Przebudowa drogi gminnej 118 390E ul. Krasickiego w Wieruszowie”

Ogłoszenie dodano: 20.09.2019

Zamawiający: Burmistrz Wieruszowa, Rynek, 98-400 Wieruszów (Łódzkie)

Miejsce: Wieruszów

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 13.12.2019

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 03.10.2019, godzina: 11:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Burmistrz Wieruszowa: Przebudowa drogi gminnej 118 390E ul. Krasickiego w Wieruszowie”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Wieruszowa, krajowy numer identyfikacyjny 25085539200000, ul. Rynek  1-7 , 98-400  Wieruszów, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. +48627832610, e-mail um@wieruszow.pl, faks +48627832611.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.wokiss.pl/wieruszowm/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
inwestycje@wieruszow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.wokiss.pl/wieruszowm/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej 118 390E ul. Krasickiego w Wieruszowie”
Numer referencyjny: ZI.271.11.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1. Przebudowę drogi gminnej nr 118 390E ul. Krasickiego w Wieruszowie na odcinku o długości 531,50 m, w ramach którego do wykonania przewidziano : a) roboty przygotowawcze: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, - wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, - frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, - rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych (chodników), - rozebranie krawężników betonowych oraz ław, - rozebranie obrzeży trawnikowych oraz podbudowy, - rozebranie nawierzchni betonowych na wjazdach, - wykonanie robót ziemnych związanych z wywózką gruzu i innych materiałów rozbiórkowych. - karczowanie pni. - rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz kamiennej. b) wykonanie kanalizacji deszczowej i odwodnienia: - wykopy pod kolektory o gł. 3 m na odkład koparkami, - wykonanie podbudowy z betonu o gr. 15 cm, - montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych, - montaż studzienek ściekowych z osadnikiem, - podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, - kanały z rur PVC, - próba szczelności kanałów rurowych, - podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, - zasypywanie wykopów, - wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, - wykonanie robót ziemnych związanych z koniecznością usunięcia nadmiaru gruntu. c) prace związane z przebudową ul. Krasickiego: - mechaniczne wykonanie koryta do gł. 30 cm na całej szerokości jezdni, chodników i zjazdów, - wykonanie robót ziemnych, - wykonanie rowków i ław pod krawężniki, obrzeża i ściek, - montaż krawężników, obrzeży betonowych i ścieku, - wykonanie warstw podbudowy dla poszczególnych elementów konstrukcyjnych drogi, - regulacja pionowa studzienek dla włazów i kratek ściekowych, wodociągowych i gazowych, - mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy, - wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, - wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (chodniki i zjazdy), - wykonanie prac związanych z przełożeniem istniejących nawierzchni z kostki. d) wykonanie robót wykończeniowych - plantowanie skarp i korony nasypów, - humusowanie skarp z obsianiem, - regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych, regulacja pionowa studzienek telefonicznych, - montaż przewidzianego w projekcie stałej organizacji ruchu oznakowania pionowego. Szczegółowy zakres robót został wyszczególniony w załącznikach do SIWZ – dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Przebudowę należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SSTWiORB. 2.2. uporządkowanie terenu robót i terenu przyległego po zakończeniu robót, w tym także zagospodarowanie na własny koszt i ryzyko odpadów powstałych w toku realizacji robót; 2.3. zapewnienie kierownika budowy, kierowników robót branżowych oraz bieżące, dokładne i czytelne prowadzenie dziennika budowy; 2.4. sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.) w wersji papierowej w ilości 4 egz. oraz w wersji elektronicznej w formacie GIS/CAD na nośniku CD, z podziałem na branże oraz sieci zatwierdzoną przez miejscowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej; 2.5. przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami STWiORB; 2.6. przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 1 egz. operatu kolaudacyjnego zawierającego: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, harmonogram, tabelę elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót zanikających, badania materiałów, recepty, wyniki badań laboratoryjnych sprawdzonych i zaakceptowanych przez Zamawiającego, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, dziennik budowy, rozliczenie finansowe, rozliczenie z materiałów rozbiórkowych, potwierdzenie zakończenia robót, oświadczenie uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz niezbędne dokumenty do przekazania obiektu do użytkowania; 2.7. przekazanie zrealizowanych robót Zamawiającemu. 2.8. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji dobrej jakości wykonanego przedmiotu umowy. Udzielana gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy za wady i dotyczy całego zakresu przedmiotu umowy. Gwarancja jakości nie ogranicza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady robót. a) Wykonawca usunie zgłoszone w okresie gwarancji przez Zamawiającego wady i usterki w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. b) Jeżeli Wykonawca w okresie gwarancji nie usunie wad w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. c) W sytuacji, gdy usunięcie wad z uwagi na ich rodzaj lub zakres nie będzie możliwe w terminie 7 dni, wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania wad w terminie 7 dni oraz poinformowania pisemnie zamawiającego o przewidywanym terminie zakończenia usuwania wad i przyczynach tego stanu rzeczy; niezależnie od rodzaju wad, termin ich usunięcia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia przystąpienia od ich usunięcia przez wykonawcę. 3. Ponadto w ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się bez dodatkowego wynagrodzenia do: 3.1. zapoznania się z dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną, w szczególności z dokumentacją projektową i zgłoszenie Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności, w terminie 7 dni od dnia odbioru – wszelkich uwag i wad dokumentacji projektowej – pod rygorem braku możliwości powoływania się na takie wady w dalszym toku wykonywania Umowy i ponoszenia wszelkich kosztów wynikających z takich usterek lub niedokładności; 3.2. wykonania odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy; 3.3. wykonania badań, prób i rozruchu jak również do dokonania odkrywek w przypadku niezgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających; 3.4. zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy; 3.5. utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów i odpadów; 3.6. wykonania na własny koszt prac utrzymaniowych na czynnych, ogólnodostępnych drogach przechodzących przez teren placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejazdowość i bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego przebiegającego po terenie placu budowy, zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu na czas wykonywania robót; 3.7. realizacji uwag zawartych w wydanych uzgodnieniach projektu; 3.8. uporządkowania terenu budowy oraz przywrócenia nawierzchni w miejscach roboczych i transportowych do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru; 3.9. zapewnienia (wykonania) wszelkich przeglądów montowanych urządzeń w okresie udzielonej gwarancji, niezbędnych do właściwego ich funkcjonowania oraz do zachowania gwarancji. 4. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za ewentualne przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca. 5. Podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój własny koszt dostęp do terenów położonych w pobliżu terenu budowy, jak również przeprowadzi wszelkie niezbędne do wykonania robót zmiany w organizacji ruchu. 6. Po zakończeniu robót i potwierdzeniu gotowości do odbioru przez Inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 6.1. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 6.2. protokoły odbiorów technicznych, 6.3. dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, 6.4. dziennik budowy, 6.5. protokoły badań i sprawdzeń wykonanych przez Wykonawcę, 6.6. rozliczenie z materiałów rozbiórkowych. 7. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi koszty z tytułu wszelkich szkód powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych w czasie realizacji robót objętych niniejszą umową. 8. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy zawarty jest w projekcie budowlanym, przedmiarze robót oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 9. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia technologia robót przy realizacji przedmiotu zamówienia zostaje opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.) jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych. 10. Zamawiający przekaże teren budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. 11. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z: 11.1. obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, 11.2. projektem budowlanym oraz przedmiarami robót, 11.3. ze złożoną ofertą i ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 11.4. poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora, 11.5. zasadami wiedzy technicznej. 12. Pozostałe prawa i obowiązki Wykonawcy dot. wykonania zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45233142-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45111220-6
45112500-0
45112700-2
45233120-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-13
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-12-13

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1)Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia informacji potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości 1.000.000,00 złotych. a)Przy ocenie spełniania tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnianiu warunku będą zsumowane z dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. b)Wartości potwierdzające spełnianie warunku podane w dokumentach w walutach innych Zamawiający przy ocenie spełnienia warunku udziału dokona przeliczenia w/w kwoty wg średniego kursu walut publikowanego na stronie internetowej NBP z dnia ogłoszenia niniejszego przetargu w BZP.
Informacje dodatkowe UWAGA: 1.Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. 2.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń. 3.Warunki udziału, o których mowa w art. 22 ust. 1a ustawy Pzp oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia. 4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 6.Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp. 7.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 8.Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Wykonawca spełni ten warunek jeśli udokumentuje wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie przynajmniej dwóch robót budowlanych z branży drogowej polegającej na budowie, przebudowie, remoncie drogi o wartości zadania co najmniej 600.000,00 PLN brutto każda. (w przypadku wykazania się doświadczeniem opartym na umowie zawartej w innej walucie, zamawiający do przy ocenie spełnienia warunku udziału dokona przeliczenia w/w kwoty wg średniego kursu walut publikowanego na stronie internetowej NBP z dnia ogłoszenia niniejszego przetargu w BZP) wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonywania oraz z załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, Dowodami w niniejszym postępowaniu, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 2) Wykonawca spełni ten warunek jeśli udokumentuje iż dysponuje wykwalifikowaną kadrą, niezbędną do kierowania robotami będącymi przedmiotem zamówienia. Osoba wyznaczona do kierowania robotami budowlanymi musi posiadać wymagane uprawnienia o specjalności drogowej bez ograniczeń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) i minimum 5 letnie doświadczenie jako kierownik budowy. Należy podać informacje na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia osoby wyznaczonej do kierowania robotami budowlanymi, niezbędnych dla wykonania zamówienia, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tą osobą – z wykorzystaniem wzoru stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wyżej wymieniony dokument Wykonawcy składają wspólnie.) Uprawnienia, o których mowa wyżej winny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub innych wcześniej obowiązujących przepisów. Wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie nabytych w państwach członkowskich UE oraz wpis do stosownej izby odbywa się po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w Polsce na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Uwaga ! W przypadku Wykonawców posiadających siedzibę poza granicami RP, Zamawiający dopuszcza przedstawienie osób posiadających równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186z późn. zm.), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. – zał. nr 5. 2.Wykaz wykonanych robót budowlanych wraz z dowodami określającymi czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. zał. nr 4. 3.Informację potwierdzającą, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 1.000.000,00 złotych. 4.Kosztorys ofertowy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Wypełniony druk „Formularz ofertowy”, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie; 2.Dokument potwierdzający wniesienie wadium; 3.Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie; 4.Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy). Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 Pzp).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu - wpłata przelewem na konto Zamawiającego 46 1020 4564 0000 5102 0060 0619 PKO BP S.A. o/Wieruszów; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 3.Sposób przekazania: Przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Dokument potwierdzający wniesie wadium należy dołączyć do oferty. 4.Dokument w formie poręczenia lub gwarancji winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 5.Gwarancja lub poręcznie muszą być nieodwołalne, bezwarunkowe, realizowane na pierwsze pisemne wezwanie zamawiającego

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji i rękojmi40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp przewiduje się możliwość dokonania niżej wymienionych zmian: 1. przewiduje się możliwość dokonania zmiany umowy w przypadku zmiany: a) kosztu wykonania usługi pod warunkiem jego obniżenia, lub zmiany:  ustawowej stawki podatku od towarów i usług VAT lub nałożenia na Wykonawcę nowych podatków lub opłat, których w chwili składania oferty nie był obowiązany ponosić,  wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2177),  zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę i zostaną one udokumentowane przez Wykonawcę. Każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących powyższych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie cen jednostkowych brutto jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie wynikającej z powołanych przyczyn. 2. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej umowy, która będzie : a) spowodowaną zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego, b) dotyczyć wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, c) dotyczyć udziału kierownika budowy/robót, d) dotyczyć udziału inspektora nadzoru inwestorskiego, e) dotyczyć zmiany nr rachunku bankowego Wykonawcy/Podwykonawcy, f) dotyczyć zmiany Podwykonawcy po zawarciu umowy. 3. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku: a) wprowadzenia robót zamiennych +/- 2% wartości zamówienia. b) zmiany technologicznej wykonania danego zakresu Przedmiotu umowy lub zmianę zakresu Przedmiotu umowy lub zmianę materiałów w zakresie niezbędnym do wykonania umowy. Zmiana wynagrodzenia będzie możliwa na podstawie kosztorysu „różnicowego”. 4. Zmiana kierownika budowy/robót może nastąpić w przypadku: a) zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy, b) utraty uprawnień przez wskazaną przez Wykonawcę osobę, c) wykreślenia osoby z listy członków branżowej izby samorządu zawodowego, 5. Zmiana inspektorów nadzoru inwestorskiego może nastąpić w przypadku: a) zdarzeń losowych niezależnych od Zamawiającego, b) utraty uprawnień przez wskazane przez Zamawiającego osoby, c) wykreślenia osób z listy członków branżowej izby samorządu zawodowego. 6. W przypadku zmiany osób, o których mowa w pkt. 4 Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu nową osobę o nie gorszych kwalifikacjach i uprawnieniach w stosunku do osoby, która została wskazane w ofercie Wykonawcy. 7. Zmiana nr rachunku bankowego może nastąpić w przypadku zmiany banku prowadzącego rachunek. 8. Warunki dokonywania zmian, o których mowa w pkt. 1-7: a) wymagają uzasadnienia konieczności i wpływu zmian na realizację zamówienia, z wykazaniem, że nie była ona znana i możliwa do przewidzenia w chwili zawierania umowy, b) zostaną zawarte w formie pisemnego aneksu podpisanego i zaakceptowanego przez obie strony do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany, c) Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany osób określonych w ust. 4 i 5, na inne, spełniające warunki określone w umowie, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. 9. Zmiany nieistotnych postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 10. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-03, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: § administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Wieruszowie jest Burmistrz Wieruszowa z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów, tel. 0627832610, email: um@wieruszów.pl. 1) § inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Wieruszowie jest Pani Elżbieta Biczysko, nr. tel. 0627832615 email: inspektordanych@wieruszow.pl § Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej 118 390E ul. Krasickiego w Wieruszowie prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; § odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; § Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; § obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; § w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; § posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; § nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Wieruszów, dnia………………………………… ………………………………………… (czytelny podpis)
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły