Wykonanie prac hydrotechnicznych na 2 obszarach Natura 2000: Źródliska Wzgórz Sokólskich i Dolina Górnej Rospudy

Ogłoszenie dodano: 12.09.2019

Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne, 15-554 Białystok (Podlaskie)

Miejsce: Białystok

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 29.11.2019

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 27.09.2019, godzina: 12:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 21.10.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku: Wykonanie prac hydrotechnicznych na 2 obszarach Natura 2000: Źródliska Wzgórz Sokólskich i Dolina Górnej Rospudy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, krajowy numer identyfikacyjny 20024024100000, ul. ul. Dojlidy Fabryczne  23 , 15-554  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 740 69 81, e-mail Biuro.bialystok@rdos.gov.pl, faks 85 740 33 82.
Adres strony internetowej (URL): http://bialystok.rdos.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie prac hydrotechnicznych na 2 obszarach Natura 2000: Źródliska Wzgórz Sokólskich i Dolina Górnej Rospudy
Numer referencyjny: WOF.261.73.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac hydrotechnicznych na 2 obszarach Natura 2000: Źródliska Wzgórz Sokólskich i Dolina Górnej Rospudy. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 zadania: Zadanie 1: Wykonanie prac hydrotechnicznych w zakresie regulacji stosunków wodnych na torfowiskach położonych w obrębie ewidencyjnym Makowlany, gmina Sidra, pow. sokólski, zlokalizowanym w obszarze Natura 2000 Źródliska Wzgórz Sokólskich PLH200026. Zamówienie obejmuje budowę 4 urządzeń piętrzących, na działce ewidencyjnej nr 251/1 obręb Makowlany, gm. Sidra. Zadanie 2: Wykonanie prac hydrotechnicznych w zakresie regulacji stosunków wodnych na torfowiskach położonych w obrębie ewidencyjnym Nowy Dwór, gmina Nowy Dwór, pow. sokólski zlokalizowanym w obszarze Natura 2000 Źródliska Wzgórz Sokólskich PLH200026. Zamówienie obejmuje budowę 2 urządzeń piętrzących, na działkach ewidencyjnych nr 374 oraz 384, obręb Nowy Dwór, gm. Nowy Dwór. Zadanie 3: Wykonanie prac hydrotechnicznych w zakresie regulacji stosunków wodnych na torfowiskach położonych w obrębie ewidencyjnym Filipów, gmina Filipów, pow. suwalski, zlokalizowanym w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Rospudy PLH200022. Zamówienie obejmuje budowę 1 urządzenia piętrzącego, na działce ewidencyjnej nr 511, obręb Filipów, gm. Filipów. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ oraz dokumentacja: projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary (załącznik B do SIWZ). Przedmiary stanowią materiał pomocniczy

II.5) Główny kod CPV: 45240000-1
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 108925,47
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-29

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 24aa ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień ppublicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str.2, zwanym dalej „RODO": 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok. 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod.bialystok@rdos.gov.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych; 4. Odbiorcą/ami Pani/Pana danych osobowych jest/będą: każdy uzyskujący wgląd w dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia – zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych. (Uwaga: Organy publiczne, które mogą otrzymywać Pani/Pana dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców!) 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata – przez cały czas trwania umowy, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych 7. Ma Pani/Pan prawo żądać: 1) dostępu do swoich danych osobowych; 2) sprostowania swoich danych osobowych; 3) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. (Uwaga: dostęp, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania Pani/Pana danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie oraz na podstawie przepisów prawa dotyczących np. archiwizacji!). 8. Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest nieprawidłowe, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, tj. zrealizował, zakończył (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych), co najmniej: Zadanie 1: 2 roboty budowlane odpowiadające rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia i wartości nie mniejszej niż 15 000 zł brutto każda; Zadanie 2: 1 robotę budowlaną odpowiadającą rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia i wartości nie mniejszej niż 15 000 zł brutto; Zadanie 3: 1 robotę budowlaną odpowiadającą rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia i wartości nie mniejszej niż 7 000 zł brutto. Przez pojęcie „robota budowlana odpowiadająca swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia” należy rozumieć robotę polegającą na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub remoncie urządzeń piętrzących. Tymi samymi robotami Wykonawca może wykazać się do dowolnej liczby części. Weryfikacja spełnienia warunku nastapi na podstawie wykazu wykonanych robót budowlanych (załącznik nr 3 do SIWZ), wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy te roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 2. Wykonawca dysponuje do każdego z zadań osobą/osobami, skierowaną/ymi do realizacji zamówienia publicznego, posiadającą/ymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: - Wykonawca winien wykazać, że dysponuje co najmniej kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018 r., poz. 1202 ze zm.) lub uprawnionym do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa w zakresie budowli hydrotechnicznych. Zamawiający dopuszcza, by Wykonawca dysponował osobami posiadającymi więcej niż jedno uprawnienie budowlane.Opisany warunek należy spełnić oddzielnie dla każdej części – tą samą osobą można wykazać się do dowolnej liczby części Weryfikacja spełnienia warunku nastąpi na podstawie wykazu osób (załącznik nr 4 do SIWZ) wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wedłu załcznika nr 3 do SIWZ. 2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, według załacznika nr 4 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369). Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji20,00
doświadczenie20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa we Wzorze umowy. 3. Zmiana umowy jest dopuszczalna w przypadkach i na zasadach, o których mowa w art. 144 ust. 1-1e ustawy z dnia 29.01.2004 r. ustawy Pzp (Dz. U. 2018 r., poz. 1986 ze zm.) oraz w innych przypadkach przewidzianych w umowie. 4. Strony umowy zastrzegają możliwość zmiany treści umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 1) gdy zmiana postanowień umownych jest korzystna dla Zamawiającego, a konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i okoliczności te są niezależne od Stron umowy, 2) w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na współfinansowanie zamówienia, 3) w przypadku wystąpienia „siły wyższej" lub innego zdarzenia losowego; „siła wyższa" oznacza wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne i poza kontrolą Stron niniejszej umowy, którego skutkom nie można zapobiec, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, 4) w przypadku zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek elementu robót, 5) w przypadku gdy z przyczyn technicznych, społecznych, sytuacji pogodowej, nie jest możliwe wykonanie poszczególnych czynności celem prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, lub gdy od wyniku działania innych podmiotów, nie związanych z realizacją niniejszego przedmiotu umowy oraz Zamawiającego uzależnione jest wykonanie należycie przedmiotu niniejszej umowy. 5. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w powyższym ust. 3 i 4. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być złożony na piśmie i zawierać: 1) opis i uzasadnienie propozycji zmiany, 2) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, 3) opis wpływu zmiany na harmonogram realizacji zamówienia i termin wykonania umowy. 6. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania analizy dokumentów, o których mowa w powyższym ust. 5, w terminie do 7 dni od ich przedłożenia przez Wykonawcę oraz zajęcia stanowiska w zakresie wniosku. 7. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-27, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Wykonanie prac hydrotechnicznych w zakresie regulacji stosunków wodnych na torfowiskach położonych w obrębie ewidencyjnym Makowlany, gmina Sidra, pow. sokólski, zlokalizowanym w obszarze Natura 2000 Źródliska Wzgórz Sokólskich PLH200026
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie prac hydrotechnicznych w zakresie regulacji stosunków wodnych na torfowiskach położonych w obrębie ewidencyjnym Makowlany, gmina Sidra, pow. sokólski, zlokalizowanym w obszarze Natura 2000 Źródliska Wzgórz Sokólskich PLH200026. Realizacja zadania obejmuje budowę 4 urządzeń piętrzących na rowach odprowadzających wodę z torfowiska, na działce ew. 251/1, przy uwzględnieniu następujących założeń: • budowę urządzeń piętrzących należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, który stanowi załącznik B do SIWZ; • lokalizacja budowy urządzeń piętrzących została przedstawiona w załączniku A do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45240000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 59708,89
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-29
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji20,00
doświadczenie20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Wykonanie prac hydrotechnicznych w zakresie regulacji stosunków wodnych na torfowiskach położonych w obrębie ewidencyjnym Nowy Dwór, gmina Nowy Dwór, pow. sokólski zlokalizowanym w obszarze Natura 2000 Źródliska Wzgórz Sokólskich PLH200026
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie prac hydrotechnicznych w zakresie regulacji stosunków wodnych na torfowiskach położonych w obr. ew. Nowy Dwór, gm. Nowy Dwór, pow. sokólski, zlokalizowanym w obszarze Natura 2000 Źródliska Wzgórz Sokólskich PLH200026. Realizacja zadania obejmuje budowę 2 urządzeń piętrzących na rowie odprowadzającym wodę z torfowiska, na działkach ew. 374 i 384, przy uwzględnieniu następujących założeń: • budowę urządzeń piętrzących należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, który stanowi załącznik B do SIWZ; • lokalizacja budowy urządzeń piętrzących została przedstawiona w załączniku A do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45240000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 33999,44
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-29
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji20,00
doświadczenie20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Wykonanie prac hydrotechnicznych w zakresie regulacji stosunków wodnych na torfowiskach położonych w obrębie ewidencyjnym Filipów, gmina Filipów, pow. suwalski, zlokalizowanym w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Rospudy PLH200022
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie prac hydrotechnicznych w zakresie regulacji stosunków wodnych na torfowisku położonym w obrębie ewidencyjnym Filipów, gmina Filipów, pow. suwalski, zlokalizowanym w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Rospudy PLH200022. Realizacja zadania obejmuje budowę 1 urządzenia piętrzącego na rowie odprowadzającym wodę z torfowiska, na działce ew. 511, przy uwzględnieniu następujących założeń: • budowę urządzenia piętrzącego należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, który stanowi załącznik B do SIWZ; • lokalizacja budowy urządzenia piętrzącego została przedstawiona w załączniku A do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45240000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 15217,14
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-29
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji20,00
doswiadczenie20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły