Przebudowa dróg w miejscowościach Mikołajów i Czarnocin

Ogłoszenie dodano: 10.09.2019

Zamawiający: Gmina Czarnocin, Czarnocin, 28-506 Czarnocin (Świętokrzyskie)

Miejsce: Czarnocin

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 22.11.2019

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 25.09.2019, godzina: 12:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 24.10.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Czarnocin: Przebudowa dróg w miejscowościach Mikołajów i Czarnocin
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnocin, krajowy numer identyfikacyjny 29101003300000, ul. Czarnocin  100 , 28-506  Czarnocin, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 512 028, e-mail ug@czarnocin.com.pl, faks 413 512 029.
Adres strony internetowej (URL): www.czarnocin.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.czarnocin.com.pl/przetargi.php

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.czarnocin.com.pl/przetargi.php

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty muszą być składane w formie pisemnej
Adres:
Urząd Gminy w Czarnocinie, Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg w miejscowościach Mikołajów i Czarnocin
Numer referencyjny: BG.271.12.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia: Przebudowa dróg w miejscowościach Mikołajów i Czarnocin Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1. Zadanie nr 1: Przebudowa drogi gminnej Nr 317010T Mikołajów- Stropieszyn- Krzczonów, odcinek od km 0+000 do km 0+423, na dł. 423 mb: 1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: - wytyczenie elementów drogi w terenie- 0,423 km, - rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm mechanicznie- 69,00 m2, - rozebranie zjazdu z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm- 12,00 m2, - rozebranie przepustu fi 50 cm i 60 cm, pod zjazdami, szt. 10- 65 mb, - rozebranie murków czołowych na przepustach pod zjazdami, fi 50 cm i 60 cm, szt. 6- 2,40 m3, - wywiezienie gruzu z terenu budowy- 9,50 m3, - karczowanie pni drzew 3 szt. fi 100 cm- 3,00 szt., -karczowanie pni drzew 3 szt.- fi 60 cm- 3,00 szt., 2) Roboty ziemne i odwodnieniowe: - wykonanie robót ziemnych mechanicznie w gruncie kat. III-IV: renowacja rowu- 342, 50 m3, - wykonanie robót ziemnych mechanicznie w gruncie kat. III- IV: wykonanie nasypu w obrębie krawędzi jezdni poprzez wbudowanie gruntu pozyskanego z wykopów z zagęszczeniem warstwami co 20 cm, poszerzając koronę drogi- 393,30 m3, - wykonanie przepustów z rur żelbetowych fi 50 cm i 60 cm, pod zjazdami- 65,00 mb, - wykonanie murków czołowych na wlocie i wylocie przepustów fi 50 i 60 cm, pod zjazdami- 20 szt., - odtworzenie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm (mat. odzysk)- 12,00 m2, - wykonanie robót ziemnych mechanicznie w gruncie kat. III- IV: wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne gr. 35 cm- 661,50 m2, - wywiezienie gruzu z terenu budowy na odl. 4 km- 180, 73 m3, 3) Podbudowa: - wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm, gr. 20 cm- 661,50 m2, - wykonanie górnej w- wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr. 15 cm- 704,50 m2, - wykonanie ulepszenia pobocza kruszywem łamanym stab. mechanicznie, gr. 6 cm, w km 0+000- 0+423, obustronnie- 38,07 m3, 4) Nawierzchnia: - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno- bitumiczną w il. 50 kg/m2- 85,95 ton, - wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm- 1833,00 m2; 2.2. Zadanie nr 2: Przebudowa drogi Czarnocin- Centrum, działka nr ewid. 591/1, odcinek od km 0+000 do km 0+113, dł. 113 mb: 1/ Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: - wytyczenie elementów drogi w terenie- 0,113 km, - rozebranie krawężników bet. 15x30 cm na ławie bet.- 126,00 mb, - rozebranie obrzeży betonowych 8x 30 cm na ławie bet.- 50, 50 mb, - rozebranie nawierzchni jezdni mechanicznie poprzez frezowanie śr. gr. 4 cm- 55,00 m2, - rozebranie fundamentu ogrodzenia na skarpie, str. L- 4,20 m3, - karczowanie pni drzew mechanicznie fi 25- 60 cm- 14 szt., 2/ Roboty ziemne i odwodnieniowe: - wykonanie robót ziemnych mech. w gruncie kat. III-IV- wyprofilowanie skarpy, koryto pod utwardzone pobocze- 64, 09 m3, - wykonanie robót ziemnych mech. w gruncie kat. III-IV- koryta gł. 15 cm- 225,20 m2, - wykonanie robót ziemnych mech. w gruncie kat. III- IV- koryta gł. 30 cm- 345,90 m2, 3/ Podbudowa: - wykonanie w-wy odcinającej z piasku gruboziarnistego, gr. 10 cm- 184, 35 m2, - wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego, gr. 15 cm- 345, 90 m2, - wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31, 5 mm, gr. 10 cm- 571, 13 m2, 4/ Elementy uliczne: - ustawienie krawężnika bet. 15x 30 cm na ławie betonowej z zapleczem- 126,00 mb, - ustawienie obrzeży bet. 8x 30 cm na ławie betonowej- 130,00 mb, - wykonanie ławy betonowej pod krawężniki, obrzeża z betonu B-15- 11, 46 m3, - wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej brukowej, kolorowej, gr. 6 cm na podsypce piaskowo- cem. gr. 3 cm- 184, 35 m2, 5/ Nawierzchnia: - wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm- 823, 50 m2; 2.3. Zadanie nr 3: Przebudowa drogi Czarnocin- Szkoła, dz. nr ewid. 324/2, odcinek od km 0+000 do km 0+113, dł. 113 mb: 1/ Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: - wytyczenie elementów drogi w terenie- 0,113 km, - rozebranie krawężników bet. 15x30 cm na ławie bet.- 114,50 mb, - rozebranie obrzeży betonowych 8x 30 cm na ławie bet.- 6,00 mb, - rozebranie nawierzchni jezdni mechanicznie poprzez frezowanie śr. gr. 4 cm- 189,00 m2, - rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych chodnikowych- 107,00 m2, 2/ Roboty ziemne i odwodnieniowe: - wykonanie robót ziemnych mech. w gruncie kat. III- IV- koryta gł. 15 cm- 248,60 m2, - wykonanie robót ziemnych mech. w gruncie kat. III- IV- koryta gł. 25 cm- 94,50 m2, 3/ Podbudowa: - wykonanie w-wy odcinającej z piasku gruboziarnistego, gr. 10 cm- 209,05 m2, - wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego, gr. 15 cm- 94,50 m2, - wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr. 10 cm- 303, 55 m2, - wykonanie nawierzchni na utwardzonych poboczach z frezowiny asfaltowej gr. 8 cm- 3,24 m3, 4/ Elementy uliczne: - ustawienie krawężnika bet. 15x 30 cm na ławie betonowej z zapleczem- 113,00 mb, - ustawienie obrzeży bet. 8x30 cm na ławie betonowej- 8,00 mb, - wykonanie ławy betonowej pod krawężniki, obrzeża z betonu B-15- 7,02 m3, - wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej brukowej, kolorowej, gr. 6 cm na podsypce piaskowo- cem. gr. 3 cm- 209,05 m2, 5/ Nawierzchnia: - wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki mineralno- bitumicznej, gr. 4 cm- 54,00 m2, - wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm- 628,00 m2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań określonych w ust. 2. 3. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w ust. 1 i ust. 2 stanowią załączniki: Załącznik Nr 1 do SIWZ- Dokumentacja techniczna: „Przebudowa drogi gminnej Nr 317010T Mikołajów- Stropieszyn- Krzczonów, odcinek od km 0+000 do km 0+423, na dł. 423 mb” Załącznik Nr 2 do SIWZ- Przedmiar robót „Przebudowa drogi gminnej Nr 317010T Mikołajów- Stropieszyn- Krzczonów, odcinek od km 0+000 do km 0+423, na dł. 423 mb”, Załącznik Nr 3 do SIWZ- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót „Przebudowa drogi gminnej Nr 317010T Mikołajów- Stropieszyn- Krzczonów, odcinek od km 0+000 do km 0+423, na dł. 423 mb”, Załącznik Nr 4 do SIWZ Dokumentacja techniczna „Przebudowa drogi Czarnocin- Centrum, działka nr ewid. 591/1, odcinek od km 0+000 do km 0+113, dł. 113 mb” Załącznik Nr 5 do SIWZ Przedmiar robót „Przebudowa drogi Czarnocin- Centrum, działka nr ewid. 591/1, odcinek od km 0+000 do km 0+113, dł. 113 mb” Załącznik Nr 6 do SIWZ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót „Przebudowa drogi Czarnocin- Centrum, działka nr ewid. 591/1, odcinek od km 0+000 do km 0+113, dł. 113 mb” Załącznik Nr 7 do SIWZ Dokumentacja techniczna „Przebudowa drogi Czarnocin- Szkoła, dz. nr ewid. 324/2, odcinek od km 0+000 do km 0+113, dł. 113 mb” Załącznik Nr 8 do SIWZ Przedmiar robót „Przebudowa drogi Czarnocin- Szkoła, dz. nr ewid. 324/2, odcinek od km 0+000 do km 0+113, dł. 113 mb” Załącznik Nr 9 do SIWZ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót „Przebudowa drogi Czarnocin- Szkoła, dz. nr ewid. 324/2, odcinek od km 0+000 do km 0+113, dł. 113 mb”. 4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w przedmiocie zamówienia opisanym w ust. 1, 2 i 3 niniejszego rozdziału, jednak w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wszelkie wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w opisie przedmiotu zamówienia należy traktować jako informację uściślającą i przykładową. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, co do jakości i docelowego przeznaczenia oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. 5. Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsce budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy i warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. 6. Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca. 7. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w całości z materiałów Wykonawcy. 8. Przy wycenie robót w celu określenia ceny ryczałtowej brutto oferty Wykonawca sprawdzi dokumenty przetargowe, w tym Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz Dokumentację Projektową. 9. Prace objęte Przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ. 10. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia na okres minimum 36 miesięcy i maksimum 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia bez wad. 11. Cenę oferty ryczałtową traktować należy jako stałą i niezmienną w okresie obowiązywania umowy. 12. Przedmiot zamówienia musi być wykonany z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania, posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności, właściwości użytkowych z PN lub aprobatę techniczną. 13. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 14. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia. 16. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców: 1) Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (załącznik Nr 15 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców; 2) W przypadku podpisania umowy Wykonawca będzie zobowiązany aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał- o ile są już znane- nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowane. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach określonych w przepisach art. 143 b ustawy Pzp; 3) Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 143 a do 143 d ustawy Pzp; 4) Zgłoszenie podwykonawcy na którego zasoby Wykonawca się powołuje zobowiązuje Wykonawcę aby wraz z ofertą złożył oświadczenia i na wezwanie Zamawiającego dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Wymagane dokumenty i zasady ich składania szczegółowo zostały opisane w Rozdziałach 4 i 5 niniejszej SIWZ; 5) Jeżeli późniejsza zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu niemniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 17. Zamawiający w oparciu o art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp wymaga, aby przez cały okres realizacji robót wykonawca zatrudniał na umowy o pracę wszystkich pracowników fizycznych bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców- Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego zostały określone w § 4 ust. 19-22 Umowy stanowiącej załącznik Nr 16 do SIWZ. 18. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały przedstawione w Istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego w Rozdziale 16 niniejszej specyfikacji.

II.5) Główny kod CPV: 45233000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-22

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj. posiadania opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej: a) dla zadania nr 1: 150000,00 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), b) dla zadania nr 2: 100000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych), c) dla zadania nr 3: 50000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). W przypadku składania ofert na dwa lub trzy zadania wartości te podlegają sumowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj. a) posiadania wiedzy i doświadczenia tj.w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, w sposób należyty i zgodnie z przepisami prawa budowlanego wykonali i prawidłowo ukończyli: a1) dla zadania nr 1: co najmniej jedno podobne zamówienia polegające na przebudowie (budowie lub remoncie) drogi wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltobetonowej o wartości co najmniej 150000,00 zł brutto każda z robót budowlanych, a2) dla zadania nr 2: co najmniej jedno podobne zamówienia polegające na przebudowie (budowie lub remoncie) drogi wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltobetonowej o wartości co najmniej 100000,00 zł brutto każda z robót budowlanych, a3) dla zadania nr 3: co najmniej jedno podobne zamówienia polegające na przebudowie (budowie lub remoncie) drogi wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltobetonowej o wartości co najmniej 50000,00 zł brutto każda z robót budowlanych. Tym samym doświadczeniem można wykazać się tylko do jednego zadania., b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym: b1) dla zadania nr 1: przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności drogowej, która będzie kierowała robotami, b2) dla zadania nr 2: przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności drogowej, która będzie kierowała robotami, b3) dla zadania nr 3: przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności drogowej, która będzie kierowała robotami.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania braku przesłanek do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o którym mowa w Rozdziale 4 ust. 2 SIWZ Wykonawcy powinni złożyć: 1)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców. 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców. 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców. 4) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 1-3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że : a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) nie otwarto jego likwidacji. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów wskazanych w pkt 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy w pkt 4 lit. a i lit. b odnośnie terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Dla warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 2: opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej: a1) dla zadania nr 1: 150000,00 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), a2) dla zadania nr 2: 100000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych), a3) dla zadania nr 3: 50000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: dla zadania nr 1: 150000,00 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), dla zadania nr 2: 100000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych), dla zadania nr 3: 50000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),b) Dla warunku określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 3 lit. a: wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający wykonanie robót budowlanych określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 3 lit. a wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty. Wykaz robót budowlanych należy złożyć według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 10 do SIWZ. Zakres dowodów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 3 lit. a SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. Ponadto, jeżeli załączony wykaz wykonanych robót budowlanych będzie potwierdzać wartość tych robót w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. c) Dla warunku określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 3 lit. b wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 11 do SIWZ.; Zakres wyżej wymienionego dokumentu musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 3 lit. b SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu wykazania braku przesłanek do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o których w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej- wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 14 do SIWZ. Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 roku poz. 369 z późniejszymi ), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1) Dla zadania nr 1: 4000,00 zł. (słownie: cztery tysiące złotych), 2) Dla zadania nr 2: 2000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych), 3) Dla zadania nr 3: 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019r. poz. 310 z późniejszymi zmianami). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Busku Zdroju Nr 07 8480 0004 2003 0006 3627 0002 z adnotacją: Wadium, znak sprawy: BG.271.12.2019 (Zadanie nr……..). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz- oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego- Urząd Gminy w Czarnocinie, Czarnocin 100, pokój nr 22 (sekretariat). 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 11. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach, określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku nr 16 do SIWZ. Uwaga – w Załączniku nr 16 zawarte są klauzule dotyczące możliwości i warunki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostały również opublikowane w ogłoszeniu o zamówieniu. 1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: a) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); b) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: - koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub - brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych tj. warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla pory roku, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych (będą brane pod uwagę ostatnie dwa lata wstecz) lub - działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót lub - nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub - wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub - opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub - innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy lub - koniecznością wykonania zamówień dodatkowych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-25, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” Zamawiający informuje, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czarnocin, Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin, tel. 413512028;  inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Czarnocin jest Pani Katarzyna Jakubiec, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl*;  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Przebudowa dróg w miejscowościach Mikołajów i Czarnocin, znak sprawy BG.271.12.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych: ustawy Pzp oraz kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki, stosownie do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związany z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ______________________ * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Przebudowa drogi gminnej Nr 317010T Mikołajów- Stropieszyn- Krzczonów, odcinek od km 0+000 do km 0+423, na dł. 423 mb
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: - wytyczenie elementów drogi w terenie- 0,423 km, - rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm mechanicznie- 69,00 m2, - rozebranie zjazdu z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm- 12,00 m2, - rozebranie przepustu fi 50 cm i 60 cm, pod zjazdami, szt. 10- 65 mb, - rozebranie murków czołowych na przepustach pod zjazdami, fi 50 cm i 60 cm, szt. 6- 2,40 m3, - wywiezienie gruzu z terenu budowy- 9,50 m3, - karczowanie pni drzew 3 szt. fi 100 cm- 3,00 szt., -karczowanie pni drzew 3 szt.- fi 60 cm- 3,00 szt., 2) Roboty ziemne i odwodnieniowe: - wykonanie robót ziemnych mechanicznie w gruncie kat. III-IV: renowacja rowu- 342, 50 m3, - wykonanie robót ziemnych mechanicznie w gruncie kat. III- IV: wykonanie nasypu w obrębie krawędzi jezdni poprzez wbudowanie gruntu pozyskanego z wykopów z zagęszczeniem warstwami co 20 cm, poszerzając koronę drogi- 393,30 m3, - wykonanie przepustów z rur żelbetowych fi 50 cm i 60 cm, pod zjazdami- 65,00 mb, - wykonanie murków czołowych na wlocie i wylocie przepustów fi 50 i 60 cm, pod zjazdami- 20 szt., - odtworzenie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm (mat. odzysk)- 12,00 m2, - wykonanie robót ziemnych mechanicznie w gruncie kat. III- IV: wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne gr. 35 cm- 661,50 m2, - wywiezienie gruzu z terenu budowy na odl. 4 km- 180, 73 m3, 3) Podbudowa: - wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm, gr. 20 cm- 661,50 m2, - wykonanie górnej w- wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr. 15 cm- 704,50 m2, - wykonanie ulepszenia pobocza kruszywem łamanym stab. mechanicznie, gr. 6 cm, w km 0+000- 0+423, obustronnie- 38,07 m3, 4) Nawierzchnia: - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno- bitumiczną w il. 50 kg/m2- 85,95 ton, - wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm- 1833,00 m2;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-22
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Przebudowa drogi Czarnocin- Centrum, działka nr ewid. 591/1, odcinek od km 0+000 do km 0+113, dł. 113 mb
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1/ Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: - wytyczenie elementów drogi w terenie- 0,113 km, - rozebranie krawężników bet. 15x30 cm na ławie bet.- 126,00 mb, - rozebranie obrzeży betonowych 8x 30 cm na ławie bet.- 50, 50 mb, - rozebranie nawierzchni jezdni mechanicznie poprzez frezowanie śr. gr. 4 cm- 55,00 m2, - rozebranie fundamentu ogrodzenia na skarpie, str. L- 4,20 m3, - karczowanie pni drzew mechanicznie fi 25- 60 cm- 14 szt., 2/ Roboty ziemne i odwodnieniowe: - wykonanie robót ziemnych mech. w gruncie kat. III-IV- wyprofilowanie skarpy, koryto pod utwardzone pobocze- 64, 09 m3, - wykonanie robót ziemnych mech. w gruncie kat. III-IV- koryta gł. 15 cm- 225,20 m2, - wykonanie robót ziemnych mech. w gruncie kat. III- IV- koryta gł. 30 cm- 345,90 m2, 3/ Podbudowa: - wykonanie w-wy odcinającej z piasku gruboziarnistego, gr. 10 cm- 184, 35 m2, - wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego, gr. 15 cm- 345, 90 m2, - wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31, 5 mm, gr. 10 cm- 571, 13 m2, 4/ Elementy uliczne: - ustawienie krawężnika bet. 15x 30 cm na ławie betonowej z zapleczem- 126,00 mb, - ustawienie obrzeży bet. 8x 30 cm na ławie betonowej- 130,00 mb, - wykonanie ławy betonowej pod krawężniki, obrzeża z betonu B-15- 11, 46 m3, - wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej brukowej, kolorowej, gr. 6 cm na podsypce piaskowo- cem. gr. 3 cm- 184, 35 m2, 5/ Nawierzchnia: - wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm- 823, 50 m2;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-22
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Przebudowa drogi Czarnocin- Szkoła, dz. nr ewid. 324/2, odcinek od km 0+000 do km 0+113, dł. 113 mb
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1/ Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: - wytyczenie elementów drogi w terenie- 0,113 km, - rozebranie krawężników bet. 15x30 cm na ławie bet.- 114,50 mb, - rozebranie obrzeży betonowych 8x 30 cm na ławie bet.- 6,00 mb, - rozebranie nawierzchni jezdni mechanicznie poprzez frezowanie śr. gr. 4 cm- 189,00 m2, - rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych chodnikowych- 107,00 m2, 2/ Roboty ziemne i odwodnieniowe: - wykonanie robót ziemnych mech. w gruncie kat. III- IV- koryta gł. 15 cm- 248,60 m2, - wykonanie robót ziemnych mech. w gruncie kat. III- IV- koryta gł. 25 cm- 94,50 m2, 3/ Podbudowa: - wykonanie w-wy odcinającej z piasku gruboziarnistego, gr. 10 cm- 209,05 m2, - wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego, gr. 15 cm- 94,50 m2, - wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr. 10 cm- 303, 55 m2, - wykonanie nawierzchni na utwardzonych poboczach z frezowiny asfaltowej gr. 8 cm- 3,24 m3, 4/ Elementy uliczne: - ustawienie krawężnika bet. 15x 30 cm na ławie betonowej z zapleczem- 113,00 mb, - ustawienie obrzeży bet. 8x30 cm na ławie betonowej- 8,00 mb, - wykonanie ławy betonowej pod krawężniki, obrzeża z betonu B-15- 7,02 m3, - wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej brukowej, kolorowej, gr. 6 cm na podsypce piaskowo- cem. gr. 3 cm- 209,05 m2, 5/ Nawierzchnia: - wykonanie w-wy wiążącej z mieszanki mineralno- bitumicznej, gr. 4 cm- 54,00 m2, - wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm- 628,00 m2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-22
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły