Rozbudowa budynku magazynowego nr 39 na potrzeby 22 WOG w Olsztynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą – postępowanie nr 92/RB

Ogłoszenie dodano: 05.09.2019

Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie, Saperska, 10-073 Olsztyn (Warmińsko-mazurskie)

Miejsce: Olsztyn

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 23.09.2019, godzina: 12:30 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 23.09.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510200334-N-2019 z dnia 23-09-2019 r.
Gmina Nowogard: Przebudowa i remont dróg wewnętrznych, miejsc postojowych na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Zamkowej w Nowogardzie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 593691-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Nowogard, Krajowy numer identyfikacyjny 81168427800000, ul. Plac Wolności  1, 72-200  Nowogard, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 913 926 200, e-mail inwestycje@nowogard.pl, faks 913 926 206.
Adres strony internetowej (url): bip.nowogard.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa i remont dróg wewnętrznych, miejsc postojowych na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Zamkowej w Nowogardzie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GKMiOŚ.271.9.2019.AW
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa i remont dróg wewnętrznych, miejsc postojowych na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Zamkowej w Nowogardzie”. Teren objęty zakresem opracowania zlokalizowany jest na działkach geodezyjnychnr178,177,175/3 obręb 3 miasta Nowogard. Na działkach 177, 175/3 obręb 3 Nowogard oznaczonych w ewidencji symbolem dr planuje się wykonać przebudowę dróg wewnętrznych oraz miejsc postojowych w zakresie nie wymagającym zmiany granic działki. Natomiast na działce 177 obręb 3 Nowogard oznaczonej symbolem Bp planuje się wykonać remont nawierzchni placu postojowego. Zakres robót obejmuje także wycinkę drzew wraz z karczowaniem pni. 2. Prefabrykaty betonowe z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy przekazać do Zarządu Budynków Komunalnych w Nowogardzie przy ul. 700 Lecia 14, natomiast gruz i inne materiały nie nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca będzie obowiązany rozgospodarować we własnym zakresie lub wywieźć na wybrane przez siebie składowisko odpadów. 3. Informacje na temat szczegółowego określenia zakresu przedmiotu zamówienia zawarte są w przedmiarze robót, projekcie budowlanym oraz Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących załącznik nr 8 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a tym samym jej integralną część. 4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także: 1) Wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej: a) opracowanie harmonogramu realizacji robót budowlanych. b) przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robót c) wykonanie robót budowlanych w oparciu o zatwierdzoną dokumentację. d) uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót oraz odtworzenia trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robot drogowych. e) prowadzenia dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót. f) sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dostarczenie jej na nośniku CD oraz w formie papierowej. g) przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST; wyniki badań podlegają akceptacji przez Zamawiającego lub działającego w jego imieniu Inspektora Nadzoru. h) przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenia w 2 egz. Operatu kolaudacyjnego, który zawierać powinien: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokoły przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, badania mieszanki mineralno-asfaltowej, sprawozdanie technicznej Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia robót, oświadczenie uprawnionych kierowników robót o wykonaniu robót zgodnie z przepisami. 2) Przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem realizowanej inwestycji w użytkowanie (jeśli zajdzie konieczność)
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Komisja przetargowa stwierdziła, że oferty przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia. Po analizie możliwości finansowych Zamawiający stwierdził, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację Zamówienia do ceny oferty z najniższą ceną. Brak możliwości zamawiającego do zwiększenia kwoty na realizację tego zadania stanowi obligatoryjną podstawę do unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt., o treści: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły