Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w miejscowości Bukowiec”

Ogłoszenie dodano: 20.09.2019

Zamawiający: Gmina Brójce, -, 95-006 Brójce 39 (Łódzkie)

Miejsce: Brójce 39

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 31.12.2019

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 25.09.2019, godzina: 14:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 11.10.2019 22.09.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Brójce: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w miejscowości Bukowiec”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
Nie dotyczy.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Nie dotyczy.
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Nie dotyczy.
Informacje dodatkowe: Nie dotyczy.
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brójce, krajowy numer identyfikacyjny 47205775000000, ul. -  - , 95-006  Brójce 39, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 295 01 11, , e-mail piotr.staszek@brojce.pl, , faks 42 295 01 33.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.brojce.pl/
Adres profilu nabywcy: Nie dotyczy.
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie dotyczy.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Nie dotyczy.
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Nie dotyczy.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.brojce.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Nie dotyczy.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Nie dotyczy.

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Nie dotyczy.
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy składać w Urzędzie Gminy Brójce, do godz. 14:00 do dnia 25.09.2019 r.
Adres:
95-006 Brójce 39, sekretariat, pok. nr 9

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
Nie dotyczy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w miejscowości Bukowiec”
Numer referencyjny: ZP.271.1.14.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Nie dotyczy.
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w miejscowości Bukowiec”, w Bukowcu, gm. Brójce, działki nr ew. 429/56, 429/18, 430/4, 430/7, 432/2, 433/4, 523/4, 427/5, 221/2, 429/22, 429/25, 429/20, 429/60, 429/61, w branżach: 1) Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych; 2) Budowlano-drogowej. 2. Zakres robót przewidziany do nadzorowania został opisany w załączniku nr 1 do SIWZ. 3. W ramach nadzoru Inspektor zobowiązuje się do: 1) Przekazania placu budowy wykonawcy robót budowlanych przy udziale Zamawiającego; 2) Przekazanie Wykonawcy robót budowlanych zarejestrowanego Dziennika Budowy wraz z wypełnioną kartą tytułową i wpisami o podjęciu funkcji Inspektora nadzoru; 3) Informowanie Zamawiającego o postępie prac poprzez Raporty Dwutygodniowe; 4) Pisemne potwierdzenie w dzienniku budowy pobytów na placu budowy w ramach nadzoru danej branży; 5) Nadzór nad postępem Kontraktu na roboty pod względem technicznym, jakościowym finansowym, organizacyjnym, formalnym i terminowym; 6) Informowanie zamawiającego o ewentualnych wadach dokumentacji projektowej w trakcie wykonywania Kontraktu na roboty budowlane w terminach umożliwiających ich usunięcie bez opóźnienia terminów zakończenia inwestycji; 7) Zatwierdzenie po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego stosownych materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez wykonawcę robót budowlanych do wbudowania, kontrola dokumentów jakości, deklaracji zgodności i certyfikatów; 8) Sprawdzanie zgodności dostaw materiałów i urządzeń z Kontraktem na roboty i sprawdzanie kompletności wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na urządzenia oraz ich świadectw pochodzenia; 9) Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót; 10) Zatwierdzenie zmian osób wykonujących zamówienie oraz podwykonawców zaproponowanych przez wykonawcę robót budowlanych po uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiającego; 11) Bezzwłoczne informowanie o występowaniu na terenie budowy podwykonawców bez wiedzy i zgody Zamawiającego; 12) Koordynacja robót w taki sposób, aby nie zakłócić pracy istniejących sieci i instalacji; 13) Dołożenie wszelkich starań w celu zapewnienia terminowego zakończenia realizacji Kontraktu na roboty przy minimalnym stopniu utrudnień dla mieszkańców, posiadaczy gruntów, na których prowadzone są roboty oraz posiadaczy nieruchomości przyległych; 14) Nadzór, aby roboty wykonywane były przy zachowaniu należytego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa; 15) Monitorowanie zagrożeń dla środowiska w zakresie sposobu prowadzenia robót; 16) Sprawdzanie wykonania robót i powiadomienie Wykonawcy robót budowlanych o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez wykonawcę, a także ustalenie rodzaju i zakresu robót koniecznych do usunięcia wad; 17) Opracowanie skutecznego systemu identyfikacji i kontroli ryzyka, przygotowanie programów naprawczych w celu łagodzenia wszelkich niekorzystnych zmian dotyczących jakości, kosztów i terminów realizacji Kontraktów na Roboty; 18) Informowanie Zamawiającego o wszelkich występujących problemach oraz o problemach przewidywanych i podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub/i naprawczych dla ich przezwyciężenia; 19) Przeprowadzanie z Wykonawcą robót budowlanych odbiorów robót ulegających zakryciu lub zanikających, niezbędnych przeglądów międzyoperacyjnych i odbiorów końcowych realizowanego zadania inwestycyjnego z udziałem przedstawicieli Zamawiającego; 20) Ocena i weryfikacja propozycji robót zamiennych oraz zmian przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych w zakresie finansowym i rzeczowym, a także pod względem ich dopuszczalności przez obowiązujące przepisy prawa oraz przedłożenie tych ocen do decyzji Zamawiającego; 21) Sprawdzanie i akceptacja przejściowych i końcowych oświadczeń Wykonawcy robót budowlanych o wykonaniu robót i przygotowanie odpowiednich dokumentów odbiorowych; 22) Sprawdzanie i akceptacja faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę robót budowlanych do zapłaty przez Zamawiającego; 23) Dokumentowanie wszelkich postępów prac; 24) Prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji inwestycji w formie zdjęć cyfrowych. Zdjęcia powinny być opatrzone datą ich wykonania archiwizowane w formacie cyfrowym. 25) Organizowanie w razie potrzeb okresowych spotkań (innych niż rada budowy) w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, sporządzenie i uzgadnianie ze stronami protokołów z tych spotkań i przekazywanie ich wszystkim uczestnikom spotkania; 26) Udzielanie Wykonawcom robót budowlanych pomocy w zakresie uzyskiwania wszelkich koniecznych dokumentów i pozwoleń, tj. weryfikacji przygotowanych dokumentów, wniosków administracyjnych, sprawdzenia ich kompletności, bieżącego informowania Wykonawcy robót o obowiązujących przepisach i procedurach formalno-prawnych i administracyjnych; 27) Zapobieganie zdarzeniom mogącym prowadzić do powstania roszczeń Wykonawcy robót budowlanych w stosunku do Zamawiającego, w miarę możliwości doprowadzenie do polubownego rozwiązywania sporów z Wykonawcą robót budowlanych; 28) Udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wynikłych podczas realizacji Kontraktu na roboty budowlane; 29) Wstrzymanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami Kontraktu na roboty budowlane; 30) Dopilnowanie zabezpieczenia przez wykonawcę robót placu budowy w przypadku wypowiedzenia Kontraktu na roboty budowlane; 31) Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, jej zatwierdzenie a następnie dostarczenie jej Zamawiającemu w formie ustalonej z Zamawiającym; 32) Identyfikowanie ryzyka powstania roszczeń ze strony Wykonawcy robót Stron trzecich oraz zapobieganie zdarzeniom mogącym prowadzić do ich powstania; 33) Proponowanie metod zapobiegania tym roszczeniom, a w przypadku ich wystąpienia przedstawienie stanowiska w odniesieniu do zasadności tych roszczeń; 34) Sprawdzenie jakości wykonywanych robót powiadomienie Wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; 35) Stwierdzenie i poświadczenie usunięcia wad i usterek przez wykonawcę robót; 36) Przygotowanie do odbioru końcowego robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorach robót; 37) Zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej; 38) Rozliczenie robót budowlanych. Zakres robót: 1. Branża drogowa: - prace pomiarowe, - zdjęcie warstwy humusu, - korytowanie pod nowe konstrukcje projektowanych nawierzchni. 2. Branża instalacji sanitarnych: - prace pomiarowe, - roboty ziemne, - sieci wodociągowe z rur polietylenowych (PE, PEHD) o średnicach zew. 280, 225 i 160 mm, - montaż hydrantów p-poż., - płukanie sieci, dezynfekcja, - wykonanie próby szczelności. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia umieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego - http://bip.brojce.pl/.

II.5) Główny kod CPV: 71520000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie dotyczy.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Nie dotyczy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe Nie dotyczy.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1.2.1 W ramach „Części 1” Wykonawca wykaże, że spełnia ww. warunek, jeżeli wykaże, że posiada polisę, potwierdzającą że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50.000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100). 1.2.2 W ramach „Części 2” Wykonawca wykaże, że spełnia ww. warunek, jeżeli wykaże, że posiada polisę, potwierdzającą że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 20.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100).
Informacje dodatkowe W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunki (ust. 1.2 pkt. 1 i 2) musi zostać spełniony w całości przynajmniej przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.3.1 W ramach „Części 1” Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował, co najmniej dwa zamówienia o podobnym charakterze i złożoności co przedmiot przetargu: tj. nadzór nad budową sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wartością zmówienia nie mniejszą niż 250.000,00 PLN brutto każde. 1.3.2 W ramach „Części 1” Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywania przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, a mianowicie: 1 (jedną) osobą na stanowisko Inspektora Nadzoru Inwestorskiego posiadającą uprawnienia/dokumenty o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. 1.3.3 W ramach „Części 2” Wykonawca przedstawi udokumentowane należyte wykonanie, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, realizacji co najmniej 2 zadań polegających na nadzorze budowy, rozbudowy lub przebudowy obiektów drogowych oraz wartości robót nie mniejszej niż 30.000,00 PLN brutto każde. 1.3.4 W ramach „Części 2” Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywania przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, a mianowicie: 1 (jedną) osobą na stanowisko Inspektora Nadzoru Inwestorskiego posiadającą uprawnienia/dokumenty o specjalności budowlano-drogowej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Informacje dodatkowe: UWAGI: 1) Przez „posiadanie wymaganych uprawnień”, Zamawiający rozumie legitymowanie się przez osobę wskazaną odpowiednimi uprawnieniami w wymaganym przez Zamawiającego zakresie oraz posiadanie aktualnych zaświadczeń o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego – dokumentu, który zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane stanowi podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 2) Przez wymagane „doświadczenie zawodowe” należy rozumieć lata czynnie przepracowane na danym stanowisku w łącznym okresie. 3) Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im kwalifikacje zawodowe/dokumenty uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie/wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z zastrzeżeniem art. 12 a i innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1168 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272). 1.4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
6.1.1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 6.1.2. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 6.1.3. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (załącznik nr 11 do SIWZ), 6.1.4. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (załącznik nr 12 do SIWZ), 6.1.5. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) - (wg załącznik nr 10 do SIWZ), 6.1.6. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 6.1.7. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6.2.1. wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, na druku zgodnym z treścią załącznika nr 5 do niniejszej SIWZ z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (dotyczy warunku określonego w § 5 ust 1 pkt 1.3.1 i 1.3.3 SIWZ), 6.2.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami na druku zgodnym z treścią załącznika nr 6 do niniejszej SIWZ (dotyczy warunku określonego w § 5 ust 1 pkt 1.3.2 i 1.3.4 SIWZ), 6.2.3. polisy, potwierdzającej że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną odpowiednią dla danej części zamówienia. 6.2.4. oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej (dotyczy warunku określonego w § 5 ust. 1 pkt 1.3.2 i 1.3.4).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Nie dotyczy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
Nie dotyczy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
Nie dotyczy.

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
Nie dotyczy.

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Nie dotyczy.
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Nie dotyczy.
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Nie dotyczy.
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Nie dotyczy.
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Nie dotyczy.
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Nie dotyczy.
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Nie dotyczy.
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
Nie dotyczy.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
CENA60,00
ILOŚĆ PROPONOWANYCH POBYTÓW NA BUDOWIE W TYGODNIU40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Nie dotyczy.
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Nie dotyczy.
Informacje dodatkowe
Nie dotyczy.

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Nie dotyczy.
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Nie dotyczy.
Wstępny harmonogram postępowania:
Nie dotyczy.
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Nie dotyczy.

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Nie dotyczy.
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Nie dotyczy.
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Nie dotyczy.
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Nie dotyczy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Nie dotyczy.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Nie dotyczy.

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany umowy określa szczegółowo załącznik nr 8 do SIWZ - projekt umowy, zamieszczony na stronie podmiotowej BIP zamawiającego, tj. http://bip.brojce.pl/ § 8 projektu umowy stanowi: 1. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 w przypadku wydłużenia lub skrócenia terminu wykonania robót budowlanych określonego w umowie z wykonawcą tych robót. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieznaczących zmian przedmiotu umowy. Nie mogą być to jednak zmiany wprowadzające warunki, które gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści. Zmiana ta nie będzie miała wpływu na wynagrodzenie Inspektora Nadzoru ujęte w § 6 ust. 1 ani na termin wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 2. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Inspektora Nadzoru, któremu udzielił zamówienia w przypadku: 1) połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego przedsiębiorstwa Inspektora Nadzoru, o ile nowy podmiot spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy. 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawek podatku VAT, przy niezmienionym wynagrodzeniu netto. 5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Nie dotyczy.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-25, godzina: 14:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Nie dotyczy.
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w miejscowości Bukowiec”, w Bukowcu, gm. Brójce, działki nr ew. 429/56, 429/18, 430/4, 430/7, 432/2, 433/4, 523/4, 427/5, 221/2, 429/22, 429/25, 429/20, 429/60, 429/61, w branżach: 1) Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych; 2) Budowlano-drogowej. 2. Zakres robót przewidziany do nadzorowania został opisany w załączniku nr 1 do SIWZ. 3. W ramach nadzoru Inspektor zobowiązuje się do: 1) Przekazania placu budowy wykonawcy robót budowlanych przy udziale Zamawiającego; 2) Przekazanie Wykonawcy robót budowlanych zarejestrowanego Dziennika Budowy wraz z wypełnioną kartą tytułową i wpisami o podjęciu funkcji Inspektora nadzoru; 3) Informowanie Zamawiającego o postępie prac poprzez Raporty Dwutygodniowe; 4) Pisemne potwierdzenie w dzienniku budowy pobytów na placu budowy w ramach nadzoru danej branży; 5) Nadzór nad postępem Kontraktu na roboty pod względem technicznym, jakościowym finansowym, organizacyjnym, formalnym i terminowym; 6) Informowanie zamawiającego o ewentualnych wadach dokumentacji projektowej w trakcie wykonywania Kontraktu na roboty budowlane w terminach umożliwiających ich usunięcie bez opóźnienia terminów zakończenia inwestycji; 7) Zatwierdzenie po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego stosownych materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez wykonawcę robót budowlanych do wbudowania, kontrola dokumentów jakości, deklaracji zgodności i certyfikatów; 8) Sprawdzanie zgodności dostaw materiałów i urządzeń z Kontraktem na roboty i sprawdzanie kompletności wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na urządzenia oraz ich świadectw pochodzenia; 9) Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót; 10) Zatwierdzenie zmian osób wykonujących zamówienie oraz podwykonawców zaproponowanych przez wykonawcę robót budowlanych po uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiającego; 11) Bezzwłoczne informowanie o występowaniu na terenie budowy podwykonawców bez wiedzy i zgody Zamawiającego; 12) Koordynacja robót w taki sposób, aby nie zakłócić pracy istniejących sieci i instalacji; 13) Dołożenie wszelkich starań w celu zapewnienia terminowego zakończenia realizacji Kontraktu na roboty przy minimalnym stopniu utrudnień dla mieszkańców, posiadaczy gruntów, na których prowadzone są roboty oraz posiadaczy nieruchomości przyległych; 14) Nadzór, aby roboty wykonywane były przy zachowaniu należytego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa; 15) Monitorowanie zagrożeń dla środowiska w zakresie sposobu prowadzenia robót; 16) Sprawdzanie wykonania robót i powiadomienie Wykonawcy robót budowlanych o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez wykonawcę, a także ustalenie rodzaju i zakresu robót koniecznych do usunięcia wad; 17) Opracowanie skutecznego systemu identyfikacji i kontroli ryzyka, przygotowanie programów naprawczych w celu łagodzenia wszelkich niekorzystnych zmian dotyczących jakości, kosztów i terminów realizacji Kontraktów na Roboty; 18) Informowanie Zamawiającego o wszelkich występujących problemach oraz o problemach przewidywanych i podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub/i naprawczych dla ich przezwyciężenia; 19) Przeprowadzanie z Wykonawcą robót budowlanych odbiorów robót ulegających zakryciu lub zanikających, niezbędnych przeglądów międzyoperacyjnych i odbiorów końcowych realizowanego zadania inwestycyjnego z udziałem przedstawicieli Zamawiającego; 20) Ocena i weryfikacja propozycji robót zamiennych oraz zmian przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych w zakresie finansowym i rzeczowym, a także pod względem ich dopuszczalności przez obowiązujące przepisy prawa oraz przedłożenie tych ocen do decyzji Zamawiającego; 21) Sprawdzanie i akceptacja przejściowych i końcowych oświadczeń Wykonawcy robót budowlanych o wykonaniu robót i przygotowanie odpowiednich dokumentów odbiorowych; 22) Sprawdzanie i akceptacja faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę robót budowlanych do zapłaty przez Zamawiającego; 23) Dokumentowanie wszelkich postępów prac; 24) Prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji inwestycji w formie zdjęć cyfrowych. Zdjęcia powinny być opatrzone datą ich wykonania archiwizowane w formacie cyfrowym. 25) Organizowanie w razie potrzeb okresowych spotkań (innych niż rada budowy) w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, sporządzenie i uzgadnianie ze stronami protokołów z tych spotkań i przekazywanie ich wszystkim uczestnikom spotkania; 26) Udzielanie Wykonawcom robót budowlanych pomocy w zakresie uzyskiwania wszelkich koniecznych dokumentów i pozwoleń, tj. weryfikacji przygotowanych dokumentów, wniosków administracyjnych, sprawdzenia ich kompletności, bieżącego informowania Wykonawcy robót o obowiązujących przepisach i procedurach formalno-prawnych i administracyjnych; 27) Zapobieganie zdarzeniom mogącym prowadzić do powstania roszczeń Wykonawcy robót budowlanych w stosunku do Zamawiającego, w miarę możliwości doprowadzenie do polubownego rozwiązywania sporów z Wykonawcą robót budowlanych; 28) Udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wynikłych podczas realizacji Kontraktu na roboty budowlane; 29) Wstrzymanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami Kontraktu na roboty budowlane; 30) Dopilnowanie zabezpieczenia przez wykonawcę robót placu budowy w przypadku wypowiedzenia Kontraktu na roboty budowlane; 31) Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, jej zatwierdzenie a następnie dostarczenie jej Zamawiającemu w formie ustalonej z Zamawiającym; 32) Identyfikowanie ryzyka powstania roszczeń ze strony Wykonawcy robót Stron trzecich oraz zapobieganie zdarzeniom mogącym prowadzić do ich powstania; 33) Proponowanie metod zapobiegania tym roszczeniom, a w przypadku ich wystąpienia przedstawienie stanowiska w odniesieniu do zasadności tych roszczeń; 34) Sprawdzenie jakości wykonywanych robót powiadomienie Wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; 35) Stwierdzenie i poświadczenie usunięcia wad i usterek przez wykonawcę robót; 36) Przygotowanie do odbioru końcowego robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorach robót; 37) Zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej; 38) Rozliczenie robót budowlanych. Zakres robót: 1. Branża drogowa: - prace pomiarowe, - zdjęcie warstwy humusu, - korytowanie pod nowe konstrukcje projektowanych nawierzchni. 2. Branża instalacji sanitarnych: - prace pomiarowe, - roboty ziemne, - sieci wodociągowe z rur polietylenowych (PE, PEHD) o średnicach zew. 280, 225 i 160 mm, - montaż hydrantów p-poż., - płukanie sieci, dezynfekcja, - wykonanie próby szczelności. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia umieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego - http://bip.brojce.pl/.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA60,00
ILOŚĆ PROPONOWANYCH POBYTÓW NA BUDOWIE W TYGODNIU40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Nie dotyczy.


Część nr: 2Nazwa: Branża budowlano-drogowa.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w miejscowości Bukowiec”, w Bukowcu, gm. Brójce, działki nr ew. 429/56, 429/18, 430/4, 430/7, 432/2, 433/4, 523/4, 427/5, 221/2, 429/22, 429/25, 429/20, 429/60, 429/61, w branżach: 1) Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych; 2) Budowlano-drogowej. 2. Zakres robót przewidziany do nadzorowania został opisany w załączniku nr 1 do SIWZ. 3. W ramach nadzoru Inspektor zobowiązuje się do: 1) Przekazania placu budowy wykonawcy robót budowlanych przy udziale Zamawiającego; 2) Przekazanie Wykonawcy robót budowlanych zarejestrowanego Dziennika Budowy wraz z wypełnioną kartą tytułową i wpisami o podjęciu funkcji Inspektora nadzoru; 3) Informowanie Zamawiającego o postępie prac poprzez Raporty Dwutygodniowe; 4) Pisemne potwierdzenie w dzienniku budowy pobytów na placu budowy w ramach nadzoru danej branży; 5) Nadzór nad postępem Kontraktu na roboty pod względem technicznym, jakościowym finansowym, organizacyjnym, formalnym i terminowym; 6) Informowanie zamawiającego o ewentualnych wadach dokumentacji projektowej w trakcie wykonywania Kontraktu na roboty budowlane w terminach umożliwiających ich usunięcie bez opóźnienia terminów zakończenia inwestycji; 7) Zatwierdzenie po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego stosownych materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez wykonawcę robót budowlanych do wbudowania, kontrola dokumentów jakości, deklaracji zgodności i certyfikatów; 8) Sprawdzanie zgodności dostaw materiałów i urządzeń z Kontraktem na roboty i sprawdzanie kompletności wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na urządzenia oraz ich świadectw pochodzenia; 9) Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót; 10) Zatwierdzenie zmian osób wykonujących zamówienie oraz podwykonawców zaproponowanych przez wykonawcę robót budowlanych po uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiającego; 11) Bezzwłoczne informowanie o występowaniu na terenie budowy podwykonawców bez wiedzy i zgody Zamawiającego; 12) Koordynacja robót w taki sposób, aby nie zakłócić pracy istniejących sieci i instalacji; 13) Dołożenie wszelkich starań w celu zapewnienia terminowego zakończenia realizacji Kontraktu na roboty przy minimalnym stopniu utrudnień dla mieszkańców, posiadaczy gruntów, na których prowadzone są roboty oraz posiadaczy nieruchomości przyległych; 14) Nadzór, aby roboty wykonywane były przy zachowaniu należytego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa; 15) Monitorowanie zagrożeń dla środowiska w zakresie sposobu prowadzenia robót; 16) Sprawdzanie wykonania robót i powiadomienie Wykonawcy robót budowlanych o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez wykonawcę, a także ustalenie rodzaju i zakresu robót koniecznych do usunięcia wad; 17) Opracowanie skutecznego systemu identyfikacji i kontroli ryzyka, przygotowanie programów naprawczych w celu łagodzenia wszelkich niekorzystnych zmian dotyczących jakości, kosztów i terminów realizacji Kontraktów na Roboty; 18) Informowanie Zamawiającego o wszelkich występujących problemach oraz o problemach przewidywanych i podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub/i naprawczych dla ich przezwyciężenia; 19) Przeprowadzanie z Wykonawcą robót budowlanych odbiorów robót ulegających zakryciu lub zanikających, niezbędnych przeglądów międzyoperacyjnych i odbiorów końcowych realizowanego zadania inwestycyjnego z udziałem przedstawicieli Zamawiającego; 20) Ocena i weryfikacja propozycji robót zamiennych oraz zmian przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych w zakresie finansowym i rzeczowym, a także pod względem ich dopuszczalności przez obowiązujące przepisy prawa oraz przedłożenie tych ocen do decyzji Zamawiającego; 21) Sprawdzanie i akceptacja przejściowych i końcowych oświadczeń Wykonawcy robót budowlanych o wykonaniu robót i przygotowanie odpowiednich dokumentów odbiorowych; 22) Sprawdzanie i akceptacja faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę robót budowlanych do zapłaty przez Zamawiającego; 23) Dokumentowanie wszelkich postępów prac; 24) Prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji inwestycji w formie zdjęć cyfrowych. Zdjęcia powinny być opatrzone datą ich wykonania archiwizowane w formacie cyfrowym. 25) Organizowanie w razie potrzeb okresowych spotkań (innych niż rada budowy) w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, sporządzenie i uzgadnianie ze stronami protokołów z tych spotkań i przekazywanie ich wszystkim uczestnikom spotkania; 26) Udzielanie Wykonawcom robót budowlanych pomocy w zakresie uzyskiwania wszelkich koniecznych dokumentów i pozwoleń, tj. weryfikacji przygotowanych dokumentów, wniosków administracyjnych, sprawdzenia ich kompletności, bieżącego informowania Wykonawcy robót o obowiązujących przepisach i procedurach formalno-prawnych i administracyjnych; 27) Zapobieganie zdarzeniom mogącym prowadzić do powstania roszczeń Wykonawcy robót budowlanych w stosunku do Zamawiającego, w miarę możliwości doprowadzenie do polubownego rozwiązywania sporów z Wykonawcą robót budowlanych; 28) Udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wynikłych podczas realizacji Kontraktu na roboty budowlane; 29) Wstrzymanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami Kontraktu na roboty budowlane; 30) Dopilnowanie zabezpieczenia przez wykonawcę robót placu budowy w przypadku wypowiedzenia Kontraktu na roboty budowlane; 31) Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, jej zatwierdzenie a następnie dostarczenie jej Zamawiającemu w formie ustalonej z Zamawiającym; 32) Identyfikowanie ryzyka powstania roszczeń ze strony Wykonawcy robót Stron trzecich oraz zapobieganie zdarzeniom mogącym prowadzić do ich powstania; 33) Proponowanie metod zapobiegania tym roszczeniom, a w przypadku ich wystąpienia przedstawienie stanowiska w odniesieniu do zasadności tych roszczeń; 34) Sprawdzenie jakości wykonywanych robót powiadomienie Wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; 35) Stwierdzenie i poświadczenie usunięcia wad i usterek przez wykonawcę robót; 36) Przygotowanie do odbioru końcowego robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorach robót; 37) Zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej; 38) Rozliczenie robót budowlanych. Zakres robót: 1. Branża drogowa: - prace pomiarowe, - zdjęcie warstwy humusu, - korytowanie pod nowe konstrukcje projektowanych nawierzchni. 2. Branża instalacji sanitarnych: - prace pomiarowe, - roboty ziemne, - sieci wodociągowe z rur polietylenowych (PE, PEHD) o średnicach zew. 280, 225 i 160 mm, - montaż hydrantów p-poż., - płukanie sieci, dezynfekcja, - wykonanie próby szczelności. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia umieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego - http://bip.brojce.pl/.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
CENA40,00
ILOŚĆ PROPONOWANYCH POBYTÓW NA BUDOWIE W TYGODNIU40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Nie dotyczy.
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły