Rewitalizacja rynku w Knyszynie

Ogłoszenie dodano: 03.09.2019

Zamawiający: Gmina Knyszyn, ul. Rynek, 19-120 Knyszyn (Podlaskie)

Miejsce: Knyszyn

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 15.06.2020

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 26.09.2019, godzina: 10:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku:


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Gmina Knyszyn: Rewitalizacja rynku w Knyszynie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt nr: WND-RPPD.08.06.00-20-0160/17 pn. „Rewitalizacja rynku w Knyszynie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Knyszyn, krajowy numer identyfikacyjny 50659088000000, ul. ul. Rynek  39 , 19-120  Knyszyn, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 279 971, e-mail um@knyszyn.pl, faks 857 279 970.
Adres strony internetowej (URL): http://knyszyn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.um.knyszyn.wrotapodlasia.pl/zamowien_i_przetarg.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.um.knyszyn.wrotapodlasia.pl/zamowien_i_przetarg.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej w postaci papierowej
Adres:
19-120 Knyszyn, ul. Rynek 39

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja rynku w Knyszynie
Numer referencyjny: Gk.271.2.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robot budowlanych w zakresie realizacji zadania pn. „Rewitalizacja rynku w Knyszynie”. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na działce ewidencyjnej oznaczonej nr 2210/24 obręb Knyszyn, gmina Knyszyn, powiat moniecki, województwo podlaskie. Działka ewidencyjna oznaczona nr 2210/24 obręb Knyszyn, gmina Knyszyn, powiat moniecki, województwo podlaskie, na której znajduje się rynek w Knyszynie, położona jest w części miasta Knyszyn wpisanej do rejestru zbytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku z dnia 10 stycznia 1957 r. nr Kult.V-2b-3-80-57 pod nr A-523. Mając na względzie treść pozwolenia Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku z dnia 6 czerwca 2019 r. znak: Z.5152.113.2019.MU przedmiot zamówienia obejmuje, przed rozpoczęciem wykonywania robót budowlanych, wykonanie badań archeologicznych na działce ewidencyjnej oznaczonej nr 2210/24 obręb Knyszyn, gmina Knyszyn, powiat moniecki, województwo podlaskie po uprzednim uzyskaniu pozwolenia Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku na prowadzenie tych badań na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 z późn. zm.). W ramach realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie badań archeologicznych Wykonawca będzie obowiązany: 1) opracować wniosek, wraz z niezbędnymi załącznikami, o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 5 powołanej powyżej ustawy odpowiadający wymaganiom przewidzianym w § 9 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1609); 2) wystąpić z kompletnym wnioskiem, o którym mowa w pkt 1 powyżej, do Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku o pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 5 powołanej powyżej ustawy oraz uzyskać przedmiotowe pozwolenie; 3) zapewnić kierowanie badaniami archeologicznymi albo samodzielne ich wykonywanie przez osoby spełniające odpowiednie wymagania, o których mowa w art. 37e powołanej powyżej ustawy. 4) wykonać badania archeologiczne w zakresie i na warunkach, które zostaną wskazane w pozwoleniu wydanym przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 z późn. zm.) i aktów wykonawczych, w tym w szczególności rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1609); 5) opracować dokumentację badań archeologicznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1609) oraz przekazać przedmiotową dokumentację Zamawiającemu wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na warunkach wskazanych w istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ. W dalszej kolejności, po zakończeniu badań archeologicznych lub w ich trakcie za pozwoleniem wydanym przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku, przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych, na które składają się następujące elementy: 1) utwardzenie alejek kostką kamienną, 2) wykonanie sieci oświetleniowej, 3) wykonanie obelisku z płytą pamiątkową, 4) posadowienie obiektów małej architektury, 5) wykonanie fontanny typu suchego wraz z niezbędnymi przyłączami,w oparciu o dokumentację wskazaną w pkt 4.7 SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został we wskazanej poniżej dokumentacji stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ, na którą składają się: 1) pozwolenie Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku z dnia 6 czerwca 2019 r. znak: Z.5152.113.2019.MU na prowadzenie robót budowlanych dotyczących rewitalizacji rynku w Knyszynie, sprostowane postanowieniem Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku z dnia 15 lipca 2019 r. znak: Z.5152.113.2019.MU; 2) decyzja Starosty Monieckiego z dnia 16 lutego 2017 r. nr: 29/2017 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę; 3) pismo Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku z dnia 17 sierpnia 2016 r. znak: R.5183.55.2015.ZC zawierające zalecenia konserwatorskie w sprawie odtworzenia pomnika; 4) projekt budowlano-wykonawczy; 5) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych do projektu budowlano-wykonawczego; 6) przedmiar robót budowlanych do projektu budowlano-wykonawczego; 7) projekt budowlano-wykonawczy – instalacje elektryczne; 8) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – instalacje elektryczne; 9) przedmiar robót budowlanych – instalacje elektryczne; 10) projekt budowlano-wykonawczy – instalacje sanitarne; 11) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – instalacje sanitarne; 12) przedmiar robót budowlanych – instalacje sanitarne; 13) projekt budowlano-wykonawczy – przyłącze wodociągowe; 14) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – przyłącze wodociągowe; 15) przedmiar robót budowlanych – przyłącze wodociągowe. UWAGA: Występujący w wymienionej powyżej dokumentacji element rewitalizacji rynku w Knyszynie polegający na wykonaniu parkingu w ul. Rynek w Knyszynie - nie jest objęty przedmiotem niniejszego zamówienia. Parking w ul. Rynek w Knyszynie został już wykonany w następstwie odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający mając na względzie treść art. 29 ust. 5 ustawy PZP informuje, że wykonany przedmiot zamówienia będzie przeznaczony do użytku osób fizycznych, w tym pracowników Zamawiającego. Opis przedmiotu zamówienia, tj. dokumentacja wymieniona w pkt 4.7 SIWZ została sporządzona z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym z uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych. Wobec powyższego Zamawiający wymaga aby Wykonawca realizując przedmiot zamówienia w oparciu o przedmiotową dokumentację wykonał przedmiot zamówienia dostosowany do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnił dostępność dla osób niepełnosprawnych. W nawiązaniu do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia polegających na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 z późń. zm.), mianowicie osób wykonujących czynności związane bezpośrednio z wykonywaniem robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia (tzw. pracowników fizycznych). Wymóg ten nie dotyczy m.in. osób kierujących budową (robotami), wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych i wyposażenia. Szczegóły odnośnie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę umieszczono w istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ, w tym m.in. sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres minimum 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. UWAGA: Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45112711-2
45233253-7
45233222-1
45223000-6
45111100-9
45111220-6
45113000-2
45310000-3
45330000-9
45231300-8
71351914-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-06-15
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-06-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: 1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną, o wartości minimum 200 000,00 zł brutto, polegającą na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni chodników lub placów; 2) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną, o wartości minimum 50 000,00 zł brutto, polegającą na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie fontanny; 3) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną, o wartości minimum 20 000,00 zł brutto, polegającą na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie instalacji elektrycznych; 4) na potrzeby realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponował wskazanymi poniżej osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia: a) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz spełniającą wymagania określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 z późn. zm.), tj. przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury; b) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót sanitarnych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; c) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót elektrycznych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; d) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika badań archeologicznych spełniającą wymagania określone w art. 37e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 z późn. zm.), tj. ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie archeologii i przez co najmniej 12 miesięcy brała udział w badaniach archeologicznych (doświadczenie zawodowe może być nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 z późn. zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Informacje dodatkowe: Imiona i nazwiska osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach, wykształceniu lub doświadczeniu tych osób, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wykonawca wskaże dopiero w złożonym na wezwanie zamawiającego wykazie osób.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP; 5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do SIWZ; 6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do SIWZ; 7) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) - sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy); 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy); 4) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 700), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty; 5) Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 9.2 SIWZ (jeżeli dotyczy)- sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 9 do SIWZ w formie oryginału; 6) dokument potwierdzający wniesienie wadium (w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej Zamawiający zaleca dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu, natomiast w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 7) Załącznik Nr 2 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy. 8) Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej. 9) Załącznik Nr 6 do SIWZ – Wzór wykazu robót budowlanych, 10) Załącznik Nr 7 do SIWZ – Wzór wykazu osób, skierowanych do realizacji zamówienia, 11) Załącznik Nr 8 do SIWZ - Wzór oświadczenia w zakresie określonym w pkt. 8.7.2 ppkt 5, 6 i 7 SIWZ – składany na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 ustawy PZP, 12) Załącznik Nr 9 do SIWZ – Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego nr: 53 8076 0001 0000 1209 2000 0030 w Podlaskim Banku Spółdzielczym w Knyszynie, tytułem: „znak postępowania: Gk.271.2.2019 – wadium”. Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) kwotę gwarancji, 3) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia ……………………..r. – do dnia …………………………r.”, 4) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy PZP. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy PZP. 2. Zamawiający, mając na względzie treść art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiana terminu realizacji zamówienia wskazanego w § 4 umowy poprzez jego przedłużenie o czas trwania przyczyn wskazanych poniżej, mianowicie: a) opóźnienie, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w zakresie uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 umowy, względem terminów na wydanie takiego pozwolenia przez właściwy organ wynikających z właściwych przepisów lub b) opóźnienie, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, z uwagi na zakres i warunki prowadzenia badań archeologicznych, które zostaną wskazane w pozwoleniu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 4 umowy lub c) wstrzymanie badań archeologicznych lub robót budowlanych, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, z uwagi na odnalezienie przedmiotu podczas prowadzenia badań archeologicznych lub robót budowlanych, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest zabytkiem archeologicznym lub d) wstrzymanie badań archeologicznych lub robót budowlanych przez właściwy organ z innych przyczyn, niż wskazane powyżej w lit. c, niezawinionych przez Wykonawcę lub e) konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających m.in. z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub f) wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną lub wiedzą techniczną, szczególnie z powodu technologii wykonywania robót lub g) działanie siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub h) nieterminowe, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazanie przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub i) inne okolicznościami niepowstałe z winy Wykonawcy lub j) konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy; wówczas zakres zmiany terminu będzie uzależniony od rodzaju okoliczności powodującej konieczność wprowadzenia zmiany lub czasu trwania takiej okoliczności; 2) Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 PrBud, c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, d) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, f) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, 3. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę do dokonania zmian umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. 4. Zamawiający dopuszcza ponadto zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: 1) zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług, 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 5. W przypadku zaistnienia okoliczności z ust. 4 pkt 1 zmiana wynagrodzenia brutto będzie dotyczyć faktur wystawionych od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających wartość stawki podatku VAT od towarów i usług, ustawowa stawka VAT będzie doliczana do ceny netto podanej w ofercie Wykonawcy. 6. W przypadku zaistnienia okoliczności z ust. 4 pkt 2 Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia. Wniosek powinien dotyczyć jedynie osób bezpośrednio realizujących umowę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. 7. W przypadku zaistnienia okoliczności z ust. 4 pkt 3 Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien dotyczyć tylko osób bezpośrednio realizujących umowę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany na kalkulację ceny ofertowej. 8. W przypadku zaistnienia okoliczności z ust. 4 pkt 4 Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z ze zmianą. 9. Zmiany wynagrodzenia w zakresie określonym powyżej dotyczyć mogą jedynie niezrealizowanej części zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-26, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły