Świadczenie usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego

Ogłoszenie dodano: 12.09.2019

Zamawiający: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja, 96-100 Skierniewice (Łódzkie)

Miejsce: Skierniewice

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 20.09.2019, godzina: 12:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 30.10.2019 23.10.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Instytut Ogrodnictwa: Świadczenie usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
5. Przedmiot zamówienia w ramach części 1 realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Centrum Obsługi Przedsiębiorcy: I.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji. Tytuł projektu: „Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych”. 6. Przedmiot zamówienia w ramach części 2 realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu V.4.1. Ochrona przyrody. Tytuł projektu: „Regionalne Centrum Bioróżnorodności Ogrodniczej jako ośrodek integrujący ochronę ex situ różnorodności biologicznej województwa łódzkiego”.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Adw. Jerzy Pieróg PIERÓG & Partnerzy Kancelaria Prawna, ul. Wspólna 50 lok. 6, 00-684 Warszawa
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, krajowy numer identyfikacyjny 10102334200000, ul. ul. Konstytucji 3 Maja  1/3 , 96-100  Skierniewice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. +48468332021, e-mail zamowienia.publiczne@inhort.pl, faks +48468333228.
Adres strony internetowej (URL): www.inhort.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Instytut badawczy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.pierog.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.pierog.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wymagane jest złożenie oferty w formie pisemnej
Adres:
PIERÓG & Partnerzy Kancelaria Prawna, ul. Wspólna 50 lok. 6, 00-684 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego
Numer referencyjny: 27/ZP/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje świadczenie kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego z podziałem na 5 części: Część 1: Bieżący nadzór nad pracami projektowymi oraz nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi i w okresie gwarancji i rękojmi dla inwestycji polegającej na budowie Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych (CPPO) w formule zaprojektuj i wybuduj. Nadzór nad pracami projektowymi oraz nadzór budowlany Wykonawca świadczyć będzie w branżach: budowlanej, elektrycznej, sanitarnej i drogowej. Zakres usługi obejmuje Etap I, Etap II i Etap III. Miejsce realizacji inwestycji: 96-100 Skierniewice, ul. Rybickiego 15/17. Dokumentacja techniczna dotycząca inwestycji stanowi załącznik nr 2a do SIWZ. Część 2: Bieżący nadzór nad pracami projektowymi oraz nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi i w okresie gwarancji i rękojmi dla inwestycji polegającej na budowie Regionalnego Centrum Bioróżnorodności Ogrodniczej (RCBO) w formule zaprojektuj i wybuduj. Nadzór nad pracami projektowymi oraz nadzór budowlany Wykonawca świadczyć będzie w branżach: budowlanej, elektrycznej, sanitarnej i drogowej. Zakres usługi obejmuje Etap I, Etap II i Etap III. Miejsce realizacji inwestycji: 96-100 Skierniewice, ul. Rybickiego 15/17. Dokumentacja techniczna dotycząca inwestycji stanowi załącznik nr 2b do SIWZ. Część 3: Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi dla inwestycji polegającej na przebudowie Zakładu Agroinżynierii – przebudowa wnętrz Hali Doświadczalnej – etap II. Nadzór nad pracami projektowymi oraz nadzór budowlany Wykonawca świadczyć będzie w branżach: budowlanej, elektrycznej, sanitarnej. Zakres usługi obejmuje: Etap II. Miejsce realizacji inwestycji: 96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 18. Dokumentacja techniczna dotycząca inwestycji stanowi załącznik nr 2c do SIWZ. Część 4: Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi dla inwestycji polegającej na przebudowie parkingu, dróg dojazdowych, utwardzenie terenu, chodników, przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej oraz zbiornika p.poż. Nadzór nad pracami projektowymi oraz nadzór budowlany Wykonawca świadczyć będzie w branżach: drogowej, sanitarnej. Zakres usługi obejmuje: Etap II. Miejsce realizacji inwestycji: 96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 13a. Dokumentacja techniczna dotycząca inwestycji stanowi załącznik nr 2d do SIWZ. Część 5: Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi dla inwestycji polegającej na pracach konserwatorskich i remontowych Sali Poczekalnej na I piętrze w Pałacu Prymasowskim w Osadzie Pałacowej. Nadzór nad pracami projektowymi oraz nadzór budowlany Wykonawca świadczyć będzie w branży budowlanej. Zakres usługi obejmuje: Etap II. Miejsce realizacji inwestycji: 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3. Dokumentacja techniczna dotycząca inwestycji stanowi załącznik nr 2e do SIWZ. 2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności świadczyć wielobranżowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane w tym art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane. Zamawiający ponadto wyszczególnia trzy etapy realizacji usługi: Etap I – nadzór nad realizacją prac projektowych. Etap ten obejmuje okres od dnia zawarcia umowy z Generalnym Wykonawcą Inwestycji do dnia odbioru dokumentacji projektowej bez zastrzeżeń i rozpoczęcia robót budowlanych (tylko w przypadku robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj). Etap II – nadzór inwestorki nad robotami budowlanymi. Etap ten obejmuje okres od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia ostatecznego odbioru Inwestycji bez zastrzeżeń. Etap III – nadzór inwestorski w okresie gwarancji i rękojmi. Etap ten obejmuje okres od dnia ostatecznego odbioru Inwestycji bez zastrzeżeń do dnia upływu okresu gwarancji i rękojmi wynikającego z umowy z Generalnym Wykonawcą Inwestycji w tym do dnia usunięcia wszystkich zgłoszonych usterek na podstawie obowiązującej gwarancji. 3. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa Wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. 4. Zamawiający informuje, że dokumentacja techniczna dotycząca inwestycji będących przedmiotem usługi nadzoru została zamieszczona na stronie internetowej www.pierog.pl w zakładce przetargi.

II.5) Główny kod CPV: 71247000-1
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: Dla części 1 i 2: 1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) dla co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie/przebudowie/modernizacji budynku użyteczności publicznej o powierzchni nie mniejszej niż 500m2 każdy; 2) dysponuje: a) co najmniej jedną osobą, która posiada ważne uprawnienia do nadzoru robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) w branży konstrukcyjno-budowlanej dla co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o powierzchni nie mniejszej niż 500m2 każdy; b) co najmniej jedną osobą, która posiada ważne uprawnienia do nadzoru robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) w branży sanitarnej dla co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o powierzchni nie mniejszej niż 500m2; c) co najmniej jedną osobą, która posiada ważne uprawnienia do nadzoru robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) w branży elektrycznej dla co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o powierzchni nie mniejszej niż 500m2; d) co najmniej jedną osobą, która posiada ważne uprawnienia do nadzoru robót budowlanych w specjalności drogowej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) w branży drogowej dla co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie drogi lub parkingu o powierzchni nie mniejszej niż 500m2; Dla części 3: 1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) dla co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie/przebudowie/modernizacji budynku użyteczności publicznej o powierzchni nie mniejszej niż 500m2 każdy; 2) dysponuje: a) co najmniej jedną osobą, która posiada ważne uprawnienia do nadzoru robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) w branży konstrukcyjno-budowlanej dla co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o powierzchni nie mniejszej niż 500m2 każdy; b) co najmniej jedną osobą, która posiada ważne uprawnienia do nadzoru robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) w branży sanitarnej dla co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o powierzchni nie mniejszej niż 500m2; c) co najmniej jedną osobą, która posiada ważne uprawnienia do nadzoru robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) w branży elektrycznej dla co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o powierzchni nie mniejszej niż 500m2; Dla części 4: 1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) dla co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie/przebudowie/modernizacji utwardzeń terenu/parkingów/dróg o nawierzchni bitumicznej o powierzchni nie mniejszej niż 500m2 każda; 2) dysponuje: a) co najmniej jedną osobą, która posiada ważne uprawnienia do nadzoru robót budowlanych w specjalności drogowej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) w branży drogowej dla co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie lub modernizacji lub remoncie dróg lub parkingów lub placów o nawierzchni asfaltowej o powierzchni nie mniejszej niż 500m2 każda; b) co najmniej jedną osobą, która posiada ważne uprawnienia do nadzoru robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) w branży sanitarnej dla co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2. Dla części 5: 1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) dla co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na pracach konserwatorskich lub restauratorskich zabytków nieruchomych w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.). 2) dysponuje co najmniej jedną osobą, która posiada ważne uprawnienia do nadzoru robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz posiada wykształcenie i kwalifikacje do kierowania pracami, o których mowa w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.) oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) w branży konstrukcyjno-budowlanej dla co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na pracach konserwatorskich lub restauratorskich zabytków nieruchomych w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.). UWAGA: Zamawiający uzna za właściwe uprawnienia osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
4. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do przedłożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1) wykazu usług, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik numer 8 do SIWZ, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wykaz usług należy złożyć w oryginale. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Dokumenty te należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 2) wykazu osób, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik numer 9 do SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Wykaz osób należy złożyć w oryginale.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.pierog.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oryginale. W przypadku Wykonawców nie należących do żadnej grupy kapitałowej, oświadczenie powyższe może zostać złożone wraz z ofertą.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług; 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za prace; 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych; 5) konieczność wykonania robót dodatkowych; jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 2. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 1 powyżej. 3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1 Umowy wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie zmianie, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2) Umowy wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących przedmiot Umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3) lub 4) Umowy wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących przedmiot Umowy. 6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 5 powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone zgodnie ze wzorem: W = (W1/W2) * RD gdzie: W – wynagrodzenie za roboty dodatkowe o których mowa w ust. 1 pkt 5) powyżej; W1 – wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 3 ust. 1 Umowy; W2– wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych; RD – wartość robót dodatkowych. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami; 2) zmiany sposobu realizacji przedmiotu Umowy wynikającej ze zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy. 8. Strony mają prawo do przedłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, w następujących sytuacjach: 1) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 2) gdy wystąpią opóźnienia w szczególności w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 3) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania czynności objętych przedmiotem Umowy z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 4) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami; 5) jeżeli wystąpi konieczność wykonania zamówienia, o którym mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych, czas realizacji przedmiotu Umowy zostanie wydłużony, o czas niezbędny do zrealizowania zamówienia o którym mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych; 6) przedłużenia terminu realizacji projektu pn. „Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020. lub zmiany harmonogramu realizacji projektu. 7) przedłużenia terminu realizacji projektu pn. „Regionalne Centrum Bioróżnorodności Ogrodniczej jako ośrodek integrujący ochronę ex situ różnorodności biologicznej województwa łódzkiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020. lub zmiany harmonogramu realizacji projektu. 9. Strony mają prawo do zmiany osób wyznaczonych do wykonywania przedmiotu Umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w takich jak śmierć, choroba, rozwiązanie stosunku pracy z Wykonawcą lub inne zdarzenia losowe a także w przypadku, gdy do prawidłowej realizacji zadania konieczne jest zaangażowanie dodatkowych osób. Zmiana jest możliwa z zastrzeżeniem, że nowa osoba posiada kwalifikacje i doświadczenie nie gorsze od tych, które posiada osoba wyznaczona do realizacji przedmiotu Umowy w ofercie Wykonawcy. 10. Katalog zmian określonych w ust. 1-8 powyżej określa zmiany na które Strony mogą wyrazić zgodę, nie stanowi jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 11. Zmiana Umowy nastąpi w formie pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem nieważności. Podstawą do sporządzenia aneksu do Umowy będzie pisemny wniosek Strony zawierający uzasadnienie dla zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-20, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Część 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Bieżący nadzór nad pracami projektowymi oraz nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi i w okresie gwarancji i rękojmi dla inwestycji polegającej na budowie Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych (CPPO) w formule zaprojektuj i wybuduj. Nadzór nad pracami projektowymi oraz nadzór budowlany Wykonawca świadczyć będzie w branżach: budowlanej, elektrycznej, sanitarnej i drogowej. Zakres usługi obejmuje Etap I, Etap II i Etap III. Miejsce realizacji inwestycji: 96-100 Skierniewice, ul. Rybickiego 15/17. Dokumentacja techniczna dotycząca inwestycji stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin rozpoczęcia prac projektowych: 2 września 2019 r. Przewidywany termin zakończenia prac projektowych: 28 lutego 2020 r. Przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych: IV kw. 2019 r. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych: 30 listopada 2020 r. Okres gwarancji i rękojmi udzielonej na wykonane roboty budowlane wynosi 84 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. Wskazane powyżej terminy w odniesieniu do każdej z części są terminami przewidywanymi i mogą ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo w szczególności do powtórnego wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na wykonanie danego zakresu inwestycji, w przypadku unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy Pzp oraz zawieszenia i wznowienia inwestycji w każdym czasie.


Część nr: 2Nazwa: Część 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Bieżący nadzór nad pracami projektowymi oraz nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi i w okresie gwarancji i rękojmi dla inwestycji polegającej na budowie Regionalnego Centrum Bioróżnorodności Ogrodniczej (RCBO) w formule zaprojektuj i wybuduj. Nadzór nad pracami projektowymi oraz nadzór budowlany Wykonawca świadczyć będzie w branżach: budowlanej, elektrycznej, sanitarnej i drogowej. Zakres usługi obejmuje Etap I, Etap II i Etap III. Miejsce realizacji inwestycji: 96-100 Skierniewice, ul. Rybickiego 15/17. Dokumentacja techniczna dotycząca inwestycji stanowi załącznik nr 2b do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin rozpoczęcia prac projektowych: 12 września 2019 r. Przewidywany termin zakończenia prac projektowych: 31 marca 2020 r. Przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych: IV kw. 2019 r. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych: 31 grudnia 2020 r. Okres gwarancji i rękojmi udzielonej na wykonane roboty budowlane nie może być krótszy niż 84 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. Wskazane powyżej terminy w odniesieniu do każdej z części są terminami przewidywanymi i mogą ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo w szczególności do powtórnego wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na wykonanie danego zakresu inwestycji, w przypadku unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy Pzp oraz zawieszenia i wznowienia inwestycji w każdym czasie.


Część nr: 3Nazwa: Część 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi dla inwestycji polegającej na przebudowie Zakładu Agroinżynierii – przebudowa wnętrz Hali Doświadczalnej – etap II. Nadzór nad pracami projektowymi oraz nadzór budowlany Wykonawca świadczyć będzie w branżach: budowlanej, elektrycznej, sanitarnej. Zakres usługi obejmuje: Etap II. Miejsce realizacji inwestycji: 96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 18. Dokumentacja techniczna dotycząca inwestycji stanowi załącznik nr 2c do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych: IV kw. 2019 r. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych: 30 czerwca 2020 r. Wskazane powyżej terminy w odniesieniu do każdej z części są terminami przewidywanymi i mogą ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo w szczególności do powtórnego wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na wykonanie danego zakresu inwestycji, w przypadku unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy Pzp oraz zawieszenia i wznowienia inwestycji w każdym czasie.


Część nr: 4Nazwa: Część 4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi dla inwestycji polegającej na przebudowie parkingu, dróg dojazdowych, utwardzenie terenu, chodników, przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej oraz zbiornika p.poż. Nadzór nad pracami projektowymi oraz nadzór budowlany Wykonawca świadczyć będzie w branżach: drogowej, sanitarnej. Zakres usługi obejmuje: Etap II. Miejsce realizacji inwestycji: 96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 13a. Dokumentacja techniczna dotycząca inwestycji stanowi załącznik nr 2d do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin rozpoczęcia robót budowlanych: 16 września 2019 r. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych: 31 października 2019 r. Wskazane powyżej terminy w odniesieniu do każdej z części są terminami przewidywanymi i mogą ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo w szczególności do powtórnego wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na wykonanie danego zakresu inwestycji, w przypadku unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy Pzp oraz zawieszenia i wznowienia inwestycji w każdym czasie.


Część nr: 5Nazwa: Część 5
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi dla inwestycji polegającej na pracach konserwatorskich i remontowych Sali Poczekalnej na I piętrze w Pałacu Prymasowskim w Osadzie Pałacowej. Nadzór nad pracami projektowymi oraz nadzór budowlany Wykonawca świadczyć będzie w branży budowlanej. Zakres usługi obejmuje: Etap II. Miejsce realizacji inwestycji: 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3. Dokumentacja techniczna dotycząca inwestycji stanowi załącznik nr 2e do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71247000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-20
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych: IV kw. 2019 r. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych: 20 grudnia 2019 r. Wskazane powyżej terminy w odniesieniu do każdej z części są terminami przewidywanymi i mogą ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo w szczególności do powtórnego wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na wykonanie danego zakresu inwestycji, w przypadku unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy Pzp oraz zawieszenia i wznowienia inwestycji w każdym czasie.
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły