Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych głębokiej modernizacji energetycznej 3 budynków Krajowej Administracji Skarbowej województwa lubelskiego w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Izby Administracji Skarbowej województwa lubelskiego – 6 budynków, II edycja”

Ogłoszenie dodano: 04.09.2019

Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie, T. Szeligowskiego, 20-883 Lublin (Lubelskie)

Miejsce: Lublin

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 19.09.2019, godzina: 12:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 09.10.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Izba Administracji Skarbowej w Lublinie: Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych głębokiej modernizacji energetycznej 3 budynków Krajowej Administracji Skarbowej województwa lubelskiego w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Izby Administracji Skarbowej województwa lubelskiego – 6 budynków, II edycja”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie, krajowy numer identyfikacyjny 10228770000000, ul. T. Szeligowskiego  24 , 20-883  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 452 23 00, , e-mail przetargi.ias.lublin@mf.gov.pl, , faks 81 452 23 06.
Adres strony internetowej (URL): http:/www.lubelskie.kas.gov.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http:/www.lubelskie.kas.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http:/www.lubelskie.kas.gov.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Izba Administracji Skarbowej w Lublinie, ul. T. Szeligowskiego 24, 20-883 Lublin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych głębokiej modernizacji energetycznej 3 budynków Krajowej Administracji Skarbowej województwa lubelskiego w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Izby Administracji Skarbowej województwa lubelskiego – 6 budynków, II edycja”
Numer referencyjny: 0601-ILZ.260.25.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych głębokiej modernizacji energetycznej 3 budynków Krajowej Administracji Skarbowej województwa lubelskiego w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Izby Administracji Skarbowej województwa lubelskiego” związanej z realizacją przez Izbę Administracji Skarbowej w Lublinie umowy o dofinansowanie w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, zgodnie warunkami zawartymi w niniejszej „SIWZ”. 2. Zamawiający podzielił zamówienie na 3 części, oznaczone nazwą „Zadanie” i cyframi arabskimi od 1 do 3: Zadanie nr 1 -Termomodernizacja budynku Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie, ul. G. Narutowicza 56, 20-016 Lublin ; Zadanie nr 2: Termomodernizacja budynku Urzędu Skarbowego w Zamościu, ul. J. Kilińskiego 82, 22-400 Zamość; Zadanie nr 3 - Termomodernizacja budynku Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej, biuro ul. J. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość. 3. Szczegółowy zakres termomodernizacji ww. budynków określają dokumentacje projektowe, które stanowią załączniki Nr 1.1-1.3 do umowy.

II.5) Główny kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45400000-1
45310000-3
45331100-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki dotyczące posiadania zdolności technicznej lub zawodowej niezbędnych do wykonania zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: 1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub wielobranżowym remoncie budynku (1 budynku) o wartości minimum 500.000 zł brutto – warunek dotyczy każdej części zamówienia; 2) dysponuje wymienionymi poniżej osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – warunek dotyczy każdej części zamówienia: a) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane oraz co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; b) kierownikiem robót elektrycznych posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia równoważne oraz co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; c) kierownikiem robót sanitarnych posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia równoważne oraz co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zamawiający dopuszcza łączenie ww. stanowisk, co oznacza, że funkcję kierownika budowy oraz kierownika robót sanitarnych i/lub elektrycznych może pełnić jedna osoba, jeżeli którakolwiek z przewidzianych osób posiada uprawnienia, które będą obejmowały wymagane specjalności i zakres czynności przewidzianych dla osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Ilekroć zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych, rozumie się przez to uprawnienia budowlane, zapewniające prawo do wykonywania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zawodu inżyniera budownictwa, wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zmianami) – zwanej dalej „Prawo budowlane” oraz odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 poz. 2272 z późn. zmianami).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP – w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz wykonanych robót budowlanych, o których mowa w rozdz. VI ust. 4 pkt 1) SIWZ - w oświadczeniu zamieszczonym w załączniku nr 4 do SIWZ – w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Jeżeli zawarty w oświadczeniu ww. wykaz robót budowlanych budzi wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane lub są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 2. Dowody określające, czy roboty budowlane wymienione w wykazie, o którym mowa w rozdz. VII ust. 2 pkt 3) zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty wykonane zostały zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę), a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, o których mowa w rozdz. VI ust. 4 pkt 2) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz podstawy do dysponowania nimi przez wykonawcę - w oświadczeniu zamieszczonym w załączniku nr 5 do SIWZ – w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) - wypełniony i podpisany przez wykonawcę w formie oryginału. 2. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli dotyczy – w oryginale. 3. Dowód wniesienia wadium. 4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli jest ona podpisywana przez osobę inną niż umocowana w dokumencie rejestracyjnym (odpis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej); dokument pełnomocnictwa powinien określać jego zakres i powinien być podpisany przez osoby umocowane w dokumencie rejestracyjnym; pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, w szczególności nie dopuszcza się kopii pełnomocnictwa potwierdzonej przez osobę, na rzecz której pełnomocnictwo jest ustanowione. 5. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) w postępowaniu albo pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dane ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika podpisują wszyscy wykonawcy udzielający pełnomocnictwa. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawców. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 6. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ - w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Oświadczenie powyższe wykonawca przekazuje zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 1) dla części nr 1 - 15 000,00 zł (słownie zł: piętnaście tysięcy); 2) dla części nr 2 - 10 000,00 zł (słownie zł: dziesięć tysięcy); 3) dla części nr 3 - 12 000,00 zł (słownie zł: dwanaście tysięcy). 2. Wadium może być wnoszone w formach i na zasadach określonych w rozdziale IX SIWZ.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena oferty60,00
deklarowany okres gwarancji na stolarkę okienną i drzwi zewnętrzne10,00
deklarowany okres gwarancji na pozostałe roboty budowlane20,00
skrócenie terminu wykonania zamówienia 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności lub zaistnienia warunków, a mianowicie: 1) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, w szczególności gdy obniży to koszty realizacji zamówienia albo spowoduje skrócenie terminu jego wykonania, 2) zmiany wartości umowy w przypadku konieczności wykonania prac zaleconych przez nadzór ornitologiczny, wg kosztorysu powykonawczego sporządzonego na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych przy zastosowaniu średnich w skali kraju stawek i narzutów w robotach ogólnobudowlanych remontowych, instalacji sanitarnych i elektrycznych (robocizna R, koszty ogólne Ko, zysk Z, ceny sprzętu S i materiałów “loco budowa” M) – z cenników Sekocenbud IRS, IMB, IMI, IME za ostatni dostępny kwartał, 3) zmian, o których mowa w §5 ust. 5 umowy, 4) zmiany warunków płatności, 5) zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) mającego wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, 6) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, 7) zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego, 8) zmiany lub wprowadzenia podwykonawcy. 2. Pozostałe okoliczności mogące powodować ewentualne zmiany niniejszej umowy określone są w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Zmiany umowy dokonywane na podstawie ust. 1 i 2 wymagają zgody obu Stron. 4. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 5. Okoliczności wymienione w ust. 1 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-19, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Termomodernizacja budynku Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie, ul. G. Narutowicza 56, 20-016 Lublin
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres termomodernizacji ww. budynku określają dokumentacje projektowe, które stanowią załącznik Nr 1.1 do umowy tj.: a) dokumentacje projektowe - zał. nr 1.1.a; b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - zał. nr 1.1.b; c) przedmiary robót - zał. nr 1.1.c; d) inwentaryzacja stanu istniejącego budynku - zał. nr 1.1.d; e) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - zał. nr 1.1.e; f) inwentaryzacja przyrodnicza - zał. nr 1.1.f. Szacunkową ilość projektowanych elementów robót określają przedmiary robót. Przedmiary robót stanowią jedynie materiał pomocniczy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45200000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-18
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena oferty60,00
deklarowany okres gwarancji na stolarkę okienną i drzwi zewnętrzne10,00
deklarowany okres gwarancji na pozostałe roboty budowlane20,00
skrócenie terminu wykonania zamówienia 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Termomodernizacja budynku Urzędu Skarbowego w Zamościu, ul. J. Kilińskiego 82, 22-400 Zamość
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres termomodernizacji ww. budynku określają dokumentacje projektowe, które stanowią załącznik Nr 1.2 do umowy tj.: a) dokumentacje projektowe - zał. nr 1.2a; b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - zał. nr 1.2.b; c) przedmiary robót - zał. nr 1.2.c; d) inwentaryzacja stanu istniejącego budynku - zał. nr 1.2.d; e) inwentaryzacja przyrodnicza - zał. nr 1.2.e. Szacunkową ilość projektowanych elementów robót określają przedmiary robót. Przedmiary robót stanowią jedynie materiał pomocniczy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45200000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena oferty 60,00
deklarowany okres gwarancji na stolarkę okienną i drzwi zewnętrzne10,00
deklarowany okres gwarancji na pozostałe roboty budowlane20,00
skrócenie terminu wykonania zamówienia 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Termomodernizacja budynku Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej, biuro ul. J. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres termomodernizacji ww. budynku określają dokumentacje projektowe, które stanowią załącznik Nr 1.3 do umowy tj.: a) dokumentacje projektowe - zał. nr 1.3.a; b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - zał. nr 1.3.b; c) przedmiary robót - zał. nr 1.3.c; d) inwentaryzacja stanu istniejącego budynku - zał. nr 1.3.d; e) inwentaryzacja przyrodnicza - zał. nr 1.3.e. Szacunkową ilość projektowanych elementów robót określają przedmiary robót. Przedmiary robót stanowią jedynie materiał pomocniczy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45200000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena oferty 60,00
deklarowany okres gwarancji na stolarkę okienną i drzwi zewnętrzne10,00
deklarowany okres gwarancji na pozostałe roboty budowlane20,00
skrócenie terminu wykonania zamówienia 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły