ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO NA RZECZ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. EDMUNDA BIERNACKIEGO W MIELCU

Ogłoszenie dodano: 09.09.2019

Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, Żeromskiego , 39-300 Mielec (Podkarpackie)

Miejsce: Mielec

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 17.09.2019, godzina: 09:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu: ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO NA RZECZ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. EDMUNDA BIERNACKIEGO W MIELCU
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, krajowy numer identyfikacyjny 00030863700000, ul. Żeromskiego   22 , 39-300  Mielec, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 177800146, , e-mail przetargi@szpital.mielec.pl, , faks +48(17)7800146.
Adres strony internetowej (URL): http://www.szpital.mielec.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.szpital.mielec.pl/index.php/bip/przetargi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.szpital.mielec.pl/index.php/bip/przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być oznakowana napisem: „Przetarg nieograniczony na świadczenie usług transportu sanitarnego na rzecz Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, znak SzP.ZP.271.83.19” oraz winna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, aby można ją było zwrócić bez otwierania w przypadku otrzymania oferty przez Zamawiającego po terminie składania ofert.
Adres:
Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego ul. Żeromskiego 22 39-300 Mielec pokój nr 1 – Administracja

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO NA RZECZ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. EDMUNDA BIERNACKIEGO W MIELCU
Numer referencyjny: SzP.ZP.271.83.19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
5


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług transportu sanitarnego realizowanego specjalistycznym środkiem transportu w zależności od rodzaju transportu na rzecz Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, w tym: Grupa 1 – Transport sanitarny realizowany przez zespoły ratownictwa medycznego, w tym: a) Grupa 1A transport sanitarny specjalistyczny. b) Grupa 1B transport sanitarny podstawowy. Grupa 2 – Transport sanitarny w obszarze administracyjnym miasta Mielca Grupa 3 - Transport sanitarny poza obszar administracyjny miasta Mielca Grupa 4 – Transport sanitarny pacjentów pomiędzy budynkami Szpitala Specjalistycznego w Mielcu. Grupa 5 – transport krwi, preparatów krwiopochodnych i materiałów biologicznych.

II.5) Główny kod CPV: 60130000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
12

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy PZP. 4) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w: ust. 4 pkt 2) lit a) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: -nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Oświadczenie, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom Zamawiającego (Załącznik nr 5 do SIWZ).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (Załącznik nr 4 do SIWZ).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
najniższa cena95,00
czas przystąpienia do wykonania zleconych usług5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wzór umowy zawierający wszystkie wymagane przez Zamawiającego warunki załączony jest do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ). 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości poszczególnych usług lub do rezygnacji z niektórych pozycji usługowych będących przedmiotem umowy i wyszczególnionego wykazie stanowiącym załącznik do Umowy. 3. Zamawiający zastrzega sobie również uprawnienie do zamawiania większej ilości usług z jednej pozycji usługowej i mniejszej z innej, niż wynika to z wykazu stanowiącego załącznik do Umowy, przy zachowaniu cen jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem nie przekroczenia łącznej wartości Umowy. 4. Zamawiający dopuszcza zmianę treści niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: a) zmiany określające sposób wykonania usługi – w przypadku, w którym służyć to będzie podniesieniu standardu wykonania przedmiotu zamówienia, dostosowania do potrzeb Zamawiającego lub wynikające z czynników zewnętrznych i nie będzie to wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ ani nie zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy, b) zmiany technologii wykonania usługi lub rozwiązań technicznych nie przewidzianych w Umowie, jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od rozwiązań przyjętych w umowie lub wynikające z czynników zewnętrznych oraz nie zwiększą wynagrodzenia Wykonawcy, c) zmiana dotycząca Przedmiotu zamówienia, jego zakresu, wynagrodzenia Wykonawcy, jego rozliczenia oraz obowiązków Wykonawcy – w przypadku wystąpienia okoliczności nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy, a skutkujących koniecznością ograniczenia przez Zamawiającego zakresu zleconego przedmiotu zamówienia, d) zmiany są konieczne na skutek zmiany przepisów prawa lub nakazów instytucji kontrolnych, e) zmiany dotyczące zakresu przedmiotu zamówienia oraz wynagrodzenia – w przypadku, gdy wystąpi możliwość wykonania przedmiotu zamówienia w sposób inny od przewidzianego w SIWZ, a zarazem korzystny dla Zamawiającego; nie będzie to wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ ani nie zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy, f) zmiany Umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją Przedmiotu umowy, g) wystąpią okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, a w związku z nimi wystąpi konieczność wprowadzenia zmian do Umowy, a zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i zostaną zaakceptowane przez Wykonawcę. h) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), wprowadzonej powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę z tym, że cena netto nie może ulec podwyższeniu – na pisemny i umotywowany wniosek każda ze stron w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. 5. W przypadku niewyczerpania wartości Umowy, o której mowa w § 10.1 załącznika nr 1 do SIWZ, w terminie obowiązywania umowy określonym w § 16.1 załącznika nr 1 do SIWZ, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu jej obowiązywania na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, nie dłużej niż do wykorzystania wartości Umowy. Przedłużenie obowiązywania Umowy następuje poprzez złożenie na piśmie oświadczenia przez Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na przedłużenie obowiązywania Umowy w terminie 14 dni.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-17, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Grupa 1 – Transport sanitarny realizowany przez zespoły ratownictwa medycznego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Grupa 1A transport sanitarny specjalistyczny. Wykonawca dysponuje min. 2 pojazdami uprzywilejowanymi w ruchu drogowym, na które minister właściwy do spraw wewnętrznych na podstawie art. 53 ust.1 pkt 12 ustawy Prawo o ruchu drogowym wydał zezwolenie oraz które spełniają warunki techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących normy zharmonizowane PN-EN 1789+A2:2015-01 lub normy poprzedzające normę PN-EN 1789+A2:2015-01 Pojazdy medyczne i ich wyposażenie – Ambulanse drogowe – ambulans typu C. W skład zespołu ratownictwa medycznego wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny. W skład zespołu wchodzi także kierowca, w przypadku gdy żaden z członków zespołu ratownictwa medycznego nie spełnia warunków, o których mowa w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 5.01.2011r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. 2019, poz. 341 z późn.zm.). Szacunkowa ilość kilometrów dla 12 miesięcy – 300 km (opłata za 1 kilometr od szpitala do miejsca przeznaczenia i z powrotem). b) Grupa 1B transport sanitarny podstawowy. Wykonawca dysponuje min. 2 pojazdami uprzywilejowanymi w ruchu drogowym, na które minister właściwy do spraw wewnętrznych na podstawie art. 53 ust.1 pkt 12 ustawy Prawo o ruchu drogowym wydał zezwolenie oraz które spełniają warunki techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących normy zharmonizowane PN-EN 1789+A2:2015-01 lub normy poprzedzające normę PN-EN 1789+A2:2015-01 Pojazdy medyczne i ich wyposażenie – Ambulanse drogowe – ambulans typu B. W skład zespołu ratownictwa medycznego wchodzą dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny. W skład zespołu wchodzi także kierowca, w przypadku gdy żaden z członków zespołu ratownictwa medycznego nie spełnia warunków, o których mowa w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 5.01.2011r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. 2019, poz. 341 z późn.zm). Szacunkowa ilość kilometrów dla 12 miesięcy – 15 000 km (opłata za 1 kilometr od szpitala do miejsca przeznaczenia i z powrotem).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
najniższa cena95,00
czas przystąpienia do wykonania zleconych usług5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Grupa 2 – Transport sanitarny w obszarze administracyjnym miasta Mielca
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Grupa 2 – Transport sanitarny w obszarze administracyjnym miasta Mielca pacjentów niezdolnych do korzystania z publicznych środków transportu do miejsca zamieszkania po zakończonym leczeniu u Zamawiającego (doprowadzenie lub wniesienie pacjenta do mieszkania). Wykonawca zapewnia min. 2 ambulanse, spełniające warunki techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane PN-EN 1789+A2:2015-01 lub normy poprzedzające normę PN-EN 1789+A2:2015-01 Pojazdy medyczne i ich wyposażenie – Ambulanse drogowe – ambulans typu A1 lub A2, w skład zespołu wchodzi kierowca. Zamawiający zastrzega sobie dopełnienie składu osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania czynności medycznych w liczbie 1 lub więcej w zależności od stanu zdrowia pacjenta. Szacunkowa liczba świadczeń dla 12 miesięcy – 550 kursów (opłata za jeden kurs).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
najniższa cena95,00
czas przystąpienia do wykonania zleconych usług5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Grupa 3 - Transport sanitarny poza obszar administracyjny miasta Mielca
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Grupa 3 - Transport sanitarny poza obszar administracyjny miasta Mielca pacjentów niezdolnych do korzystania z publicznych środków transportu do miejsca zamieszkania po zakończonym leczeniu u Zamawiającego (doprowadzenie lub wniesienie pacjenta do mieszkania) oraz pacjentów wymagających konsultacji lekarza specjalisty, wykonania badania diagnostycznego lub kontynuacji leczenia w innym podmiocie leczniczym (przewóz, doprowadzenie /wniesienie pacjenta do miejsca konsultacji lub badań i z powrotem, przekazanie dokumentacji medycznej, przekazanie pacjenta lub oczekiwanie na pacjenta). Wykonawca zapewnia min. 2 ambulanse spełniające warunki techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane PN-EN 1789+A2:2015-01 lub normy poprzedzające normę PN-EN 1789+A2:2015-01 Pojazdy medyczne i ich wyposażenie – Ambulanse drogowe – ambulans typu A1 lub A2, w skład zespołu wchodzi kierowca. Zamawiający zastrzega sobie dopełnienie składu osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania czynności medycznych w liczbie 1 lub więcej w zależności od stanu zdrowia pacjenta. Szacunkowa liczba kilometrów dla 12 miesięcy – 55 000 km (opłata za 1 kilometr od szpitala do miejsca przeznaczenia i z powrotem).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
najniższa cena95,00
czas przystąpienia do wykonania zleconych usług5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Grupa 4 – Transport sanitarny pacjentów pomiędzy budynkami Szpitala Specjalistycznego w Mielcu.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Grupa 4 – Transport sanitarny pacjentów pomiędzy budynkami Szpitala Specjalistycznego w Mielcu. Wykonawca powinien dysponować min. 1 ambulansem, który spełnia warunki techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane PN-EN 1789+A2:2015-01 lub normy poprzedzające normę PN-EN1789+A2:2015-01 Pojazdy medyczne i ich wyposażenie – Ambulanse drogowe – ambulans typu A1 lub A2. W skład zespołu wchodzi kierowca. Zamawiający zastrzega sobie dopełnienie składu osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania czynności medycznych w liczbie 1 lub więcej w zależności od stanu zdrowia pacjenta. Szacunkowa liczba świadczeń dla 12 miesięcy – 600 kursów (opłata za jeden kurs).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
najniższa cena95,00
czas przystąpienia do wykonania zleconych usług5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Grupa 5 – transport krwi, preparatów krwiopochodnych i materiałów biologicznych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Grupa 5 – transport krwi, preparatów krwiopochodnych i materiałów biologicznych. Wykonawca powinien dysponować min. 1 środkiem transportu, który powinien umożliwić utrzymanie właściwych warunków do transportu krwi, preparatów krwiopochodnych i materiałów biologicznych. W skład zespołu wchodzi kierowca (pojemnik odpowiedni do transportu krwi dostarcza Zamawiający, który należy odebrać z Banku Krwi z Pracownią Serologii Transfuzjologicznej Szpitala Specjalistycznego w Mielcu, po zakończonym kursie pojemnik z zawartością zostaje zwrócony do Banku Krwi z Pracownią Serologii Transfuzjologicznej Szpitala Specjalistycznego w Mielcu). Szacunkowa ilość kilometrów dla 12 miesięcy – 11 000 km (opłata za jeden kilometr od szpitala do miejsca przeznaczenia i z powrotem).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
najniższa cena95,00
czas przystąpienia do wykonania zleconych usług5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły