pisemnej. Uzyskanie przedmiotowej akceptacji ceny w formie pisemnej musi nastąpić przed wynajęciem sprzętu niewystępującego w publikacjach materiału. Przed podjęciem decyzji o akceptacji ceny inspektor nadzoru oraz kierownik zobowiązani są do rozpoznania rynku i przyjęcia najkorzystniejszej oferty. 3.1.4.3. Roboty polegające na usuwaniu awarii, o których mowa w pkt. 3.1.2. (3.1.2.1.) SIWZ rozliczane będą w sposób opisany powyżej z tym, że nie będzie wystawione wyprzedzająco zlecenie z protokołem typowania robot, a niezwłocznie po powzięciu wiadomości przez DOM o usunięciu awarii tworzony będzie protokół konieczności potwierdzający wykonanie prac usuwających awarię i zabezpieczenie obiektu. Zamawiający ma prawo żądać do wglądu faktur za materiały i sprzęt użyty przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. 3.1.4.4. Roboty polegające na wykonaniu drobnych napraw remontowych i konserwacyjnych oraz usunięciu drobnych awarii, o których mowa w pkt. 3.1.2. (3.1.2.1., 3.1.2.2., 3.1.2.3., 3.1.2.4.),. SIWZ zawierających nie więcej niż cztery czynności ( za czynność należy rozumieć pozycje kosztorysowe) oraz wycenionych na kwotę nie wyższą niż 250 zł netto (np. montaż kuchenki elektrycznej dwupłytkowej , wymiana łącznika lub oprawy oświetleniowej w części wspólnej budynku itp.) rozliczane będą w sposób opisany powyżej z tym, że wykonawca będzie miał prawo doliczenia do nich kosztów kwoty dodatku za drobne naprawy Dnetto uwzględniającej wszelkie koszty organizacji robót m. innymi dojścia, zakupu materiałów, gotowości pracowników, której wartość poda w ofercie. Uwaga! Max. Wartość dodatku za drobne naprawy Dnetto nie może przekroczyć kwoty 100 zł netto (bez VAT) .
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 87962,96
Waluta:
zł.
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-12-01
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena – z VAT za wykonanie zamówienia wg kosztorysu ofertowego wykonawcy 30,00
Cena stawka roboczogodziny kosztorysowej Rbrutto z VAT 15,00
Cena dodatek za drobne naprawy Dbrutto z VAT 15,00
Wydłużenie okresu udzielonej gwarancji powyżej 36 miesięcy 20,00
Czas przystąpienia do usunięcia zgłoszonej awarii 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: DOM WIŚNIOWA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynków i obiektów znajdujących się na terenach administrowanych przez ZGN, w zakres których wchodzą w szczególności roboty w zakresie instalacji elektrycznych polegające na wykonaniu: 3.1.1. robót wyszczególnionych w „ramowym” przedmiarze robót stanowiącym załącznik do SIWZ (Rozdział VI siwz) w szczególności: 3.1.1.1.: Roboty elektryczne: -Demontaż opraw i przewodów . -Mechaniczne i ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle. -Mechaniczne i ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie. -Wymiana lub montaż przewodów wtynkowych lub kabelkowych układanych w tynku bez kucia i zaprawiania: • płaskich DYp, YDYp – YDYp, • – zasilenie do lokalu YDYp 3x4 , • gniazd wtykowych na YDYp 3x2.5mm², • do oświetlenia na YDYp (2)3(4)x1.5mm², • dla dzwonka i wyłączników 1-bieg, • przewody wyrównawcze DY 4 mm2, • Przewód przyklejany lub układany w tynku - YTKSY 1x2x0,5 - podłączenie unifonu, • Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach o długości przebicia do 1 1/2 ceg. i,1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm, • Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg. – Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu (puszek). – Wymiana lub montaż na gotowym podłożu puszek PK 60mm. – Wymiana lub montaż na gotowym podłożu puszek PO 80mm. – Montaż złączy kontrolnych z połączeniem przewodów wyrównawczych. – Przygotowanie podłoża kołki rozporowe plastikowe do mocowania aparatów - dzwonek , domofon , tablica TM. – Montaż odgałęźników instalacyjnych do - uziemienie wyrównawcze /łazienka, kuchnia/. – Wymiana lub montaż dzwonka 230 V z przedzwonieniem i podłączeniem przewodów. – Wymiana lub montaż domofonu. – Wymiana lub montaż podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A na 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym. – Montaż lub montaż gniazd wtyczkowych IP 44, 2-biegunowych z uziemieniem . – Wymiana lub montaż przełącznika świecznikowego podtynkowego w puszce. – Wymiana lub montaż wyłącznika 1-bieg. podtynkowego w puszce. – Wymiana lub montaż przycisku 1-bieg. p/t dzw podtynkowego w puszce. – Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe. – Wymiana lub montaż opraw żarowych na oprawy hermetycznych porcelanowe. – Wymiana lub montaż tablic licznikowych z PCV. – Wymiana lub montaż tablicy TM. – Mechaniczne wykonanie otworów dla kołków rozporowych w stropie - haczyk sufitowy. – Osadzanie kołków rozporowych w stropie - haczyk sufitowy. – Montaż złączy świecznikowych. – Wymiana osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy. – Montaż lub wymiana osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik przeciwporażeniowy. – Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia - kuchenka elektryczna. 3.1.1.2. Pomiary po robotach elektroinstalacyjnych, – Oględziny instalacji oraz sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu – Oględziny instalacji oraz pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego dla obwodu połączeń wyrównawczych – Oględziny instalacji oraz sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego – pierwszy – Oględziny instalacji oraz sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej – pierwszy – Oględziny instalacji oraz sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny – Sprawdzenie działania systemu kontroli dostępu domofonu 3.1.1.3. Roboty towarzyszące: – Wywiezienie gruzu spryzmowanego i materiałów z demontażu – Wykonanie pasów tynku pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 3.1.1.4.Roboty poinstalacyjne, -wykonanie rysunków powykonawczych: rozmieszczenia osprzętu i schemat ideowy instalacji elektrycznej 3.1.2. robót zapewniających stałe utrzymanie w ruchu budynków gminnych oraz lokali gminnych znajdujących się w tych budynkach zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów oraz lokali gminnych, znajdujących się w budynkach wspólnotowych będących i nie będących w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów i budynków/lokali oświaty DOM Służewiec, DOM Madalińskiego, DOM Konduktorska, DOM Wierzbno”, DOM Wiśniowa, DOM Polkowska w tym: 3.1.2.1. całodobowe usuwanie awarii i ich skutków wraz z naprawami poinstalacyjnymi, zabezpieczanie doraźne instalacji i obiektów miasta gdy grożą awarią, 3.1.2.1.a Zamawiający wymaga aby Wykonawca przystąpił do usuwania awarii w ciągu 3-ch godzin od otrzymania telefonicznego zgłoszenia o zaistniałej awarii. Skrócenie ,,czasu przystąpienia do usunięcia zgłoszonej awarii” punktowane będzie zgodnie z zapisem pkt. 19 siwz. 3.1.2.2. wykonywanie remontów konserwacyjnych, tj. wykonywanie robót naprawczych zgłoszonych przez DOM dotyczących instalacji i urządzeń elektrycznych i piorunochronnych zgłaszanych pisemnym zleceniem przez DOM, wraz z naprawami poinstalacyjnymi, oraz innych prac naprawczych zgłoszonych pisemnymi zleceniami przez DOM zarówno w odniesieniu do budynków miasta i lokali gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych będących i nie będących w administracji DOM jak i urządzeń terenowych, 3.1.2.3. w zakresie instalacji elektrycznej : a) wykonywanie pomiarów elektrycznych i piorunochronnych oraz okresowych przeglądów pięcioletnich instalacji elektrycznej budynków zgodnie z wymogami art. 62 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2017 poz. 1332) na pisemne zlecenie DOM, b) przegląd roczny elementów narażonych na działania atmosferyczne, 3.1.2.4. konserwacja domofonów w zakresie nie uwzględnionym w „ramowym” przedmiarze robót (pkt. 3.1.1.SIWZ) na pisemne zlecenie Zamawiającego, 3.1.2.5. zgłaszanie do DOM zauważonych nieprawidłowości w zakresie instalacji elektrycznej i piorunochronnej, 3.1.3. roboty , o których mowa w pkt. 3.1.1., 3.1.2. (3.1.2.2., 3.1.2.3, 3.1.2.4.), SIWZ wykonywane będą na odrębne pisemne zlecenia wydawane przez DOM (stosownie do jego potrzeb) ze szczegółowym określeniem zakresu robót i ich ilości zgodnie z protokołem typowania i przedmiarem robót i ewentualnie ślepym kosztorysem oraz z określeniem terminu ich wykonania (rozpoczęcia i zakończenia). 3.1.4. Prawidłowe wykonanie robót, o których mowa w pkt. 3.1.1., 3.1.2. (3.1.2.1., 3.1.2.2., 3.1.2.4.), każdorazowo potwierdzane będzie protokołem odbioru końcowego przez inspektora nadzoru DOM. Wynagrodzenie za realizację robót, o których mowa w pkt. pkt. 3.1.1., 3.1.2. (3.1.2.1., 3.1.2.2., 3.1.2.4.), SIWZ wypłacane będzie Wykonawcy na podstawie faktur wystawionych w oparciu o zweryfikowane przez inspektora –DOM – kosztorysy zamienne lub powykonawcze sporządzane zgodnie z przedmiarem, ślepym kosztorysem, o ile zostanie wcześniej dostarczony przez Zamawiającego lub w oparciu o protokoły typowania, obmiary robót oraz wg cen z kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowiącego zał. nr 1 do oferty, a w przypadku braku tych cen na podstawie czynników cenotwórczych podanych przez Wykonawcę w ofercie -kosztorys ofertowy. Ilość roboczogodzin, materiałów i czas pracy sprzętu wyliczane będą w oparciu o kosztorys sporządzony na podstawie kosztorysu ślepego jeżeli był on dostarczony przez Zamawiającego lub w oparciu o jednostkowe nakłady określone w Normach Zakładowych ZGN w Dzielnicy Mokotów stanowiące Rozdział V siwz oraz w katalogach nakładów rzeczowych (KNR) wydanych przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a w przypadku braku odpowiednich nakładów rzeczowych w w/w katalogach dopuszcza się stosowanie KNR wydanych przez WACETOB. Jeżeli również w tym wydawnictwie brak jest w/w nakładów wykonywanych prac dopuszcza się stosowanie wycen indywidualnych, uwzględniających także rzeczywisty czas, każdorazowo zaakceptowanych przez inspektorów Zamawiającego i zatwierdzonych przez kierownika DOM. Pomiary elektryczne i piorunochronne oraz okresowe przeglądy pięcioletnie instalacji elektrycznej budynków, o których mowa w pkt. 3.1.2.3. SIWZ, wykonywane na zlecenie DOM rozliczane będą w oparciu o Normy Zakładowe ZGN oraz podaną w formularzu oferty stawkę robocizny z uwzględnieniem rzeczywistego czasu pracy ludzi. Zamawiający ma prawo żądać do wglądu faktur za materiały użyte przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. 3.1.4.1. Ceny każdego z materiałów - bez kosztów zakupu – w przypadku gdy dany materiał nie występuje kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do oferty Wykonawcy – rozliczane będą na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę faktur. Ceny materiałów na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę faktur nie mogą być wyższe niż 120% minimalnej ceny i jednocześnie nie wyższe niż najniższe ze średnich cen dla każdego asortymentu podawanych jako ceny materiałów z notowań w publikacjach SEKOCENBUD, IMB, IMI, IME, obowiązujące dla kwartału, w którym będą zlecane roboty. W przypadkach gdy dany materiał nie występuje w w/w publikacjach lub występuje jako cena producencka, dopuszcza się cenę na dany materiał po jej wcześniejszym uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i uzyskaniu akceptacji Kierownika DOM w formie pisemnej. Uzyskanie przedmiotowej akceptacji ceny w formie pisemnej musi nastąpić przed zakupem i wbudowaniem niewystępującego w publikacjach materiału. Przed podjęciem decyzji o akceptacji ceny inspektor nadzoru oraz Kierownik DOM zobowiązani są do rozpoznania rynku i przyjęcia najkorzystniejszej oferty. Wyklucza się przyjmowanie cen w oparciu o dane katalogowe producentów. 3.1.4.2. Ceny pracy sprzętu - w przypadku gdy dany sprzęt nie występuje kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do oferty Wykonawcy – rozliczane będą na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę faktur wystawionych przez usługodawców lecz nie wyższe niż średnie ceny publikowane przez Sekocenbud „IRS” oraz zawarte w „ informacji o cenach czynników produkcji RMS” w kwartale, w którym roboty były zlecane. W przypadkach gdy dany sprzęt nie występuje w w/w publikacjach, dopuszcza się cenę na dany sprzęt po jej wcześniejszym uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i uzyskaniu akceptacji Kierownika DOM w formie pisemnej. Uzyskanie przedmiotowej akceptacji ceny w formie pisemnej musi nastąpić przed wynajęciem sprzętu niewystępującego w publikacjach materiału. Przed podjęciem decyzji o akceptacji ceny inspektor nadzoru oraz kierownik zobowiązani są do rozpoznania rynku i przyjęcia najkorzystniejszej oferty. 3.1.4.3. Roboty polegające na usuwaniu awarii, o których mowa w pkt. 3.1.2. (3.1.2.1.) SIWZ rozliczane będą w sposób opisany powyżej z tym, że nie będzie wystawione wyprzedzająco zlecenie z protokołem typowania robot, a niezwłocznie po powzięciu wiadomości przez DOM o usunięciu awarii tworzony będzie protokół konieczności potwierdzający wykonanie prac usuwających awarię i zabezpieczenie obiektu. Zamawiający ma prawo żądać do wglądu faktur za materiały i sprzęt użyty przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. 3.1.4.4. Roboty polegające na wykonaniu drobnych napraw remontowych i konserwacyjnych oraz usunięciu drobnych awarii, o których mowa w pkt. 3.1.2. (3.1.2.1., 3.1.2.2., 3.1.2.3., 3.1.2.4.),. SIWZ zawierających nie więcej niż cztery czynności ( za czynność należy rozumieć pozycje kosztorysowe) oraz wycenionych na kwotę nie wyższą niż 250 zł netto (np. montaż kuchenki elektrycznej dwupłytkowej , wymiana łącznika lub oprawy oświetleniowej w części wspólnej budynku itp.) rozliczane będą w sposób opisany powyżej z tym, że wykonawca będzie miał prawo doliczenia do nich kosztów kwoty dodatku za drobne naprawy Dnetto uwzględniającej wszelkie koszty organizacji robót m. innymi dojścia, zakupu materiałów, gotowości pracowników, której wartość poda w ofercie. Uwaga! Max. Wartość dodatku za drobne naprawy Dnetto nie może przekroczyć kwoty 100 zł netto (bez VAT) .
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 83333,16
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-12-01
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena – z VAT za wykonanie zamówienia wg kosztorysu ofertowego wykonawcy 30,00
Cena stawka roboczogodziny kosztorysowej Rbruttoz VAT 15,00
Cena dodatek za drobne naprawy Dbrutto z VAT 15,00
Wydłużenie okresu udzielonej gwarancji powyżej 36 miesięcy 20,00
Czas przystąpienia do usunięcia zgłoszonej awarii 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: DOM wierzbno
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynków i obiektów znajdujących się na terenach administrowanych przez ZGN, w zakres których wchodzą w szczególności roboty w zakresie instalacji elektrycznych polegające na wykonaniu: 3.1.1. robót wyszczególnionych w „ramowym” przedmiarze robót stanowiącym załącznik do SIWZ (Rozdział VI siwz) w szczególności: 3.1.1.1.: Roboty elektryczne: -Demontaż opraw i przewodów . -Mechaniczne i ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle. -Mechaniczne i ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie. -Wymiana lub montaż przewodów wtynkowych lub kabelkowych układanych w tynku bez kucia i zaprawiania: • płaskich DYp, YDYp – YDYp, • – zasilenie do lokalu YDYp 3x4 , • gniazd wtykowych na YDYp 3x2.5mm², • do oświetlenia na YDYp (2)3(4)x1.5mm², • dla dzwonka i wyłączników 1-bieg, • przewody wyrównawcze DY 4 mm2, • Przewód przyklejany lub układany w tynku - YTKSY 1x2x0,5 - podłączenie unifonu, • Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach o długości przebicia do 1 1/2 ceg. i,1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm, • Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg. – Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu (puszek). – Wymiana lub montaż na gotowym podłożu puszek PK 60mm. – Wymiana lub montaż na gotowym podłożu puszek PO 80mm. – Montaż złączy kontrolnych z połączeniem przewodów wyrównawczych. – Przygotowanie podłoża kołki rozporowe plastikowe do mocowania aparatów - dzwonek , domofon , tablica TM. – Montaż odgałęźników instalacyjnych do - uziemienie wyrównawcze /łazienka, kuchnia/. – Wymiana lub montaż dzwonka 230 V z przedzwonieniem i podłączeniem przewodów. – Wymiana lub montaż domofonu. – Wymiana lub montaż podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A na 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym. – Montaż lub montaż gniazd wtyczkowych IP 44, 2-biegunowych z uziemieniem . – Wymiana lub montaż przełącznika świecznikowego podtynkowego w puszce. – Wymiana lub montaż wyłącznika 1-bieg. podtynkowego w puszce. – Wymiana lub montaż przycisku 1-bieg. p/t dzw podtynkowego w puszce. – Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe. – Wymiana lub montaż opraw żarowych na oprawy hermetycznych porcelanowe. – Wymiana lub montaż tablic licznikowych z PCV. – Wymiana lub montaż tablicy TM. – Mechaniczne wykonanie otworów dla kołków rozporowych w stropie - haczyk sufitowy. – Osadzanie kołków rozporowych w stropie - haczyk sufitowy. – Montaż złączy świecznikowych. – Wymiana osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy. – Montaż lub wymiana osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik przeciwporażeniowy. – Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia - kuchenka elektryczna. 3.1.1.2. Pomiary po robotach elektroinstalacyjnych, – Oględziny instalacji oraz sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu – Oględziny instalacji oraz pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego dla obwodu połączeń wyrównawczych – Oględziny instalacji oraz sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego – pierwszy – Oględziny instalacji oraz sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej – pierwszy – Oględziny instalacji oraz sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny – Sprawdzenie działania systemu kontroli dostępu domofonu 3.1.1.3. Roboty towarzyszące: – Wywiezienie gruzu spryzmowanego i materiałów z demontażu – Wykonanie pasów tynku pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 3.1.1.4.Roboty poinstalacyjne, -wykonanie rysunków powykonawczych: rozmieszczenia osprzętu i schemat ideowy instalacji elektrycznej 3.1.2. robót zapewniających stałe utrzymanie w ruchu budynków gminnych oraz lokali gminnych znajdujących się w tych budynkach zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów oraz lokali gminnych, znajdujących się w budynkach wspólnotowych będących i nie będących w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów i budynków/lokali oświaty DOM Służewiec, DOM Madalińskiego, DOM Konduktorska, DOM Wierzbno”, DOM Wiśniowa, DOM Polkowska w tym: 3.1.2.1. całodobowe usuwanie awarii i ich skutków wraz z naprawami poinstalacyjnymi, zabezpieczanie doraźne instalacji i obiektów miasta gdy grożą awarią, 3.1.2.1.a Zamawiający wymaga aby Wykonawca przystąpił do usuwania awarii w ciągu 3-ch godzin od otrzymania telefonicznego zgłoszenia o zaistniałej awarii. Skrócenie ,,czasu przystąpienia do usunięcia zgłoszonej awarii” punktowane będzie zgodnie z zapisem pkt. 19 siwz. 3.1.2.2. wykonywanie remontów konserwacyjnych, tj. wykonywanie robót naprawczych zgłoszonych przez DOM dotyczących instalacji i urządzeń elektrycznych i piorunochronnych zgłaszanych pisemnym zleceniem przez DOM, wraz z naprawami poinstalacyjnymi, oraz innych prac naprawczych zgłoszonych pisemnymi zleceniami przez DOM zarówno w odniesieniu do budynków miasta i lokali gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych będących i nie będących w administracji DOM jak i urządzeń terenowych, 3.1.2.3. w zakresie instalacji elektrycznej : a) wykonywanie pomiarów elektrycznych i piorunochronnych oraz okresowych przeglądów pięcioletnich instalacji elektrycznej budynków zgodnie z wymogami art. 62 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2017 poz. 1332) na pisemne zlecenie DOM, b) przegląd roczny elementów narażonych na działania atmosferyczne, 3.1.2.4. konserwacja domofonów w zakresie nie uwzględnionym w „ramowym” przedmiarze robót (pkt. 3.1.1.SIWZ) na pisemne zlecenie Zamawiającego, 3.1.2.5. zgłaszanie do DOM zauważonych nieprawidłowości w zakresie instalacji elektrycznej i piorunochronnej, 3.1.3. roboty , o których mowa w pkt. 3.1.1., 3.1.2. (3.1.2.2., 3.1.2.3, 3.1.2.4.), SIWZ wykonywane będą na odrębne pisemne zlecenia wydawane przez DOM (stosownie do jego potrzeb) ze szczegółowym określeniem zakresu robót i ich ilości zgodnie z protokołem typowania i przedmiarem robót i ewentualnie ślepym kosztorysem oraz z określeniem terminu ich wykonania (rozpoczęcia i zakończenia). 3.1.4. Prawidłowe wykonanie robót, o których mowa w pkt. 3.1.1., 3.1.2. (3.1.2.1., 3.1.2.2., 3.1.2.4.), każdorazowo potwierdzane będzie protokołem odbioru końcowego przez inspektora nadzoru DOM. Wynagrodzenie za realizację robót, o których mowa w pkt. pkt. 3.1.1., 3.1.2. (3.1.2.1., 3.1.2.2., 3.1.2.4.), SIWZ wypłacane będzie Wykonawcy na podstawie faktur wystawionych w oparciu o zweryfikowane przez inspektora –DOM – kosztorysy zamienne lub powykonawcze sporządzane zgodnie z przedmiarem, ślepym kosztorysem, o ile zostanie wcześniej dostarczony przez Zamawiającego lub w oparciu o protokoły typowania, obmiary robót oraz wg cen z kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowiącego zał. nr 1 do oferty, a w przypadku braku tych cen na podstawie czynników cenotwórczych podanych przez Wykonawcę w ofercie -kosztorys ofertowy. Ilość roboczogodzin, materiałów i czas pracy sprzętu wyliczane będą w oparciu o kosztorys sporządzony na podstawie kosztorysu ślepego jeżeli był on dostarczony przez Zamawiającego lub w oparciu o jednostkowe nakłady określone w Normach Zakładowych ZGN w Dzielnicy Mokotów stanowiące Rozdział V siwz oraz w katalogach nakładów rzeczowych (KNR) wydanych przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a w przypadku braku odpowiednich nakładów rzeczowych w w/w katalogach dopuszcza się stosowanie KNR wydanych przez WACETOB. Jeżeli również w tym wydawnictwie brak jest w/w nakładów wykonywanych prac dopuszcza się stosowanie wycen indywidualnych, uwzględniających także rzeczywisty czas, każdorazowo zaakceptowanych przez inspektorów Zamawiającego i zatwierdzonych przez kierownika DOM. Pomiary elektryczne i piorunochronne oraz okresowe przeglądy pięcioletnie instalacji elektrycznej budynków, o których mowa w pkt. 3.1.2.3. SIWZ, wykonywane na zlecenie DOM rozliczane będą w oparciu o Normy Zakładowe ZGN oraz podaną w formularzu oferty stawkę robocizny z uwzględnieniem rzeczywistego czasu pracy ludzi. Zamawiający ma prawo żądać do wglądu faktur za materiały użyte przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. 3.1.4.1. Ceny każdego z materiałów - bez kosztów zakupu – w przypadku gdy dany materiał nie występuje kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do oferty Wykonawcy – rozliczane będą na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę faktur. Ceny materiałów na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę faktur nie mogą być wyższe niż 120% minimalnej ceny i jednocześnie nie wyższe niż najniższe ze średnich cen dla każdego asortymentu podawanych jako ceny materiałów z notowań w publikacjach SEKOCENBUD, IMB, IMI, IME, obowiązujące dla kwartału, w którym będą zlecane roboty. W przypadkach gdy dany materiał nie występuje w w/w publikacjach lub występuje jako cena producencka, dopuszcza się cenę na dany materiał po jej wcześniejszym uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i uzyskaniu akceptacji Kierownika DOM w formie pisemnej. Uzyskanie przedmiotowej akceptacji ceny w formie pisemnej musi nastąpić przed zakupem i wbudowaniem niewystępującego w publikacjach materiału. Przed podjęciem decyzji o akceptacji ceny inspektor nadzoru oraz Kierownik DOM zobowiązani są do rozpoznania rynku i przyjęcia najkorzystniejszej oferty. Wyklucza się przyjmowanie cen w oparciu o dane katalogowe producentów. 3.1.4.2. Ceny pracy sprzętu - w przypadku gdy dany sprzęt nie występuje kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do oferty Wykonawcy – rozliczane będą na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę faktur wystawionych przez usługodawców lecz nie wyższe niż średnie ceny publikowane przez Sekocenbud „IRS” oraz zawarte w „ informacji o cenach czynników produkcji RMS” w kwartale, w którym roboty były zlecane. W przypadkach gdy dany sprzęt nie występuje w w/w publikacjach, dopuszcza się cenę na dany sprzęt po jej wcześniejszym uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i uzyskaniu akceptacji Kierownika DOM w formie pisemnej. Uzyskanie przedmiotowej akceptacji ceny w formie pisemnej musi nastąpić przed wynajęciem sprzętu niewystępującego w publikacjach materiału. Przed podjęciem decyzji o akceptacji ceny inspektor nadzoru oraz kierownik zobowiązani są do rozpoznania rynku i przyjęcia najkorzystniejszej oferty. 3.1.4.3. Roboty polegające na usuwaniu awarii, o których mowa w pkt. 3.1.2. (3.1.2.1.) SIWZ rozliczane będą w sposób opisany powyżej z tym, że nie będzie wystawione wyprzedzająco zlecenie z protokołem typowania robot, a niezwłocznie po powzięciu wiadomości przez DOM o usunięciu awarii tworzony będzie protokół konieczności potwierdzający wykonanie prac usuwających awarię i zabezpieczenie obiektu. Zamawiający ma prawo żądać do wglądu faktur za materiały i sprzęt użyty przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. 3.1.4.4. Roboty polegające na wykonaniu drobnych napraw remontowych i konserwacyjnych oraz usunięciu drobnych awarii, o których mowa w pkt. 3.1.2. (3.1.2.1., 3.1.2.2., 3.1.2.3., 3.1.2.4.),. SIWZ zawierających nie więcej niż cztery czynności ( za czynność należy rozumieć pozycje kosztorysowe) oraz wycenionych na kwotę nie wyższą niż 250 zł netto (np. montaż kuchenki elektrycznej dwupłytkowej , wymiana łącznika lub oprawy oświetleniowej w części wspólnej budynku itp.) rozliczane będą w sposób opisany powyżej z tym, że wykonawca będzie miał prawo doliczenia do nich kosztów kwoty dodatku za drobne naprawy Dnetto uwzględniającej wszelkie koszty organizacji robót m. innymi dojścia, zakupu materiałów, gotowości pracowników, której wartość poda w ofercie. Uwaga! Max. Wartość dodatku za drobne naprawy Dnetto nie może przekroczyć kwoty 100 zł netto (bez VAT) .
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 115922,85
Waluta:
zł.
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-12-01
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena – z VAT za wykonanie zamówienia wg kosztorysu ofertowego wykonawcy 30,00
Cena stawka roboczogodziny kosztorysowej Rbruttoz VAT 15,00
Cena dodatek za drobne naprawy Dbrutto z VAT 15,00
Wydłużenie okresu udzielonej gwarancji powyżej 36 miesięcy 20,00
Czas przystąpienia do usunięcia zgłoszonej awarii 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: DOM POLKOWSKA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynków i obiektów znajdujących się na terenach administrowanych przez ZGN, w zakres których wchodzą w szczególności roboty w zakresie instalacji elektrycznych polegające na wykonaniu: 3.1.1. robót wyszczególnionych w „ramowym” przedmiarze robót stanowiącym załącznik do SIWZ (Rozdział VI siwz) w szczególności: 3.1.1.1.: Roboty elektryczne: -Demontaż opraw i przewodów . -Mechaniczne i ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle. -Mechaniczne i ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie. -Wymiana lub montaż przewodów wtynkowych lub kabelkowych układanych w tynku bez kucia i zaprawiania: • płaskich DYp, YDYp – YDYp, • – zasilenie do lokalu YDYp 3x4 , • gniazd wtykowych na YDYp 3x2.5mm², • do oświetlenia na YDYp (2)3(4)x1.5mm², • dla dzwonka i wyłączników 1-bieg, • przewody wyrównawcze DY 4 mm2, • Przewód przyklejany lub układany w tynku - YTKSY 1x2x0,5 - podłączenie unifonu, • Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach o długości przebicia do 1 1/2 ceg. i,1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm, • Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg. – Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu (puszek). – Wymiana lub montaż na gotowym podłożu puszek PK 60mm. – Wymiana lub montaż na gotowym podłożu puszek PO 80mm. – Montaż złączy kontrolnych z połączeniem przewodów wyrównawczych. – Przygotowanie podłoża kołki rozporowe plastikowe do mocowania aparatów - dzwonek , domofon , tablica TM. – Montaż odgałęźników instalacyjnych do - uziemienie wyrównawcze /łazienka, kuchnia/. – Wymiana lub montaż dzwonka 230 V z przedzwonieniem i podłączeniem przewodów. – Wymiana lub montaż domofonu. – Wymiana lub montaż podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A na 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym. – Montaż lub montaż gniazd wtyczkowych IP 44, 2-biegunowych z uziemieniem . – Wymiana lub montaż przełącznika świecznikowego podtynkowego w puszce. – Wymiana lub montaż wyłącznika 1-bieg. podtynkowego w puszce. – Wymiana lub montaż przycisku 1-bieg. p/t dzw podtynkowego w puszce. – Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe. – Wymiana lub montaż opraw żarowych na oprawy hermetycznych porcelanowe. – Wymiana lub montaż tablic licznikowych z PCV. – Wymiana lub montaż tablicy TM. – Mechaniczne wykonanie otworów dla kołków rozporowych w stropie - haczyk sufitowy. – Osadzanie kołków rozporowych w stropie - haczyk sufitowy. – Montaż złączy świecznikowych. – Wymiana osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy. – Montaż lub wymiana osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik przeciwporażeniowy. – Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia - kuchenka elektryczna. 3.1.1.2. Pomiary po robotach elektroinstalacyjnych, – Oględziny instalacji oraz sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu – Oględziny instalacji oraz pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego dla obwodu połączeń wyrównawczych – Oględziny instalacji oraz sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego – pierwszy – Oględziny instalacji oraz sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej – pierwszy – Oględziny instalacji oraz sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny – Sprawdzenie działania systemu kontroli dostępu domofonu 3.1.1.3. Roboty towarzyszące: – Wywiezienie gruzu spryzmowanego i materiałów z demontażu – Wykonanie pasów tynku pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 3.1.1.4.Roboty poinstalacyjne, -wykonanie rysunków powykonawczych: rozmieszczenia osprzętu i schemat ideowy instalacji elektrycznej 3.1.2. robót zapewniających stałe utrzymanie w ruchu budynków gminnych oraz lokali gminnych znajdujących się w tych budynkach zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów oraz lokali gminnych, znajdujących się w budynkach wspólnotowych będących i nie będących w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów i budynków/lokali oświaty DOM Służewiec, DOM Madalińskiego, DOM Konduktorska, DOM Wierzbno”, DOM Wiśniowa, DOM Polkowska w tym: 3.1.2.1. całodobowe usuwanie awarii i ich skutków wraz z naprawami poinstalacyjnymi, zabezpieczanie doraźne instalacji i obiektów miasta gdy grożą awarią, 3.1.2.1.a Zamawiający wymaga aby Wykonawca przystąpił do usuwania awarii w ciągu 3-ch godzin od otrzymania telefonicznego zgłoszenia o zaistniałej awarii. Skrócenie ,,czasu przystąpienia do usunięcia zgłoszonej awarii” punktowane będzie zgodnie z zapisem pkt. 19 siwz. 3.1.2.2. wykonywanie remontów konserwacyjnych, tj. wykonywanie robót naprawczych zgłoszonych przez DOM dotyczących instalacji i urządzeń elektrycznych i piorunochronnych zgłaszanych pisemnym zleceniem przez DOM, wraz z naprawami poinstalacyjnymi, oraz innych prac naprawczych zgłoszonych pisemnymi zleceniami przez DOM zarówno w odniesieniu do budynków miasta i lokali gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych będących i nie będących w administracji DOM jak i urządzeń terenowych, 3.1.2.3. w zakresie instalacji elektrycznej : a) wykonywanie pomiarów elektrycznych i piorunochronnych oraz okresowych przeglądów pięcioletnich instalacji elektrycznej budynków zgodnie z wymogami art. 62 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2017 poz. 1332) na pisemne zlecenie DOM, b) przegląd roczny elementów narażonych na działania atmosferyczne, 3.1.2.4. konserwacja domofonów w zakresie nie uwzględnionym w „ramowym” przedmiarze robót (pkt. 3.1.1.SIWZ) na pisemne zlecenie Zamawiającego, 3.1.2.5. zgłaszanie do DOM zauważonych nieprawidłowości w zakresie instalacji elektrycznej i piorunochronnej, 3.1.3. roboty , o których mowa w pkt. 3.1.1., 3.1.2. (3.1.2.2., 3.1.2.3, 3.1.2.4.), SIWZ wykonywane będą na odrębne pisemne zlecenia wydawane przez DOM (stosownie do jego potrzeb) ze szczegółowym określeniem zakresu robót i ich ilości zgodnie z protokołem typowania i przedmiarem robót i ewentualnie ślepym kosztorysem oraz z określeniem terminu ich wykonania (rozpoczęcia i zakończenia). 3.1.4. Prawidłowe wykonanie robót, o których mowa w pkt. 3.1.1., 3.1.2. (3.1.2.1., 3.1.2.2., 3.1.2.4.), każdorazowo potwierdzane będzie protokołem odbioru końcowego przez inspektora nadzoru DOM. Wynagrodzenie za realizację robót, o których mowa w pkt. pkt. 3.1.1., 3.1.2. (3.1.2.1., 3.1.2.2., 3.1.2.4.), SIWZ wypłacane będzie Wykonawcy na podstawie faktur wystawionych w oparciu o zweryfikowane przez inspektora –DOM – kosztorysy zamienne lub powykonawcze sporządzane zgodnie z przedmiarem, ślepym kosztorysem, o ile zostanie wcześniej dostarczony przez Zamawiającego lub w oparciu o protokoły typowania, obmiary robót oraz wg cen z kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowiącego zał. nr 1 do oferty, a w przypadku braku tych cen na podstawie czynników cenotwórczych podanych przez Wykonawcę w ofercie -kosztorys ofertowy. Ilość roboczogodzin, materiałów i czas pracy sprzętu wyliczane będą w oparciu o kosztorys sporządzony na podstawie kosztorysu ślepego jeżeli był on dostarczony przez Zamawiającego lub w oparciu o jednostkowe nakłady określone w Normach Zakładowych ZGN w Dzielnicy Mokotów stanowiące Rozdział V siwz oraz w katalogach nakładów rzeczowych (KNR) wydanych przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a w przypadku braku odpowiednich nakładów rzeczowych w w/w katalogach dopuszcza się stosowanie KNR wydanych przez WACETOB. Jeżeli również w tym wydawnictwie brak jest w/w nakładów wykonywanych prac dopuszcza się stosowanie wycen indywidualnych, uwzględniających także rzeczywisty czas, każdorazowo zaakceptowanych przez inspektorów Zamawiającego i zatwierdzonych przez kierownika DOM. Pomiary elektryczne i piorunochronne oraz okresowe przeglądy pięcioletnie instalacji elektrycznej budynków, o których mowa w pkt. 3.1.2.3. SIWZ, wykonywane na zlecenie DOM rozliczane będą w oparciu o Normy Zakładowe ZGN oraz podaną w formularzu oferty stawkę robocizny z uwzględnieniem rzeczywistego czasu pracy ludzi. Zamawiający ma prawo żądać do wglądu faktur za materiały użyte przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. 3.1.4.1. Ceny każdego z materiałów - bez kosztów zakupu – w przypadku gdy dany materiał nie występuje kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do oferty Wykonawcy – rozliczane będą na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę faktur. Ceny materiałów na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę faktur nie mogą być wyższe niż 120% minimalnej ceny i jednocześnie nie wyższe niż najniższe ze średnich cen dla każdego asortymentu podawanych jako ceny materiałów z notowań w publikacjach SEKOCENBUD, IMB, IMI, IME, obowiązujące dla kwartału, w którym będą zlecane roboty. W przypadkach gdy dany materiał nie występuje w w/w publikacjach lub występuje jako cena producencka, dopuszcza się cenę na dany materiał po jej wcześniejszym uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i uzyskaniu akceptacji Kierownika DOM w formie pisemnej. Uzyskanie przedmiotowej akceptacji ceny w formie pisemnej musi nastąpić przed zakupem i wbudowaniem niewystępującego w publikacjach materiału. Przed podjęciem decyzji o akceptacji ceny inspektor nadzoru oraz Kierownik DOM zobowiązani są do rozpoznania rynku i przyjęcia najkorzystniejszej oferty. Wyklucza się przyjmowanie cen w oparciu o dane katalogowe producentów. 3.1.4.2. Ceny pracy sprzętu - w przypadku gdy dany sprzęt nie występuje kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do oferty Wykonawcy – rozliczane będą na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę faktur wystawionych przez usługodawców lecz nie wyższe niż średnie ceny publikowane przez Sekocenbud „IRS” oraz zawarte w „ informacji o cenach czynników produkcji RMS” w kwartale, w którym roboty były zlecane. W przypadkach gdy dany sprzęt nie występuje w w/w publikacjach, dopuszcza się cenę na dany sprzęt po jej wcześniejszym uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i uzyskaniu akceptacji Kierownika DOM w formie pisemnej. Uzyskanie przedmiotowej akceptacji ceny w formie pisemnej musi nastąpić przed wynajęciem sprzętu niewystępującego w publikacjach materiału. Przed podjęciem decyzji o akceptacji ceny inspektor nadzoru oraz kierownik zobowiązani są do rozpoznania rynku i przyjęcia najkorzystniejszej oferty. 3.1.4.3. Roboty polegające na usuwaniu awarii, o których mowa w pkt. 3.1.2. (3.1.2.1.) SIWZ rozliczane będą w sposób opisany powyżej z tym, że nie będzie wystawione wyprzedzająco zlecenie z protokołem typowania robot, a niezwłocznie po powzięciu wiadomości przez DOM o usunięciu awarii tworzony będzie protokół konieczności potwierdzający wykonanie prac usuwających awarię i zabezpieczenie obiektu. Zamawiający ma prawo żądać do wglądu faktur za materiały i sprzęt użyty przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. 3.1.4.4. Roboty polegające na wykonaniu drobnych napraw remontowych i konserwacyjnych oraz usunięciu drobnych awarii, o których mowa w pkt. 3.1.2. (3.1.2.1., 3.1.2.2., 3.1.2.3., 3.1.2.4.),. SIWZ zawierających nie więcej niż cztery czynności ( za czynność należy rozumieć pozycje kosztorysowe) oraz wycenionych na kwotę nie wyższą niż 250 zł netto (np. montaż kuchenki elektrycznej dwupłytkowej , wymiana łącznika lub oprawy oświetleniowej w części wspólnej budynku itp.) rozliczane będą w sposób opisany powyżej z tym, że wykonawca będzie miał prawo doliczenia do nich kosztów kwoty dodatku za drobne naprawy Dnetto uwzględniającej wszelkie koszty organizacji robót m. innymi dojścia, zakupu materiałów, gotowości pracowników, której wartość poda w ofercie. Uwaga! Max. Wartość dodatku za drobne naprawy Dnetto nie może przekroczyć kwoty 100 zł netto (bez VAT) .
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 138888,89
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-12-01
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena – z VAT za wykonanie zamówienia wg kosztorysu ofertowego wykonawcy 30,00
Cena stawka roboczogodziny kosztorysowej Rbruttoz VAT 15,00
Cena dodatek za drobne naprawy Dbrutto z VAT 15,00
Wydłużenie okresu udzielonej gwarancji powyżej 36 miesięcy 20,00
Czas przystąpienia do usunięcia zgłoszonej awarii 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły