USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I SKŁADOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA WYSYPISKU, WYTWARZANYCH W PLACÓWKACH „CENTRUM MEDYCZNEGO W ŁAŃCUCIE” SP. Z O. O.

Ogłoszenie dodano: 07.09.2019

Zamawiający: Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o. o., ul. Paderewskiego, 37-100 Łańcut (Podkarpackie)

Miejsce: Łańcut

Rodzaj przetargu: usługi

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 17.09.2019, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 27.09.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o. o.: USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I SKŁADOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA WYSYPISKU, WYTWARZANYCH W PLACÓWKACH „CENTRUM MEDYCZNEGO W ŁAŃCUCIE” SP. Z O. O.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o. o., krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Paderewskiego  5 , 37-100  Łańcut, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 172 240 231, e-mail szpital_lancut@wp.pl, faks 172 252 302.
Adres strony internetowej (URL): http://www.cm-lancut.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://www.cm-lancut.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://www.cm-lancut.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I SKŁADOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA WYSYPISKU, WYTWARZANYCH W PLACÓWKACH „CENTRUM MEDYCZNEGO W ŁAŃCUCIE” SP. Z O. O.
Numer referencyjny: SZP/380/23/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I SKŁADOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA WYSYPISKU, WYTWARZANYCH W PLACÓWKACH CENTRUM MEDYCZNEGO W ŁAŃCUCIE SP. Z O. O. PAKIET I - ODPADY KOMUNALNE Rodzaj i ilość określają załącznik nr: 2 w SIWZ - formularz asortymentowo-cenowy. Ilość: 2700 m3. Wartość zamówienia powyżej 30 000 euro 1.Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi odbioru, transportu i składowania odpadów komunalnych związane z przedmiotem zamówienia zgodnie z opisem w formularzu asortymentowo – cenowym. 2.Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi wynikiem udzielonych odpowiedzi na pytania Wykonawców, modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3.Podane przez Zamawiającego ilości są szacunkowymi usługami odbioru, transportu i składowania odpadów komunalnych na okres 12 miesięcy i służą do obliczenia ceny oferty, tzn. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy, w pakiecie, ponieważ Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości usług odbioru, transportu i składowania odpadów komunalnych w zależności od potrzeb i nieprzewidzianych sytuacji z prawem do proporcjonalnego zmniejszenia wartości umowy. 4.Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy przez Zamawiającego nie spowoduje żadnych konsekwencji finansowo – prawnych. 5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Ustawy. 7.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw podwykonawców. 8.Na podstawie art. 29 ust. 3a i art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp Zamawiający określa wymagania, że Wykonawca lub podwykonawca będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę minimum 1 osobę wykonującą czynności związane z realizacją niniejszej umowy. Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę muszą realizować zamówienie w zakresie, w jakim czynności realizowane przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy wynikają z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z p. zm.). W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 9.Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osoby poprzez przedstawienie Zamawiającemu oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonuje osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. Ww. oświadczenie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego”. Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty przetargowej ww. oświadczenia. 10.Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli Wykonawca zaprzestał zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę w liczbie wskazanej w pkt. 8 11.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 12.Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 13.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 14.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 15.Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na zrealizowane usługi będące przedmiotem Termin i realizacja zamówienia: 1.Termin wykonania umowy odbywać się będzie w ciągu 12 miesięcy (sukcesywnie w formie cząstkowych odbiorów odpadów komunalnych) od pierwszego dnia obowiązywania umowy. 2.W związku z planowanym przejęciem prze Gminę Miasto Łańcut odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach niezamieszkałych tzn. takich na których jest prowadzona działalność gospodarcza, placówek oświatowych i kulturalnych, lokali handlowych i gastronomicznych, itp. oraz domów opieki i placówek służby zdrowia, Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia. 3. Realizacja odbioru odpadów komunalnych odbywać się będzie na podstawie harmonogramu pkt. 11. 4.Odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie transportem WYKONAWCY z placówek Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o. o. ZAMAWIAJĄCEGO w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 14.00. 5. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć do Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o. o.: a. Pojemniki na odpady komunalne o pojemności 1100 L - 11 sztuk, b. Pojemnik na szkło - 1 sztuka, c. Pojemnik na plastik - 1sztuka, d. Pojemnik na makulaturę - 1 sztuka, . -zwane dalej pojemnikami. Koszt postawienia pojemników na terenie placówek Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o. o. należy wliczyć w cenę oferty. Pojemniki na odpady ma zapewnić Wykonawca, które będą nieodpłatnie użytkowane. 6.Pojemniki mają znajdować się na terenie placówek Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o. o. w systemie 24/24 godzin na dobę - ciągle i nieprzerwanie. 7.Wykonawca zobowiązany będzie do odebrania odpadów, o których mowa w pkt. 4 własnymi środkami transportu i ich transportu na miejsce składowania - koszt transportu (wszystkie koszty, w tym koszt zakupu paliwa) odpadów należy wliczyć w cenę oferty. 8.Przy wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie posługiwał się własnymi pracownikami - koszt ich pracy należy wliczyć w cenę oferty. Koszt załadunku i wyładunku odpadów będzie pokrywał Wykonawca. Koszt składowania odpadów na wysypisku śmieci będzie pokrywał Wykonawca. 9.Zamawiający wymaga by Wykonawca rozstawił pojemniki w następujący sposób: Lp. Rodzaj pojemnika i miejsce rozstawienia Liczba sztuk 1. Lp. Pojemniki - 1100 L Łącznie 11, w tym: A Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o. o. 5 B Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Handzlówce 3 C Ośrodek Zdrowa w Rakszawie 2 D Wiejski Ośrodek Zdrowia w Krzemienicy 1 2. Lp.Pojemniki na: szkło, makulaturę i plastik Łącznie 4, w tym: A Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o. o. (szkło) 1 B Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o. o. (makulatura KP7) 1 C Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o. o. (plastik) 1 D Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Handzlówce (makulatura) 1 10. O konieczności postawienia pojemnika, w innym miejscu niż wskazane w pkt. 10 Zamawiający powiadomi Wykonawcę faksem, z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. 11. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru pojemników w następujących terminach: Lp. Rodzaj pojemnika i Terminy odbioru odpadów 1. Lp. Pojemniki - 1100 L A Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o. o. Poniedziałek, środa, piątek B Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Handzlówce 1 raz w tygodniu C Ośrodek Zdrowa w Rakszawie 2 razy w miesiącu D Wiejski Ośrodek Zdrowia w Krzemienicy 1 raz miesiącu 2. Lp. Pojemniki na: szkło, makulaturę i plastik A Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o. o. Na podstawie powiadomienia telefonicznego lub faks lub email B Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o. o. Na podstawie powiadomienia telefonicznego lub faks lub email Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o. o. Na podstawie powiadomienia telefonicznego lub faks lub email D Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Handzlówce Na podstawie powiadomienia telefonicznego lub faks lub email 12. O konieczności odbioru pojemnika/pojemników w innym dzień niż wskazany w pkt. 11 SIWZ (z zastrzeżeniem pkt. 12 SIWZ) Zamawiający powiadomi Wykonawcę faksem, z co najmniej 1-dniowym lub 2 - dniowym wyprzedzeniem. O braku konieczności odebrania pojemnika, pojemników w dzień wskazany w pkt. 11 SIWZ, Zamawiający poinformuje Wykonawcę faksem, z co najmniej 1- dniowym wyprzedzeniem, lub bezpośrednio przed wywózką. 13. Jeżeli dzień odbioru, o którym mowa w pkt. 11 SIWZ jest dniem ustawowo wolnym od pracy - Wykonawca zobowiązany będzie odebrać pojemnik w pierwszy roboczy dzień po dniu wolnym od pracy. 14. Zamawiający wymaga, aby odpady komunalne odbierane były w godz. 7.00 do 14.00. 15. Okres świadczenia usługi - 12 miesięcy od dnia obowiązywania umowy. 16. Zamawiający wymaga by Wykonawca postawił pojemniki w miejscach wskazanych w pkt. 9, następnego dnia po podpisania umowy w godz. 7.00-14.00. 17. Wykonawca zobowiązany będzie odebrać pojemniki wraz z odpadami w ostatni dzień obowiązywania umowy w godz. 18.00-21.00. 18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w imieniu Zamawiającego lub osób trzecich wynikłe w trakcie świadczenia usługi (przez osoby, świadczące usługę w imieniu Zamawiającego i urządzenia, za pomocą, których usługa jest realizowana), o której mowa w ust 1. 19. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w niniejszej SIWZ. 20. Wykonawca jest zobowiązany również do zabierania odpadów znajdujących się obok pojemników. 21. Do obowiązków Wykonawcy należy również: Opróżnianie ustawionych pojemników z częstotliwością i systematycznością ujętą w harmonogramie o którym mowa - pkt. 10, Utrzymanie w należytej czystości miejsc ustawienia oraz opróżniania pojemników, Ustawianie opróżnianych pojemników w miejscach do tego wyznaczonych, Utrzymywanie używanych pojemników w odpowiednim stanie technicznym gwarantującym bezpieczeństwo ich użytkowania, Natychmiastowa wymiana uszkodzonych pojemników, Przeprowadzanie dezynfekcji ustawionych pojemników z częstotliwością gwarantującą utrzymanie w należytym stanie sanitarnym - zgodnie obowiązującymi przepisami. Termin płatności: Płatność za realizację cząstkową przedmiotu zamówienia będzie dokonywana przelewem w terminie do 30 dni po odbiorze odpadów komunalnych i przedłożeniu poprawnie wystawionej faktury VAT u ZAMAWIAJĄCEGO.

II.5) Główny kod CPV: 90513000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90512000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1)Zamawiający wymaga aktualnego zaświadczenia, że Wykonawca posiada wpis do prowadzonego przez Burmistrza Miasta Łańcuta rejestru działalności regulowanej dotyczącej działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 2)Zamawiający wymaga aktualnego dokumentu tj. zezwolenia na odbiór, transportu i składowania odpadów komunalnych
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie należałoby przedstawić w sposób szczególny. Zamawiający wymaga od Wykonawców złożenia oświadczenia, o którym mowa w rozdziale XI pkt A. ppkt 1 (wzór stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Specyfikacji).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie należałoby przedstawić w sposób szczególny. Zamawiający wymaga od Wykonawców złożenia oświadczenia, o którym mowa w rozdziale XI pkt A. ppkt 1 (wzór stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Specyfikacji).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: a) Zamawiający wymaga aktualnego zaświadczenia, że Wykonawca posiada wpis do prowadzonego przez Burmistrza Miasta Łańcuta rejestru działalności regulowanej dotyczącej działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. b) Przedłożenie stosownego aktualnego dokumentu tj. zezwolenia na odbiór, transportu i składowania odpadów komunalnych. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) Zamawiający wymaga aktualnego zaświadczenia, że Wykonawca posiada wpis do prowadzonego przez Burmistrza Miasta Łańcuta rejestru działalności regulowanej dotyczącej działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 2)Przedłożenie stosownego aktualnego dokumentu tj. zezwolenia na odbiór, transportu i składowania odpadów komunalnych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wymaganie dokumenty i oświadczenia: A.Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia: 1.Zgodnie z art. 25a ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych do oferty każdy z Wykonawców zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 3, w którym Wykonawca wstępnie potwierdzi, że: 1)nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1. pkt 12 – 22 Ustawy Pzp, 2)spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 – Ustawy Pzp. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć oświadczenie o wspólnym ubieganiu się o zamówienie. Złożone oświadczenie ma potwierdzić, spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wskaże spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawcy zmieścili informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. A. ppkt. 1. Specyfikacji, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu. Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 – 6 Ustawy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 Specyfikacji, stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. członkowie konsorcjum, przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej itp.) są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (informacje z sesji otwarcia ofert) zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1. pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – wzór stanowi Załącznik Nr 4 niniejszej specyfikacji. W przypadku, gdy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego zostanie złożona tylko jedna oferta – Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, ponieważ powiązania z innym Wykonawcą nie będą prowadzić do zakłócenia konkurencji. Wykaz innych wymaganych dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą, brak których spowoduje odrzucenie oferty: 1.Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY – Załącznik Nr 1 do oferty. 2.Wypełniony formularz asortymentowo – cenowy – Załącznik Nr 2 do oferty. 3.Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu: pojazdu przystosowanego do odbioru i przewozu odpadów komunalnych i pojemników na odpady komunalne o pojemności 1100 L oraz pojemników na szkło, plastik, makulaturę – Załącznik Nr 5 do oferty (w formie oryginału). Wzór oświadczenia zawarty jest w niniejszej Specyfikacji. 4.Pełnomocnictwa do podpisania oferty oraz składania wyjaśnień jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie „za zgodność z oryginałem”. Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone – Załącznik Nr 6 do oferty. (jeżeli dotyczy) 5.Wykazu części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom – – Załącznik Nr 7 do oferty (jeżeli dotyczy). Dokument ten Wykonawca zobowiązany jest sporządzić we własnym zakresie. Poświadczenia „za zgodność z oryginałem” dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie „za zgodność z oryginałem” powinno być w formie pisemnej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena Brutto60,00
Okres Niezmienności Cen40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
W istotnych postanowieniach umowy w paragrafie 7 w ust. 2 Zamawiający dopuścił takie zmiany: 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 2.1. Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen po upływie okresu niezmienności cen (np. w wyniku zmian cen przez WYKONAWCĘ), ale po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego wraz z przedstawieniem przez Wykonawcę stosownej kalkulacji zawierającej rachunkowe uzasadnienie nowych cen oraz stosownych dokumentów uwierzytelniających tą zmianę. 2.2. Zmiana cen, o których mowa w ust. 2 pkt 2.1. nie może być dokonywana częściej niż jeden raz na kwartał, a zwyżka cen w skali roku nie może przekroczyć 15 % cen jednostkowych zawartych w formularzu asortymentowo – cenowym. 2.3. Zmiana cen dokonana z naruszeniem ust. 2 pkt 2.1. i 2.2. jest niedopuszczalna. 2.4. Każda zmiana cen wymaga uzgodnienia obu Stron umowy i może nastąpić jedynie w formie pisemnej. 2.5. Zmiana cen, o których mowa w ust. 2 pkt 2.3. może nastąpić nie wcześniej niż od 1 – go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Wykonawca wystąpił z propozycją zmian i nie wcześniej niż od dnia podpisania stosownego dokumentu. 2.6. Zmiana cen polegająca na ich obniżeniu może być dokonana w każdym czasie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-17, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: PAKIET I - ODPADY KOMUNALNE - Załącznik nr 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ilość odpadów komunalnych 2700 m3. Wartość zamówienia powyżej 30 000 euro.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90513000-6, 90512000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena Brutto60,00
Okres Niezmienności Cen40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły