Budowa drogi wraz z przebudową infrastruktury technicznej w msc. Kajetanów Dolny, gm. Zagnańsk

Ogłoszenie dodano: 20.09.2019

Zamawiający: Gmina Zagnańsk, ul. Spacerowa, 26-050 Zagnańsk (Świętokrzyskie)

Miejsce: Zagnańsk

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 07.10.2019, godzina: 12:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 29.10.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Zagnańsk: Budowa drogi wraz z przebudową infrastruktury technicznej w msc. Kajetanów Dolny, gm. Zagnańsk
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zagnańsk, krajowy numer identyfikacyjny 29101086600000, ul. ul. Spacerowa  8 , 26-050  Zagnańsk, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 001 322, e-mail sekretariat@zagnansk.pl, faks 413 001 373.
Adres strony internetowej (URL): www.zagnansk.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=zagnansk/&strona=13&typ=podmenu&typmenu=13&menu=15&podmenu=15&str=1

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
Urząd Gminy Zagnańsk, ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi wraz z przebudową infrastruktury technicznej w msc. Kajetanów Dolny, gm. Zagnańsk
Numer referencyjny: PZ.271.1.15.2019.PZZIS - PZZ
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę drogi asfaltowej o długości ok. 1198m składającej się z 2 odcinków: ok. 1140m przez msc Kajetanów Dolny i ok. 58m w kierunku torów bocznicy Wiśniówka, szerokości pasa jezdnego 5,5m ze spadkiem jednostronnym w kierunku rowu 2%. wraz z chodnikiem jednostronnym dla pieszych o szerokości 2 m, zjazdami na posesje wraz z przepustami, odwodnieniem pasa drogowego, przebudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągu, sieci gazowej oraz linii telekomunikacyjnej, zabudowę elementów stałej organizacji ruchu, wykonanie ogrodzenia panelowego, zakup i montaż ławek i koszy betonowych . Zakres realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia: I. Branża drogowa obejmuje wykonanie: 1.1. budowę drogi asfaltowej o długości ok. 1198m składającej się z 2 odcinków: ok. 1140m przez msc Kajetanów Dolny i ok. 58m w kierunku torów bocznicy Wiśniówka szerokości pasa jezdnego 5,5m ze spadkiem jednostronnym w kierunku rowu 2%.. Warstwa wiążąca pasa jezdnego z betonu asfaltowego grubości 7cm po zagęszczeniu, grubość warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 5 cm po zagęszczeniu, 1.2. budowa chodnika jednostronnego przyległego do jezdni zlokalizowanego po stronie południowej z kostki betonowej gr 8cm koloru czerwonego 1.3. budowa pobocza utwardzonego po str. północnej jezdni 1.4. budowa odwodnienia pasa drogowego: rowu przydrożnego szczelnego po północnej stronie drogi wykonanego w km 0+722,75-0+833,25 jako rów kryty; rowu przydrożnego szczelnego po zachodniej str. drogi do torów bocznicy Wiśniówka, regulację cieku naturalnego na odcinku ok. 160m w km drogi 0+547-0+705 zlokalizowanego po południowej str. drogi przez msc Kajetanów Dolny. Rowy i ciek należy umocnić prefabrykatami betonowymi 1.5. budowa zjazdów na nieruchomości z kostki brukowej betonowej koloru szarego 1.6. budowa zjazdów na niezabudowane nieruchomości o nawierzchni utwardzonej kruszywem 1.7. budowa zatoki postojowej 1.8. wykonanie aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu 1.9. montaż progów zwalniających i znaków drogowych oraz wykonanie oznakowania poziomego zgodnie ze stałą organizacją ruchu II . Branża sanitarna – przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami., 2.1. przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 250 mm i długości ok. 35m wraz ze studniami rewizyjnymi 2.2. przebudowa przyłączy sanitarnych o średnicy 160 mm w ilości 4szt. 2.3 wykonanie inspekcji TV kanalizacji sanitarnej III. Branża sanitarna – przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami; przebudowa przyłącza gazu 3.1. przebudowa istniejącego wodociągu o średnicach 150mm; 110mm; 100mm wraz z przyłączami 3.1.1 wykonanie próby ciśnieniowej 3.1.2 wykonanie dezynfekcji i płukania oraz badania próbek wody przez SANEPID 3.1.3 oznakowanie trasy wodociągu taśmą w ziemi i słupkami betonowymi na zewnątrz 3.2. wykonanie przebudowy przyłącza gazowego do działki nr ewid. 684/2 3.3. budowa wodociągu rozdzielczego PE 125 o długości ok. 220 m na działkach 603/1, 637/2, 696/1, 696/2, 796, 826, obręb Nr 8 Kajetanów 3.3.1 montaż hydrantów pożarowych w ilości 2szt. 3.3.2 oznakowanie trasy wodociągu taśmą w ziemi i słupkami betonowymi na zewnątrz 3.3.3 wykonanie próby ciśnieniowej 3.3.4 wykonanie dezynfekcji i płukania oraz badania próbek wody przez SANEPID 3.4. wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanej sieci wodociągowej w 3egz. IV. Branża sanitarna - gaz 4.1. wykonanie przebudowy sieci gazowej o średnicy 110mm długości 20,45m oraz o średnicy 40mm długości 11m 4.2. wykonanie przebudowy przyłączy gazowych o średnicy 25mm o łącznej długości 91.2m V. Branża teletechniczna 5.1 wykonanie przebudowy kolidującej linii telekomunikacyjnej podziemnej w zakresie: 5.1.1 budowa kabla doziemnego XzTKMXpw 150x4x0,5 długości 166 m 5.1.2 budowa kabla doziemnego XOTKtd32J długości 1144 m 5.1.3 budowa rurociągu kablowego 2xHDPE 40,3/3,7 długości 936 m VI Branża elektryczna 6.1. budowa dwóch odcinków oświetlenia drogowego o łącznej długości 497m 6.2. zabudowa opraw oświetlenia drogowego w ilości 17szt. 6.3. zabudowa opraw oświetlenia drogowego na istniejącej linii napowietrznej n.n w ilości 6szt. 6.4. wyniesienie układu zasilająco-sterującego na żerdź stacji trafo VII. Branża zieleń 7.1. wykonanie niezbędnej wycinki drzew i krzewów 7.2. wykonanie nasadzeń nowych drzew i krzewów VIII. Roboty wykończeniowe: 8.1 zakup i montaż wygrodzenia ok. 26mb 8.2 wykonanie ogrodzenia panelowego placu zabaw od str. północnej i wschodniej wraz z furtką i bramą wjazdową o wys. 1,5m w kolorze zielonym ze słupkami w fundamentach betonowych 8.3 zakup i montaż ławek parkowych betonowych z drewnianym siedziskiem i oparciem(montowane na stałe w gruncie). 8.4 zakup i montaż koszy betonowych na stałe w gruncie 8.5 roboty towarzyszące a) dostawa i montaż na dwóch ocynkowanych słupkach tablicy informacyjnej o wym 1,20 m x 1,50 m., – 2 szt, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Podstawowy zakres informacji do zamieszczenia na tablicy informacyjnej: - nazwa Programu / Logo, - nazwa zadania, - kwota dofinansowania, - rok, w którym dotacja została przyznana. . IX. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy organizację ruchu na odcinku prowadzonych robót w uzgodnieniu z mieszkańcami celem zapewnienia bezpieczeństwa i przejezdności o każdej porze, X. Wykonawca dokona we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich zgłoszeń rozpoczęcia robót budowlanych, powiadomi o tym fakcie odpowiednich Zarządców dróg, linii energetycznych, telefonicznych, sieci sanitarnych i wodociągów itp. oraz dokona z nimi wszelkich uzgodnień wraz z uzyskaniem stosownych decyzji wynikających z ich opinii. XI. Wykonawca zapewni wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej drogi w ilości 3 egzemplarzy, którą należy przedstawić przy odbiorze końcowych robót. XII. Wykonawca z upoważnienia Zamawiającego uzyska pozwolenie na użytkowanie wybudowanego obiektu w terminie zakończenia umowy. XIII. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kosztorysu powykonawczego oraz kosztorysu różnicowego zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

II.5) Główny kod CPV: 45233121-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45113000-2
45233252-0
45111100-9
45112100-7
45111200-0
45233100-0
45233330-1
45233252-0
45233200-1
45233120-6
45233290-8
45233270-2
45112710-5
45236000-0
45231300-8
45111200-0
45231220-3
45232310-8
45232310-8
45316110-9
45231400-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 5.1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych i zgodnych z przedmiotem zamówienia oraz jego wartość całkowita została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. 5.2. Zakres robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 będą robotami podobnymi, które zostały przewidziane w niniejszym zamówieniu i opisane w przedmiarach (załącznik Nr 10). 5.3. Wartość zamówień udzielonych na postawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego. 5.4. W razie stwierdzenia konieczności udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, Zamawiający zaprosi Wykonawcę do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: WYKONAWCY: Wykonawca musi wykazać, że: Wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie drogi wraz z przebudową infrastruktury technicznej ( w tym wod.kan) o wartości min. 900 000,00 zł brutto, OSÓB: Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: - inżynieryjnej drogowej z uprawnieniami bez ograniczeń, pełniącą funkcję kierownika robót/budowy, - instalacyjnej w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnych z uprawnieniami bez ograniczeń pełniącą funkcję kierownika robót, - elektrycznej z uprawnieniami bez ograniczeń pełniącą funkcję kierownika robót - gazowej uprawnieniami bez ograniczeń pełniącą funkcję kierownika robót - teletechnicznej z uprawnieniami bez ograniczeń pełniąca funkcje kierownika robót
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – wg załącznika Nr 5 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wymagana forma: wykaz robót - oryginał referencje/inne dokumenty - oryginał lub kopia poświadczenia za zgodność z oryginałem wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika Nr 6 SIWZ, Wymagana forma – oryginał
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub należy wskazać dostępność tych dokumentów w formie elektronicznej pod wskazanym adresem internetowym; Wymagana forma – oryginał lub kopia poświadczenia za zgodność z oryginałem 2. pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 3. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 4. Oświadczenie o przynależność lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp - wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ. 5. Pisemne zobowiązanie podmiotów trzecich w sytuacji, gdy wykonawca polega na zdolnościach i zasobach innych podmiotów.Potwierdzenie wpłaty wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
.Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 40 000,00 zł. 18.2.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 18.3.Wadium może być wniesione: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 18.4.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Samsonowie nr 58 8512 0002 2001 0000 0143 0005 z dopiskiem „Wadium w postępowaniu pn „Budowa drogi wraz z przebudową infrastruktury technicznej w msc. Kajetanów Dolny, gm. Zagnańsk”. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt 18.4 rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 18.5.W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji - wraz z ofertą należy złożyć oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. Uwaga! Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy, zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium, wobec tego zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału dokumentu wadium z ofertą. Dodatkowo wskazane jest dołączenie do oferty kopii tego dokumentu poświadczonej „za zgodność z oryginałem”. 18.6.Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc dzień składania ofert, tj. musi obejmować termin związania ofertą. 18.7.Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 18.8.Zamawiający zwróci również wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Wniosek o zwrot wadium musi być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 18.9.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy, oświadczeń , o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 18.10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja30,00
Doświadczenie kierpownika Budowy10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje następujące zmiany umowy: 1. W zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: 1) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 PrBud, 2) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowanie wybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 3) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 4) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 5) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 2. W zakresie zmiany wynagrodzenia w przypadku rozliczenia robót zamiennych, których rozliczenie nastąpi na podstawie średnich cen z ostatniego opublikowanego cennika Sekocenbud dla woj. świętokrzyskiego lub udokumentowaną najniższą cenę z trzech porównywalnych cen z hurtowni z tymi materiałami. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku: 1) rezygnacji z części zakresu robót do wykonania w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych. Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o roboty zaniechane. 2) braku konieczności wykonania robót wynikłych z błędów stwierdzonych w dokumentacji projektowej; 3) jeżeli wartość robót zamiennych będzie mniejsza od podstawowych;
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-07, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły