Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym im. F. Chopina w Sochaczewie – współfinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej

Ogłoszenie dodano: 20.09.2019

Zamawiający: Powiat Sochaczewski reprezentowany przez Zarząd Powiatu, ul. Marszałka J. Piłsudskiego, 96-500 Sochaczew (Mazowieckie)

Miejsce: Sochaczew

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 30.10.2020

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 15.10.2019, godzina: 12:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Powiat Sochaczewski reprezentowany przez Zarząd Powiatu: Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym im. F. Chopina w Sochaczewie – współfinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Sochaczewski reprezentowany przez Zarząd Powiatu, krajowy numer identyfikacyjny 75015199400000, ul. ul. Marszałka J. Piłsudskiego  65 , 96-500  Sochaczew, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 046 8641840 lub 73, e-mail rzecznik@op.pl, faks 468 641 871.
Adres strony internetowej (URL): http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/?tree=przetarg za wyjątkiem ofert, dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/?tree=przetarg

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Zarząd Powiatu w Sochaczewie / Starostwo Powiatowe w Sochaczewie; ul. M. J. Piłsudskiego 65; 96-500 Sochaczew

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym im. F. Chopina w Sochaczewie – współfinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej
Numer referencyjny: ZP.272.04.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę przyszkolnej infrastruktury sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. F. Chopina w Sochaczewie (dawniej: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie) – istniejących boisk wielofunkcyjnych – m.in. poprzez budowę nowych 2 boisk o nawierzchni syntetycznej, spełniających wymagania w zakresie odporności na panujące w polskiej strefie klimatycznej warunki pogodowe – do piłki nożnej z trawy syntetycznej i do piłki ręcznej (koszykówki, siatkówki) z nawierzchnią poliuretanową. Zakres inwestycji działki o numerze ewidencyjnym 1916 przy ul. 15 Sierpnia 4 w Sochaczewie obejmuje:  roboty przygotowawcze i wykonanie zaplecza budowy,  roboty towarzyszące niezwiązane z robotami budowlanymi, składowanie materiałów, używanie sprzętu mechanicznego i transportowego, ochrona obiektu, szkolenia i instruktaż pracowników,  roboty rozbiórkowe budynku gospodarczego, boiska asfaltowego, słupów oświetlenia wokół boiska, części ogrodzenia od strony cmentarza,  roboty ziemne, korytowanie pod boisko wielofunkcyjne oraz chodniki, wymiana gruntu,  wykopy pod instalacje sanitarne odwodnienia boiska,  układanie warstwy podbudowy boiska i chodników,  wykonanie fundamentów pod kotwy betonowe urządzeń,  wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej,  wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy,  wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej,  montaż urządzeń sportowych boiska, piłkochwytów, małej architektury oraz ogrodzenia od strony cmentarza. Na opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji, opisujący zakres wykonywanych robót będących przedmiotem zamówienia składają się: - przedmiar robót, - szczegółowy kosztorys nakładczy (kosztorys ślepy, bez cen) - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, - projekt budowlany i projekt wykonawczy. Warunki wykonawstwa: Wykonawca robót zawiera umowę na wykonanie przebudowy istniejącego boiska przy Liceum Ogólnokształcącym im. F. Chopina w Sochaczewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą opisaną w przedmiocie zamówienia, która musi być kompletna z punktu widzenia wymagań technicznych, formalnych i estetycznych. Wykonawca robót jest zobowiązany uwzględnić w swojej ofercie cenowej wszystkie świadczenia (roboty) łącznie z uruchomieniem, uzyskaniem pozwoleń (jeżeli są wymagane), świadczeniami wstępnymi, pomocniczymi, dodatkowymi oraz dostawę materiałów i urządzeń oraz sprzętu, niezbędnych do prawidłowego wykonania i eksploatacji zamówionego dzieła nawet, jeżeli nie zostały one dokładnie opisane w zestawieniu świadczeń oraz sprawdzić we własnym zakresie dobór tych urządzeń i materiałów. Prace budowlane należy wykonać w zakresie określonym w dokumentacji budowlanej, książkach przedmiarów robót, zgodnie ze sztuką budowlaną wynikającą z zapisów w odpowiednich przepisach prawa oraz obowiązujących normach i technologią wykonania (określoną w opisie do projektu, w szczegółowych kosztorysach nakładczych i STWiORB). W ramach realizacji inwestycji należy również wykonać m.in. prace przygotowawcze, porządkowe, w tym zapewnić wywóz i utylizację zdemontowanych materiałów. Całość zadania należy zrealizować zgodnie z zapisami SIWZ (wraz z załącznikami), jak również zgodnie z zasadami bezpieczeństwa oraz ze sztuką budowlaną, określoną w odpowiednich przepisach prawa oraz obowiązujących normach. UWAGA: Podczas wykonywania robót ziemnych, korytowanie należy wykonywać etapowo. Po usunięciu warstwy podłoża grubości 25 cm. i ewentualnie kolejnych warstw o tej samej grubości należy każdorazowo zgłosić inspektorowi nadzoru inwestorskiego w celu wizualnej oceny. W przypadku oceny pozytywnej należy wykonać badania nośności gruntu również przy czynnym udziale inspektora nadzoru inwestorskiego. Uzyskanie wyników o wymaganych parametrach dla podłoży projektowanych nawierzchni sportowych, będzie równoznaczne z decyzją Zamawiającego o zaniechaniu dalszego korytowania z wymianą gruntu do projektowanej głębokości. W takim przypadku, na podstawie danych zawartych w szczegółowym kosztorysie ofertowym sporządzonym przez Wykonawcę i stanowiącym integralną część złożonej oferty, Strony umowy określą wartość robót zaniechanych. W przypadku braku konieczności wykonania robót zamiennych, umówione wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość robót zaniechanych. Standardy jakościowe: Standardy jakościowe zostały opisane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w projekcie budowlanym. Przedmiotowe zadanie realizowane będzie w zakresie rzeczowym i jakościowym zgodnym z technologią wykonania przedstawioną w dokumentacji budowlanej i książkach przedmiarów robót Warunki realizacji robót budowlanych: a) Roboty będące przedmiotem zamówienia wykonywane będą na czynnym obiekcie (w trakcie roku szkolnego). W związku z tym Wykonawca jest zobowiązany do zachowania najwyższej staranności przy zabezpieczeniu miejsca robót. b) Koszty unieszkodliwiania odpadów powstałych podczas robót rozbiórkowych i pozostałych obciążają Wykonawcę. c) Wykonawca przejmuje na siebie obowiązki wytwórcy odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2019 roku, poz.701 z późn. zm.), bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. d) Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca robót. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie wykonawca. e) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do specyfikacji. Gwarancja jakości na materiały i roboty budowlane: Wykonawca zobowiązany jest udzielić na zastosowane materiały i roboty budowlane min. 36 – miesięcznej gwarancji jakości licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag. Ostateczna długość okresu gwarancji wynikać będzie z propozycji złożonej w ofercie.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45110000-1
45100000-8
45233222-1
45112710-5
45200000-9
45400000-1
45500000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-10-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-10-30

II.9) Informacje dodatkowe: Realizacja przedmiotu zamówienia ma nastąpić do dnia 30 października 2020 roku (do tego czasu ma nastąpić zakończenie wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia oraz podpisanie przez strony protokołu odbioru końcowego robót bez uwag), z zastrzeżeniem, że roboty ziemne i rozbiórkowe muszą zostać zrealizowane nie później jednak, niż do dnia 15 grudnia 2019 roku.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą co najmniej 500.000,00 PLN; 2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej 500.000,00 PLN.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 1) dysponuje min. po 1 osobie, które będą brały udział w realizacji zamówienia, posiadające uprawnienia do kierowania robotami: a) w specjalności budowlanej oraz b) w specjalności sanitarnej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tych specjalnościach, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, 2) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał min. 1 robotę budowlaną, która obejmowała budowę lub przebudowę boiska sportowego z nawierzchnią poliuretanową, o wartości co najmniej 500.000 złotych wraz z podatkiem VAT oraz potwierdzi, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. III zostaną spełnione wyłącznie jeżeli: a) w przypadkach określonych w pkt. III.1.2) 1) i 2) warunek zostanie spełniony, jeżeli jeden z wykonawców (podwykonawców, podmiotów) spełni warunki lub będą łącznie posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową lub łączną wartość ubezpieczenia na kwoty określone w specyfikacji. b) w przypadkach określonych w pkt. III.1.3) 1) warunek zostanie spełniony, jeżeli chociaż jeden z wykonawców (podwykonawców, podmiotów) będzie dysponował osobami wskazanymi powyżej w specyfikacji lub każdy wykonawca będzie dysponował każdą osobą oddzielnie. c)w przypadkach określonych w pkt. III.1.3) 2) warunek zostanie spełniony, jeżeli jeden z wykonawców (podwykonawców, podmiotów) spełni warunek samodzielnie.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.5 pkt.1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów: a) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna określona przez zamawiającego, b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 2. W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa ustawy (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. formularz ofertowy 2. szczegółowy kosztorys ofertowy 3. oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - na zasadach określonych w SIWZ 4. zastrzeżenie nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 5. oświadczenie w zakresie RODO
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca wniesie wadium w wysokości: 30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) – na zasadach określonych w niniejszym rozdziale SIWZ. 2. Termin wniesienia wadium: do terminu składania ofert – do dnia 15 października 2019 roku, do godz.12.00. 3. Wadium może być wnoszone w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt.4 lit.b ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 roku, poz.110 z późn. zm.). Wadium można wnieść w pieniądzu – przelewem na konto Zamawiającego. Nr konta: Bank PEKAO S.A.; nr rachunku: 19 1240 5703 1111 0010 6445 2404 (decyduje data wpływu na konto zamawiającego). Wadium wniesione w innej formie, niż gotówkowej, należy zdeponować u Skarbnika Powiatu w pokoju nr 221 w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przy ul. M. J. Piłsudskiego 65, w terminie jak wyżej, a kserokopię załączyć do oferty.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 2. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny całkowitej (ceny oferty łącznie z VAT) podanej w formularzu oferty. 3. Wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania przed zawarciem umowy. 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 roku, poz.110 z późn. zm.). 5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego: Bank PEKAO S.A.; nr rachunku: 19 1240 5703 1111 0010 6445 2404. 6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia stosuje się do niej odpowiednio treść zapisów dotyczących wniesienia wadium w takiej formie. 9. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed zawarciem umowy, zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art.94 ust.3 ustawy PZP. 10. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art.149 ustawy PZP. 11. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 12. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 13. Wypłata, o której mowa w pkt.15.12., następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 14. Zamawiający zwróci 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez zamawiającego za należycie wykonane, przy czym za dzień ten uważa się dzień podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez uwag. Zamawiający zwróci wykonawcy 30% wartości zabezpieczenia nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie terminu rękojmi.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zgodnie z zapisami SIWZ i wzorcem umowy 2. Na podstawie art.144 ust.1 pkt.1 ustawy PZP, zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w następujących przypadkach: 1) w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego (dotyczy to w szczególności sytuacji opisanej w § 1 ust.5 umowy – z dopiskiem UWAGA); 2) zmiana terminu wykonania zamówienia (skrócenie terminu) – w każdym czasie; 3) zmiana terminu wykonania zamówienia (wydłużenie terminu) z przyczyn niezależnych od zamawiającego w sytuacjach wystąpienia: a) zmiany warunków atmosferycznych w szczególności: klęski żywiołowe, b) wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, szczególnie niesprzyjających, uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonywania, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, np. gradobicia, trąby powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim; c) przedłużenie terminu realizacji zamówienia podstawowego na skutek konieczności wykonania zamówień/robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu; d) konieczności uzupełnienia lub modyfikacji dokumentacji projektowej przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego, co uniemożliwia kontynuowanie prac; e) zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia; 4) zmiana sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia: a) zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 5) zmiana osób wskazanych w ofercie, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, na inne osoby pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniać wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i będą zatrudnione na warunkach nie gorszych niż zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 6) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy, stanowi konsekwencję działania sił wyższych niezależnych od wykonawcy, nie stanowiących jego i podwykonawców problemów organizacyjnych, których nie można było przewidzieć, poza zdarzeniami zwykłymi – zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji działania siły wyższej. Siła wyższa, o której mowa wyżej jest to zdarzenie niezależne od wykonawcy, nie stanowiące jego problemów organizacyjnych, którego strony umowy nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwiają wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy; 7) zmiany będą korzystne dla zamawiającego i nie będą: a) wprowadzane warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach procedury przetargowej udzielenia zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która została pierwotnie dopuszczona; b) modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób, który nie był przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia. 3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 3) któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt.1, b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców; 4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art.144 ust.1e ustawy PZP; 5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art.144 ustawy PZP: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną Umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego), 2) zmiana danych teleadresowych, 3) zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-15, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Inwestycja współfinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły