Roboty budowlane na osadach leśnych Nadleśnictwa Radomsko

Ogłoszenie dodano: 05.09.2019

Zamawiający: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radomsko, ul. Piłsudskiego, 97-500 Radomsko (Łódzkie)

Miejsce: Radomsko

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 20.09.2019, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 18.10.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radomsko: Roboty budowlane na osadach leśnych Nadleśnictwa Radomsko
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radomsko, krajowy numer identyfikacyjny 59001917500000, ul. ul. Piłsudskiego  3 , 97-500  Radomsko, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. +48446832085, e-mail radomsko@lodz.lasy.gov.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lodz/nadl_radomsko/zamowienia_publiczne
Adres profilu nabywcy: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lodz/nadl_radomsko/zamowienia_publiczne
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lodz/nadl_radomsko/zamowienia_publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lodz/nadl_radomsko/zamowienia_publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Osobiście lub za pośrednictwem poczty. lub kuriera na adres jak niżej
Adres:
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radomsko ul. Piłsudskiego 3, 97-500 Radomsko

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane na osadach leśnych Nadleśnictwa Radomsko
Numer referencyjny: SA.270.1.10.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
wszystkie części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery następujące części: 1. W skład części pierwszej wchodzą zadania wg. poniższej lokalizacji: 1) Konserwacja kancelarii leśniczówki Kobiele Wielkie Celina 1, 97-524 Kobiele Wielkie 2) Remont wiaty stalowej - osada Kobiele Celina 1, 97-524 Kobiele Wielkie 3) Roboty remontowe - osada Kobiele Wielkie Celina 1, 97-524 Kobiele Wielkie 4) Wydzielenie WC przy kancelarii Kobiele Wielkie Celina 1, 97-524 Kobiele Wielkie 2. W skład części drugiej wchodzą zadania wg. poniższej lokalizacji: 1) Termomodernizacja osady Kodrąb ul. Spokojna 10, 97-512 Kodrąb 2) Termomodernizacja podleśniczówki Wola Życińska Wola Życińska 3, 97-525 Wielgomłyny 3. W skład trzeciej części wchodzą: 1) Remont budynku - podleśniczówka Kajetanówka Kajetanówka 1, 97-524 Kobiele Wielkie 3) Remont ogrodzenia frontowego - osada Kajetanówka Kajetanówka 1, 97-524 Kobiele Wielkie 4. W skład czwartej części wchodzą: 1) Modernizacja leśniczówki Masłowice Masłowice 86, 97-515 Masłowice

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45262700-8
45262660-5
45311000-0
45332200-5
45342000-6
45442100-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
50
70
40
70

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia dla części: 1. pierwszej do 50 /słownie: pięćdziesięciu / dni od dnia zawarcia umowy w sprawie wykonania przedmiotowego zamówienia publicznego; 2. drugiej do 70 /słownie: siedemdziesięciu / dni od dnia zawarcia umowy w sprawie wykonania przedmiotowego zamówienia publicznego. 3. trzeciej do 40 /słownie: czterdziestu / dni od dnia zawarcia umowy w sprawie wykonania przedmiotowego zamówienia publicznego; 4. czwartej do 70 /słownie: siedemdziesięciu / dni od dnia zawarcia umowy w sprawie wykonania przedmiotowego zamówienia publicznego;
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełnienie warunku, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: • dla części pierwszej : 30.000,00 zł /słownie: trzydzieści tysięcy złotych/. • dla części drugiej: 130.000,00 zł /słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych/. • dla części trzeciej: 15.000,00 zł /słownie: piętnaście tysięcy złotych/. • dla części czwartej: 53.000,00 zł /słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące złotych/.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełnienie warunku zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykonawca wykaże: a) minimalny warunek doświadczenia przez wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej polegającej na remoncie lub przebudowie budynków mieszkalnych, gospodarczych, lub budowie budynku mieszkalnego, lub gospodarczego, za zapłatą wynagrodzenia z podatkiem od towarów i usług w kwocie nie mniejszej niż : • dla części pierwszej 30.000,00 zł /słownie: trzydzieści tysięcy złotych/, • dla części drugiej 100.000,00 zł /słownie: sto tysięcy złotych/, • dla części trzeciej: 15.000,00 zł /słownie: piętnaście tysięcy złotych/, • dla części czwartej: 50.000,00 zł /słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych/. z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, b) minimalny warunek dotyczący wykształcenia i kwalifikacji zawodowych przez dysponowanie: dla części pierwszej: - osobą (lub osobami) posiadającą (posiadającymi) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalnościach: • konstrukcyjno-budowlanej (osoba ta będzie pełnić funkcję kierownika budowy w trakcie wykonywania zamówienia); • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; dla części drugiej: - osobą (lub osobami) posiadającą (posiadającymi) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalnościach: • konstrukcyjno-budowlanej (osoba ta będzie pełnić funkcję kierownika budowy w trakcie wykonywania zamówienia); • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; dla części trzeciej: - osobą (lub osobami) posiadającą (posiadającymi) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalnościach: • konstrukcyjno-budowlanej (osoba ta będzie pełnić funkcję kierownika budowy w trakcie wykonywania zamówienia); • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; dla części czwartej: - osobą (lub osobami) posiadającą (posiadającymi) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalnościach: • konstrukcyjno-budowlanej (osoba ta będzie pełnić funkcję kierownika budowy w trakcie wykonywania zamówienia); • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm./ oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.2272/, - dla każdej części zamówienia co najmniej po 2 osoby z minimum dwuletnim doświadczeniem w zakresie wykonywania robót budowlanych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów i oświadczeń: 1. Wykaz robót budowlanych /na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWZ/ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Dowodami należytego wykonania robót budowlanych wskazującymi również, że zostały one wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone mogą być jedynie dokumenty wymienione w § 2. ust. 4. pkt 1/ i § 10. ust. 1. i 2. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia /Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm./. 2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 6 do SIWZ. 3. Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego to jest nie mniejszą niż: • dla części pierwszej : 30.000,00 zł /słownie: trzydzieści tysięcy złotych/. • dla części drugiej: 130.000,00 zł /słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych/. • dla części trzeciej: 15.000,00 zł /słownie: piętnaście tysięcy złotych/. • dla części czwartej: 53.000,00 zł /słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące złotych/.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1/ Na część pierwszą: 6800,00 zł /słownie: sześć tysięcy osiemset złotych/. 2/ Na część drugą: 3100,00 zł /słownie: trzy tysiące sto złotych/. 3/ Na część trzecią: 340,00 zł /słownie: trzysta czterdzieści złotych/. 4/ Na część czwartą: 1200,00 zł /słownie: jeden tysiąc dwieście złotych/.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
termin wykonania zamówienia20,00
wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców oraz bez polegania na zasobach innego podmiotu20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wystąpienie złych warunków atmosferycznych obiektywnie uniemożliwiających wykonywanie przedmiotowych robót budowlanych - zmiana terminu wykonania zamówienia o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót Wystąpienie robót koniecznych - zmiana terminu wykonania robót o tyle dni, ile trwało wstrzymanie z tytułu wykonywania robót koniecznych. Rezygnacja z części robót na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia - zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy o kwotę, którą należałoby zapłacić gdyby przedmiotowe roboty zostały wykonane. Zmiana przepisu o podatku od towarów i usług, mająca wpływ na wynagrodzenie należne wykonawcy w części podatku od towaru i usług - zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-20, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: "Roboty budowlane na osadach Nadleśnictwa Radomsko" część I
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W skład części pierwszej wchodzą zadania wg. poniższej lokalizacji: 1) Konserwacja kancelarii leśniczówki Kobiele Wielkie Celina 1, 97-524 Kobiele Wielkie 2) Remont wiaty stalowej - osada Kobiele Celina 1, 97-524 Kobiele Wielkie 3) Roboty remontowe - osada Kobiele Wielkie Celina 1, 97-524 Kobiele Wielkie 4) Wydzielenie WC przy kancelarii Kobiele Wielkie Celina 1, 97-524 Kobiele Wielkie
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45453000-7, 45311000-0, 45442100-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 50
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania zamówienia20,00
wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców oraz bez polegania na zasobach innego podmiotu20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: „Roboty budowlane na osadach Nadleśnictwa Radomsko” część II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W skład części drugiej wchodzą zadania wg. poniższej lokalizacji: 1) Termomodernizacja osady Kodrąb ul. Spokojna 10, 97-512 Kodrąb 2) Termomodernizacja podleśniczówki Wola Życińska Wola Życińska 3, 97-525 Wielgomłyny
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45453000-7, 45442100-8, 45332200-5, 45311000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 70
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców oraz bez polegania na zasobach innego podmiotu20,00
termin wykonania zamówienia20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: „Roboty budowlane na osadach Nadleśnictwa Radomsko” część III
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W skład trzeciej części wchodzą: 1) Remont budynku - podleśniczówka Kajetanówka Kajetanówka 1, 97-524 Kobiele Wielkie 2) Remont ogrodzenia frontowego - osada Kajetanówka Kajetanówka 1, 97-524 Kobiele Wielkie
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45342000-6, 45453000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 40
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców oraz bez polegania na zasobach innego podmiotu20,00
termin wykonania zamówienia20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: „Roboty budowlane na osadach Nadleśnictwa Radomsko” część IV
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W skład czwartej części wchodzi: Modernizacja leśniczówki Masłowice Masłowice 86, 97-515 Masłowice
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45262700-8, 45442100-8, 45311000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 70
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców oraz bez polegania na zasobach innego podmiotu20,00
termin wykonania zamówienia20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły