„Wykonanie otworu zsypowego z chodnika Kuchnia poz. I do komory IIn 29 poz. IIn”

Ogłoszenie dodano: 21.08.2019

Zamawiający: Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna, Park Kingi, 32-020 Wieliczka (Małopolskie)

Miejsce: Wieliczka

Rodzaj przetargu: roboty budowlane

Źródło: baza BZP

Szacunkowa kwota realizacji: - PLN

Termin składania ofert: Data: 09.09.2019, godzina: 12:00 (zakończono)

Data ogłoszenia wyniku: 22.09.2019


Interesuje Cię ten przetarg? Zapisz się na bezpłatne raporty przetargowe poinformujemy Cię o sprostowaniach, wyniku przetargu i innych podobnych ogłoszeniach.


Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna: „Wykonanie otworu zsypowego z chodnika Kuchnia poz. I do komory IIn 29 poz. IIn”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna, krajowy numer identyfikacyjny 00004168300000, ul. Park Kingi  1 , 32-020  Wieliczka, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 278 71 11, 12 278 71 03, , e-mail maciej.trabka@kopalnia.pl, , faks 122 787 110.
Adres strony internetowej (URL): www.kopalniawieliczka.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka Akcyjna - Górnictwo
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.kopalniawieliczka.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A., 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1, Sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Wykonanie otworu zsypowego z chodnika Kuchnia poz. I do komory IIn 29 poz. IIn”
Numer referencyjny: KSW/2019/INP/98
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia. 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie otworu zsypowego z chodnika Kuchnia na poz. I do komory IIn 29 na poz. IIn w zespole komór Geramb w podziemnej części Kopalni Soli „Wieliczka”. 1.2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, do: 1) wykonania projektu technicznego wraz z technologią wykonywania robót oraz uzyskania pozwolenia Konserwatora Zabytków Krakowskich Żup Solnych na realizację robót górniczych polegających na wykonaniu otworu zsypowego z chodnika Kuchnia na poz. I do komory IIn 29 w zespole komór Geramb na poz. IIn w podziemnej części zakładu Kopalnia Soli „Wieliczka”, wraz z wykonaniem bunkra zsypowego w komorze IIn 29, zwanych dalej „robotami górniczymi”, 2) wykonania robót górniczych w oparciu o opracowany i zatwierdzony projekt techniczny wraz z technologią wykonywania robót oraz uzyskane pozwolenie konserwatorskie. 1.3 Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot umowy w trzech etapach: 1) etap I obejmuje: a) opracowanie projektu technicznego robót górniczych wraz z technologią wykonywania robót, zwanego dalej „Projektem technicznym”, dokonanie jego uzgodnienia ze służbami ruchowymi Zamawiającego oraz z Konserwatorem Zabytków Krakowskich Żup Solnych (zwanym dalej „KZKŻS”), uzyskania zatwierdzenia uzgodnionego Projektu technicznego przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Kopalnia Soli „Wieliczka” (zwanego dalej KRZG), b) uzyskanie pozwolenia KZKŻS na wykonanie robót objętych Projektem technicznym – KZKŻS działa zgodnie z porozumieniem z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 26 czerwca 2017 r. poz. 4200), 2) etap II obejmuje wykonanie bunkra zsypowego, 3) etap III obejmuje wykonanie nowego otworu zsypowego. 1.4. W ramach wykonania etapów II i III Wykonawca jest zobowiązany do: a) zorganizowania placu (rejonu) robót, b) zapewnienia materiałów niezbędnych do realizacji robót górniczych, c) zapewnienia maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania robót górniczych, d) zapewnienia osób posiadających odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do nadzoru nad prowadzonymi robotami górniczymi, e) realizacji robót górniczych. 2. Projekt techniczny. 2.1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót górniczych, Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia Projektu technicznego zawierającego co najmniej elementy wskazane w § 38 ust. 2 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych, w tym m. in. technologię wykonywania robót. 2.2. Treść Projektu technicznego winna być zgodna z załącznikami nr 7 i 8 do „Projektu technicznego przebudowy i zabezpieczenia chodnika łączącego komorę Kuchnia z komorą Holzbring oraz komory Holzbring na poziomie I podziemnej części Zakładu Kopalnia Soli Wieliczka”, stanowiącymi załączniki nr 1 i 2 do SIWZ. 2.3. Wyrobiska, w których będą wykonywane roboty górnicze, znajdują się w części zabytkowej kopalni – zastosowane rozwiązania projektowe muszą zyskać akceptację KZKŻS. W szczególności z punktu widzenia konserwatorskiego należy dążyć w miarę możliwości do zachowania wyrobisk w ich pierwotnym kształcie, formie i geometrii, z uwzględnieniem ich bieżących funkcjonalnych górniczych przeznaczeń. 2.4. Projekt techniczny winien spełniać standardy i poruszać zagadnienia określone w zaleceniach konserwatorskich stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ oraz uwzględniać postanowienia „Studium historyczno – konserwatorskiego komory Holzbring i chodnika bez nazwy na poziomie I w Kopalni Soli „Wieliczka””, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 2.5. Projekt techniczny winien zostać opracowany przy uwzględnieniu następujących założeń: 1) otwór zsypowy winien zostać odwiercony z oddanego do ruchu stanowiska wiertniczego, od spągu chodnika Kuchnia na I poziomie w dół, do stropu komory IIn/29 w zespole komór Geramb, 2) przewidywana długość otworu wynosi około 45 metrów, 3) przybliżona lokalizacja wlotu i wylotu otworu została wskazana w załącznikach nr 1 i 2 do SIWZ; precyzyjna lokalizacja wlotu i wylotu otworu zostanie uzgodniona ze służbami Zamawiającego na etapie tworzenia Projektu technicznego, 4) ze względu na prowadzone roboty górnicze w zespole komór Geramb na poz. IIn: a) wiertnica będzie ustawiona w chodniku Kuchnia na poz. I, b) wiercenie będzie prowadzone od poz. I do poz. IIn, c) wylot otworu w kom. IIn 29 w zespole komór Geramb musi być zabezpieczony przed opadem skał oraz wpływem innych czynników uciążliwych powstałych przy wierceniu otworu mających wpływ na bezpieczne prowadzenie robót górniczych w zespole komór Geramb, 5) wiercenie otworu pilotowego należy wykonać z użyciem płuczki wiertniczej, aby zminimalizować zapylenie na I poziomie w chodniku Kuchnia; pod wylotem otworu w kom. IIn 29 w zespole komów Geramb należy wykonać ujęcie płuczki wiertniczej oraz mleczka cementowego, występujących podczas wykonywanych prac, 6) poszerzanie otworu pilotowego do zadanej średnicy należy wykonywać bez użycia płuczki wiertniczej z przedmuchem powietrznym; na I poziomie w chodniku Kuchnia należy zabezpieczyć wlot otworu przed możliwym zapyleniem wyrobiska podczas poszerzania, 7) odwiercony otwór zsypowy zostanie obudowany rurami stalowymi wzajemnie skręcanymi, o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 300 mm i ściance nie cieńszej niż 10 mm, zacementowanymi na całej długości do górotworu; w miejscu wylotu otworu w kom. IIn 29 w zespole komór Geramb, rury stalowe zostaną wypuszczone poniżej stropu komory w taki sposób, aby kolumna rur była zakończona 3 metry powyżej spągu komory, 8) wlot otworu na I poziomie w chodniku Kuchnia zostanie przystosowany do sypania urobku poprzez zamontowanie kraty zsypowej o wymiarach oczka 150 mm x 150 mm wykonanej z pręta o średnicy minimum 10 mm oraz zamontowanie wrót zamykanych na kłódkę, 9) projekt techniczny winien obejmować również projekt techniczny wraz z technologią wykonywania robót zabudowania bunkra zsypowego w komorze IIn 29, pod wylotem otworu zsypowego; zaprojektowany bunkier winien mieć wymiary około 5,0 m długości, około 2,0 m szerokości i około 3, 5 m wysokości, oraz móc pomieścić około 20 m3 urobku; winien również zostać wyposażony we wrota umożliwiające wybieranie urobku; bunkier musi być tak zabezpieczony, aby można było w trakcie sypania urobku bezpiecznie korzystać z otworu zsypowego TP-20 znajdującego się w jego sąsiedztwie. 2.6. Rozwiązania zawarte w Projekcie technicznym winny spełniać wymagania oraz uwzględniać przepisy: 1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, w szczególności w rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1118), 2) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2067) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. 2.7. Przy doborze urządzeń należy uwzględnić możliwość transportu zastosowanych urządzeń szybami transportowymi. 2.8. W celu opracowania Projektu technicznego wraz z technologią, Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadane dane geodezyjne i geologiczne (jako wydruki lub odbitki papierowe), w tym podkłady mapowe w skali 1:2000 oraz dokumentację geologiczną w skali 1:2000, do wglądu w siedzibie Zamawiającego w Dziale Mierniczo-Geologicznym oraz w Dziale Robót Górniczych, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00, po uprzednim złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ. Pozostałe pomiary, badania i inwentaryzacje niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wykona we własnym zakresie. Dokumentacja geologiczna i miernicza powinna zostać sporządzona i podpisana przez uprawnione osoby, zgodnie z przepisami prawa. 2.9. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia opieki jednej osoby dozoru podczas przeprowadzania wizji lokalnych na dole kopalni. Wizje lokalne będą mogły być przeprowadzane w godz. od 7.00 do 14.00 w dni robocze, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. 2.10. Projekt techniczny winien zostać wykonany i przekazany Zamawiającemu w formie: 1) pisemnego opracowania wraz z załącznikami graficznymi – 5 egzemplarzy, 2) elektronicznej na nośnikach CD (DVD) w formacie PDF z jednym plikiem skanu formy pisemnej lub wieloma plikami skanów opisanymi i uporządkowanymi identycznie, jak w formie pisemnej – 5 egzemplarzy, 3) elektronicznej na nośnikach CD(DVD) w formatach edytowalnych – 5 egzemplarzy. 3. Wykonanie robót górniczych. Roboty górnicze winny być wykonane zgodnie z: 1) opracowanym przez Wykonawcę projektem technicznym; 2) uzyskanym pozwoleniem KZKŻS, 3) Instrukcją bezpiecznego wykonywania transportu ręcznego na powierzchni i w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka” – której kopia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, 4) Instrukcją bezpiecznego wykonywania prac na wysokości z wykorzystaniem rusztowania warszawskiego w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka” – której kopia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 4. Obowiązek zatrudniania przez Wykonawcę osób na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudniania osób wykonujących roboty górnicze, z wyłączeniem osób dozoru ruchu zakładu, wyłącznie na podstawie umów o pracę (szczegółowe zapisy zostały zawarte w § 36 wzoru umowy). Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i zasad jego realizacji zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 16 do SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego www.kopalniawieliczka.eu

II.5) Główny kod CPV: 45255500-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  5   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy w następujących terminach: 1) etap I Wykonawca jest zobowiązany zrealizować w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 2) etap II Wykonawca jest zobowiązany zrealizować w terminie 1 miesiąca od dnia odbioru wykonania etapu I, 3) etap III Wykonawca jest zobowiązany zrealizować w terminie 2 miesięcy od dnia odbioru wykonania etapu II. 2. Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez obie Strony. 3. Do terminów wykonania przedmiotu umowy, określonych w pkt 1, nie wlicza się czasu, w którym Zamawiający dokonuje czynności odbioru.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: wpis do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca posiada siedzibę, określonym w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/U lub spełniają inne wymogi określone w tym załączniku lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 100 000,00 złotych (polisa, a w przypadku jej braku, inny dokumentu potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony),
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) udokumentowanie wykonania w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej roboty górniczej w podziemnych zakładach górniczych polegającej na odwierceniu otworu o średnicy min. 200 mm oraz długości powyżej 10 m, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 złotych brutto, b) udokumentowanie, że kierownictwo i nadzór ogólny robót sprawowany będzie przez osobę posiadającą kwalifikacje do wykonywania czynności osoby co najmniej wyższego dozoru ruchu w specjalności górniczej w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka” lub wyższego dozoru ruchu w specjalności wiertniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny, wydane na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz. U. z 2002 r., nr 84, poz. 755) lub przepisów wcześniejszych, o ile stwierdzenie tych kwalifikacji nadal pozostaje w mocy, c) udokumentowanie, że bieżący dozór robót na każdej obsadzonej zmianie roboczej (prowadzenie zmiany) sprawowany będzie przez osobę posiadającą kwalifikacje do wykonywania czynności osoby co najmniej dozoru ruchu w specjalności górniczej w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka” lub dozoru ruchu w specjalności wiertniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny, wydane na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz. U. z 2002 r., nr 84, poz. 755) lub przepisów wcześniejszych, o ile stwierdzenie tych kwalifikacji nadal pozostaje w mocy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, będzie zobowiązany do złożenia, wyłącznie na wezwanie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, zgodnie z treścią art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wskazanego powyżej dokumentu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania na dostępność oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych lub do wskazania, iż dokumenty lub oświadczenia znajdują się w posiadaniu Zamawiającego.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, będzie zobowiązany do złożenia, wyłącznie na wezwanie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, zgodnie z treścią art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, następujących dokumentów: 1) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 2) polisy OC lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 100 000,00 złotych, 3) wykazu wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej roboty górniczej w podziemnych zakładach górniczych polegającej na odwierceniu otworu o średnicy min. 200 mm oraz długości powyżej 10 m, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 złotych brutto wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz którego robota ta została wykonana, z załączeniem dowodów określających czy ta robota została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego robota była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej, w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane. Wykonawca jest w takim przypadku zobowiązany do wskazania, iż dokumenty znajdują się w posiadaniu Zamawiającego. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 13 do SIWZ. 4) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego według wzoru, stanowiącego załącznik nr 14 do SIWZ. W wykazie należy wskazać, że: a) udokumentowanie, że kierownictwo i nadzór ogólny robót sprawowany będzie przez osobę posiadającą kwalifikacje do wykonywania czynności osoby co najmniej wyższego dozoru ruchu w specjalności górniczej w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka” lub wyższego dozoru ruchu w specjalności wiertniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny, wydane na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz. U. z 2002 r., nr 84, poz. 755) lub przepisów wcześniejszych, o ile stwierdzenie tych kwalifikacji nadal pozostaje w mocy, b) udokumentowanie, że bieżący dozór robót na każdej obsadzonej zmianie roboczej (prowadzenie zmiany) sprawowany będzie przez osobę posiadającą kwalifikacje do wykonywania czynności osoby co najmniej dozoru ruchu w specjalności górniczej w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka” lub dozoru ruchu w specjalności wiertniczej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny, wydane na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz. U. z 2002 r., nr 84, poz. 755) lub przepisów wcześniejszych, o ile stwierdzenie tych kwalifikacji nadal pozostaje w mocy. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wskazanych powyżej oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania na dostępność oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych lub do wskazania, iż dokumenty lub oświadczenia znajdują się w posiadaniu Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa powyżej powinny zostać złożone: 1) w przypadku oświadczeń – w oryginale, 2) w przypadku innych dokumentów – w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcę, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, bez odrębnego wezwania - oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z wzorem podanym w załączniku nr 11 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie, o którym mowa powyżej powinno zostać złożone w oryginale.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wadium w wysokości: 8 000,00 złotych należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Pekao Spółka Akcyjna Konto: 75124047481111000048778501 z dopiskiem: wadium w sprawie KSW/2019/INP/98. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Nie dopuszcza się wpłaty wadium w kasie Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. 3. Wadium wniesione w innej formie niż forma pieniężna (zgodnie z przepisami ustawy) winno być złożone w Sekretariacie Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. przed upływem terminu składania ofert. 4. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ustawy Pzp. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6. Zgodnie z art. 46 ust 5 ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wymaganego wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zgodnie z brzmieniem art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje się możliwość dokonania zmiany umowy – w następujących przypadkach: 1) przestojów i opóźnień w wykonywaniu przedmiotu umowy, wynikłych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub niezależnych od stron, w tym w szczególności w przypadkach, o których mowa w § 20 ust. 2 wzoru umowy – dopuszcza się możliwość wydłużenia terminów realizacji przedmiotu umowy o okres równy okresowi przestoju lub opóźnienia, 2) w przypadku wystąpienia odmiennych od przyjętych w zatwierdzonym projekcie technicznym warunków realizacji przedmiotu umowy, które groziłyby niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę przy użyciu wskazanych tam urządzeń lub zastosowaniu przyjętych rozwiązań technicznych lub technologicznych – dopuszcza się zmiany w zakresie przedmiotu umowy oraz warunków jego realizacji, 3) możliwości zastosowania urządzeń, rozwiązań technicznych lub technologicznych pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub zwiększenie wartości użytkowej wykonanego przedmiotu umowy – dopuszcza się zmiany w zakresie przedmiotu umowy, warunków jego realizacji oraz wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 2. Oprócz okoliczności wskazanych w pkt 1, zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy Pzp. 3. Zaistnienie przyczyn, wymienionych w pkt 1 – 2 nie powoduje powstania u żadnej ze Stron umowy, roszczenia o zmianę umowy. 4. W przypadku zaistnienia, którejkolwiek z przyczyn, wymienionych w pkt 1 – 2 każdej ze Stron umowy przysługuje prawo do wystąpienia do drugiej strony o zmianę umowy. Wystąpienie o dokonanie zmiany winno zawierać: 1) szczegółowy opis przyczyn uzasadniających zmianę umowy, 2) uzasadnienie dokonania zmiany umowy. 5. Wystąpienie, o którym mowa w pkt 4 stanowi podstawę do podjęcia negocjacji w sprawie zmiany umowy. 6. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7. Zmian umowy dokonuje się w formie aneksów, którym nadaje się kolejne numery.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
W celu opracowania Projektu technicznego wraz z technologią, Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadane dane geodezyjne i geologiczne (jako wydruki lub odbitki papierowe), w tym podkłady mapowe w skali 1:2000 oraz dokumentację geologiczną w skali 1:2000.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Mając na celu ochronę poufnego charakteru informacji zawartych w dokumentacji, o których mowa powyżej, stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa, przedmiotowa dokumentacja nie zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego, a dostępna będzie jedynie do wglądu w siedzibie Zamawiającego w Dziale Mierniczo-Geologicznym oraz w Dziale Robót Górniczych, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00, po uprzednim złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-09, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy nr: 75124047481111000048778501, w Banku Pekao Spółka Akcyjna z dopiskiem: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy w sprawie KSW/2019/INP/98”. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty. 5. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie określonej w pkt 3 ppkt 2-5, musi wynikać jednoznacznie, że bank (poręczyciel, ubezpieczyciel) zapłaci na rzecz Zamawiającego w terminie 14 dni od przekazania pisemnego żądania, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w KRS, żądaną kwotę, do wysokości zabezpieczenia, bezwarunkowo, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania i niezależnie od jakichkolwiek zastrzeżeń Wykonawcy oraz bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione. Przedmiotem zabezpieczenia musi być należyte wykonanie umowy i wszelkich wynikających z niej obowiązków w szczególności roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w tym z tytułu kar umownych i odsetek.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Najnowsze przetargi z regionu

Najnowsze zlecenia z regionu

Najnowsze wyniki przetargów z regionu

Wybrane artykuły