Przebudowa drogi powiatowej nr 1350L Adamów-Gułów-Wola Okrzejska KM 2+600 - 7+234,60

Ogłoszenie dodano: 21.08.2019

Zamawiający: Powiat Łukowski, ul. Józefa Piłsudskiego, 21-400 Łuków (Lubelskie)

Miejsce: Łuków

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Termin realizacji zamówienia: 15.07.2020

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 09.09.2019, godzina: 09:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 29.10.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Ogłoszenie nr 510231493-N-2019 z dnia 29-10-2019 r.
Powiat Łukowski: Przebudowa drogi powiatowej nr 1350 L Adamów-Gułów-Wola Okrzejska KM 2+600 – 7+234,60

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 588009-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Zarząd Dróg Powiatowych, 21-400 Łuków, ul. Łapiguz 112

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Łukowski, Krajowy numer identyfikacyjny 71158656700000, ul. ul. Józefa Piłsudskiego  17, 21-400  Łuków, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 257 982 203, e-mail przetargi@starostwolukow.pl, faks 257 987 491.
Adres strony internetowej (url): www.starostwolukow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1350 L Adamów-Gułów-Wola Okrzejska KM 2+600 – 7+234,60
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
AZ.262.11.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi powiatowej nr 1350 L Adamów-Gułów-Wola Okrzejska KM 2+600 – 7+234,60. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: - roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe, mechaniczne karczowanie krzaków, usunięcie warstwy ziemi; - podbudowa: wykonanie koryta na poszerzeniu, odwiezienie gruntu, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie warstwy odsączającej, wykonanie podbudowy betonowej; - roboty nawierzchniowe: oczyszczenie nawierzchni, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, wykonanie warstwy wiążącej, wykonanie warstwy ścieralnej; - roboty wykończeniowe: uzupełninie korpusu drogowego, uzupełnianie, plantowanie i zagęszczanie poboczy, oczyszczenie rowu; - wdrożenie stałej organizacji ruchu: oznakowanie poziome cienkowarstwowe, ustawienie znaków drogowych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: - Dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robót – załącznik nr 8 do SIWZ; - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 9 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 5894572.03
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: STRABAG Sp. z o.o.
Email wykonawcy: beata.lopuszynska@strabag.com
Adres pocztowy: ul. Parzniewska 10
Kod pocztowy: 05-800
Miejscowość: Pruszków
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 5857507.38
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5452659.97
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6466254.60
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Wykonawca planuje powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia w zakresie następującym: - Całość robót za wyjątkiem części robót drogowych. Ostateczny wybór podwykonawcy nie został zakończony.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły